Dunántúli Napló, 1961. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

MEQJÖTT AZ OJSÁQ Felkészültek a pécsi üzemekben az 1961. évi tervfeladatok teljesítésére Nemcsak az új esztendő, ha­nem a második ötéves terv kezdetéin járunk. Üzemeinkben ezekben a napokban ismer­kednek a tervvel, az új felada­tokkal, amelyekkel — a beér­kezett jelentések szerint jól megbirkóznak majd egymással összefogva a fizikai és műsza­ki dolgozók. A Pannónia Sörgyárban egy héten ót mindennap ter­melési tanácskozást tartottak az üzemrészek dolgozói. Meg­tárgyalták feladataikat a főző­háziak, a palackozók, az ászok- pince dolgozói, a hordófejtők, s legutóbb — tegnap (kedden!) pedig a kőművescsoport és a konyhai személyzet tartott megbeszélést. A termelési tanácskozások a várt eredményeket hozták: a sörgyár dolgozói az idei feszí­tettebb terv teljesítése mellett reálisnak tartanak bizonyos fokú túlteljesítést is. A főző­ház szocialista munkabrigád­jának tagjai vállalták, hogy negyedévenként 250 hektoliter sört főznek terven felül. A pa­lackozók hasonló ígéretet tet­tek. A gyár minden üzemré­szében felajánlások születtek. A karbantartók például a szo­kásos 900 óra helyett 800 óra alatt végzik el a hordómosó felújítását. Sok hasznos bírálat hang­zott el a sörgyári termelési tanácskozásokon. Többek kö­zött arról is beszéltek, hogyan lehetne gazdaságosabban ki­használni a gépeket, hogyan lehetne jobb beosztással fűtő­anyagot megtakarítani, mit kellene tenni a társadalmi, tu­lajdon fokozottabb védelme Ebben az évben 23 millió da­rab Szávánkéval kell többet gyártaniok, iránt 1960-ban. Február harmadikén ülésezik az üzemi tanács, akkor beszé­lik meg az 1961-es terv rész­feladatait. Az üzemi tanács ülését követi majd a dolgozók termelési tanácskozása, ahol lei-ki közelebbről is megismer­kedhet ez évi feladataival. A Sopiana Gépgyárban az idei év első feladatainak megoldásán fáradoznak. Az első negyedévben három új élelmiszeripari gép prototípu­sát készítik el. Ha sikerül, a második negyedévben már -so­rozatban gyártják a dobozzáró automatát, az univerzális hús­töltőgépet és a 475 literes csé- szés dagasztógépet. Az elmúlt szombaton bri­gádvezetőd értekezletet tartot­tak, ahol ismertették a műhe­lyek negyedéves tervét. Ezen a héten kerül sor a termelési tanácskozások megrendezésére, amelyre jó javaslatokkal, fel­ajánlásokkal készülnek a dol­gozók. A gyár dolgozói már eddig is tettek néhány megvalósít­ható javaslatot, melyek a ter­melékenység emelkedését, a terv maradék nélküli teljesí­tését szolgálják. Többek között javasolták, hogy az anyagosz- tály, valamint a diszpécser- szolgálat dolgozói is kapcso­lódjanak be a munkaverseny­be, s biztosítsák zavartalanul az anyagot a termelőmunká­sok számára. Az anyagosztály­beliek és a diszpécserek elfo­gadták a javaslatot, vállalták a versenyt és a kért feltételek gondos teljesítését. érdekében. A tanácskozásokon elhangzottakat összesítik, hogy később ellenőrizhessék: mi va­lósult meg a dolgozók javas­lataiból. A termelékenység emelését tekintik legfontosabb feladat­nak a porcelángyár dolgozói is. Ennek érdekében számos műszaki intézkedésit foganatosítanak, csakis így biztosítható a tavalyihoz ké­pest mintegy tízmillió forint­tal magasabb terv végrehaj­tása. A termelékenység növelését biztosítja az új éUenálláscső- gyártó műhely üzembehelye­zése, melyeit a műszaki fejlesz­tési alapból hoztak létre. A gépesítésben is további lépése­ket tesznek. A kisfeszültségű szigetelők gyártásánál az ed­digi gipszformák helyett fém- formákat használnak majd. A gipsz mellőzése valutamegta- karítássai jár, mert ezt az anyagot eddig külföldről sze­rezték be. Lényegesen javítja majd a termelékenységet, hogy a függőszigetelők porcelán­testeinek gyártását gépesítik. A porcelángyárban ezután tartják majd meg a termelési tanácskozásokat. A gyár veze­tői szerint az év eleje óta fo­kozódott a munkakedv, a ver­senylendület, s ez biztosíték lesz arra, hogy megbirkóznak a feladatokkal. A dohánygyár dolgozói már tavaly tartották a „főpróbát” annak érdekében, hogy az idei magasabb tervei maradéktalanul teljesíthessék, A MAGYAR SAJTÓ NAPJA ALKALMÁBÓL A DUNÁNTÚLI NAPLÓ SZERKESZTŐBI­ZOTTSÁGA SZERETETTEL ÜDVÖZLI LAPUNK OLVASÓIT, LEVELEZŐINKET ÉS \ POSTA HÍRLAPTERJESZTŐ DOLGOZÓIT, 200 ezer társadalmi munkaóra -1340 tauulóíiatal vesz részt a nyári önkéntes ifjúsági építstákoraklan Megkezdik a fettyei firdikomkiiát és a vidámpark építését a pécsi fiatalok A KISZ városi bizottságának kibővített ütése megtárgyalta ez évi programját Kedden délután három óra­kor a pécsi városi KISZ-bizott ság kibővített ülésén tárgyalta meg az 1961. évi munkaprog­ramját.' Az értekezleten részt- vett a városi pártbizottság, a KISZ Központi Bizottságának és a KISZ megyei bizottságá­nak a képviselője is. Az érte­kezleten Kupka Sándor elv­társ a városi KISZ-bizottság titkára tartott beszámolót. A város KISZ-bizottság munkaprogramjában foglalko­zik a KISZ -kon gresszus anya­gának feldolgozásával és en­nek érdekében az alapszerve­zetek titkárai 'részére tanfolya­mokat szerveznek, egyrészt Csillebércen ötnaipos bentlaká­sos tanfolyamon, valamint Pé­csen kéthetes esti foglalkozá­sokon sajátítják él a KISZ- kongresszus anyagát. Ezenkí­vül a kongresszuson résztvett küldöttek élménybeszámolót tartanak több alapszervezet­A városi KISZ-bizottság munkaprogramjában kiemel­kedő helyet foglal el az ifjú­ság részvétele a szocialista építőmunkában. A fiatalok tovább folytatják a régen be­vált ifjúsági brigádversenye­ket, és újabb export-brigádo­kat hoznak létre. Tovább szé­lesítik a takarékossági és a társadalmi munkamozgalma­kat. Ebben az évben 200 000 társadalmi munkaórát vállal­tak a pécsi fiatalok, amelynek az értéke 15 millió forint A tanulóifjúság nagyobb szám ban vesz részt ez évben önkén tes építőtáborban, mint ta­valy. Összesen 1340 tanulófia- tal megy a nyáron önkéntes ifjúsági építőtáborba; A szakmai képzettség növe- ’ése érdekében kiterjesztik a fiatalok minden iparágra a .Szakma ifjú mestere”, illetve a „Szakma kiváló tanulója” mozgalmait. Az ifjúság társa­«rälorn «nttnlraajretöfana^- éS * termelésben résztvevő tevé­kenységének szép példája az a védnökségvállalás, amelyet a bányagépek és az építőipar lakásépítési tervének megva­lósítása felett vállaltak. Részletesen foglalkozik a KISZ-bizottság munkaprog­ramja az ifjúság eszmei, poli­tikai nevelésével, a tanulóifjú­ság feladataival, a kulturális és sportmunkával, valamint az úttörőcsapatok segítésének fel­adataival. A munkaprogram megadja a feladatokat az „Ifjúság a szocializmusért’* mozgalom öt­éves időszakának első évére, amelyre eddig máris közel négyezren jelentkeztek a pé­csi fiatalók közül. Az értékértét résztvevői sok hasznos tanácsot adtak felszó­lalásaikban, majd a városi KISZ-bizottság kibővített ülé- I se a programot egyhangúlag í elfogad#*i i „ ’ Ebben az évben a megye több járási székhelyén létesít önálló kirendeltséget a Szövet­kezeték Baranya megyei Érté­kesítő Központja. Görcs Ká- roljjt, a MÉK .igazgatóját kér­deztük meg, mi tette szüksé­gessé a vidéki kirendeltségek létrejöttét, , niénnyibeh segíti ez elő a megye jobb zöldség­ellátását. — A tavaszi szezon beindu­lásáig több vidéki kirendelt­séget létesítünk, hogy hányat és höl. azt' még pontosan nem tudjuk. Most folynak a tár­gyalások a telephelyek kijelö­lésével kapcsolatban. Egy biz­tos, elsősorban az aktív zöld­ségtermelő területeket jelöljük ki. Mohácson és Siklóson te­hát mindenképpen létrejön egy-egy kirendeltség, mivel a zöldségfélék zömét ez a két járás adja. — Egyébként járási MÉK kirendeltségek más megyékben már működnek. Baranya az utolsó maradt. Ennek oka az; hogy mindig más megyék im­portjára szorultunk. Három éve még a zöldségfélék 60 szá­zalékát más megyékből hoz­tuk be. A megyei párt és ta­nács szervek hathatós intézke­déséi nyomán azóta elértük azt hogy 1961-ben már önellátók leszünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a korai primőrt zömmel most is be kell hozni, más időszakokban viszont több árut tudunk más megyékbe ki­vinni. A három év alatt igen fellendült a szerződéses terme­lés és növekedtek az igények is. Egyrészt ezért volt szükség önálló vidéki kirendeltségek létesítésére. — A másik ok az, hogy az