Dunántúli Napló, 1961. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

*} 4 P * A 1961. JANUÁR 1. 2 Gyors ütemben fejlődik 1961-ben a város Sajtófogadás a városi tanácson Fénycsövilágítás a 6-os úton — 4,5 kilométeres ú\ vízvezeték — Sortatarozás a Széchenyi és Jókai téren — Százötvenhat új szövetkezeti lakás — Műhó a kisréti ugrósáncon Szombaton!délelőtt a városi tanácson- Pápp Imre elvtárs, a városi tanács végrehajtó bi­zottságának' mb., elnöke, Gócz Béla • élvtárs, a városi tanács . . elnök-helyettesé és Galábár Tibor elvtárs, a városi tanács vb-titkóra, sajtó fogadást tartott. ,'A sajtófoga­dás alkalmával Papp Imre élvtárs válaszolt a feltett kér­désekre. A' kérdésék a Maros beiíuházásáirá, az áru- és élel­miszerellátásra, valamint a kulturális és1 egészségügyi lé­tesítményeit továbbfejleszté­sére vonatkoztak; lizennyo'cmiúió forint utépí ésre • é-'Ma, még nehéz ,, pontos számot adni az'elmúlt észtén-, «jő ’ eredményeiről, mert az eredmények még csak nagyjá­ból ismeretesek. Megállapítha­tó azonban, hogy tanácsaink és vállalataink teljesítették 1960. éves tervüket. Az elképzeléseket sikerült Valóra váltani. így pélcíául 1960-ban 4000 négyzetméter földutat, 15 700 négyzetméter makadámutat, 9500 négyzetmé tér szilárdburkolatú járdát ép£ tettüpk és 5300 négyzetméter utatpoi'talanítottúnk. Cáak er­re közel 18 millió'forintot hasz náltiíiifc "fel. Hozzákézdtünk a Mártírok' útja • építéséhez, is, ámenét terv: szerint 1961-ben fejezünk vb,é.': 220 . voltos fe; szültségre való, áttérés mellett 11 >5 kilométernél Bővítettük a yiUarnosháídzatpt és 263 köz- VÍIógításj lámpatestet helyez­tünk el a pécsi utcákban. Eb készült a tervbe' vett buda iám—szigeti vám közötti fé>- cső-viíágítás, amely nemcsak A városias jellegeit növelte, ha nem nagyban megjavította V amúgy is túlterhelt 6-os főköz­lekedési út biztonságát. — Szeptember 1-ével végre­hajtottuk a helyi közlekedés átszervezését. Ennek során . jelentős .mértékben javult a külterületek közlekedése. Egy ilyen nagy. munkának nyilván­valóan több apró hiányossága is van, őzeket azonban nagy­részt már felszámoltuk és a jövőben is törekszünk a még meglévő hibák kiküszöbölésé­ire. .-— Tovább nőtt a város par­kosított területe és parkjaink felújítására csaknem egymillió forintot használtunk fel. / patacsi víznyerő terület kór jainak bekapcsolásával bizton ságosabbá vált a. város ivóvíz­ellátása. Újabb 4.5 kilométe vízvezetéket építettünk, ős er re több kislakása? települő'- kapcsolódik be a hálózati víz ellátásába. Ko^zerű üz’efeV a Kossuth Lajos utcában — Több, mint 24 millió fo­rintot fordítottunk az elmúl esztendőben az állami lakásc felújítására és hozzákezdtün' a Kossuth Lajos" utca sortata­rozásához is ebben a program­ban. Egyidejűleg hozzáfogtuk • ff, modern kereskedelmi háló­ét kialakításához is. A Kos- uth h&jos utca-tatarozott há­zai és korszerű üzletei kiemel­kedő színfoltjai ma már vá­rosunknak. Ezt a munkát to­vább folytatjuk és 1961-ben befejezzük a Kossuth Lajos utca, a Széchenyi tér és a Jó­kai tér sortatarozását, az üz­lethálózat kialakítását. — Az áru- és élelmiszerellá­tásban az elmúlt évben is to­vábbi' javulást értünk el. A zöldség- i és gyümölcsellátás zavartalan, rendszeres és biz­tonságos volt. A palackozott tej és a fehérkenyér árusítá­sának1 bevezetését kedvezően fogadta a ’ lakosság, sőt az utóbbiból már ellátási problé­máink is vannak, amelyen azonban a közeljövőben javí­tani tudunk, mert a Zsolnay utcában befejezés előtt él a 120 mázsás kapacitású, korsze­,rű sütőüzem, amely kizárólag : fehérárut termel majd. 600 család kapóit lakisi í j -r. Az elmúlt évben tovább növekedett a kereskedelem forgalma, A tanácsi kereske­delem 14 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le, mint 1959-ben. Az élelmiszerfogyasz tás 14 százalékkal, a ruházati- és vegyescikkek forgalma 12 százalékkal emelkedett a meg­előző évhez viszonyítva. — Jelentős eredménynek tartom, hogy az elmúlt észtén dőben több, mint 600 családot juttattunk új, korszerű lakás­hoz városunkban; Uj iskolák-r> További eredményekről .számolhatunk be áz oktatás- ban. Elkészült a fehérhegyi 4 tantermes iskola, az Egyetem utcai Általános Iskolánál pe­dig 3 műhelyterem épült poli­technikai oktatás céljára. Hoz­zákezdünk a kertvárosi1 és Fel- .sp-Vámház úti iskola 4, illetve 7 tanteremmel történő bővíté­séhez. Teljes felújítást végez­tünk az Ágoston téri, a Bel­városi iskolákon és hozzákezd­ünk a Mátyás király utcai is­kola felújításához. A tanuló- csoportok számát 10-zel nö­veltük, és az élmúlt évben megkezdte működését a Mű­vészeti Gimnázium 7 tanuló­csoporttal. Több diákotthont csaknem egymillió forintos költséggel továbbfejlesztettünk illetve kollégiumokká szervez­tünk át. Az elmúlt évben 250 gye­rekkel többnek biztosítottunk élelmezést óvodáinkban és nap közi otthonainkban. — Elvégeztük a színház fel­újítási munkájának első üte­mét, mintegy 4,5 millió forin­tos költséggel. Ebben felújí­tottuk a nézőteret, az előcsar­nokot és az öltözőket. Növel­tük az opera, a balett előadá­sok számát. Emelkedett a ba­lettkar létszáma 10 fővel és a tájszínház 8 fővel. A városi könyvtár állományát 80 000 fo­rint értékű könyvvel bővítet­tük és 9 fiókkönyvtárat nyi­tottunk meg. — Jelentős esemény volt az elmúlt esztendőben a Mecseki Állat- és Növénykert megnyi­tása, amelyet eddig mintegy hetvenezren látogattak meg. TernHöszövPtl'ezetí közs^e* Pécs ha'árálnn T- Az elmúlt hetekben a városunkhoz tartozó községek­ben — Patacs és Ürög kivéte­lével — a parasztság a nagyr tízerrti szövetkezeti gazdálko­dás útját választotta és ter­melőszövetkezetekben 1 tömiö- rttlté — Az elmondottak csak kis részét képezik annak az át­fogó és sokoldalú munkának, amelyet tanácsaink az elmúlt esztendőben végeztek. E sok eredmény melett a legfonto­sabbnak mégis azt tartom, hogy az elmúlt évben is to­vább szilárdult tömegkapcso- latunk. A 447 lakóbizottság megválasztása újabb 2085 ak­tivistát biztosított számunkra, akiknek nem kevés részük van abban, hogy megnövekedett a társadalmi munka becsülete városunkban és értéke egy év alatt meghaladja a négymillió forintot. Ezután az 1961: évi tervek­ről érdeklődtek az újságírók. Hü.oház és raktárak épülnek A város vezetői elmondot­ták, hogy hosszú vita eredmé­nyeként Pécsett kerül meg­építésre az 550 vagonos hűtő­ház, amelynek tervezése folya­matban van. Újabb raktárak megépítését is tervezik, köztük mintegy négy és félmillió fo­rintos beruházással 1961-ben megépül a MÉK raktára. Ezen kívül a Belkereskedelmi Mi­nisztérium 32 millió forintos beruházással kereskedelmi rak tárt épít.. Szó van egy 500 va­gonos közraktár építéséről is. 1961-ben 30 millió forintot használnak fel lakóházak ta­tarozására és ebből elsősorban a Kossuth Li. utcában, a Szé­chenyi téren s a Jókai utcában végeznek felújításokat. Hozzá­kezdtek a Köztársaság téri is­kola építéséhez. Tovább javít­ják a közvilágítást és három­millió forintot fordítanak a színház tatarozására. Folytat­ják a szövetkezeti házépítést is és 1961-ben 156 szövetkezeti lakást adnak át a város lakói­nak; Ui szennwfztlsztíió Vita tárgyát képezte a város vízellátásának megjavításával kapcsolatos, sokoldalú intézke­dési terv. Gócz Béla elvtárs el­mondotta, hogy a szakemberek többsége nem helyeselné a második Mohács—Pécs' vízve­zeték megépítését, ehelyett a már meglévő v.’zmező további feltárását és hasznosítását lát­ják célszerűnek. Így gyorsab­ban és a feltárás pillanatától kezdve vizet szolgáltató egysé­geket nyerhetnek és a beruhá­zás összege sokkal kisebb. — Ma már — mondotta Gócz elvtárs — az ipari vizet is hasznosítani lehet. Amikor a 33 000 köbméter kapacitású szennyvíztisztító építését terv­be vettük, éppen az vezetett bennünket, hogy a mai fejlett hidrotechnikai eljárásokkal szinte tökéletes szűrést tudunk alkalmazni, ha a telep mellé építjük fel majd az új állati fehérje és szervestrágya üze­met is. Sok szó esett a város lakos­3 át bosszantó tervszerűtlen tornázásokról és azok hosz- szadalmas munkálatairól. A városi tanács vezetői határo­zott ígéretet tettek, hogy ta­vaszra valamennyi ma még felbontott úttestet kemény burkolattal látnak el. Szó van anól, hogy 1961. évben terv­szerűen összehangolják a kü­lönböző csatornázási, kábel- leíektetési, stb. munkálatokat. Ennek kapcsán feltett kérdés­re Galabár Tibor elvtárs el­mondotta, hogy a Kossuth La­jos, Sallai utca vonalon tör­tént csatornázások után azért nem szedték fel a villamos­síneket is, mert ezeket az út­testeket komplexen akarják az összes alépítmények, csa­tornázások után új, tökéletes kemény burkolással ellátni. Ezért késik a Mártírok útja újjáépítése is, amelyet egyéb­ként 1961-ben befejeznek. Fürdőkombinái a Tetlyén 1961-ben megkezdődnek a tettyei fürdőkombinát és az Üj-Mecsekalja keleti részén felépítendő vidám park épít­kezései. Mint ismeretes, a vá­rosi tanács nagyarányú társa­dalmi munkára számít, ame­lyet a kerületi tanácsok és a Hazafias Népfront bizottságok szerveznek. A mecseki állat- kert tovább bővül. A mecseki erdőgazdaság trófea kiállító pavilont és fatermelési állandó bemutatót létesít a park terü­letén és szó van arról, hogy a természeti múzeum is a park területén lel új otthonra. Ez esetben a múzeum jelenlegi helyiségeit képzőművészeti ál­landó kiállítás céljaira adják át. A tervek között szerepel egy akvárium-terrárivwn épület létesítése is, amely a Mecsek jellegzetességeit mutatja be. A sportkedvelők örömére ebben az évben megkezdődik a sífelvonó építése is és az or­szágos, megyei sportszervek segítségével minden valószínű­ség szerint 1961-ben műhóval vonják be a kisréti ugrósáncot. Papp Imre elvtárs a beszél­getés végén a maga és a vá­rosi tanács végrehajtó bizott­sága nevében boldog új évet, sikerekben gazdag új eszten­dőt kívánt Pécs város dolgozó népének. Hetvenezer baromfit nevelt az elmúlt évben a mágocsi Béke Tsz hatalmas baromfifarmján. A farmon saját erőből közel 700 ezer forint értékű, fűtéssel ellátott baromfiházat építet­tek. Képünkön Szombat Árpád né és Nagy Margit a napos­csibéket eteti a 8000 férőhelyes baromfiházban,----------------*---------------­A munkásakadémia előadásai A várost pártbizottság ágit. prop. osztálya értesíti a köz­ponti munkásakadémia hall­gatóit, hogy az „Általános ideológiai és politikai kérdé­sek” című tanfolyam legköze­lebbi előadását január 12-én, (csütörtökön), az „Atheista kurzus” előadását január 11- én, (szerdán) délután tartja a Pedagógiai Főiskola marxista előadótermében. — HÚSZEZER pár kesz­tyűvel teljesítette túl export­tervét a Pécsi Kesztyű és Bőrkonfekció KTSZ. — BUDAPESTEN, a Zene- akadémián mutatkozik be ja­nuár 19-én a Pécsi Liszt Fe­renc Kórus és a Pécsi Szim­fonikus Zenekar. A pécsiek a Jephtat adják elő. — A KARÁCSONYI ünne­pek és újév előtt naponta több mint 25 ezer képeslapot kézbesítettek a városban a pécsi postások. — KORSZERŰ üzemi var­rógépet vásárol 100 ezer fo­rintos költséggel a Pécsi Ru­haipari Vállalát. 1961-ben mintegy 600 ezer forintos költ séggel varró, gomblyukazó és egyéb speciális ruhaipari gé­pet is vásárolnak. — BARANYA megyében 440 millió cigarettát szívtak el egy év alatt. — UJ TÉRKÉP jelent meg Pécsről a közelmúltban. A várostérkép mellé mecseki turistatérkép is érkezett a Pécsi Idegenforgalmi Hiva­talba. — MINTEGY háromszáz­ezer forint értékben 12 falut villamosított 1960-ban a ME- GYEVILL. — SZILVESZTERRE 40 mázsa virslit hozott forga­lomba a Pécsi Húsipari Vál­lalat. — A BÜKKÖSDI színját­szók Gyárfás: A rettenetes nyeremény, a kozármislenyi- ek pedig Nagy Lajos: Uj ven­dég érkezett című színművé­vel készülnek a farsangra. — TÁRSADALMI munká­ban elkészült az Egyetem ut­cai iskola politechnikai mű­helye. A termet félmillió fo­rintos költséggel, korszerű berendezéssel látja el a vá­rosi tanács művelődési osz­tálya és január első napjai­ban adják át rendeltetésének. — 1961-BEN mintegy 400 ezer forintos költséggel ma- kadám útburkolattal látják el a harkányi földutakat. — AZ ELMÚLT évben 39 ezer mázsa húst, 130 ezer má­zsa kenyeret és 8500 mázsa zsírt fogyasztott Pécs város lakossága. — ÉRTESÍTJÜK a város lakosságát, hogy a gőz- és gyógyfürdő műszaki okok mi­att 1961. január l-től január 8-ig zárva lesz. a mellén. A közelről leadott sorozat átlósan szinte clfűré- szelte a mellkasát. A többi partizánnak felébredni som volt