Dunántúli Napló, 1959. december (16. évfolyam, 282-305. szám)

1959-12-19 / 298. szám

DUNÁNTÚLI / NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 298. SZÄM ARA: 50 FILLÉR 1959. DECEMBER 19. SZOMBAT VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Immár harmadik napja füstöl az erőmű hatalmas kéménye. Miután a Duna vize hétfőn háromnegyed hatkor megérkezett Pécsre, és az üszögi dom­bokon felépített 10 ezer köbméteres tartályt megtöltötte, hozzáláthattak az első gépegység üzemi próbáinak előkészítéséhez. Kedden az oly nagyon várt víz már eljutott az erőmű területére, pontosabban a víztartályhoz. A már előre elkészített olaj és szén összetételű tüzelő­anyaggal befűtötték a 4-es számú kazánt és megkezdődött az első nagy próba. A tapasztalatok igen kedvezőek. Ezideig semmiféle fennakadás nem történt, minden Megkezdték az erőmű l-es gépegységének üzemi próbái! a legnagyobb rendben van. Az 1100 tonna vasanyagot tartalmazó, szovjet módszerrel, hazánkban először szereléssel elkészített ka­zán kitünően működik. Nincs baj a csőveze­tékkel sem, a víz folyamatosan érkezik. Ha nem jön közbe valami váratlan akadály, ak­kor az eredetileg tervezett időpontban az erőművet rákapcsolhatják az országos háló­zatra. A szakemberek éber szemmel figyelik az üzemi próba minden mozzanatát és mindent megtesznek annak érdekében, hogy büszke­ségünk, a nagyszerű erőmű első gépegysége minél előbb áramot adjon. Veszélyes vizeken Közeledik a karácsony, a békesség ünnepe. Ez az ünnep az idén különös jelentőséget nyer, mert szerte a világon a megbékélés szellője lengeti a fenyők örökzöldjét. Olvad, töredezik a hidegháború jege. Olyan jelenség ez, amely megdobogtatja száz és százmil­liók savét, reménységgel tölt el minden igaz embert. Nem mindenki osztja azonban ezt az általános reménységet és örömet. Vannak még emberek, akik békesség helyett feszült­séget, olvadás helyett hideghá­borút szeretnének. Más és más nemzetiségűek, rangjuk szerint miniszterek, diplomaták vagy tábornokok. Van azonban egy közös ismertető jelük. Mindannyiuk homlokára rá van sütve a bélyeg: NATO. Ezt a négy betűt írták annak a hatemeletes párizsi palotá­nak a homlokzatára is, amely­nek tárgyaló termei három nappal ezelőtt megteltek az Atlanti Szövetség miniszteri tanácsának feltűnően népes ve­zérkarával. Ezek a magasran­gú úriemberek azért gyűltek össze karácsony előtt, hogy megvitassák az általános poli­tikai helyzetet és szervezetük katonai problémáit. Legalább is ezt jölölték meg feladatként a hivatalos napirenden. A há­romnapos tanácskozás azonban kissé módosította a napirendet. A hivatalosan megjelölt kérdé­sek fölé vésztjósló felhőként tornyosultak azok a problé­mák. amelyek alapjaiban ren­dítik meg ezt a háborús szer­kezetet. Mér jóval az értekezlet előtt kiderült, hogy baj van az atlanti zenekar összhangjával. Twining amerikai tábornok szólaltatta meg az első disszo­náns hangot. Azzal vádolta meg Franciaországot, hogy va­lósággal szabotálja a NATO széthullóban lévő gépezetének munkáját. Ez a nyílt ameri­kai kihívás azután feltűnő he­vességgel kirobbantotta az amerikai-francia ellentéteket, s olajat öntött a NATO-t fé­regként rágó más ellentmondá­tÍÍ7PrP: A nyugati sajtó nem vélet­lenül fújta meg a vészikürtöt, E fenyegetett katasztrófával, riasztó szakadékkal, bomlással, válsággal és széthullással. A NATO megalakulása óta érle­lődő válsága immár nyilván­való azoknak a szemében is, akiket eddig elvakítottak a tábornoki vörös sávok, a csil­logó kitüntetések, a vállrojtok és az aranyozott díszkardok. Ez a válság valójában nyugati politika, a hidegháborús fe­szültség fenntartását célzó törekvések válsága. Recseg-ro- pog a tíz évvel ezelőtt összetá­kolt katonai szervezet. Nem azért, mert de Gaulle cserben hagyta, hanem azért, mert a nemzetközi helyzetben Hrus­csov amerikai látogatását kö­vetően beállt enyhülés, a kelet­nyugati csúcstalálkozóhoz fű­zött remények háttérbe szorít­ják a NATO egész szervezetét. A Szovjetunió békepolitikája megfosztotta a nyugati tábor­nokokat összes hidegháborús érveiktől, s felnyitotta a nyu­gati közvélemény szemét. Miért van szükség ilyen drága fegyverkezési programra, ha enyhül a nemzetközi légkör, csökken a feszültség, teszik fel a jogos kérdést a NATO-ors zú­gok politikai és társadalmi körei. Olyan helyzet alakult ki, amelyben az önmagát túlélt Atlanti Szövetséget semmiféle varázslattal nem lehet megszi­lárdítani. Ebben a helyzetben az államok és a rendszerek békés egymás mellett élése az egyetlen járható út. Aki nem ezt az utat választja, szemben találja magát az egész emberi­ség érdekeivel, akaratával és eltökéltségével. A NATO miniszteri taná­csának ülésein elhangzottakat vizsgálva megállapítható, hogy a részvevők megoldhatatlan ellentmondásba gabalyodtak. Elismerték, hogy csökkent a nemzetközi feszültség, hogy a Szovjetunió nem akar hábo­rút és hogy a békés együttélés elől már csak ideig-óráig lehet kitérni. A következtetés azon­ban — mint ezt Herter tíz éves fegyverkezési terve is mutatja — amit mindebből le­vontak, korlátoltságukat bi­zonyítja. Nagyobb szükség van a NATO-ra, mondották, mint valaha. S az amerikaiak ezt az alaptalan kijelentést azzal oldották meg, hogy követelték: az európai NATO-országok fordítsanak többet a fegyver­kezésre, mi több, integrálják az atlanti haderőket. Jellem­ző, hogy egyetlen harcias tá­mogatójuk a nyugatnémet had­ügyminiszter volt. A többiek világosan kifejezésre juttaták, hogy nem rajonganak a fegy­verkezési költségek növelésé­nek gondolatáért. Ezen a hely­zeten az amerikai fenyegető­zések sem változtathattak. A nagy hűhóval beharango­zott tanácskozásnak egyetlen valóban lényeges problémát nem sikerült megoldani. A NATO belső ellentétei tovább­ra is fennállnak. Végülds a mi­niszter és tábornok sereg tel­jes erőfeszítése arra összpon­tosult, hogy valami színvona­lat biztosítsanak a fegyverke­zésben és legalább az egység látszatát keltsék a kelet-nyu­gati találkozó előtt. Ez olvas­ható ki a ködösen megfogal­mazott közös közleményből is. Korai lenne még eltemetni az Atlanti Szövetséget. Veze­tői az állását féltő ember két­ségbeesésével kapaszkodnak a NATO hajójának petyhüdt 'vi­torláiba. jEzt a kétségbeesést jelzik az új fegyverkezési ter­vek, az erőpolitika felélesztésé­nek kísérletei. Ez a hajó azon­ban veszélyes vizeken halad, mert a népek akaratával szem­ben hajózik. Ezért nem kétsé­ges, hogy előbb-utóbb zátony­ra fut és .örökre elmerül a bé- keszerető emberiség felejtésé­nek tengerében. Február 18-tól március 10-ig tart a szovjet film ünnepe Jövőre mintegy 140—150 játékfilmet mutatnak be ha­zánkban, ebből 18—20 a ma­gyar filmművészek alkotása. Az újdonságok közül mintegy 40-et széles változatban is ve­títenek. A programban sze­replő filmek közül 45 a szí­nes, 40 pedig a szinkronizált, százhat alkotást pedig kes­keny változatban is forgalom- ka hoznak. Gondoskodnak ar­ról, hogy a falusi mozikban színes keskenyfilmeket is ve­títhessenek. Az újdonságokon kívül négy nagysikerű, koráb­ban játszott filmet jövőre fel­újítanak. Kijelölték a 12 szovjet film ünnepének időpontját: 1960- ban február 18-tól március 10-ig tart ez az eseménysoro­zat. A műsoron öt játékfilm és egy kisfilmsorozat szerepel. Martonfa is tsz-község Csütörtökön 164 csatád Lépett be a megyében a termelőszövet­kezetekbe— Hat új tsz-községben már megkezdték a földi endezést Pénteken jött a hír, hogy a megye termelőszövetkezeti községeinek sora újabb tsz- községgel gyarapodott. Mar- tonfán is a község lakosainak döntő többsége a termelőszö­vetkezeti utat választotta és ezzel Martonfa is termelőszö­vetkezeti község lett. A köz­ségben rövid időn belül meg­tartják az alakuló közgyűlést, de addig is hozzákezdenek az állatok és gazdasági felszere­lések értékeléséhez, a vezető­dasági felszerelések értékelése, a tervkészítés mellett megin­dult a trágyakihordás, az első közös munka is és hat új szö­vetkezeti községben megkezd­ték a földrendezést is. A nyugati hatalmak április 25-ét javasolják a csúcsértekezlet időpontjául Párizs. (TASZSZ): Az AFP francia hírügynökség jelenti: Jólértesült körökből származó értesülés szerint Francia- ország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok megegyeztek abban, hogy április 25-re javasolják a Szovjetuniónak a négy nagyhatalom csúcsértekezletének összehívását. Hruscsov elvtárs tscsemeté&et küldött Eisenhowernei Washington (Reuter). A Fehér Ház közölte, hogy Hruscsov szovjet miniszterel­nök 40 facsemetét és cseriét küldött ajándékba Eisenho­wer elnöknek. A fákat és cserjéket az el­nök gettysburgi farmján fog­ják elültetni. Összehívták a Szovjetunió Legfelső Tanácsát Moszkva (TASZSZ). A Szovjetunió Legfelső Taná­csának Elnöksége 1960. ja­nuár 14-re Moszkvába össze- I hívta a Szovjetunió Legfelső I Tanácsának ülésszakát. ség megválasztása után pedig a tervkészítéshez. A megye többi községeiben is egyre nagyobb az érdeklő­dés a termelőszövetkezet iránt. Csütörtökön például a megyében 164 család szakított a régi kisüzemi gazdálkodási Gazdag árukészlet, nagy választék a karácsonyi vásáron 1280 mázsa szaloncukrot, 600 mázsa narancsot, 900 mázsa citromot hoznak forgalomba móddal és kérte felvételét a termelőszövetkezetekbe. Az új termelőszövetkezeti községekben az állatok és gaz­Moszkva. (MTI): Most mu­tatták be a sajtó képviselőinek a legújabb típusú szovjet utas- szállító helikoptert, a repülő autóbuszt. A gép luxusváltozatában nyolc kényelmes, forgatható karosszók Van, a turista válto­zatok 20—30 utas szállítására alkalmasak. A gép két dugaty- tyús motorja segítségével négy tonna terhet emelhet a magas­ba. A terheléstől függően 400— 1000 kilométert tehet meg le­szállás nélkül, óránként 180 kilométeres maximális sebes­séggel. Az utasfülkét tökéletes hő- és hangszigeteléssel látták el, a belső berendezés az uta­sok számára a lehető legna­gyobb kényelmet biztosítja. A Baranya megyei Fűszer- és Édességkereskedelmi Válla­lat 1957 óta áll versenyben a Pest megyei és a Borsod me­A két forgószárny alkalmazása megnöveli a repüleis biztonsá­gát. A loltó nyerőszámai: A lottó 51. játékheti nye­rőszámait pénteken délelőtt Dunaföldváron sorsolta a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság. Erre a hétre 3 819 872 szelvényt küldtek be a fogadók, s így egy-egy nyerőosztályra 1 432 452 fo­rint jut. A kisorsolt nyerőszámok a következők: 6, 20, 23, 54, 9». gyei testvérvállalatokkal. A verseny célja a vásárlóközön­ség maximális ellátása. Nézzük meg, hogy Pécs és Baranya hatalmas éléstára, hogyan gondoskodik a verseny széliemében az első hely meg­nyerése érdekében a közönség­ről. Ezt talán most lehet le­mérni legjobban, a karácsonyi szezonális időszakban, amikor a vásárló forgalom próbára teszi a vállalat egységeit: gon- doskodtak-e mindenről idejé­ben, és megfelelő minőség­ben? Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy gondoskodtak. Tavaly még gond volt a kará­csonyfák beszerzése, az idén már nem kevesebb, mint 41 és félezer karácsonyfa vár el­adásra. Ez olyan mennyiség, hogyha egymás tetejére állí­tanánk, négy és félszer lenne magasabb a Mount Everestnél. Az édesipari fiókok is kö­rülbelül 20 milliós forgalmat bonyolítottak le eddig. Ezen belül 1280 mázsa szaloncuk­rot, 55 mazsa csokoládéfigu­rát értékesítettek, de a meg­rendelt 60(y mázsa narancs egy része is megérkezett. Fü­géből sem lesz hiány, hiszen a lekötött száz mázsa folya­matosan érkezik a boltokba. Raktárakban vár szétosztásra 150 mázsa olasz maróni, közei 100 mázsa mazsola. A felvá­sárolt 100 mázsa amerikai mogyoró pótlására is intézke­dés történt. A közel 900 má­zsás citramkészlet is bőven fedezi az igényeket. A Pé­csett és a vidéken közkedvelt külföldi szardíniák tizen­nyolc féle választékban, mintegy 300 eaer dobozzal ke­rülnek forgalomba. És újév utánra megérkezik a nagyon keresett pácolthal (ruszli) több vagon ok mennyiségben. Szóval, a Baranya megye; Fűszer- és. Édességkereske­delmi Vállalat ilyen esélyek­kel pályázik a megyék közöt­ti verseny első helyére. Elutazott Budapestiül a szovjet kereskedelmi kormányküldöttség ................. —...........­tí j Mxorjet utassxállító helikopter , Jövőre tovább fejlesztjük közös gazdaságunkat“ Eredményes tárgyalások és az 1960. évre szóló magyar— szovjet árucsereforgalmi meg­állapodás aláírása után pén­teken elutazott Budapestről a szovjet kereskedelmi kormány- küldöttségi Csípős decemberi szél száguld az utcán, de a máriakéméxidi Rákóczi Termelőszö­vetkezet irodájában barátságos meleg fo­gad. Szűcs György, a közös gazdaság párt­titkára időnként be­lök egy fadarabot a duruzsoló vaskályha ajtaján. Közben be­szélgetünk. — Hogy sikerült az idei év? — Elég jól, sok mindenünk termett, számításaink bevál­tak, csupán az érté­kesítés ‘körül van egy kis baj. Már úgy ér­tem, hogy a bort elég nehezen tudjuk elad­ni. Az utóbbi időben azonban megnyitot­tunk két borkimérést az egyiket Pécsett, az Ady Endre utcában, a másikat Vasason. Reméljük, hogy mosi már gyorsabban ha­lad majd az eladás. Egyébként nagyon szép hizlalt marhákat adtunk át nemrégi­ben az Állatforgalmi Vállalatnak. 23-at és még ebben az évben szállítunk közfogyasz tásra 17-et. 127 ser­tésünk is hízik, eze­ket februárban viszik el tőlünk a pécsi vá­góhídra. De megpró­bálkoztunk az idén előnevelt csirkékkel is. A kísérlet sike­rült, 1300 csirke fel­neveléséből 10 ezer forint tiszta hasznunk maradt — Ezek szerint biztató képet mutat majd a zárszámadási mérleg? — Hát csak az év végén kezdjük meg a számvetést, de úgy számítunk, hogy a tervezett 43 forint meglesz egységenként Ez pedig jó ered­mény, ha azt számít iuk, hogy az idén ? hónappal később kezdjük a zárszáma­dást és így 14 hónap­ra oszlik el a jövede­lem. — Persze mi- bennünk is él a tö­rekvés, hogy jövőre még kedvezőbb ered­ményeink legyenek. — Ehhez persze még jobb esztendő kellene. — Nem éppen, mert az ideire sem panaszkodhatunk, ha­nem inkább bővíteni szeretnénk az áruter­melésünket. Mégpe­dig elsősorban több állatot akarunk tar­tani., Jelenleg 580 hold szántónk van, ez reméljük növek­szik, mert a faluban élő néhány egyéni termelő is jelezte, hogy szeretne közénk jönni. Van most 70 törzskönyvezett tehe­nünk, jövőre már 100-at akarunk tarta­ni. Vettünk is sok őszi takarmánykeve­réket, hogy legyen ,'tőven etetni valónk 4 megyei tanács őrzstenyésztő terme­lőszövetkezetnek je- ' lölt ki bennünket, szeretnénk elsőrendű tenyészállatokat ne­velni a többi tsz szá­mára is. Sertésállo­mányunkat megkét­szerezzük, ebből is szép jövedelemre szá­mítunk. Az idén fel­nevelt 1500 csirkével szemben jövőre 9 ez­ret akarnánk juttatni Pécsre és Komlóra. Ebből is vá­runk körülbelül 100 ezer forint jövedel­met. Hogy ez minél jobban sikerüljön, rendbehozzuk régi baromfiólainlkat, ter­mészetesen saját erő­ből, saját anyagból. No és szőlőterületün­ket is bővítjük. Most még nagyobb részt öreg tőkéink vannak. Vgy számítjuk, hogy minden évben 5 hol­dat telepítünk. Az idén ősszel már 5 holdat meg is forgat­tunk, gépi erővel, a tavasszal beültetjük gyökeres vaddal. Né­hány év múlva ez a telepítés is majd szé­pen növeli jövedel­münket, A koreai nagykövet búcsú látogatása a külügyminiszternél Dr. Sík Endre külügyminisz­ter pénteken búcsúlátogatáson fogadta Hon Don Csert, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. Dr. Sík Endre külügyminiszter pénteken bú­csúvacsorát adott Hon Don Cser nagykövet tiszteletére. A Magyar Népköztársaság djakartai nagykövete átadta megbizóleveiei Djakarta (MTI). Nagy János, a Magyar Népköztársa­ság Indonéziába akreditált első nagykövete átadta megbí­zólevelét Sukarno elnöknek. A magyar nagykövet a meg­bízólevél átadása alkalmával méltatta a két állam baráti kapcsolatainak fejlődését és hangoztatta, . meggyőződése, hogy e kapcsolatok a jövőben tovább fognak erősödni*

Next

/
Oldalképek
Tartalom