Dunántúli Napló, 1961. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK? DUNÁNTÚLI NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM Ara: falinaptárral együtt 70 fill 1961. JANUÁR 1. VASÁRNAP Eredményes alkotó munkát! Eredményes esztendőtől búcsúzunk a mai napon, s tar­talmasnak ígérkező új évet kezdünk: második ötéves ter­vünk első évét. Az év végével lezárult népgazdaságunk hároméves ter­vének időszaka. Dolgos népünk joggal lehet büszke mun­kája eredményeire, a felépült új gyárakra, üzemekre, vá­rosokra és városrészekre. Nagyot léptünk előre a mező- gazdaság szocialista átalakításában is. Pártunk VII. kongresszusának és Központi Bizottságá­nak határozatait végrehajtva mind az iparban, mind a mezőgazdaságban erősödött a munkafegyelem, növekedett a termelékenység, gazdaságosabban, takarékosabban dol­goztunk, s mindennek nyomán jobban éltünk, A visszapillantás e perceiben emlékezünk meg azok­ról, akiknek mindezt köszönhetjük: szorgalmas, dolgos népünkről. Szén- és ércbányászaink, építő- és vasipari munká­saink derekas munkával nemcsak teljesítették, de túl is teljesítették a hároméves tervet, s lelkesen készülnek az új feladatra: minél előbb befejezni a szocializmus alap­jainak lerakását. S ugyanezt mondhatjuk el a többi iparok dolgozóiról, kereskedelmi és szolgáltató vállalatok dolgozóiról is. Szocialista munkásbrigádok, mérnökök, műszakiak egész sora dolgozott és dolgozik a jobb, ésszerűbb, ered­ményesebb munkamódszerek kialakításán. 1960-ban tovább erősödött, izmosodott pártunk poli­tikájának szilárd alapja; a munkás-paraszt szövetség. A munkásosztály gazdasági épületekkel, gépekkel, műtrá­gyával, jó szóval, munkasegítéssel és ami a legfőbb: új vezetők kihelyezésével segítette a termelőszövetkezeteket. A termelőszövetkezetek túlnyomó többsége jól élt a segítséggel. Kiegészítette a maga szorgalmával, lelemé­nyességével, és elérte, hogy tagjai ma jobban élnek, mint .egyéni korukban. Tovább épült, szépült a ml szeretett városunk, Pécs. házai, középületei mellett szép új köntösbe öltözött igen sok régi épülete is. És nagyon biztatóak azok az áll­ványerdők, amelyek tereink, utcáink számos házát veszik körül, hogy szorgos építők kezemunkája után megfiata­lodva, megszépülve köszöntsék az új tavaszt. Tervezőink már az ötéves terv új létesítményeinek lervmumkáin serénykednek. Iskoláink, egyetemeink ifjúsága gyorsan kivetette ma­gából az ellenforradalom lelket mérgező maradványait és egészséges, szocialista optimizmussal készül a jövőre. A pedagógusok mind világosabban látják, hogy a párt vezette úton jó irányban haladunk előre. Az orvosok, egészségügyi dolgozók jobb, lelkesebb, nemegyszer önfeláldozó munkával honorálják népi álla­munknak az egészségügy fejlesztése terén nyújtott ha­talmas segítségét. A hivatali dolgozók jó munkáját dicséri, hogy ma már kevesebb a panasz, nincs annyi bürokratikus buza-vona az ügyek intézésében. És hadd köszöntsük azokat a szerény embereket, akik pihenésünk óráiban is dolgoznak. Örködnek államunk, népünk biztonságos élete, rendünk, nyugalmunk fölött, '.kik gondoskodnak arról, hogy legyen fény, meleg ott- unk, legyen gáz és víz a vezetékekben, jó műsor a rá­tán. bőséges olvasnivaló az újévi újságokban, jó ki- galás a szórakozóhelyeken, zavartalan közlekedés vi­cén és városon. Köszöntjük megyénk minden dolgozóját, akik jó mun­kájukkal hozzájárultak állandóan növekvő életszínvona­lunk anyagi és szellemi javainak előteremtéséhez. A társadalmi munkásoknak köszönjük a sok száz kilo­méter falusi járdát, az iskolák, kultúrotthonok, törpevíz- művek, strandok, a pécsi, komlói, mohácsi, sellyed parkok, a pécsi állatkert és a számtalan egyéb létesítmény önzet­len építését. Köszöntjiik az öregeket, akik nyugalomba vonulásuk után sem tagadják meg tőlünk élettapasztalatban szerzett bölcsességüket, tanácsaikat, tettrekészségiiket. Az asszonyokat, leányokat, akik a munkában és a tá­mlásban, helytállnak, tesznek bizonyságot nap-nap után rról, hogy egyenrangú társaink az élet különböző front- ain. Sok szeretettel üdvözöljük a jövő nemzedéket, az új- ilött kis honpolgárokat is. Meleg szeretetünk száll pártunk vezetői és kormá­ik felé, akik a szocialista tábor országainak vezetői- z elmúlt évben is annyit fáradtak békénk megőrzése, nk jólétének emelése, biztos, szép jövőnk kialaki- érdekében. z újesztendő ünnepének napján jólétet, sok boldogsá- eredményes alkotó munkát, eret egészséget kívánunk yénk minden lakosának. derítsünk erőt az elért szép eredményekből, s indut- '< tovább előre szeretett szocialista hazánk építésének, ütésének, erősödésének, a béke megszilárdításának úi­PALKÖ SÁNDOR, \ a •Baranya megyei Tanács rfo-elnöfce. IjűldtU) újéüvf kiaániuik ! Sikerekben gazdag új esztendőt a megye minden dolgozójának! Az 1960-as esztendő eredményekben gaz dag volt, mert megyénk dolgozói lelkesedéssel oldották meg a párt és a kormány által kitű zött feladatokat. A bányászok, építőipari munkások és általában az üzemek dolgozói teljesítették és túlteljesítették a 3 éves terv utolsó evének feladatait. Megyénk dolgozó parasztságának döntő többsége a szocialista gazdálkodás útjára lé­pett. s termelőszövetkezeteink beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Ezek alapján mondhatjuk, hogy jelentős előrehaladást értü nk el a szocializmus építésében, országunk felvirágoztatásában. , Dolgozzanak az elvtársak az új esztendő ben is hasonló lelkesedéssel és tegyenek meg mindent az 5 éves terv első évi feladatainak . megvalósításáért. Fokozzák erőfeszítéseiket a lakosság jobb ellátása érdekében. A szövetke itetekbe tömörült parasztság tegyen meg min­den tőle telhetőt a közös gazdaságok erősíté séért, a magasabb terméshozamok biztosítá­sáért. E munkájukhoz kívánunk sok sikert, erőt és jő egészséget, eredményekben gazdag, bé­kés új esztendőt a megye minden dolgozója nak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei és Pécs városi Bizottsága Eredményekben gazdag, boldog új évet kí­ván a megye összes szervezett dolgozójának, az üzemek és intézmények gazdasági- és párt - veretőségének, szakszervereti bizottságainak, szakszervezeti aktivistáinak, a a Szakszervezetek megyei Tanácsának Elnöksége A megye minden dolgozó fiataljának ered­ményekben gazdag, boldog új esztendőt kívá­nunk! Valósítsátok meg a KISZ I. kongresszu­sának határozatait legjobb tudástok és erőtök szerint! Erőt. egészséget kívánunk munkátok­hoz! A KISZ Baranya megyei és Pécs városi Bizottsága Szocialista építésünkben mindnyájunkra nagy feladatok várnak az 1961-es esztendőben Dobi István elvtárs újévi levele Elvtársak! Barátaim! Betegségemből gyógyulóban, de dolgaim végzésében még mindig korlátozottan, ezúttal levélben fordulok újév alkal­mából dolgozó népünkhöz, szo­cialista építésünk munkásai­hoz, minden honfitársamhoz. Az esztendő fordulója a számadásnak és a feladatok felmérésének ideje az emberi életben. Visszatekintünk vég­zett munkánkra, örülünk a si­kereknek, megpróbálunk ta­nulságokat levonni tévedé­seinkből és gondos gazda mód­ján terveket készítünk a jö­vőre. Mindnyájunk öröme, hogy az 1960-as évről jó zárszám­adást készíthetünk és 1961-re a lehetőségeknek az eddigi­nél is szélesebb távlatai áll­nak nyitva előttünk. Hazánkban tovább erősödött a munkás-paraszt hatalom. Közéletünkben széleskörű poli­tikai bizalom uralkodik. Né­pünk munkájával és állásfog­lalásával támogatja a pártot, a kormányt, a közigazgatást, részt vesz a hatalom gyakorlá­sában. A menetközben adódott nehézségeket a tömegek együttműködésével győztük le. Népünk szorgalmának és belső egységének köszönhetjük, hogy 1960-ra mint a lendületes szo­cialista fejlődés évére, mint a hároméves terv sikerekben gazdag befejező esztendejére tekinthetünk vissza. A világ, az emberiség előre halad. 1960-ban tovább nőtt a Szov­jetunió hatalma, a szocialista tábor ereje, tovább növekedett minden szocialista ország, kö­zöttük a Magyar Népköztársa­ság tekintélye a világon. Az esztendő nemzetközi politiká­ját a leszerelésre, a béke biz­tosítására, a gyarmati rend­szer felszámolására irányuló szovjet kezdeményezések ha­tározták meg. A kommunista pártok történelmi jelentőségű moszkvai értekezlete elvi és gyakorlati irányításával új lendületet adott a szocializmus világméretű győzelméért foly­tatott küzdelemnek és a nép­tömegek harcának a tartós bé­kéért. Az elnyomott népek egymás után rázzák le magukról a szolgaság láncait és keresik a szabad élet. a felemelkedés, a társadalmi igazság útját. A népek zsarnokok okozta szen­vedéseit látva még értékesebb­nek és drágábbnak érezzük a magúnk elnyert szabadságát. Az új esztendő küszöbén előre tekintünk: 1961-ben új tervek megvalósítása vár ránk. Iparunkkal szemben a növek­vő belső fogyasztás és az or­szág külkereskedelmi mérlege növekvő igényeket támaszt. Kontos, hogy a termelékeny­ség növelésével, a gyártás fej­lesztésével, az önköltség csök­kentésével, takarékossággal 1961-ben még tovább gazda­gítsuk, erősítsük népgazdasá­gunkat; Mezőgazdaságunkban befe­jezéshez közeledik a szocialis­ta átalakulás.. Egymásba kap­csolódva jelentkeznek a szö­vetkezeti nagyüzemek meg­szervezésének és megszilárcF tásának, az új szövetkezeti ta­gokkal való széleskörű beszél­getéseknek, a szakmai és po­litikai tájékoztatásnak, a szö­vetkezeti demokrácia kialakí­tásának különböző problémái. Ezekkel már a legközelebbi hetekben komolyan szembe kell néznünk. Szocialista építésünkben mindnyájunkra nagy fel­adatok várnak az 1961-es esztendőben, de érdemes vál látni minden fáradságot és áldozatos munkát. Jó reménnyel nézünk előre, mindenki önmagáért, csalód jáért, népünk boldog, szocia­lista jövőjéért dolgozik, azt építi minden alkotó tett ma az országban. E nagyszerű mun­kához sok sikert, jó egészséget kívánok mindenkinek. Boldog új esztendőt kívánok minden magyar munkásnak parasztnak, értelmiséginek, a haza minden hű fiának és leá­nyának; Budapest, 1960. december 31. Dobi István Szászvár is tsz-hözség Zsúfolásig megtelt decem­ber 29-én este 6 órakor a szászvári . művelődési otthon nagyterme. A község gazdái közgyűlésre .jöttek össze, ahol kimondták, hogy 164 család 1213 hold területen termelő- szövetkezetét hoz létre. A kö­zös gazdaság elnökévé egy­hangúan Hetesi János 12 hol­das gazdát választották. A tagság a közgyűlés során a. gazdálkodás eredményesebb megkezdése .érdekében föld­területe arányában pénzhozz á járulást ajánlott fel. Dr. Miinnicii Ferenc üdvözlete a Kameruni és a Szudáni Köztársaság minisztere nőkének Dr. Münnich Ferenc, a kor­mány elnöke, a Kameruni Köz társaság kikiáltásának első év­fordulója alkalmából távirat­ban fejezte ki jókívánságait Amadou Ahidjo-nak, a Kame­runi Köztársaság miniszterel­nökének. Dr. Münnich Ferenc, a kor­mány elnöke, a Szudáni Köz­társaság nemzeti ünnepe al­kalmából üdvözlő táviratot Kül dött Ferik Ibrahim Abbud- nak. a Szudáni Köztársaság miniszterelnökének; Elutazott a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsége A Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányküldött­sége, amely Nguyen Duy Trinh miniszterelnökhelyettesnek, a Vietnami Dolgozók Pártja Po­litikai Bizottsága tagjának az állami tervbizottság elnökének vezetésével hazánkba látoga­tott. szombaton délelőtt eluta­zott Magyarországról. A kül" döttség Budapestről a Szovjet­unióba utazott. Az épülő Zobák-ákna gépházában már m űködik a Koepe-rendszerű ellensúlyos megol­dású szállítógép. Ugyanakkor a második gép házban S és fél millió forint értékű kétkasos szállítógép szerelésén dolgoznak. A zobáki akna szállítógépei Magyarország legnagyobb ilyen típusú berendezései. A képen Tóth József szállítógépész és Mayer József művezető fi Koepe szállítógép Taográf mérőműszerének adatait ellenőrzik. A vietnami kormányküldött­ség búcsúztatására a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, a Minisztertanács első elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Csergő János kohó- és gépipa­ri miniszter, Incze Jenő kül­kereskedelmi miniszter. Kossá István közlekedés- és posta­ügyi miniszter, Kiss Árpád, az Országos Tervhivatal elnöke. Szarka Károly külügyminisz- terhelyettes, s több miniszté­rium képviselője. Ott volt a búcsúztatásnál Nguyen Van Hong, a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Jelen volt az eluta­zásnál V. I. Usztyinov. a Szov­jetunió budapesti nagykövete. Nguyen Duy Trinh minisz­terelnökihelyettes, a vietnami kormányküldöttség vezetője el­utazása előtt meleg szeretettel szólt magyarországi látogatá­sának tapasztalatairól, majd Magyarország minden dolgozó­jának, sók sikert, eredményes tevékenységeit, boldog újesz- tendöt kívánt. 28 négyes találat A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság jelenti, hogy a 200. lottósorsoláson, amelyen az 53; heti szelvények vettek részt; öt találat nem volt. Négy ta­lál atos szelvények száma 28, amelyekre egyenként 102 497 forint nyeremény jut. Három találatot 3040 szelvényen ér­tek el. nyereményük 472 fo­rint. Kéttalálatos szelvény 93 745 volt, ezekre 15 forint 30 fillér nyeremény juí. * í

Next

/
Oldalképek
Tartalom