Dunántúli Napló, 1960. augusztus (17. évfolyam, 181-205 szám)

1960-08-02 / 181. szám

2 NAPLÓ I960. AUGUSZTUS 2. > J6I dolgozik a pécsújhegyi újítókor HilElilC Sitiibe! de makacs, az a tábla! Az ember azt hinné, hogy a mai kor emberei nem szeretnek a régi, rossz dolgokra em­lékezni. Mert ter­mészetes emberi tulajdonság, hogy csak a jó dolgok­ra emlékszünk visz sza szívesen és örömmel. Volt egyszer egy FUTURA nevet vi­seld kapitalista­nagykereskedőkből álló tőkés szövetke zeti vállalkozás. Ez gabonafelvásárlás­sal és eladással fog lalkozott. A „tisztes séges polgári ha­szon“ azonban so­ha nem elégítette ki. Többet akart annál — és többet Is szerzett. Behálózta az egész országot. Le- rakatai, leányválla latai, kirendeltsé­gei a legkisebb köz ségeket is beszervez ték. Ügyesen tudta azt a látszatot kel­teni, mintha szövet kezet lenne. És lép ten nyomon becsap ta a népet S hogy mindez valahogyan feledés be ne merüljön, Szentlőrincen gon­doskodtak róla, A szentlőrinci vasút­állomáson lévő rak tárépület homlok­zatán ugyanis még mindig ott díszeleg a hajdan volt FU­TURA cégtáblája; Valaki egyszer már átfestette, írt rá va laml új szöveget, de az biz' lekopott róla, s most újra ott áll régi „fényé­ben“ a FUTURA táblája. Ott áll, makacs- kodik még. Pedig már leve­hetnék! — viroy — M A KPVDSZ Megyebizott­sága és a MÉSZÖV auausz­il&zsaUecti candevú Pécs kányűzenei életé­nek remélhetően fontos ál­lomását jelentette a Pécsi Rádió tánczenekarának első önálló estje. Remélhetőleg nem ismétlődik meg a két évvel ezelőtti történet. Ak­kor a sikeres bemutatkozás után, nem tudjuk miért, de a zenekar többet nem lépett nyilvánosság elé. A 12 tagú tánczenekar mű­sora osztatlan elismerést ara tott a nézők között. Műso­rukat jól állították össze. Igen örvendetes, hogy bátran mertek kezdeményezni. A közelmúltban befejeződött táncdal-pályázat legjobb da­lait hallhatta a közönség és ami a legfontosabb, jó szá­mok voltak. Dicséret illeti a zeneked­velők klubjának bátor éne­keseit is. Pesti Ibolya, Vass Béla, Juránd Márk megnyer­te a nézők tetszését. Különö­sen az figyelemre méltó, hogy mindegyikük munkás, és így az énekléssel, valóban minden iskolázás nélkül, mű­kedvelőként foglalkoztak; A zenekar két vezetője Vér Ernő és Pagony Lajos, a rö­vid idő alatt összehozott ze­nekart jó együttessé fejleszt­hetik. örvendetes, hogy a kü lönböző vendéglátó vállala­tok segítik a zenekar mun­káját, minden tőlük telhetőt megadnak, hogy sikeresen szerepelhessenek. a déldunantüli Áram- szolgáltató vállalat I960, szeptember 1-re IPARI TANULÓNAK felvesz: 8 érettségizett fiút elektroműszerésznek és 12 S általános iskololát végzett fiút villanyszerelő szakmára. Jelentkezni lehet: Pécs, Lég- szeszgyár n, 13., üzemviteli osztályom. 515 A Német Demokratikus Köztársaság budapesti nagy- követségén hétfőn sajtótájé­koztatót tartottak a potsdami szerződés aláírásának 15, év­fordulója alkalmából; Gerhard Reinert, nagykövet ségi harmadtitkár tájékoztató­jában elmondotta, hogy a szerződés aláírásának 15. év­fordulója alkalmából a Német Demokratikus Köztársaság De jó lenne belőle egy — gondoltam, amikor a zwickaui Trabant Autógyár udvarán megpillantottam a már kész, szállításra váró, a napfényben csillogó gépkocsitengert. Le­hetne választani pirosat, ké­ket, sárgát, krémszínűt, kinek milyen az ízlés« A közeljövőben nagyszabá­sú újítóankét lesz a Pécsi Szén trösztben; Az ankét színhelyé­ül a pécsújhegyi Gorkij Mű­velődési Házat szemelték ki, mert a pécsújhegytiek bizo­nyultak a széntröszt legjobb újítási üzemének. Az újítási felelős impozáns számokról tudósít bennünket 1960 első felében 78 újítást ad­tak be, s ebből 53-at már el­fogadtak. Nyolc még elbírálás alatt áll, 17-et elutasítottak. A félévi megtakarítás összege 105 316 forint, 11 750 forint újí­tási díjat fizettek ki. Ez lénye­gesen jobb, mint a tavaly első félévi erédmény, mert akkor csak 51 volt a beadott és 24 az elfogadott újítások száma, és az ideinek nem egészen fe­le, 51 306. forint volt az újí­tásból eredő megtakarítás. A sikernek egy a magyará­zata: az újítókor, amely 1960. februárjában alakult meg, Maul Adolf elvtárs, az üzem népszerű párttitkárának kez­deményezésére. Addig Pécsúj- hegyen is úgy volt, mint a leg­több üzemben: az újítókat csak esetenként, tehát elég ritkán hívták összei Összefogják az újítókat Mivel újítókor nincs is több a városban — legalább is nem tudunk róla, hogy lenne — ér­demes megvizsgálni, mit is ér­tenek a pécsúj hegyiek e szó alatt. Hasznos le6z, hiszen nagy az érdeklődés, nemiíég pécis- bányaiak és vasutasok jártak náluk, mert ott is újítókört akarnak szervezni. Mindenekelőtt: az újítókör nem zárt szervezet. Tagsági díj nincs. Az újítókörbe min­den olyan dolgozó beléphet, aki alkotói, újítói kedvet érez ma­gában. kormánya memorandumot jut­tatott el a Hitler-ellenes koa­lícióban részt vett államok­hoz. A Német Demokratikus Köztársaság kormánya ismé­telten állást foglal a potsdami szerződésben lefektetett alap­elvek mellett, amelyek meg­valósítása javára lenne az egész német népnek, s Euró­pa valamennyi békeszerető népének is; Kísérőmmel, a gyár üzemi újságjának szerkesztőjével egy egész délelőtt sétáltam a gyár­ban, ismerkedtem a Trabant készítésével. Mindent termé­szetesen nem lehet ilyen rö­vid idő alatt végignézni, de a leglényegesebb mozzatokról képet szerezhet az ember. Az újítókör munkáját öttagú választott vezetőség irányítja. Elnöke dr. Édenhoffer Gyula vegyészmérnök, a laboratóri­um vezetője. Tagjai: Hegedűs István, Németh István, Réger Ignác és Cserfai János több­szörös újítók. Hivatalból tagja a vezetőségnek Herfurt Ernő, a pécsújhegyi üzem főmérnöke. A beadott újítások a főmér­nökhöz kerülnek, akinek egy­személyi döntési joga van. — (Természetesen, Herfurt elv­társ gyakran megkérdi az újí­tókör vezetőit is.) Ha az újító elégedetlen a döntéssel, pa­naszt emelhet az újítókor ve­zetőségénél, s kérheti ügye kivizsgálását. így történt Szi­tás János lakatos esetében is. Szitás János a villamos he­gesztőműhelyben keletkező gá­zok elvezetésére adott be újí­tást. Javasolta, hogy építse­nek elszívó berendezést a he­gesztők asztala fölé. A kivite­lező lakatosnak még jobb ötle­te támadt. Úgy alakította át a berendezést, hogy nem fel­felé ment a gáz, hanem lefelé, a lyukacsos asztalon át Bead­ta újításnak. Nagy vita kere­kedett Szitás János azért ver­te az asztalt, mert az alap­ötlet az övé volt, a kivitelező lakatos pedig azért, mert az 6 eljárása jobbnak bizonyult, hi­szen így — csakis így — lehe­tett a munkásokat megszabadí­tani a gáztól. Az újító bizottság — így ne­vesük az öttagú vezetőséget — végül is a kivitelező lakatos mellé állt, Minden hónapban újítóankét Az újító bizottság gondos­kodik arról, hogy a beadott újí­tásokról egy hónap alatt dönt­senek, ha jó, bevezessék, s az újítási díjat kifizessék. E cél­ból gyakran ellenőrzik Maro- sics Károly újítási felelős nap­lóját. Ennek köszönhető, hogy ma már nincs elfekvő újítás. A bizottság minden hónap­ban újítóankétot tart. Beszá­mol a munkájáról, ismerteti a beadott és elfogadott újítások számát, a megtakarítást, s azt, mennyi újítási díjat fizettek ki. Az újítóankéton szokták meg­beszélni, milyen újítási felada­tok várnak megoldásra. (A pé­csi széntröszt újítási feladatter­vének rájuk vonatkozó részé­nek javát már megvalósítot­ták.) A megbeszélések gyakran azzal zárulnak, hogy két-há- rom tagú brigád alakul egy- egy újítási feladat végrehaj­tására Az egyik újítóankéton I A gyár II üzemrészre van felosztva Az egyikben a mű­anyagka rosszén át préselik, a másikban a vázat készítik, a harmadikban a motort szere­lik be és így tovább. A sok érdekesség közül az egyik: a karosszéria gyártása. A ka­rosszéria „nyers állapotban” olyan, mintha 5—6 vattalepe­dőt tennének egymásra. Eze­ket a nagy lepedőket azután beszórják gyantaporral és vi­szik a présgép alá. Egy-egy ajtó, vagy motortető 2 perc alatt készül el. Nagyszerű te- herbirásúak ezek a műanya­gok. Az egyik autótetőre pél­dául 18 ember ráállt, még ug­rottak is rajta, mégsem repedt meg. Futószalagon készül minden. 1959-ben, a gyártás első évé­ben 20 ezer autót készítettek, ebben az esztendőben viszont már 35 ezret akarnak gyár­tani. Nagy tervemelkedés ez, de mint mondják, minden bi­zonnyal teljesítik. Eddig Jól állnak: első féléves tervükön felül mintegy 400 autót gyár­tottak. Munkások, mérnökök, újí­tók .egész hada dolgozik azon, hogy az immár világmárkának számító kedvelt kisautót még határozták el például az iszap­szállító mozdony áramszedő­jének módosítását, Pintér és Hegedűs elvtársak vállalkoz­tak rá. Az újítóankéton döntenek arról, kik menjenek újítási ta­pasztalatcserére. (Minden újító kérheti, hogy küldjék. Ha meg tudja indokolni, elmehet.) Ez­úttal négyet küldenek: Bognár Károly autókarosszéria szerelőt és Drenkovics Andor autósze­relőt, akik az autószerelés te­chnológiáját, az autófényezés legújabb eljárásait és az alu- miniumhegesztést tanulmányoz zák az Ikarus és Csepel Autó­gyárban. Hegedűs István és Mesteri Antal a Fővárosi Vil­lamos Vasúthoz megy, a villa­mosmozdonyok megismerésére. Az újítóanként a legtöbbször filmvetítéssel zárul és családi­as jellegű. Műszaki tanács Nem lenne teljes a cikkünk, ha a négytagú műszaki tanács­ról hallgatnánk. Fontos szere­pet tölt be az újítóbizottság mellett. Rendszerint a műszaki ta­nács valamelyik tagja készíti el a rajzokat, legalább is gon­doskodik arról, hogy a mun­kások ötlete papírra kerüljön. A műszaki tanács — miként a neve is mutatja — műszaki segítséget nyújt az újítások el­készítésében. Övé a döntő szó a vitás műszaki kérdésekben, így történt Koszorús Lajos újításánál, a minfázógépnél is. ötszáz forint újítási díjat akar­tak neki kifizetni, amit Ko­szorús kévéséit. A műszaki ta­nács megvizsgálta az ügyet és megállapította, hogy az újító valóban többet érdemel. (Meg is kapta a 2000 forintját.) A műszaki tanács döntését az üzemvezatőség is figyelembe veszi, és csak a főmérnök vál­toztathatja meg. Jellemző a pécsújhegyi újító­kor súlyára és tekintélyére, hogy az újítóankéton az üzem vezetőség, párt- és szakszer­vezet is képviseli magát. Az újítókor önálló családi estet akar szervezni, hogy még ba­rátibbá tegye az újítók között a légkört, s megismertesse a feleségéket a férjek újítási szenvedélyével; Az újítóbizottság jelenleg a „fehér foltok” eltüntetésén fá­radozik. Azt akarja, több fia­tal legyen a körben, s a nők is újítsanak. korszerűbbé, még kényelme­sebbé tegyék. Milyen problémákat akarnak megoldani? Sok javaslat, elgondolás van. A sok közül az egyik: az autó belső terjedelmét mintegy 20 centiméterrel akarják nö­velni. Egy egész sor terv, ja­vaslat született ennek a prob­lémának a megoldására. Hete­ken belül már át is állnak a nagyobb belvilágú autó gyár­tására, amelyben mind a ve­zető, mind az utasok elhelye­zése kényelmesebb lesz. Az egyik mérnök magyarázza, hogy számos javaslatuk van még. Többek között halkitani akarják a motorzúgást. Azon is dolgoznak, hogy mintegy 20 kilóval csökkentsek az autó súlyát. A sebesség növelése is feladat. Azt akarják, hogy az óránkénti 100 kilométeres uta­zósebességet minden megeről­tetés nélkül birja el a motor. Több prototípust is megmu­tattak, mindegyikkel kísérle­teznek valamit. A prototípu­sokat nem magyavázták el, azt mondották, .hogy majd ha si­kerül a kísérlet, akkor tudat­ják. Szépek a hűtőrácsos Tra­bantok, az NDK-ban már sok fut belőle. — A TÍZÉVES Dunaszek­cső és Vidéke Körzeti Föld- múvesszövetkezet fennállása óta 350 százalékra emelte for­galmát, árukészletét pedig 5 459 százalékra növelte. — NORMÁL KERTMOZIT nyit meg augusztus 2-án, ked­den Szlgetvárott a Baranya megyei Moziüzemi Vállalat. Ezzel a szigetvári moziláto­gató közönség igényeit a nyá­ri szezonban az eddiginél job­ban kielégítik majd. — A PÉCSI JÁRÁS egész­ségügyi helyzetét tárgyalja meg augusztus 6-án, szomba­ton délelőtt a Pécsi Járási Tanács Végrehajtó Bizott­sága, különös tekintettel az állami gazdaságokra és ter­melőszövetkezetekre. A napi­renden szerepel még a Ma­gyar Honvédelmi Sportszövet­ség munkájának mkgjavítása is. — az Állami népi EGYÜTTES augusztus máso­dik felében vendégszereplésre Pécsre érkezik. Itt augusz­tus 29-én a szabadtéri színpa­don mutatja be műsorát, ami­vel külföldön olyan nagy si­kert aratott; — SELLYÉN 1 millió 249 ezer forintos költséggel elké ezült » szülőotthon, amelyet műszakilag már át is vett a Baranya megyei Tanács terv osztálya. — UJ TEJBOLT nyílt az el­múlt héten Harkányban, A Trabant korszerűsítésére sok újítást, ötletet nyújtanak be. Ebben az évben eddig mintegy 1500 javaslat érkezett a gyár munkásaitól s ennek eredménye, hogy az év eddigi szakaszáig mintegy 3 és fél­millió márkával csökkentették az önköltséget Megmutatták a gyár kul­túrtermét is. Az egyik szobá­ban éppen egy kis csoport ha­jolt egy tervrajz fölé. Az újító­brigád — mint mondották — éppen azon töri a fejét, hogy miként lehetne I autónál fél kiló rugót megspórolni úgy, hogy ez ne menjen a rugózás kárára. Ezzel 1» az önköltséget s természetesen az autó árát Is csökkenteni akarják, mert a rugó — Importanyag. Nagy a kereslet a Trabant iránt. Mint mondották, ott Is előbb fel kell Iratkozni s a fel­iratkozás sorrendjében vásá­rolható az autó. Megtudtam » a Trabantot venni szándékozók örömére megírhatom, hogy 1965-ig a gyár munkásai 300 ezer kis­autót akarnak készíteni. Lehet rá a pénzt gyűjteni, mert Ma­gyarországnak is sok ezer jut majd belőle. Garay Ferenc tus 2-án, kedden együttes ülésen tárgyalja meg a föld­művesszövetkezeteknél folyó munkaversenyt, továbbá a szocialista brigádokkal való foglalkozást, valamint az el­múlt'/élév eredményei alap­ján a kiváló földművesszö- vetkezeti felterjesztéseket. — 180 TEHERVONATOT megtöltő nyersanyagot adnak az idei gazdasági évben a baranyai termelőszövetkeze­tek az iparnak. A dohányt Pécsett, a lent Szombathe­lyen, a napraforgót az Al- berfalvi Vegyigyár pécsi te­lepén, a cukorrépát Kapos­várott, a sörárpát pedig a Pécsi Pannónia Sörgyárban dolgozzák íeL — AUGUSZTUS 18-án ál­talános és középiskolai igaz­gatók, óvodavezetők és műve­lődésügyi intézmények igaz­gatói részére évadnyitó érte-> kéziét lesz Pécsett — A NŐK munkájának megkönnyítését mintegy 38 gépkölcsönző segíti a város­ban. A 38 kölcsönzőben 64 mosógépet, porszívót, padlóke­félő t és varrógépet vehetnek kölcsön az asszonyok; — HARKÁNYBAN most készült el a négytantermes, új körzeti iskola egy tanítói lakással. Az új iskolát, ame lyet 2 millió 696 000 forintos költséggél építettek, pénte­ken vette át műszakilag a megyei tanács tervosztálya a kivitelező Baranya megyei Építőipari Vállalattól Ebbe az iskolába Terehegyről, IpBCSfáról és Drávaszerda- helyről ts bejárnak majd a tanulók. Áramszünet lesz 2-án, 5-án és «-én 7—18 óráig kisfeszültségű hálőzatkarbtantartás miatt az alábbi utcákban: Déryné u. 18, Felső-Malom u. 2, 2/1, 4, 6, 8, János u. 6—22, 1—15. számig. Kossuth Lajos u. 19—51. számig éa 28—48. számig, Lyceum u. 1—13. számig és %—S/X. számig. Munká­csy M. U. 18—50. számig és 29—45. számig. Nagyflórián u. 1, 2. 3, 5, 7, Perczel u. 25—27 számig és 28— 40. számig. Sörház u. i. Tímár u. 31, Zetkin Klára 2. Találtak: 2 db sátarlapot, l pok­rócot, 1 karkötőt, l férfi kalapot, 1 férfi kabátot, 1 férfi munkás­kabátot, 2 önműködő borotvakész- letet felszereléssel, 2 pénztárcát pénzzel, 3 aktatáskát különböző tárgyakkal, 1 férfi kerékpárt, 1 női kardigánt. 1 napszemüveget, különböző kulcsokat, 1 svájcisap­kát, 1 kuligánt, 1 gyermek kardi­gánt, 1 gyermek melegítő nadrá­got, 1 női kesztyűt, 1 gyermek- zaebkendőt, 1 strandszatyrot kü­lönböző tárgyakkal. A talált tár­gyakat Igazolt tulajdonosa péos városi Rendőrkapitányságon (Pécs, Kilián György u. 2. sz.) átveheti. Figyelem! Figyelem! Ezúton értesítjük a Kertváros lakosságát, hogy Siklósi út 94. szám alatt augusztus hó 3-án megnyitjuk CIPÖJAVITÓ RÉSZLEGÜNKET, ahol mindennemű cipőjavítást vállalunk. PtCSI KOSSUTH CIPtSZ SZÖVETKEZET, 1803 Sajtótáiékozlató a Német Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövetségén M. L A zwickaui Trabant Autógyárban Korszerűbb, kényelmesebb less a Trabant Az idén 35 ezer kisautó készül

Next

/
Oldalképek
Tartalom