már ideje. Az őr kiáltására azonban megelevenedett a falu. Az usztasák, akik csendben, kés­sel akarták legyilkolni a szél­ső házakban lakó partizánokat, most mér pisztollyal és gép­pisztollyal tüzeltek, de mindez csak néhány percig tartott, mert az állmukból felriasztott partizánok körülvették az usz- tasék által megtámadott há­zakat és puskatűzzel. kézigrá­nátokkal megsemmisítették a támadókat. A tizenkét usztasa ugyanannyi partizánt gyilkolt le ezen az éjszakán, sokan megsebesültek, de a támadók közül sem menekülhetett senki A Petőfi brigád harcosai el­keseredetten nézték a kegyet­len hóhérmunka eredményét: az orvul legyilkolt, javarészt fiatal partizánok holttesteit. Másnap röpgyűlésen vitatták meg a véres éjszaka tanulsá­gait. — Ki a felelős ezért? — kér­dezte a komiszár. (Folytatjuk.) ti^ leg vért érzett a kezén. Rög­tön tudta, mi történt. Gyorsan rövid sorozatot eresztett gép­pisztolyából és teli torokkal ki­áltotta: — Riadó! Usztasák! A szélső házban Csillag Jancsi gyanús neszre ébredt. Halk ajtónyikorgást, sutto­gást hallott. Tágra meresztette a szemét és látta, hogy a nyi­tott ajtón fehér lepedőbe csa­vart alak surran be. Hirtelen arra gondolt, hogy valame­lyik partizán társa jött vissza éppen sürgős dolgáról, vagy tréfálni támadt kedve valame­lyiküknek. De az alak kezében hosszú penge villant és az ajtóhoz legközelebb fekvő partizán irányából halk hör- gés jelezte, hogy a gyilkos biztos kézzel vágta el a torkát. Jancsi vadul ugrott ki az ágyból és a fejtől odatámasz­tott puskájához kapott. Csövé­nél ragadta meg és lesújtott az usztasára. Csont recsegett, de a leütött usztasa mellett már másik kettő ugrott a szo­bába. Még hallotta az őr elnyúj­tott kiáltását és a lövéseket, de aztán a szobában is tűz villant és gyilkos ütést érzett kapott, de nem volt ideje el­sütni. Kiáltani sem tudott* mert kérges tenyér tapadt a szájára és egy szélespengéjű bajonett recsegve hatolt a bor­dái közé. A fehérleples alakok hasrafektették a hóban, aztán átvetették magukat egy ala­csony sövényen és a legszélső ház felé iramodtak. Alig tűntek el, óvatosain lépkedő partizán tűnt elő. Az őrt jött váltani. — Hol vagy Jóska? — sutto­gott bele a csöndbe. Nem jött válasz. — Te, Jóska, Hallod? Mi van veled? Elaludtál? Az őrhely felé indult, s köz­ben morgott magában. — Ez a mafla még elaludt, aztán megfagy.:; Odaérve megmozgatta a ha- sonfekvö őrt, de sikamlós, me­ll«.) A beszélgetés lassan elhal­kult. Valaki hangosam, nagyot ásított és a fiatal partizánok végre elaludtak. A falu szélén fagyos lábbal topogtak az őrök. Voltak köz­tük tapasztalt, idős partizánok, meg fiatal legények is. A ke­gyetlen hideg csend legtöbb­jüket gyorsan elbágyasztotta. Lustán figyelték a kékesen csillogó havas tájat és eről­ködve hegyezték fülüket, ha valami gyanús neszt hallottak. A fehér lepelbe burkolódzott usztasák lopóztak a falu felé. Nesztelenül, tolvajmódra oson­tak, mimt a kísértetek. Az egyik fel-alá járkáló őr éppen megfordult, amikor szemben találta magát a fehér­leples alakokkal. Fegyveréhez

Next

/
Oldalképek
Tartalom