Dunántúli Napló, 1960. május (17. évfolyam, 101-127. szám)

1960-05-01 / 101. szám

2 NAPLÓ I960. mA.TTTS t ^ Jó a májas elsejei élelmiszerellátás Kereskedelmünk nagymérvű előszállításokat végzett az ün­nepekre. Pécsett 850 mázsa hús került forgalomba, ebből Z90 mázsa fagyasztott marha- és sertéshús. Hatezer és 10 má­zsa vágott baromfi várta a vá­sárlókat. Huszonöt mázsa élő­hal került a pécsiek asztalán és az üzletek 60 mázsa tonha­lat kaptak árositás céljából. Kiegészítésképpen 50 ezer mé­ter virsli és 5 mázsa debreceni segítette a jó húsellátást. A jó hangulathoz a piacra kerülő 5<W hektoliter palacko­zott és folyó bor Is hozzájárul a 250 hektoliter sörrel együtt. A sátrakban a gyermekek ked­véért palackozott tejet, kávét, kakaót is árusítanak. Nem ke­vesebb, mint 10 ezer péksüte­mény várja elfogyasztását. A Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa Elnökségének levele a megye dolgozóihoz Paraguayi hantiak űiabii (egweres kísérlete a paraguayi diktátor meghukialásara Mint az AFP jelenti, a pa­raguayi belügyminisztérium pénteken kiadott közleménye szerint az argentínai határi több fegyveres csoport átlépte és kísérletet tett a paraguayi kormány megdöntésére. A közlemény szerint mintegy 500 fegyveres megtámadta Puerti Carlos Antonio Lopez várost, az egyik csoport pedig birtokába vette Colonia Otano városkát. Egyes értesülések szerint a paraguayi kormánycsapatok bombázókkal támogatott heves harcban állítólag visszaverték a Puerto Carlos Antonio Lopez ellen intézett támadást — Az Argentínában élő paraguayi politikai menekültek körében hangoztatták, hogy a véres­kezű Strossner para­guayi diktátor kormányának megbuktatására végrehajtott akcióban az Argentínában és Brazíliában élő paraguayi ha­zafiaknak sokkal nagyobb cso­portjai vettek részt, mint a de­cember 12-i sikertelen kísér­letben, Hr romhónanos rendkívüli állagút isziombu'ban és Ankarában Isztambul (MTI) Nyugati hír- ügynökségek jelentik, hogy a török nemzetgyűlés döntése alapján Törökország két leg­nagyobb városában. Isztambul­ban és Ankarában három hó­napos rendkívüli állapotot hir­dettek ki. Ankarában több heves ösz- szetűzésre került sor a rend­őrség és a tüntetők között. Nem hivatalos közlések sze­rint hárman meghaltak, töb­ben súlyosan megsebesültek. Izmirben sokszázan vonul­tak fel, itt azonban a tömeg békésen szétoszlott. Hat ellen­zéki lapot a hatóságok betiltot­tak. Az isztambuli egyetemet egy hónapra bezárták. Mivel a diákok az éjszaka fo­lyamán sem voltak hajlandók elhagyni az egyetem területét, a katonaság behatolt az épü­letbe. A város központjában este kisebb tüntetések voltak, az utcákat fegyveres katonák és harckocsik szállták meg. A nyugati köröket érthetően nyugtalanítják a törökországi események. A New York Ti­mes elismeri, hogy Menderes török miniszterelnök megpró­bálta visszaforgatni a történe­lem kerekét, hozzáteszi azon­ban. hogy „Törökország rend­kívül jól felszerelt hadserege remélhetőleg meg tudja aka­dályozni majd á forradalmat”. A szabadegyetem heti műsora 1980. május 3-án: L. Feuer­bach harca az idealizmus és a vallás ellen. Előadó: dr. Jóri János egy. tanársegéd. Május 4-én: Neurotikus sze- mélység. Előadó: dr. Máttyus Adorján ideggyógyász. Május 5-én: Az automatikus telefonközpontok fejlődésének új útjai. Előadó: Földes And­rás főmérnök, Budapest. Az előadás helye a II. sz. Belklinika előadóterme. Pécs. Széchenyi tér 5 sz. — Az elő­adás ideje du. 6.30 perckor.- Vendéghallgatókat szívesen lát a titkárság. — Vendégjegy ára 4 Ft, diákoknak 2 Ft* Munkások! Dolgozók! Elv­társak! Xöbb mint száz éve hang­zottak el a Kommunista Kiált­vány szavai: „Világ proletárjai, egyesüljetek! Amióta Marx és Engels megfogalmazták ebben a jelszóban a világ valamepy- nyi munkásának egységére irá­nyuló törekvését, nagyot for­dult a történelem kereke. Ez a jelszó a megvalósulás útján halad s a föld több mint egyhatodán valósággá vált. A munkásosztály egysége hazánkban is megvalósult. A munkásosztály vezetésével» a munkásosztály pártjának irá­nyításával haladunk a szocia­lista Magyarország megterem­tésének útján. Kudarcba ful­ladtak a munkások ellenségei­nek és az osztályárulóknak azok a törekvései, amelyek csu pán majálissá akarták lefokoz­ni május elsejét. Május elseje harcos ünnepe a munkásosztálynak, a vele szövetségben lévő dolgozó pa­rasztságnak és a dolgozó értel­miségnek. A világ forradalmi proletariátusa még a legvadabb fasiszta terror éveiben is hű maradt a május elsejei célki­tűzéseihez. Népi demokratikus hazánkban megváltozott a munkások nemzetközi ünnepé­nek tartalma, — mert megvál­toztak az osztályviszonyok. Május 1-ét nem üldözi többé a burzsoázia állama, mert meg­szűnt a burzsoázia uralma. A május elsejei ünnepnap a műn kásállam ünnepévé vált. A ré­gi, letűnt rendszer Idején a májusi jelszavak a munkások jogaiért folytatott harc jelsza­vai voltak. Napjainkban az ün­nep jelszavai a szocializmus építésének és a béke védelmé­nek tennivalóit hangoztatják. Dolgozók! Elvtársak! Szere­tettel köszöntjük Baranya me­gye összes dolgozóit a 16. sza­bad május elsején! Éljenek a testvéri kommu­nista pártok! Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt, szocializmust épí­tő népünk vezetője! Éljen a békéért, a társadalmi haladásért küzdő népek barát­sága! A Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa Elnöksége Vietnami küldöttség érkezett Pécsre Résztvesznek a sellyei ünnepségeken és ellátogatnak Beremendre A baranyai ünnepi hetek ke­retében, április 30-án, szómba- tan délután 5 órakor, a Bara­nya megyei tanács és a TIT vendégeként Pécsre érkezett Nguyen Cgn, a budapesti vietnami nagy­követség kultúr- és sajtóat­taséja, valamint kisérete. A vietnami vendég és kísé­rete, a munkásosztály a pro­letár nemzetköziség nagy ün­nepén. május elsején ellátogat Sellyére. Itt vasamap délelőtt fél 9 órakor a község hatará­ban a párt és a tanácsi veze­tők fogadják, majd a járási pártbizottságon baráti beszél­getést folytatnak. Délelőtt fél 10 órakor a vietnami küldöttség tagjai csatlakoznak a sellyei ün­nepi felvonulókhoz és résztvesznek a sportpályán rendezendő ünnepi nagygyűlé­sen. Az ünnepi besezéd elhang­zása után Nguyen Can. a bu­dapesti vietnami nagykövetség kultúr- és sajtóattaséja kö­szönti a község dolgozóit. Délben ünnepi ebéden vesz­nek részt, majd utána megte­kintik az Ormánsági Múzeumot Utána ellátogatnak a termelő- szövetkezet kertészetébe. Dél­után fél 5 órakor résztvesznek. a majálison, valamint a má­jus elsejei sportrendezvénye­ken. Délután 6 órakor pedig Nguyen Can kultúr- és sajtó­attasé a községi moziban film­vetítéssel kísért előadást tart Vietnam népének életéről. Május 2-án, hétfőn délelőtt 11 órakor, ..— ------— Bő vítik a pécsváradi turistaszállói Befejezéshez közeledik a pécsváradi turistaszálló bőví­tése. A turistaszállót mely a bővítés után 00 személy befo­gadására lesz alkalmas, ez év közepén adják át rendeltetésé­nek. A turistaszállóban tető­teraszt is létesítenek, ahonnan szép kilátás nyílik a vidékre. A pécsváradi várban pedig a J annus Pannonius Múzeum ásatási anyagából állandó Jel­leggel kiállítást rendeznek be. Fejlődik az eg'szsésil^yi ellátás Egyre jobban fejlődik me­gyénkben aí orvosegészségügyi szolgáltatás. Balesán. Szigetvá­ron orvosi rendelő, a siklósi kórházban harminc ágyas gyermekosztály létesült a közelmúltban. A megye: tO ágyas sugártherápdás osz­tállyal bővül még ebben az évben. A mecseki mandulás ban 300 ágyas tüdőszanatóriu­mot építenek. Megkezdődött a szigetvári kórház bővítése is A bővítési munkákra 905 ezer forintot fordítanak, a vietnami vendégek elláto­gatnak Beremendre, ahol a párt- és tanácsi, valamint a Cementgyár és az állami gazdasági vezetők fogadják őket Felkeresik az állami gazdasá­got, majd ellátogatnak a ter­melőszövetkezetbe és a ce­mentgyárba. Este a beremendi moziban Nguyen Can kultúr- és sajtó­attasé „A mai Vietnam” cim- mel tart előadást Utána há­rom vietnami filmet mutatnak be Vietnam felszabadulásáért folytatott harcokról, a magyar kormányküldöttség vietnami látogatásáról, valamint Ho Si Minh magyarországi látogatá­sáról. A vietnami vendégek hétfőn este visszatérnek Pécsre, majd másnap folytatják útjukat Bu­dapestre. P. J. Hilf 15 IC V. P. Dnrrin, az OSZSZK írószövetségének titkára pécsi írókkal beszélget. — AJANDEKMÜSORT ad­nak május másodikén este a dunafalvai termelőszövetkeze­ti tagok részére a Pécsi Nem­zeti Színház művészei. — EDZÖMÉRKÖZÉST tar­tott Zalaegerszegen mintegy hatszáz főnyi közönség előtt a Szombathelyi Haladás a ZTE csapatával. Az edzőmér­kőzést a jobb felkészültségű szombathelyi csapat 4:1 (1:1) arányban nyerte meg. — BÉCSBÖL, május 1-re egy osztrák család érkezik kéthetes pécsi tartózkodásra. Május másodikén pedig ti­zenhéttagú szovjet turista- csoport érkezik városunkba. Ez lesz az idei első szovjet turistacsoport„ amely Pécsre érkezik. — TEGNAPI számunkban té­vesen jelent meg lapunk előfize­tési ára. Tévedés elkerülése vé­get! közöljük, hogy lapunk elő­fizetési ára egy hónapra 11.— forint. — A BARANYA MEGYEI TANACS végrehajtó bizott­sága május 5-én, csütörtökön tartja legközelebbi ülését. Ez alkalommai megtárgyalja « tanácsi gazdaság 1959. évi tervteljesítését Horváth La­jos, a tervosztály vezetőjének jelentése alapján. Utána meg­vitatja a Mezőgazdasági Vál­lalat (Baromfikeltető) mun­káját Geller B. Miklós válla­lati igazgató jelentése alap­ján. Film készül a május else/ei felvonulásról A szfnpompáa május elsejei felvonulásokról híradófilmet készítenek A tizenhatodik sza­bad május elsejéről készült híradófilmet május ötödikén, csütörtökön kezdik vetíteni a pécsi filmszínházak, "lá'rták a Sza/et—Magyar Baráti Társaság és a Magyar — Szovjet Baráti Társaság 1S60. évi egyiittmiiiiödési tervét Szombaton a Kulturális Kap csolatok Intézetében aláírták a Szovjet—Magyar Baráti Társa­ság és a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaság közötti 1960. évi együttműködés tervét. A Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság részéről Vadász Elemér Kos- suth-díjas akadémikus, az MSZBT alelnöke, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság részé­ről V. P. Druzin, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság elnök helyettese irta alá a munkater­vet Az együttműködési terv alá­írása után Vadász Elemér és V. P. Druzin rövid beszédben méltatta a két társaság közös munkájának jelentőségét BERKES! ANDRÁS: (40.) — Látszik, hogy maga nem volt még katona. Sajnos a kommunistáknak nagyon jó a határvédelmük. Sokan lebuk­tak már, mert ész nélkül ro­hantak. A járőr valahol szin­tén így figyel, mint most mi. Meg kell várnunk, míg elmen­nek előttünk. Utána indulhat. Hangtalanul feküdtek. Olyan sötét volt, hogy pár méterre is alig lehetett látni. Talán ne­gyedóra telt el, amikor előttük mintegy tizenöt méterre meg­látták a portyázó határőröket. Papp megfogta a fiú kezét. — Ott mennek! — súgta. — Látom — felelt a fiú szin tén halkan. — Tíz perc múlva indulhat. Ne felejtse el, hogy a drótaka­dályon hogyan kell átmenni. — Nem felejtem el... — Fontos, hogy nyugodt le­gyen. A drótakadályig hason- csúszva menjen. Érti? — Igen. Vártak még tiz percig. — indulhat — mondta a fér­fi. — Míg át nem ér, addig én biztosítom. Ha a magas figye­lőből ref lek toroznának, ma­radjon mozdulatlan. Az arcát az ellenkező irányba fordítsa. Kezet fogtak, István kúszni kezdett. Izmait megfeszítette. Erős testének nem jelentett különösebb akadályt a kúszás. Szive hevesen dobogott. Gyor­san hiladt előre. Különösen az irtáson vigyázott. Tíz méte­renként megállt, figyelt. Nem hallott semmit. Csak a szél sü­völtött, és az eső zuhogott. Végre elérte a drótakadályt. Odakúszott a tartóoszlophoz, felállt. Óvatosan mászni kez­dett. * Ugyanabban az órában, mi­kor István elindult a határ felé — Holub professzor korát meghazudtolván szaladt végig a kerti úton. Az öreg nem tö­rődött az esővel, a hideg szél­lel, sietett, szaladt, ahogyan a a lába bírta. Az előszobaajtóban megállt. Idegesen kotorászott a zsebé­ben, kereste a kulcsot, de nem találta. — Fene egye meg — düny- nyögte. Csengetett. — Hol az a lány? Alszik. — Idegeske­dett. Meghallotta Julis lépteit. A lány kinyitotta az ajtót. — Na, végre — szólt a tu­dós. — A feleségem hol van? — Sietve ledobta esőkabátját, kalapját, zsebkendővel megtö- rölie nedvet arcát. — Eszterkével beszélget az ebédlőben, — felelte a lány. Holub sietett a szoba felé. Szinte feltépte az ajtót. — Magda, Eszterke, sikerült! — kiáltotta túláradó örömmel. — Ülj le, Tamás — szólt az asszony. — Ülj le és mondj el mindent. — Főzess, drágám, feketét szólt a professzor és leült. — Kivételesen kínálj meg va­lami itókáva l. — Majd én szólok Juliská­nak — állt fel Eszter, és már ment is a konyhába. — De jöjjön vissza, kislá­nyom — kiáltott utána Holub. — Magának is hallania kell. — Jövök — szólt Eszter. Pár másodperc múlva már vissza is tért. — No, Eszterkém, vegye azt a poharat. Az igazság győzel­mére inni kell. — Holub bol­dogan mosolygott. A lány felvette a poharat. A konyak aranyosan csillo­gott a villanylámpa fényében. Ittak. — Hu. de erős — mondta Eszter, és megborzongott. — De mi erősebbek vagyunk — nevetett a professzor. — No, most mesélj — szólt az asszony. A tudós rágyújtott. — Tizenegyre felmentem az Akadémia utcába. Somos elv­társ fogadott. Nhgyon kedves, nagyon udvarias, széles látó­körű ember. — Fiatal? — kérdezte Mag­da asszony. — Olyan negyven év körüli m* púlasaolúi Holub, — De •• szólj közbe, mert akkor nem mesélek. — Elvezettel fújta ki a füstöt. Szeme csillogott, mint az olyan gyereké, aki ajándé­kot kapott. — Somos bemuta­tott egy szőke fiatalembernek. Cselei Béla alezredes. Valami kémelhárító, tiszt, ö vezette a nyomozást. Művelt, szimpati­kus ember. Nagyon izgatott voltam. Somos, mégiscsak a párt egyik vezetője. Először érdeklődött a kísérletek felől. Részletesen elmondtam neki aggályaimat, azokat a gátláso­kat, amelyek nemrégiben fel­merültek bennem. — Ráneve­tett a lányra. — Tudja Esz­terke, miről van szó? — Tudom — bólintott a lány. — Nehogy illetéktelen kezekbe kerüljön a törzskép- let. — Igen — felelte a profesz- szor. — Es tudjátok mit mon­dott Somos? — Mit? — kérdezte az asz- szony. — Azt mondta, tegyek belá­tásom, lelkiismeretem szerint. A tudós — mondta Somos — nemcsak saját népének, nem­csak kormányának felelős cse­lekedeteiért, hanem az egész emberiségnek is. A tudós bí­rája a lelkiismeretén kívül az egész emberiség. Igen, ezt mondta. Es nekem nagyon, de nagyon jól estek ezek a sza vak. Mert igazak. De hol var már az a lány? Miért nen hozza a feketét? — Feállt ói indulni akart, (Folytatása következik) A két baráti társaság I960, évi terve kiszélesíti a múlt év áprilisában Moszkvában aláírt egyezmény alapján megkezdett együttműködést Az idei évben a Szovjet—Magyar Baráti Tár­saság küldöttségének mostani tíznapos látogatását az MSZBT két küldöttségének moszkvai látogatása követi májusban és augusztusban. Kulturális és tudományos együttműködési egyezmény alapján a két or­szágba látogató tudósok, egész­ségügyi szakemberek, művé­szek és művészegyüttesek elő­adásokat tartanak a magyar- szovjet. illetőleg a szovjet- magyar baráti körökben. Több közös konferenciát rendeznek Moszkvában. Az eddig megren­dezett kulturális és politikai jelentőségű évfordulókon kívül májusban Mikszáth Kálmán és Csajkovszkij, szeptemberben Ciolkovszkij, novemberben Er- kel-ünnepséget rendeznek, to­vábbá megünneplik az MSZBT megalakulásának 15. évfordu­lóját júniusban, az alkotmány ünnepét augusztusban, a Szov­jetunió alkotmányának ünne­pét decemberben. Számos ki­állításon ismertetik a két nép gazdasági és művészeti tudo­mányos eredményeit, s ezekről gazdag fénykép- és hanglemez- anyggot, valamint szakfolyó­iratokat juttatnak el egymás­hoz. Kölcsönösen megküldik a legújabb színdarabokat, ma­gyar és szovjet szerzők legjobb műveit és általában kölcsönö­sen tájékoztatják egymást a két ország legjobb eredmé­nyei rőL Időjárásjelentés várható Időjárás vasárnap estig: változó felhőzet néhány helyen esővel, mérsékelt szél. A nappr.U felmelegedés kissé fokozódik. Vár ható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 3—7. legmagasabb n p- pal. hőmérséklet vasárnap 12—'# fok között. A napi középhő- mérséklet Budapesten holnap 10 fok körül lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom