Dunántúli Napló, 1960. május (17. évfolyam, 101-127. szám)

1960-05-15 / 114. szám

2 N A P L ő ÍOGO. MÁJUS 15. Véget ért a második gépipari hét A Gépipari Tudományos Egyesület a II. gépipari hét be felezéseképpen szombaton ün­nepi választmányi ülést tar­tott Dr. Varga József egyetemi tanár megnyitó beszéde után Bakonyi-Sebestyén Endre szá­molt be a gépipar időszerű kér déseiről. A választmányi ülés Fock Jenőt saját kérelmére felmen­tette az egyesület alelnöki tisztsége alól és egyben az egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. Alelnökké Horgos Gyula kohó- és gépipari mi­niszterhelyettest választotta. 333 komlói fiatal válaszol Aranyat találtak egy irkutszki parkban I rkutszk (TASZSZ) Az irkutszki fiatalok a város egyik parkjában virágültetés közben három aranyrúdra bukkantak. A rudak súlya összesen négy kiló és hatvan deka. A talált kincset a fiatalok át adták az Állami Banknak. Fel­tételezik, hogy az aranyruda- kat röviddel az Októberi For­radalom előtt rejtették el. Az archívumokban őrzött doku­mentumok szerint 1917-ben Bodajbo városát — a lénai aranylelő helyek központját — egy arannyal megrakott sze­kérsor hagyta el. Az arany azonban nem érkezett meg ren deltetési helyére. Lehetséges, hogy a most talált arany ru­dak a több mint 40 évvel ez­előtt eltűnt kincsek közül va­lók. Szemünk láttára nőtt nagy­gyá Komló, a fekte szén vá­rosa. a fiatalok városa. Igen, a fiatalok városa, mert ennyi fiatal kevés városban van, mint Komlón. Sok bíráló és elítélő meg­jegyzés hallatszott valamikor a komlói fiatalokra. Ebben sok igazság is volt. De teljes bi­zonyossággal mondhatjuk, hogy csak volt Ettől függet­lenül ma is akadnak még egyes kirívó esetek, s ennek alap­ján akadnak olyanok, akik fenntartással fogadják a fiata­lok tevékenységét. A még he" lyenkint előforduló huligánko­dás, szemtelenség, vagányko­dás alapján ítélik meg a fia­talokat Ezek azonban csak egyes jelenségek, az általános egészen, más, S ez a más. ez az új jut ki­fejezésre abból a válaszból — és ad színes értékes statisz­tikát — amit a találomra ki­választott 333 komlói fiatal — KISZ-tag és nem KISZ-tag adott. A megkérdezettek között van fiú és leány, asszony és nős férfi, átlag életkoruk 16 és 26 év között van. Élen járnak a munkában A Komlói Szénbányászati Tröszt üzemeiben minden ter­melő egységben van ifjúsági brigád. Huszonegy fejtési, 22 elővájási, 8 feltárási, 3 fenntar tási, 1 szállító és 6 kiegészítő üzemi ifjúsági brigád dolgo­zik. létszámuk összesen 1140 fiatal. A brigádokat fiatal mű­szakiak patronálják. S minden ifjúsági brigád harcol a „Szo­cialista munka ifjú brigádja'’ cím elnyeréséért A jó munka eredménye ter­mészetesen a kereseten is meg­látszik. A fiatal vájárok kere­sete havi 2600, 2800 Ft között van, a csillések pedig 1800— 2000 forintot keresnek havon­ta. Ezek a fizetések biztosít­ják a nyugodt, anyagi gondok­tól mentes életet. A családok keresete általában 4000 forint. Kirívó eset nincsen, mert csa­ládonként általában két kere­ső van. A megkérdezett fiatalok át­lagkeresete 1771 forint (ehhez jön még a sok egyéb rendsze­res juttatás.) A szakmai képzésben sem állnak egyhelyen a fiatalok. Létrehozták a fiatal műszakiak tanácsát, s az ebben résztvevő fiatal műszakiak a „Szakma ifjú mestere” cím elnyerésé­nek feltételeit feldolgozták és rendszeres előadásokat tarta­nak belőle. A „Szakma ifjú mestere” mozgalomban 194 fia­tal vesz részt. A jó munka, a tanulás, magasabb szakkép­zettség meglátszik az általános életszínvonalukban. veit olvasták. Legtöbben a ma­gyar és a szovjet filmeket sze­retik, de sokan nézték meg a Nyomorultakat, a Robin Hood- ot és az Odüsszeust. Aki a Hóidba akar utazni Hí IIIE IC Omló falak, mérges kutyák A jé keresetek következménye Május 29-én nyitnak ax első motelek Bővítették, kicsinosították o balatoni vendéglátó helyeket Az idén már zavartalan lesz az áruellátás a Balaton partján Az idén nyáron jelentősen javul az ellátás a nyaralóhe­lyeken. Űjatob vendéglőkkel, éttermekkel, szórakozóhelyek­kel nem bővült a Balaton-part vendéglátóhálózata, a meglevő­ket azonban korszerűsítették, technikailag jobban felszerel­ték, gépekkel látták el, és ahol lehetett kerthelyiséggel egé­szítették ki. A földvári, tiha­nyi, siófoki és keszthelyi mote­leket, amelyek tavaly is „sztá­rok” voltak, kicsinosították. Az idén a vendégeket már jobban felszerelt szobák várják. El­rendelték, hogy e kibérelt szo­bákhoz a motel köteles adni szappant, tisztálkodó szereket, törölközőt, írószert, levélpapírt stb. A külföldi vendégek ta valy ugyanis ezeket hiányol ták. Az idén a motelekben gépkocsi-megőrzésen kívül ko­csimosást is vállalnak. A ven dégek helyben bérelhetnek majd nyugágyat, gumimatra cot és szobai ventillátort is. A tihanyi motel 48 férőhellyel bő vült. A tervek szerint a föld vári és a keszthelyi motel már május 29-én megnyílik. A ti­hanyi június elsejétől, a sió­foki pedig június 3-tól fogad vendéget. Az eszpresszók, éttermek zenés szórakozóhelyek május elseje és június 15-e közöt nyílnak. Ezeknek nagyrészé szintén korszerűsítették. Az idegenforgalmi vállalat üzeme­iben 800 000 forint értékű gé­piét szereltek fel, főleg hűtő- szekrényeket, hidegpultokat gyorssütőket és szeletelőket. A hévízi Gyönyvirág-cukrászdát 400 személy befogadására al­kalmas kerthelyiséggel bőví­tették. Badacsonyban a nyara­lók szezonnyitáskor már ú, bisztrót találhatnak, Szántó­don és Tihanyban pedig kor­szerű büfé-pavilont. A tihany szálló is bővült. A volt kiÜ- ügyminisztériumi üdülőt húsz Új szobával egészítették ki. Ez az új szálloda az idén már ven dégeket fogad. Balatonalmá­diban és Keszthelyen cukrász Balatonbogláron pedig hideg­konyhai üzemet létesített vendéglátóipari főigazgatóság Balatonfüreden az Aranycsil­lag és a Balaton éttermet újí­tották fel jelentős beruházás­sal. Az idén javul a Balaton-part áruellátása Is. A kereskedelem ann&tt* lem* •tounekto* li termelőszövetkezetekkel és állami gazdaságokkal, amelyek vállalták, hogy naponta friss áruval látják el az üdülőhe­lyek piacait, élelmiszerüzlete­it. A fővárosból ingajáratban autóbusz-karaván szállítja majd az élelmiszert a Balaton- part boltjaiban. Megoldották a kenyérkérdést is. Vasárnapon­ként is lesz mindenütt friss ke­nyér és péksütemény, mivel a sütőipari vállalatok szomba­ton éjjel is sütnek. A húsel­látás is javul. Intézkedtek, hogy a napi húskészletek 50 százalékának mindig disznó­húsnak kell lennie, másik 50 százalék pedig vegyes húsáru Jegyen. Ital mindenütt lesz ele­gendő. A fiataloknál mindinkább csökken a pénz pazarlása, a mának élés gondolata. Pénzü­ket hasznos, dolgokra költik. Gondolnak a jövőjükre, s talán az ifjak józan gondolkodását legjobban az mutatja, hogy a 333 fiatal közül 117-nek van takarékbetétkönyve; A fiúknak átlagosan 5 öltöny ruhájuk és öt cipőjük van, a lányoknak nyolc—tíz öltöny ruha és öt—nyolo pár cipő, na és a staférung anyag, ami a szekrényekben sorakozik. A megkérdezettek közül többség­nek van rádiója és sokuknak van televíziója is, karórája majdnem mindenkinek van. A továbbtanulás helyben biztosítva van. Van általános Iskola, középiskola, technikum, de ugyanakkor közel van Pécs és ami nem található meg Komlón, azt az iskolai formát Pécsen elérhetik a fiatalok. Jelenleg a megkérdezett fia­talok közül százan tanulnak valamilyen formában tovább. Emellett a szakmai tovább­képzések is állandóan látoga­tottak. Havonta a fiatalok átlago­san öt—hat mozielőadást néz­nek meg, egy héten többször is járnak moziba, színházba havonta egyszer kétszer, köny­vet havonta hármat—négyet olvasnak. A legolvasottabb írók: Jó­kai, Mikszáth. Gorkij, Csehov, Victor Hugo, Ady, József At­tila, a megkérdezettek közül több mint húsz írónak a mű­üdülések, utazások külföld­re, lakásépítések, autó" és mo­torkerékpárvásárlások, ezek a problémák a fiatalok között. A megkérdezett fiatalok közül közel kétszázan voltak már üdülni s közülük sokan több­ször. olyan is volt, aki már tíz­szer nyaralt 1945 óta. Külföl­dön is sokan voltak. Legszí­vesebben a Szovjetunióba, NDK-ba, Romániába, és Cseh­szlovákiába mennének, de van aki É.-Koreába, Afrikába, Kí­nába és olyan is akad. aki a kérdőívre azt irta, hogy a Holdba szeretne utazni a leg­közelebbi külföldi társasutazás alkalmával. Milyen jó is, hogy mostaná­ban ilyen igényeik vannak a fiataloknak! Természetesen az igények mindig megelőzik az elérhető dolgokat. Mégis na gyón pozitívnek mondható, hogy a fiatalok bátran tervez­nek a jövőbe, van elképzelésük hogy miként élhetnek később. Ezt tükrözik a megkérdezettek válaszai. Gh a pécsi főiskolai napok vasárnapi programja A főiskolai napok prog­ramján ma három ren­dezvény szerepel. Reggel 8 órakor a szpartakiád kere­tében a női kézilabda és fér­fi kosárlabda mérkőzésekre kerül sor. 10 órakor kezdő­dik a pedagógiai ankét, amelyet „Az iskola és az élet kapcsolata” címmel a Pécsi Pedagógiai Főiskola és a Pedagógiai Tudományos Intézet közösen rendez. A vitában a Művelődésügyi Minisztérium és a Pedagó­giai Tudományos Intézet képviselői Is felszólalnak. Este 20 órakor nagy­szabású hangverseny lesz a főiskola dísztermében, ame­lyen a főiskola énekkara, zenekara, tánccsoportja, va­lamint a gyakorló Iskola tánccsoportja szerepel. A pé­csi főiskolai napok gazdag programját zártkörű táncest fejezi be a főiskolai KISZ- szervezet rendezésében. — ,,Amít raktak délig, leomlott estére Amit ráták estig, leomlott röggelre ..." Annak idején jó Kömlves Ke­lemen bátyánk még nem ismer­hette ától cettig az építőipar annyiféle csínja-blnját, nem cso­da hát, ha a nép szájára vette, világ csúfságára „kiszerkesz­tette" az elfuserált „magas Déva vára" miatt. De úgy látszik, korunknak is megvannak a maga kőmíves ke­lemenjei, s ha egyre ritkábban Is, de megtaláljuk őket, vagy legalább is a kezük nyomát egy- egy csáléra rakott kéményen vagy szemmértékkel szabott tég­lafalon, nem kis megrökönyö­désünkre, bosszúságunkra. Itt van példának okáért az egyetem Damjanich utcai mü- téttanl intézetének állatkísérlett telepe, helyesebebn a telep tégla­kerítése, amelyre évek óta rá- tllenek a fentebb idézett ballada cseppet sem dicséretesen tengő sorai. Az említett téglafalat is évek óta építgetik, rakosgatják ered­ménytelenül, mert amit felrak­nak márciusban, az leomlik áp­rilisban, s így lehetne sorolni az — TEGNAP este mutatták be a prágai D—34 színházban Örsi Ferenc pécsi író Feke­te ventillátor című színda­rabját. A bemutatóra a csehszlovák fővárosba uta­zott a szerző, felesége és Ka­tona Ferenc, a Pécsi Nemze­ti Színház igazgatója. — öt kataszteri hold szőlőt és tizenegy hold gyümölcsöst telepített Szűr községiben a helybeli Kossuth Termelő- szövetkezet. — AZ ORSZÁGBAN elsőnek a Pécsi Cementáruipari Vál­lalat kísérletezett előregyár­tott gyárkémény idomok ké­szítésével. A kísérlet bevált és már el is kezdték egy 53 ezer vasbetonelembSl készü­lő kémény gyártását. A ké­ményt, amely hat méter át­mérőjű és 120 méter magas lesz, az oroszláni erőműnek készítik és az előregyártott elemekből a helyszínen rak­ják össze. — A ZÓKI és bicsérdi nő­tanács az iskolai szülői mun­kaközösségekkel közösen a megvendégelésen kívül gyer­meknapi ajándékul harkányi és budapesti kirándulásra viszi el a helybeli úttörőket. év mind a tizenkét hónapjában. Hogy miért most tesszük csal szóvá? Mert türelmes emberei voltunk mind a mai napig, Vár tűk, hogy az építő ktsz — vag\ nem is tudjuk, kit „tiszteljünk — majd csak megtalálja egysze azt a „malterkeveréket”, amel; mindannyiunk megnyugvásán összetartja azt az elátkozott tégla kerítést. Mert elátkozott, annyi blzonyoi Nem elég az, hogy a renget®, „ráérős" kísérleti kutya kórus ban ugatja meg a csonka kéri tés mellett elhaladó járókelőket hanem hova tovább ki is szah jók a nadrág szárát. Pénteké' délután is négy óra tájban ké kisfiú ismerkedett meg a csonki kerítés rejtelmeivel. Az együ dühöt kutya ugyanit kiugrott a omladék mögül is megmarta 1 gyerekeket. Most tanácsoljuk azt, hogy ' kutyákat lássák el szájkosárral Vagy szüntessék be a kísérlete két? Vagy a gyalogos forgalma irányítsák el a Damjanich utd bál? Úgy hisszük, sokkal egysze rübb és célravezetőbb lenne, hl a kerítés eddigi építőinek kttlö’ órákat tartanának a kőműves mesterség idevágó szakmai isme rétéiből. — AZ ORSZÁGOS Intézi tanács az abaligeti campin tábor kialakításához 200- 240 ezer forintot bocsátott Baranya megyei Intéző B> zottság rendelkezésére. I tervek szerint a tábor tera szos kiképzéssel, három szia ten, mintegy 20 sátor el he lyezésére lesz alkalmas. Ki sebb méretű sportpályát is 1* tesitenek Abaligeten a t'i ristaszálló és a campin» tábor lakói részére. — A MEGYEI nőtanác „A szülők felelőssége és t erkölcsi neve,és’’ címmel ®r< kétot rendez Szentlőrincen. — MUNKAVÉDELMI é balesetelhárítási ankétot ren dez az SZMT székházban 1 MEDOSZ megyei bizottság az állami gazdaságok és gép állomások megyei Igazgató ságával közösen május 16-á' délelőtt kilenc órakor. — BURGERT RÖBEfl TÉT, a Pécs Állami Gazdi >>ág igazgatóját a Bábolnai A lami Gazdaság igazgatóját nevezték ki. Burgert Róbe{ elvtárs helyét a Pécsi Állott;' Gazdaságban Adám Andrá: elvtárs, a Bábolnai Állatt* Gazdaság igazgatója foglal' ta el. — ÁLLVÁNYOS szénásáé’ rítási bemutatót és tapasí' talatcserét rendez kedden 1 Bólyi Állami Gazdaságba' az Állami Gazdaságok FÓ igazgatósága, amelyen az o< szág több állami gazdasági nak szakembere is rét^ vesz. — BEREMENDEN máj* 20-án dr. Mód Aladár egV1 térni tanár, a TIT országi főtitkára: „Népi demokrb ciénk útja’’ címmel tart eW adást. Az előadást a bet1 mendi községi tanács, az o* tani tömegszervezetek ’’ a TIT rendezi. — SZOCIÁLIS megőrzés re és gondozásra a megy* idegenforgalmi hivatal vet'1 kezelésbe az eddig el hányj golt Zengő, Réka, és Máj várát. Legelőször a fáktól * cserjéktől tisztítják meg romokat. — MÁJUS 18-án megllf borversenyt rendez a megll1 tanács mezőgazdasági ois^ lya a Hazafias Népfro* székháziban, Pécs, Ja»' Pannonius u. 11. szám — A VÁROSI szavalóv«* seny döntőjét május 15-“ vasárnap délelőtt 10 órakj rendezik meg Pécs város velődési Házában. A ve* senyt Pécs város tanácsát1» művelődésügyi osztálya de*. BERKESI ANDRÄS: (52.) — Azt sem tudom, hová ment? — Hát ott van a levél a ke­zedben, és el sem olvastad? Kocka elolvasta a levelet. —t Jól melléfogtunk. — Nem hiszem. Az a véle­ményem, hogy &c fogtak mel­lé. Hány óra van? — Nyolc óra tíz — felelte a főhadnagy. — Beszéljük meg a holnapi feladatokat. Ma korán szeret­nék hazamenni. Neked sem ártana, ha kialudnád magad. — Tényleg nem ártana — mosolyodott el Kocka. Elővet­te jegyzettömbjét, és figyel­mesen hallgatta az alezredest. HETEDIK FEJEZET Amig az autó szélsebesen száguldott Budapest felé, Ist­vánnak sokszor eszébe jutot­tak az elmúlt órák eseményei. Ilyenkor fázósan összehúzta magát, homlokát kiütötte a verejték. Nem akart gondol­kodni. A négyüléses kis Aus­tin falta a kilométereket. Az ablak bepárásodott, oldalt csőik az egymásba rohanó út- fflvH fék e easóáots érnm* látta és a mérhetetlen sötét éjszakát, néha egy-egy távoli falu felett terjengő sejtésszerű világosságot. A reflektor éles fénye megvilágította a beton­út keskeny csíkját .Két oldalt a fák fényétől szédülten egy­másra dőltek, kopár ágaik mintha egymásba fonódtak volna. A fiatal gépkocsivezető ko­mor és kimért volt. Merev szemmel figyelte az utat, e ha néha a kérdéseire adott is egy-egy kurta feleletet, fejét semmi áron nem fordította oldalt. Válaszaiból a fiú arra következtetett, hogy a gépko­csivezető nem kíván vele be­szélgetni. A fiú nem erőltette. Pedig nagyon vágyott a beszél­getés után, mert kínzó gondo­latait akarta eltemetni. Hátra dőlt az ülésen, megkísérelte az alvást, de nem sikerült még szunyókálni sem. Ha szemét lehunyta, máris az élményeik sodrába került. Felvillant előt­te Clairk. Biztató mosolya, erős Ikézszorítása. S mint a filmen a képek, szédületes gyorsaság­gal váltották egymást. Óvatosan lépked a drótaka- dály között, szinte érzi szivé­nek ksmm dobog**,,, Bto tatja önmagát — ne félj, még edy akadály, és szabad az út... És a tintafekete éjszakát hir­telen áthasítja egy kutató fény kéve. Megijed ■.. Azt gondolja, hogy menten vége. A drótok között hasra vágja magát, mert a fény csóva egyre gyorsabban, veszedelmesebben közeledik feléje. Szeretne parányi han- ; gyává «öltözni, elbújni, elrej- ’ tőzni a föld mélyébe. Á fény- . csík közeledik. Néha megálla- . pociik egy ponton, pár másod- i percig mozdulatlan, majd visszakúszik tíz—tizenöt mé­■ térré ide-oda, és ismét köze­■ ledik végzetszerűen. Már alig bírja idegeit féken tartani. Nem mer Xélegzeni, olyan moz­dulatlan, mint egy hulla vagy 1 egy földhányás. A fény átsu­han felette. Még vár, még nem mozdul. Végre kialszik a ku­tató fény szem, és ismét vak­sötétség borul a vidékre. Meg­mozdul. Nagyokat szív az éj­szakai levegőből. Húsz méterre a bükkerdő sejtelmesen susog. Csak már ott lenne. — „Min- dig az erdő szélén előre“ — hallja a kapitány hangját. — „Az erdő szélén az első dülő- utig. Ott várja a gépkocsié." — Átlépi az utolsó akadályt is, Kúszik az irtáson öt. És érzi, hogy valamibe beleakad a ke­ze. Még arra sem ér rá, hogy gondolkodjon, hirtelen vészes sistergéssel egy fényes rakéta tör az ég felé s a következő percben nappali fényesség árad szerte. Elveszti lélekjelenlétét, ösztönösen cselekszik. Mintha ágyéból VttJk vobm M, *k ugrik és szédületes irammal rohan az erdő felé. A magas­figyelőben kigyullad a reflek­tor, és üstökösként siklik fe­léje. Lövéseket hall. Zizegő hon gok suhannak el füle mellett, tudja, hogy golyók süvöltése, de nem törődik semmivel, az életösztön viszi, lendíti előre. Már ott van a védelmet nyújtó fák alatt, de nem csökkenti az. iramot, rohan ahogyan a lába; bírja. Tüdeje zihál, de most nem érez fáradságot, egy érzés: tölti el egész testét: az élet-: veszély felismerése... Látja,': hogy valamelyik fatörzs mellől[ egy árnyék válik le, valami: paraszt formájú alak, kezében: fütyköst tart. Eléje ugrik,, mintha kiáltana is, de nem hallja. Csak látja az ütésre emelkedő fütyköst. Anélkül, csökkentené iramát, nekiug- rik az árnyalaknak. A lecsapó bot bal alsó karjának kifordí-: tott, húsos részét éri. Jobb te-! nyere megfeszül, és a követ-, kező másod percben nagy erő­vel sújt az árnyalak nyakára.: Látja, hogy a test eldől, át-i ugorja, és roham tovább ... ; Csak akkor lélegzik fel, ami-; kor a dülőúton észreveszi a: gépkocsi Sötét körvonalát... Arra ébredt fel, hogy az au-: tó hirtelen megállt. — Mégis: aludtam <— villant át agyán. A vezető kiszállt. A fiú a be­áramló hidag levegőtől meg­borzongott, teljesen magához. tért. — Mi történt? — kérdezte,: és kilépett a fiatalember után.; WiiinfliiraH

Next

/
Oldalképek
Tartalom