utóbbi két évben jelentősen megnőtt az áruforgalmunk. Míg 1958-ban csak 1601 vagon árut értékesítettünk. addig 1960-ban 2573 vagonnal, 1961­ben ezt a forgalmat még 30 százalékkal növeljük. Éz a for­galom nagyon megterheli a MÉK pécsi raktárait. A vidé- .lci telepek létrejöttével teher- mentesülneli a pécsi. raktárak hisz az. árú egy,.részét, a tele­pekről közvetlenül a boltokba szállítják. . — A vidéki kirendeltségek létrejöttének legnagyobb jelen­tősége azonban az, hogy álta­luk Pécs és Komló ellátásán kívül. az egész megye ellátását is könnyebben megvalósíthat­juk. A falu ma már egyre erősebb zöídségfógyasztó -lesz. Már á múlt évben is jelentke­zett a vidék igénye, de akkor még nehézkesen, úgynevezett túra járatokkal vittük ki a fa­lusi boltokba az árut. A járási kirendeltségek közelebb van­nak a termelőhöz és fogyasz­tóhoz és ez a zöldség, mint gyorsan romló áru esetében igen lényeges, meggyorsul és jobb lesz az áruellátás. Ily módon a járási szervek is több segítséget nyújthatnak a zöld­ség szakmában dolgozóknak. — Az elmúlt évben még 281 termelőszövetkezet tartozott egy MÉK központhoz, ez most megoszlik a létrejövő kiren­deltségek arányában. Lényeges előnyt jelent az is, hogy a kis tételeket., tehát a : kis' mennyi­ségű zöldfélét, amelynek be­szállítása nem volt mindig gazdaságos, ezután a. földmű­vesszövetkezetek maradék nél­kül átveszik a termelőszövet­kezetektől és a háztáji gazda­ságoktól is. Megszűnnek, fe­leslegessé válnak az olyan fu­varok, amelyek eddig elég jellemzőek voltait, mint példá­ul az egyik községben megter­melték az árut. behozták a pé­csi MÉK raktárába és onnan visszavitték ugyanabba a fa­luba eladni. A járási kiren­deltségek lerövidítik és olcsób­bá teszik a zöldség útját a termelőtől a fogyasztóig; Fasszta merényiéi Franciaországban A keddre virradó éjszaka fasiszták felgyújtották a Quar- tiem Latin-ben, Párizs diák-' negyedében a Francia Kom­munista Párt szervezetének helyiségét. A kivonult tűzol­tók eloltották a tüzet; Az anya 0 kár jelentő^ 28-án délelőtt tíz órakor tartotta zárszámadó közgyűlé­sét a csarnótai 1 Uj Március Termelőszövetkezet. Ezen a közgyűlésen már nem panasz­kodtak, siránkoztak a tagok, mint az előző évben. És mind­ez azért volt így, mert egész éven keresztül rendesen dol­goztak. A munkájuknak meg is lett az eredménye: néhány fil­lér híján 36 forintot osztottak munkaegységenként Hitre Sándor, a termelőszö­vetkezet elnöke is erről be­szélt. Pers;e szólt a hibákról is, amelyek elsősorban a veze­tőség részéről voltak hibák. Ez az őszinte beismerés nagyon tetszett a tagoknak. Látták 4 tagok, hogy az 1959-ben elkö­vetett hibákból a vezetőség is levonta a következtetést és ezen a közgyűlésen is úgy érez ték a tagok: azok, a kisebb, nagyobb, hibák amelyek még megvoltak 1960-ban, 1961-ben eltűnnék. Az elnök azt mond­ta: a tagok megértífc ma már egymást, - nem civakodnak és ez a siker titka; Ez az az első lépcső, amely a közpsség bol­dogulásához VeZBt; Erről beszéltek a hozzászó­lók, Kránicz József és a töb­biek is. A hozzászólók helye­selték ázt az elképzelést, hogy vásároljanak traktort és azo­kat a hegyi területeket, ame­lyek jelenleg kihasználatlanok, ültessék be szelídgesztenyével. Ezután lezárt borítékban ad­ták át a tagoknak a zárszám­adásra fennmaradt forintokat. Nagy taps követte a tagok ne­vének felolvasását, különösem az olyanokét, mint B. Szőllősi Sándor, aki 571, Darui Ferenc, aki 611 és Kránicz Józsefét, aki 543 munkaegységet ért el a múlt évben. Ebben a taps­ban benne volt a megbecsülés, de benne volt az is, hogy eb­ben az évben a múlt évinél jobban akarnak dolgozni Csat- nótán is. Jobban, mért mintca tények is mutatják, megéri; A zárszámadás vidámhangu latú, reggelig tartó bállal étf vágat, l. XVIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM ARA: 50 FILLÉR 1961. FEBRUAR 1. SZERDA A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÄCS LAPJA 5IU5G PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SUNÁNTÚU •• Ónálló kirendeltségeket létesít vidéken a MÉK Zárszámadás a csarnóiai tsz-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom