Dunántúli Napló, 1961. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

> N A P T rt 1981. FEBRUÁR 1. Szovjet tavaszibúza-vetümag érkezett a megyébe Február közepén, ha felenged a fagy, kezdődhet a búsa veién Megyénkben mér évek óta i nem foglalkoznak tavaszi búza ! termeléssel. Most azonban a rendkívüli őszi időjárás szűk-1 ségessé tette a tavaszi búza ' vetést. Ahhoz, hogy a termelő- ; szövetkezetek biztosítani tud­ják a jövő évi zavartalan lse- í nyérellátást, még néhány száz ; hold tavaszi búzával kell pó- j tolni az elmaradt őszi búza­vetéseket. A Szovjetunióból 22 vagon tavaszi búzavetőmag érkezett erre a célra a megyébe. A ve­tőmagot elsősorban azok kö­zött a tsz-ek között osztják szét, amelyek a csapadékos ősz miatt csak kevés őszi bú­zát tudtak elvetni és abból a tagság jövő évi ellátását nem tudnák biztosítani. A megyé­ben összesen 2000 holdon ter­melnek tavaszi búzát az idén. Mivel a tavaszi búzának igen rövid a tenyészideje, jó körülményeket kíván. Lehető­leg istállótrágyázott kapás után kerüljön ősszel mélyszán­tott talajba. A vetésre kerülő táblákat már most a tél folya­mán jelöljék ki a tsz-ek. Mű­trágyából holdanként 100—110 kiló szuperfoszfátot és 80 kiló nitrogén műtrágyát adjunk. A szuperfoszfátot és a nitrogén műtrágya felét talajelőkészí téskor. a nitrogén másik felét a bokrosodás megindulásakor fejtrágyaként kell kiszórni. A sikeres tavaszi búzater­mesztés legfontosabb feltétele a korai vetés, vetése megelőz minden más növényt. Ezért február közepétől, ha csak időszakos falmelegedésről van is szó, már meg kell kezdeni a vetést. Az esetleges későbbi hideg nem számít, mert a ta­vaszi búza a kisebb fagyokat elég jól tűri. A vetést gabona­sortávolságra, 3,5 centiméter mélyen kell elvégezni. A meg­felelő pövényszám biztosításá­ra holdanként 110 kiló magot szórjunk ki, tehát nem elég az egy mázsa. A 110 kiló vetőmag, az ezer szem súlytól függően, 3,8—4 millió csiraképes szem­nek felel meg. Növényápolása azonos az őszi búzáéval. Az aratását .azonban igen fontos időben megkezde­ni, mert a nyári nagy liléi g hatására a tavaszi árpa köny- nyen megszorul és a betakarí­tásnál is mindennapi késede­lem ezt a veszélyt még csak fokozza. Különös gondot kell fordí­tani a keveredésmentes táro­lásra, ezért az őszi búzától távol, elkülönített helyen kelj tartani és még itt is jelzőtáb­lákkal ellátni. Több termeié sző vetkezet egyesül tavaszra « szigetvári Járásban. A nagydübszai Béke és Vörös i Sugár Tsz-ek tagsága már i határozott az egyesülésről, — j Ehhez a tsz-hez csatlakozik j majd, valószínűleg a kisdobszal Zrínyi Miklós Termelőszövet- | kezet is. A horvátheHelendi Búzakalász és a csebényi U) Élet közgyűlése is úgy döntött, hagy jobb lesz együtt gazdál­kodnia a két tsz-nek. Botyka- peterden is egy termelőszövet­kezetben • dolgozhat az egész falu lakossága, mivel itt is tárgyalnak a kát tsz egyesi” léséről. IS millió tonna 3 év alatt A KPM Aufóközlekedési Igazgatóság felügyelete alá tartozó vállalatok a hároméves terv során 15 millió tonna súlyt szállítottak, ez 1 millió 6Ő7 000 tonnával több a ter­vezettnél. A három év alatt elszállított személyek száma 116 699 000 to. C6upán 1960-ban 42 371000 utast szállítottak. A hároméves terv végrehajtása során 10,5 millió utassal szállítottak töb­bet az előirányzottnál. Taxival három év alatt 3 671 000 sze­mélyt szállítottak. A terv utol­só évéven 1 641 000-ret, A Pécsi Autóközlekedési Igazgatóság jó szállítási ered­ményei folytán a hároméves terv időszakában nyereségesen dolgozott, 1 milliárd 205 millió forint volt a bevétel, 16 millió forinttal több a tervezettnél. Az idén 560 millió forint a KPM Pécsi Autóközlekedési Igazgatóság szóméra tervezett elérendő érték. A várható nye­reség 120—425 millió forint körül lesz. Az előző éveknél nagyobb követelményű szállí­tási tervet a munkák jobb meg megt'elelő követelmények biz­tosítását. Épnek érdekében 1001-ben 1 676 000 forintos be­ruházással különböző gépeket — esztergapad, hegesztő dina­mó — állítanak munkába, A rakodásközben i nehéz fizika) munka megkönnyítésére és a munka meggyorsítása érdeké­ben 3 millió 206 000 forintos költséggel szállítószalagokat és egyéb eszközöket állítanak üzembe, továbbá a központi be ruhózési alapból a Pécsi Autó. közlekedési Igazgatóság 3 for­górakodó dömpert, két hará­csológépet és egy villástargon­cát kap. 14 fi a li e r I ii n k Zenekari est A filharmónia kamarabér. Jeti estjén a Liszt-teremben i Pccsi Szimfonikus Zeneka. hangversenyét hallottuk. A ze nekar élén fiatal karmeste mutatkozott be a pécsi közön­ségnek, Horváth Gyula szemé­lyében. Az est szólistája Ko­csit Albert hegedűművész volt. Karmester, szólista, és zene­kar ezúttal a már sokszor ki­próbált járt utat választotta, amikor műsorára három un. i.nagy“ művet tűzött. A mű­sorkalauz szerint is Rossini Teli-nyitánya a mester utolsó, legnagyobb operáját indítja; Mendelssohn Hegedűversenye a romantikus aeneköltószet egyik legszebb darabja; míg az V. szimfóniát Csajkovszkij leg­jobb művének tartják az esz­tétikusok. Hálás feladat volt tehát e három ismert, sokat játszott, népszerű mű megszó­laltatása, ugyanakkor azonban épp e művek közismert volta, a nagy előadókkal Váló össze­hasonlítás lehetősége (a hang­lemezek jóvoltából), fokozott művészi teljesítményt igényelt. A Pécsi Szimfonikus Zene­kar érett játéka ezen az estén is bebizonyította kiváló ké­pességeit. Már a Teli-nyitány fergeteges erejű megszólaltatá­sa. a fúvósok biztos intoná- lása megalapozta az est sike­rét. Horváth Gyulában igen energikus, jó muzikalitásé kar­mestert ismerhettünk meg. A Teli-nyitány magával ragadó temperamentumu dirigálása azt mutatta, hogy egyéniségé­hez közelebb áll a színes, a mozgalmas, a drámai, mint az el lágyuló líra. Zenei elképze­léseit mindvégig igényes pon­tossággal és szigorú következe­tességgel váltotta valóra. Ez nyilvánult meg a Mendelssohn koncertnél is, melyben Kocsis Albert virtuóz készségű, szép tónusú hegedűhang.iát élvez­hettük, bár a poétikus. finom részletmegoldásokkal némileg adósunk maradt. A kíséretet Horváth Gyula biztos kézzel, alkalmazkodóan vezette. Szirt­in1 is tárgyilagos fegyelmezett­ségre törekedett, ami ma még talán kissé katonásan szigorú­nak hatott, de ezt a kemény- * tét bizonyára később egyre fcbö ima. az érzelmi s**iaifr ság és az átélés magasabb hő­foka színesíti majd. Mint ahogy a Csajkovszkij-szimfóniában fel is engedett e szigorúság, és így vált lehetővé, hogy az igazi Csajkovszkij szóljon hozzánk: a komoly, férfias érzések lí­rikusa. A közönség hálás és forró tapssal köszöntötte a fiatal kar-mestert, szólistát és az egész műsort odaadással végig­muzsikáló zenekart. — üt — Megjöttek a kemény fagyok, ker­tünkben nem tevékenykedhetünk. Ilyenkor van azonban legtöbb időnk kertiszerszámaink rendbe- hozásához. Ezúttal a gyümölcsfák gondozásához nélkülözhetetlen ág- turészekkel kapcsolatban adunk tanácsot. Huzamosabb használat után azt tapasztaljuk, hogy mun­ka közben ágfűrészünk egyre job­ban megszorul. Ennek oka hogy az élő fáról leváló nyirkos fűrész- porszemek a fűrészelás közben erősen fölmelegedett fűrészlemez­hez. tapadnak, úgyannylra, hogy a fűrészt később alig lehet moz­gatni. Az ilyen fűrész azon kívül, Ä csak nagy fáradtsággal hasz- ló, egyenetlen méclapot készít (ami sebfertőzésre hajlamosít), azonkívül a ta kérge Is beszalca- pozlk, berepedeztk munka közben­Mivel segíthetünk a bajon? Ag- fíírásZUriket időnként fűrészresze- löveí meg kell élesíteni, majd min­den második fűrészfogat ellenkező irányba ki keli hajlítani kissé. Ügyeljünk arra, hogy minden fü- részfogat egyenlő mértékben haj­lítsunk ki, mert különben a túl­ságosan kiáltó fürészfogak roncs°- lást okoznak. A fűrészfogak élezé­sével és kihajlításával elérjük azt, hogy fűrészünk szélesebb járatot vág, melyben a fűrészpor nem szo­rul meg és gyorsabban, kevesebb fáradtsággal dolgozunk. Használat után minden esetben tisztítsuk meg a fűrész lapját, töröljük szá­razra, majd vékonyan zsírozzuk meg. Ezzel elkerülhetjük a rozs­dásodéit, A rozsdás fűrész élet­tartama csökken és sokkal nehe­zebb vele dolgozni. Ugyancsak meg kell tisztítani és gondosan meg kell olajozni hasz­nálat után minden esetben mataző- ollónkat, oltókésünket is. Jegyez­zük meg. hogy jó munkát csak jó szerszámmal végezhetünk. KISlimTÉSZ Különvonat Budapestre A Baranya megyei pártbizottság és a mozöyaztfasagi szervák kez­deményezésére a pécsi IBUSZ Iroda 3881, február 24-én kétnapos Ifü- íönvonatot indít Péasröl Budapestre. A kizárólag mezőgazdasági dol­gozók részére szervezett társasutazást összekötik városnéző körutazás­sal is, amelynek során idegenvezető kalauzolásával megtekintik a fő­város nevezetességeit. A résztvevők február H-én, tehat a továrasbu érkezés estéjén színházi előadáson vesznek részt, mely alkalomból líoús Károlyi Budai Nagy Antal című, parasztfelkelés tárgyú darabját mutatják be. A két­napos program, keretében lehetőség nyílik a Nemzeti Galéria es a Mezőgazdasági Múzeum látogatásán kívül a MÁVAQ, a Csepeli Vasmű, a Vörös Csillag Traktorgyár látogatásaira, de a felmerülő kívánságok­nak, igényeknek megfelelően ez a program meg is változhat. A különvonat, amely gyorsvonati menetidővel közlekedik, 1981. feb­ruár Zi-éni pénteken reggel a vidéki vonatok Pécsre érkezése után indul és február 25-én (szombaton) este érkezik vissza Pécsre. A külön­vonat részvételi dí)a 84 forint, amelyben az oda-visszautazáson kívül1 benne szerepel a városnézés költsége is. Az elszállásolás kívánság sze­rint vehető igénybe. Azok részére, akik Budapesten nem tudnak ro­konnál, ismerősnél megszállni, az IBUSZ szállodai elhelyezést biztosit 2—3—4 ágyas szobákban, az Erzsébet, a Park, Szabadság, Opera vagy Continental szállodákban. A szállodai szoba és egy étkezés költsége mindössze 55 forint. A további étkezés (a 24-i ebéd, vagy vacsor n a szállástól függetlenül vehető igénybe: ára 2(1 forint. Az állami gaz­daságok, gépállomások, földművesszövetkezetek dolgozói, illetve tag­jai (általában a falusi lakosság) saját egységeik megbizottainál jelent­kezhetnek a különvonatra. — VISSZAHELYEZIK Pé­csett a szalon zenek art az Olimpia Étterembe. A nyu­gati városrész lakóinak kéré­séire a most muzsikáló népi zenekart rövidesen Ismét a szalonzenekar tagjai váltják fel. Az étteremben — ameny- nylben a presszó zsúfolt — este tíz óra után ismét szabad lesz a tánc. — „HÁZTARTÁSI gépek érintésvódelme“ címmel dr. Kalotai Pál tart előadást szer dán délután 6 órakor a szi­geti nőtanács Alajos utcai helyiségében. Minden érdek­lődőt szeretettel várnak■ ■MMiSZAROSaPIRENC«» (44.) Végül i* rábeszélte. A* ,,In" y.benyőr' kérdően nézett rá, de a suszter &z.zal kezdte, hogy cigarettával kínálta. Néhány dadogó szó után a két öreg már kézzel-lábbal „beszélge­tett”. Végre a görbehátú ci­pész nagy kézrázQgatáss&l el­búcsúzott és vidáman ballagott az asszonyok közé. — No, mit mondott — fag­gatta türelmetlenül a sovány asszony. — Rendes fickó ez — mond­ta a cipész — egész jól elbe­szélgettünk- Tizenhatban alig­hanem egy fronton voltunk, csak éppen a másik oldalon ... — Arról nem beszélt, hogy jönnek-e a németek? — Arról? Valamit mondott ám, de nem értettem jól, Va­lami olyasmit, hogy szeretne jönni a nemet, de nem tud. — Akkor minek ássuk ezt az árkot?bökte az asszony in­dulatosan a földbe az ásóját. — Minek.-., minek... Hát a biztonság kedvéért — mo­rogta dühösen a suszter* és Mkdóteét, kegy ásójával for­másra kerekítse a lövószárok mellvédjébe épített íőáilást. A városban egyébként csend volt. Néha átvonuló had láp- alakulatok zörögtek végig a Rákóczi úton és a Szigeti or­szágúton, bolgár századok vo­nultak a vasútállomásra, hogy a Dráva felé induljanak- A légiriadókat már kezdték el­felejteni az emberek és a há­borús izgalmakat újak váltot­ták fel. Hcul arról érkezett hír, hogy megbújt fasiszta tömeg- gyilkosokat fogtak el. hol ar­ról, hogy élelmi s ze r#z ál 1 iámén y érkezik a szovjet hadsereg te­herautóin, hol meg a nyilvá­nosságra lépett politikát pár­tok közötti harc hozta lázba a pécsi polgárokat. A legnagyobb és legörven- detesebb hír előbb Pest, majd Buda felszabadulásáról szólt február közepe táján és a fő­város felszabadulása után most már penkf sem kételkedői t ab­ban. hogy hamarosan teljesen . vége lesz a háborúnak. A dél felöl fenyegető vesze­delmet kevesen sejtették, vi­szont egyesek német megtorló légit ámadásróí . terje«pt«tt#k rémhíreket. De mindössze egyetlen német csatagép je­lent meg a város felett. Maga­san szállt és magányosan, mint az eltévedt réti héjjá, a nagy magasság miatt bugása is aligha hallatszott. Elszállt a város falait és a hatalmas salakhegyek közé ékelődött villamos erőművet célozta meg. Kicsit megdöntötte az orrát, hogy pontosabban cé­lozhasson és kioldotta a bom­báját. De célt. tévesztett, a bomba az erőmű helyett vagy kétszáz méterrel odébb, a ha­talmas iszaptóba pottyant. Jókora fekete iszapfelhat vert fel, de aztán a nyúlós iszap lassacskán újra üsszezárult és a támadásiak nyoma sem ma­radt. A pilóta nem próbálko­zott újabb bombával, talán nem is hozott többit, hanem dolga végezetlenül elberregett. A DGT (Duna Gőzhajózási Társaság) urai már sorsára hagyták itteni üzemeiket, az erőmű igazgatója is nyugatra menekült, A munkások azon­ban dolgoztak az utolsó pil­lanatig, aőt arra is felkészül­tek, hogy- ezt a fontos üzemet fegyverrel is megvédik. Hiá­bavaló volt a felkoncolással fenyegető parancs is, hogy Mecseksaabolcson gyülekezze­nek és csatlakozzanak a nyu­gat felé menekülőkhöz. A munkások maradtak és figyel­ték. közelednek-e már a fel­szabadítók. Az utolsó órákban érkezett 0/ erőműhöz a robbantó osz­tag. A németek arra számítot­tak. hogy üres. kihalt üzemet, találnak,, ahol zavartalanul elhelyezhetik tölteteiket, hogy aztán lóhalálában Iramodja­nak visszavonuló parancsnok­ságuk után. A kapuban azon­ban két fegyveres munkásőr, Zaracgi Ferenc és István Já­nos fogadta a németeket. A németek megtorpantak és meghökkenve néztek szembe a munkásokkal. — Mit akartok? — kiáltott rájuk István János. A németek fegyverüket markol aszták, s már arra gondoltak, hogy a két puskás embert. könnyű­szerrel lerohanják. De ekkor az üzem ablakaiban fejek je­lentek meg. az ajtók kinyíltak és a német robbantóegység észievehette: nem csupán két emberrel van dolga. — Parancsunk van — mond­ta a vezetőjük — a turbinákat fel kell robbantani... — Itt nem lesz robbantás! Hátra arc! — mondták az őrök és fegyvereiket a néme­tekre szegezték. A németek kénytelenek vol­tak visszafordulni. Parancs­nokuknak jelentették, hogy az erőművet partizánok szállták meg. Ez volt az oka annak, hogy amikor a munkások egy csoportja megszokottan mű- szakvállásra indult, a néme­tek kézigránátot hajítottak kö­zéjük. Roszprim Károlyt és Hufnägel Konrádot halálosan, Adonyi Andort súlyosan meg­sebesítették, de az erőmű meg­állás nélkül adta az áramot a bánya gépeinek és a városi közvilágításnak. (Folytatjuk) — „ZENGŐ B’ELETT“ cím­mel január 30-án népdalodét tartottak Pécevárcdon. A nagysikerű esten közreműkö­dött DörömbÖző Géza és Bu­bái Gyula egyesített népi ze­nekara, a pécsvátradi Zengő énekkar és tánczeneit a r, va­lamint Nagy Józsa és Ber- czelld Tibor, a Nemzeti Szín­ház művészei. A népdalest sikerére jellemző, hogy’ az eredetileg két óráinak terve­zett műsor a közönség kíván­ságára több, mint 3 és fél óráig tartott. — A MEGYE új és felfej­lődő tez-einek építési beru­házásaira 22 millió forintot biztosított a Földművelésügyi Minisztérium. — „JUUÜRT vannak habu- RUK” címmé! filmvetítéssé; egy­bekötött előadást tartatlak ma, február l-én este 6 órakor a Nők fsliolája keretében a III. kerü­leti, 19-es dandár úti iskola ét­termében. A nőtanács kérésére, óvónők vállalták az előadás ide­jére, a résztvevők kisgyermekei­nek megőrzését. Az előadás előtt egy órával megbeszélést tarta­nak azoknak: az asszonyoknak számára, akik részt akarnák venni a nőtanáos kézimunka- tanfolyamán. Az érdeklődőket szeretettel várják. — KIÁLLÍTÁST cs vásárt rendeznek február első nap­jaiban a hldeglconyhai készít­ményekből a Mecsekvidékl Üzemi Vendéglátó Vállalat, valamint az Élelmiszerkiske- reskedelmi Vállalat a 204-es számú, Kossuth Lajos utcai csémegeboltban. A kiállításon 11—30 féle hideg-ételt mutat­nak be, illetve árusítanak. — A MAGYARORSZÁGI Németek Demokratikus Szö­vetsége január 28-án tartotta meg hagyományos „sváb-bál­ját“, amelyen Vökány, Üj- petre. Kisteassa német tánc­csoportjai képviselték közsé­gük népi tánc kultúráját. A fenti községekből egy-egy táncos pár utazott a fővárosiba és részt vett a bált megelőző népviseleti felvonuláson. A budapesti út fő célja, hogy az ott tapasztaltakat felhasznál­ják a póttá járás tavaszi kui- ti*nálg szemléjén. — A SIKLÓSI Sütőipari Vállalat közel négymillió fo­rintot beruházással korszerű üzemet létesít Sellyén. A két műszakra tervezett sütőüzem ben két Matador típusú olaj­tüzelése» leemencét üzemel­tetnek majd két műszakban, napi 40 mázsáé termeléssel, A IS községet ellátó üzem­ben a korszerű gépi felszere­lés mellett modern női és férfi öltözőket, illetve fürdő helyiségeket létesítenek, Az üzem átadására előrelátható­lag 1963-ban kerül sor. — FEBRUÁR 5-én, vasár­nap a Pécsi Uttörőházban tartja meg második tovább­képzési napját a gyermek- tánc-oktatók pécsi, fflelve megyei csoportja. Szeméi j i I g!n%ottAii y *<•*«* ré A Baranya megyei Hendörföliá- pitányság felhívja azon személyek : figyelmét, akiknek a személyi iga j zulvány# lém évben lejér, bogy i abban a hónapban KUtelesek ki­cserélés végett az állandó lakhely szerint illetékes rendőrkapitány­ságon jelentkezni, amelyik hónap­ban személyi Igazolványuk érvé­nyét veszti. Ez a rendezés azon­ban nem zárja ki, hogy indokolt esetben igazolványuk korábbi idő ben kerüljön kicserélésre. A ki­cseréléshez be kell nyújtani a le­járt Személyi Igazolványt, 2 db előírásnak megfelelő 3 hónaiméi nem régibb fényképet, kitöltött állandó Iakásbejelento lapot (a személyi igazolvány számát be­írni nem szabad) 10 Ft-os illeték- bélyeget és szüksége esetén a ré­gi igazolvány kiállításának alap­ját képező okmányokat. Az íosi. évben 18, életévet elért fiatalok szentély! igazolvánnyal való ellátása csoportokban az in­tézményekben, Járási székhelye­ken, városokban és őrs székhe­lyeken ünnepélyes keretek között történik. A kiosztás időpontjáról az illetékes rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti alosztályai az érdekelteket értesítik. A 18. élet­évet elért személyek a személyi igazolvány kiváltásához kitöltött kérdőívet, 2 hónapnál nem régeb- j bi születési anyakönyvi kivona- , tot és az előírásnak megfelelő 2 db fényképet, kitöltött állandó la- ! kásbejelentő lapot, 10 forintos il­letékbélyeget kötelesek benyújta­ni. szervezésével és a gépkocsi - park szaporításával valósítják meg, 300 teherkocsit és 50 autóbuszt kapnak a szállítási vállalatok az, idén. A viszonylag tevés új gép­kocsi beállítása ellenére 46 860 000 utast, tehát 11.4 szá­zalékkal többet kel) gzállítani- ok, mint 1960-ban, Az áruszál­lít ás terén is megnőttek a kö­vetelmények, a terv 7 200 ooo tonnával magasabb a tavalyi­nál. A magasabb tervszámok fo­kozottabban követelik meg a gépkocsik és egyéb szállító­eszközök karbantartását és a

Next

/
Oldalképek
Tartalom