Dunántúli Napló, 1960. március (17. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-04 / 54. szám

4 N A P LÖ I960. MÁRCIUS Külföldi hírek Róma (Remter—AFP), Gronchi olasz köztársasági elnök, aki a Segm-konnány múlt hét szerdáján benyújtott lemondása óta az olasz poli­tikai élet több mint 20 vezető személyiségével tanácskozott, szerdán este befejezte tájé­kozódó tárgyalásait. Gronchi valószínűleg csak pénteken közli, kit óhajt felkérni az új olasz kormány megalakításá­ra. Damaszkusz (AFP) Az Egyiptomi—Szíriái Unió vég­rehajtó tanácsa Nasszer el­nökletével megvizsgálta a szíriai tartomány fejlesztésé­nek tízéves tervét; A terv megvalósítása négy és fél- milliárd szíriai font^ beruhá­zást igényel. (Egy szíriai font kb. 5.50 forinttal egyenlő ér­tékű.) Az összeg 34 százalékát a mezőgazdaság, 21 százalé­kát az ipar, 15 százalékát a közlekedés fejlesztésére, 12 százalékát szociális célokra fordítják; London (AFP). A brit külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Ben Gu- rion, Izrael miniszterelnöke március 17-én Nagy-Britan- niába látogat. Megfigyelők rámutatnak, ezúttal látogat először izraeli kormányfő Angliába, azért, hogy a brit kormány tagjaival tárgyaljon. A megbeszéléseknek különös fontosságot, kölcsönöz a jelen­legi feszült közép-keleti hely­zet. Párizs (AP). A Monde szerint lehetséges, hogy a franciáik még a szaharai nyár beállta előtt újabb atomrob­bantást hajtanak végre. A lap nem közölte. _ hogy honnan szerezte értesülését. Washington (Reuter). Diplomáciád körök szerint az Egyesült Államok úgy dön­tött, hogy egyelőre nem foly­tatja a Nyugat-Berlinhez ve­zető légifolyosón a _ magas­repüléseket. Az említett kö­rök az amerikai döntést nem indokolták, csupán annyit közöltek, hogy „a nyugati ha­talmak folytatják tanácsko­zásaikat erről a kérdésről Varsó (AP). Kreisky oszt­rák külügyminiszter a hét elején kétnapos látogatásra Varsóba érkezett; A külügy­miniszter szerdán a kormány tagjai, politikusok és tudósok előtt beszédet mondott a var­sói külügyi intézetben. S ikra- szállt a leszerelés mellett és követelte az atomfegyverek betiltását. Hangoztatta, hogy véleménye szerint Európa de- militarizálását az ENSZ el­lenőrzésével lehetne megva­lósítani; Washington (MTI). Lincoln White, az amerikai külügyminisztérium szóvivő­je szerdai sajtóértekezletén közölte, hogy az Egyesült Ál­lamok helyesli Norstad tábor­noknak a különleges mozgé­kony NATO-erők felállításá­ra vonatkozó tervét. Ameri­kai kormánytisztviselők kö­zölték, hogy a haderő meg­alakítása után a nukleáris robbanótöltetek továbbra is amerikai ellenőrzésben ma­radnak, csak a töltetek szál­lítására alkalmas rakétákat adják át a különítménynek; Ne to Yor k (AP). Az Egyesült Államok atlanti- ócenáni partjain és a déli ál­lamokban kedden heves szél­vihar, jégeső és hófúvás sö­pört végig és járhatatlanná tette az utakat Sok helyről jelentették, hogy szünetei a tanítás, nem dolgoznak az üzemek és az üzletek, meg­szűnt a közlekedés. A jelen­tések szerint Kansas Cityben 33, Russel ben 66 centimeters a hótakaró és a havazás még mindig tart. Atlanta (MTI). Az UPI jelentése szerint a Tennessee állambeli Nachvilleben a ren­dőrség letartóztatott 75 néger é, 5 fehér egyetemi hallga­tót, akik a faji megkülönböz­tetés ellen tüntették. Észak- Karolina államban a tüntető néger diákokhoz szintén több fehér diák csatlakozott. A rendőrség több tüntetőt őri­zetbe vett. Az Országos Műemléki Fel­ügyelőség pécsi építésveze­tősége, Pécs, Káptalan u. 2. KŐFARAGÓT keres. t H -10 Eisenhower elutazott Uruguayitól pedig — fűzik hozzá — nem | Montevideo (MTÍ). Ei- j senhower elnök csütörtökön befejezte latin-amerikai kör­! útját és repülőgépen elutazott I Montevideóból, Uruguay fő- ] városából; Egyidejűleg közös amerikai —uruguayi nyilatkozatot bo­csátottak ld. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a két kor­mány politikáját többek kö­zött a következő alapelvek ve­zérük: „Az emberi jogok tisz­teletben tartása, a demokrati­kus intézmények megszilárdí­tása, a két ország gazdasági, kulturális és szociális kapcso­latainak elmélyítése”. Eisenhower búcsúnyilatko­zatában hangoztatta a nyu­gati féltekén élő népek össze­fogásának szükségességét és azt állította, hogy „az Egye­sült Államok szigorúan kitart Nagy érdeklődés Japánban a moszkvai Barátság egyetem iránt Tokió (TASZSZ) Mint már jelentettük, a szovjet kormány élhatározta, hogy ázsiai és af­rikai fiatalok tanulmányainak megkönnyítésére Moszkvában Barátság egyetemet létesít, Japánban hatalmas érdeklő­dést keltett ez a közlés. A szovjet nagykövetség nap­ról napra számos levelet kap egyetemi hallgatóktól és más japán állampolgároktól, akik Japánban csak nagy nehézsé­gek árén, vagy egyáltalán ■nem folytathatják tanulmá nyaikat. A levélírók sok eset­ben máris jelentkeznek az egyetemre , A Képcsarnok. Vállalat vidé­ki és budapesti művészeket bí­zott meg, hogy rézkarcokban dolgozzák fel a város és a me­gyék első tizenöt szabad évé­nek nagy vívmányait, fontos I be nem avatkozás! politikája meHett”. Áz UPI montevideói tudósí­tója Eisenhower elnök latin- amerikai útját kommentálva rámutat amerikai diplomaták aggályaira, hogy „mi lesz az­után, ha az elnök látogatása által előidézett ünnepi han­gulat szertefoszlott?” Amerikai hivatalos körök­ben nem tagadják — folytatja az UPI —, hogy amennyiben Eisenhower útját nem követük konkrét tettek, úgy a „villám- látogatás kedvező kihatásai nem tarthatnak soká”, „Már­Constantine (AP—Reuter). De Gaulle tábornok Párizsból hirtelen Algériába repült. De Gaulle, akinek újabb al­gériai útja arra irányul, hogy „megnyugtassa“ a hadsereget az algériai felkelés után, leg­először a Constantine megye északkeleti részében fekvő Telergma légi támaszpontot lá­togatta meg. A légitámaszpont tisztjeihez és altisztjeihez intézett beszé-; dében sürgette a katonai győ- i zelem kivívását Algériában, j mert szerinte ez az egyetlen ú? az algériai probléma rendezé­sére — írja a Reuter. De Gaulle első szaval — ugyancsak a Reuter szerint — „hideg zuhanyként“ érték az Algériai Köztársaság ideigle­nes kormányát, amely hajlik a Franciaországgal való tárgya­eseményeit. összesen kétszáz­húsz rézkarc készült, amelye­ket huszonkétezer példányban küldenek a megyékbe felszaba­dulásunk tizenötödik évfordu­lójára. Egy-egy megye átlag száz sorozatot kap, könnyű eredményesen segíteni a latin-amerikai országok in­fláció sújtotta nemzetgazda­ságát”. Amerikai hivatalos személyi­ségek az UPI kommentátorai szerint beismerik, hogy a chi­lei és az uruguayi diáktünte­tések mögött „azoknak növek­vő nyugtalansága áll, akik elégedetlenek a lakosság szé­les rétegeit sújtó gazdasági helyzettel és haragjukat Ame­rikára, mint a legmegfelelőbb célpontra zúdítják”. De Gaulle algériai útjának időtartamát pontosan nem szabták meg, előreláthatólag két-három napig tart. Az AFP valószínűnek tartja, hogy a köztársasági elnök naponta öt-hat megszakítással végzi körútját. Újabb katonai tömb készül Délkelet-Ázsiában Hanoi (TASZSZ) A napok­ban Dél-Vietnamba érkezett a Li Szín Man-kormány „külön­leges missziója”. A misszió célja: meggyorsítani a Seafet (délkelet-ázsiai barátsági és gazdasági segélyegyezmény) megkötését. A misszió már a Fülöp-szigeieken, Malájíöldön és Thaiföldön is járt, Dél- Vietnam után pedig Hongkon­got és Tajvant szándékszik felkeresni, A Seafet nevű új agresszív blokk semmiben sem különbö­zik „ikertestvéreitől”, a Seato- tól és a Cento-tól, csak ki­egészítené azokat. Ngo Dinh Diám félhivatalos lapja megírta, hogy a Seafet- nek „meg kell birkóznia az ázsiai kommunista veszede­lemmel.” lasra; Ketszazliúsz rézkarc a felszabadul! Magyarországra------------— De Gaulle Algériában fegyveres győzelmet sürget Valamit tenni kell Valamit tenni kell, emberek! Tenni kell valamit, amíg nem késő. Arról van szó, hogy veszélyben van egyik kedves pécsi műemlékünk. Tessék?! — Hiszen mindenki erről be­szél! Erről, a Dózsa meccs szünetében, meccs után a Széche­nyi téri köpködőn, két tipp között a Lottó-Irodán, a tyúk piacon és az SZTK- ban. Megszüntetik a vil­lamosjáratot. Remízbe gurítják az utolsó villamost, fel­szedik a síneket, a kitérőket. Valamit tenni kell! Ha kell felvonul­tatni minden párto­lót, szimpatizánst és tartózkodót. Szóno­kot és jegyellenőrt, publicistát és kalauzt álljanak ki öreg vil­lamosunk elé (bocsá­nat), mellé és elő az ér vekkel, eló a jelsza­vakkal; — El a kezekkel a PKV-tól! — El a villamostól! —< Fel a villamosra! —« Védjük meg vá­rosunk (lassan) hala­dó hagyományát! — Lassan járj, to­vább érsz! — Jobb ma egy villamos, mint hol­nap egy áramszünet! —• Villamossal a nesztelen forgalomért! S ha mindez sem vezet eredményre, ne csüggedjünk embe­rek. Nagygyűlést a Széchenyi térre! Szó­nokot á nagygyűlés elé! Tisztelt Nagygyű­lés! — Immáron negy­ven esztendeje, hogy a technika e dübör­gő, csattogó, villámló csodája felvette első utasait a kadettisko- lától az ótemetőig, a nagy állom lótól az ir- galmasokig. — Na már most! —( Ha a ítatiizti* ka segítségével mér-, jiik e negyven esz­tendőt, elképesztő adatok kerülnek nap. világra. Mert tisztelt Nagygyűlés! írd és mondd, hogy e négy évtized alatt közel húsz vagon vonalje­gyet és átszállót és négy utcaseprőt hasz­náltak él az utasok. — Mi ez, ha nem nagyvárosi nívó! Apropó! Nagyváros! — Nem a villamos segített-e hozzá egye­temi intézményein* továbbfejlesztéséhez? A sebészeti klinika bővítéséhez? Az ideg klinika ágylétszámá­nak növeléséhez? Soroljam tovább? Hagyjuk, hadd so­rolja. Sürget az idő s a cél érdekében ve­gyük igénybe egyik lokálpatrióta publi­cistánkat is. íme néhány sor ké­szülő művéből: Véreim, pécsiek! Még néhány hónap néhány hét néhány nap ás néhány óra, s • • • igen polgártársam ez a ,,s“ ez a véwrtjóslóan susogó „s” elveszi tőlünk eleink Vív­mányát, hagyatékát, hogy szégyenszemre zúzalékot, vagy leg­jobb esetben zöldség­standot rögtönözze­nek belőle. Jó pécsiek, emlé­kezzetek! Emlékezzetek a pé­csi villamosra, mely­ről soha sem lehetett elkésni. Ha lemarad­tál valahogy róla a megyeri kitérőnél, könnyű szerrel utol­érted a Petőfi mozi­nál. De hűségesebb is volt náladnál, mert ha sürgős volt az utad és nem szálltál fel, ő soha sem elő­zött meg udvariatla­nul, hanem tisztelet­tel és egy teljes meg­állóval mindig mö­götted maradt. Mondjam-e tovább előnyeit? — Igaz, volt hibája is hiszen néha nehezen indult el, de azt mindenki velem vallhatja, hogy annál hamarabb meg állt. S most? — Még néhány hónap, nór hány hét, néhány nap. stb. stb ...” Szóval fogjunk össze pécsiek! Ne hagyjuk félre­lökni, likvidálni de­rék masinánkat. — Előzzük meg a ka­tasztrófát, Lopjuk ki egy éjszaka a Remíz­ből valamennyit ét rejtsük el, mint At­tila koporsóját, hogy soha senki ne talál­jon rá. Pálinkás Újabb részletek Agadir tragédiájába Elrendelték a mentési munkálatok beszüntetését Rabat (MTI). A romhalmazzá vált Agadirban szerdán foly­tatódott a hősies küzdelem a romok alatt rekedt életbenma- radottak kimentésére. Az esti órákig mintegy 1200 sebesültet és 800 halottat hoz­tak ki a romok alól. A mentési munkálatok a fo­kozódó járványveszély miatt egyre kockázatosabbá válnak. A rombadőlt város teljesen ivó­víz nélkül maradt és a szenny­vízcsatornák sokhelyütt felsza­kadnak. Fényes nappal is pat­kányok hada futkos élelem után a kő- és betontörmelók között. A mentésben résztvevő csoportok tagjai védőálarccal dolgoznak, mert több helyről jelentették, hogy a romok közt maradt holttestek oszlásnak indulnak. Hírügynökségi beszámolók megrázó képet festenek egy- egy szerencsés megmenekülés­ről, s a mentési munkálatok­ról. A város marokkói negyedé­ben — fiatal szabósegéd, akit romok teljesen maguk alá te­mettek, 18 órán át tartó meg­feszített munkával, a tíz kör­mével vájt magáinak utat a szabadba. A város egy másik pontján a mentést végző katonák csak úgy tudtak kiszabadítani egy még életben maradt kisgyer­meket, hogy kettéfűrészelték a gyermeket maga alá szorító édesanya holttestét. A svéd Lundkvist me| külése után egy másik í rencsés életbenmaradásá kezett hír. A híres ang nak, Somerset Maugham unokaöccse, a 43 ével Maugham, aki maga is csodával határos módoi radt életben, amikor ni szálló összedőlt, annak a ségnek kivételével, an) a katasztrófa pillanatábl tózkodott. A marokkói t gok már a katasztrófa lyosabb óráiban hozzálát új Agadir felépítésére kozó rendelkezések véj tusához. V. Mohammed király d te, hogy a romokat taki el és a várost egy évei) építsék újjá. Nyugati hírügynökség lentik gyorshírben, hogy Hasszán, marokkói trón csütörtökön a járvány? fokozódása miatt el rend mentési munkálatok ha tálán beszüntetését Agai A katonai alakulatok mentést végző csoportok nfil hozzáláttak a romé jes ledöntéséhez, — még is, ha ez azzal a kockl jár, hogy betemetik az < még életbenmaradottakat van órával a pusztító fo gés után több mint kéteí lálos áldozatot temettek hatóságok attól tar! hogy még mintegy háro» ötszáz ember maradt a i alatt; PVSK —Pécsi Dózsa II 2:2 (2:! Az I. félidőben • Pécsi Dózsa , az így kiegyensúlyozott ji lendületes játéklcal játszott. Az “ mérkőzés II. félidejében első percben opova sarokrúgás- ; nen’ esett * • ból gólt fejelt. A Dózsa csatársora- j * ból Garami játéka mellett Opova 1 játéka emelkedett ki, aki jól irá- j nyitotta a csatársort. Pieck, a vé­dősort megfelelően irányította; a Kanadaiak nyerték a pi műkorcsolyázó világbajno fedezetek közül Zborai játszott jobban. A PVSK; főként a csatár­sorában szétesően játszott, a vé­delem pedig könnyelműsködött, s ennek köszönhető, 1 hogy Garami megszerezte a Dózsa második gól­ját is. A vasutas támadásokból Szentannai szerzett 2 gólt. A H. félidőben a PVSK játéka feljavult. A Dózsa részérói a csa­társorban főként Kamondi. Ga­rami és Horváth gyors labdákkal támadtak, de a PVSK védői, kü­lönösen Köves, most már jól áll­tak a lábukon. A PVSK-ban a csatárok pontatlanul adogattak és A kanadai Vancouverbe« dán este a páros műkorcs* világbajnokságot bonyolított1 Eredmények: Páros mükorcsolyázásban bajnok: Barbara Wagner, 1 Paul (kanadai) 2. Maria és Otto Jelinek dal). 3. KUlus, Baumler (nyugat* 4. Gobi. Ningel (nyugatné! 5. Zsuk-házaspár (szovjet) A nők műlcorcsolyézó-bal gában befejezték a kötele** korlatokat. Az első helyen a) rikai Carol Heiss áll a t Dijksitra és áz amerikai előtt. Sertésakcióink Sertéshizlalás: Előleg 400 Ft darabon kent. Átvételi ár: 14—15,50 Ft kilogrammonként. I,eköthető: minden jó csontozatai süldő. Termelőszövetkezetékn ek nagyüzemi felár. Siildöneúelés: Előleg 200 Ft darabonként. Átvételi ár: 14,50, iR. 15,50 Ft kilogrammonká Leköthető: minden fajtájú malac. Kocatartás; Előleg: 600 Ft darabonként Leköthető: minden továbbszaporításra alkali vemhes koca. A szapo rulatból legalább két db jj lalásra alkalmas süldőt kell leadni a vállalt szál tási hónapban. Átvételi ár: 14,50, ill. 15,50 Ft kilogramm ónké A sertésakciók jó jö vedelmet biztosítanak a sá zödök részére. KÖSSÖN sertéshizlaláei, süldónevelési és kö* tartási szerződést! Részletes felvilágosítás t körzeti felvásárlóink és I rendeltségeink adnak. Baranya megyei Adatforgalmi Vállal rßes, Zetkin Klára u 2/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom