Dunántúli Napló, 1959. július (16. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-14 / 163. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! omÚNiúu NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM. 163, SZÁM ABA: 30 FILLÉR KEDD, 1959. JÜLIUS 14. Megkezdődött a genfi értekezlet második szakasza Genf (MTI). Hétfőn dél­után háromhetes szünet után megkezdődött a genfi külügy­miniszteri értekezlet második szakasza. A Nemzetek Palo­tája előtt nagy számú újság­író és fotoriporter várta a kül ügyminiszterek érkezését. El­sőnek dr. Lothar Bolz, az NDK külügyminiszterének gépkocsija állt meg az épület előtt, majd nem 6okkal ké­sőbb megérkezett Gromiko szovjet, Couve de Murville francia,. Her tér amerikai kül­ügyminiszter, továbbá. Grewe nagykövet' és végül, két perc­cel fél négy előtt Selwyn Lloyd brit. külügyminiszter. Az értekezlet 15 óra 30 perc kor kezdődött. Az ülésen — mint ismeretes — Herter ame rikai külügyminiszter elnö­költ. A kongresszusi verseny eredménye a pécsi szénmedencében 25000 tonna szén terven felül 39 centiméterrel gyorsult a vágathajtási sebesség A Pécsi Szénbányászati Tröszt párt-, szakszervezeti és műszaki vezetői július 13-án, hétfőn a második félévi ter­melési tanácskozás előkészü­leteivel és ezzel kapcsolatban a kongresszusi verseny ered­ményeivel, jövőbeni feladatai­val foglalkoztak. Tamási István főmérnök a versenyről szóló beszámolójá­ban többek között elmon­dotta, hogy a vállalt 104 százalékkal szemben a II. negyedévben 105,1 százalékos mennyiségi tervteljesítést ért el és az év elejétől számítva már több mint 25 000 tonna sze­net adott terven felül a tröszt. A műszaki fejlesztés eredmé­nyei a legszembetűnőbben a gyorsvágathajtási mozgalom­ban mutatkoznak: júniusban egy-egy feltáró munkahelyen átlagosan 39 centiméterrel többet halad­tak előre mint márciusban, a kongresszusi verseny kez­detén. Hiányosság tapasztalható több fontos gép — szénfűrész, LBSZ 2-es feltörő, lengyel ra kodógépek, Nüsse Gräfer fú­rógépek kihasználtságában és a dieselesítési program meg­valósításában. Nem érték el a kongresszu­si vállalásokban meghatáro­zott szintet sem a produktív, sem az összüzemi teljesítmé­nyekben, nem sikerült a fel­ajánlott mértékben csökente- ni a bányafa- és a villamos­energia felhasználást, a szén kalóriáértékét és hamutartal­mát. E hiányosságokat a harma­dik negyedévi termelési ta­nácskozásokon a dolgozók elé kell tárni és kérni kell foko­Újabb nagy geofizikai rakétát lőttek ki a Szovjetunióban Moszkva (TASZSZ). Július 10-én, moszkvai idő szerint négy óra 12 perckor (magyar idő szerint két óra 12 perckor) Szovjetunióban sikerrel fel- bocsátottak egy geofizikai bal­lisztikai rakétát, amely a jú­lius 2-án kilőtt rakétához. ha­sonló típusú. A rakéta két kísérleti kutyát vitt magával. Egyikük a Vak­merő, már negyedszer járt a világűrben. A két kutya és a rakéta műszerberendezése sér­tetlenül visszatért a földre. A rakéta hasznos terhe 2200 kilogramm volt. A rakétának a légkör felsőbb rétegeinek kutatása voJt a cél- jia. Mint jelentik,a kutatási program valamennyi kérdésére sikerült megszerezni a tudómé nyos adatokat. A programban újabb kérdések is szerepeltek, például a föld és a légkör infra vörös sugárzásának mérése, nagy felhötömegek egyidejű fényképezése, a légkör ion és neutron-összetételének pá-rtvu- zamos elemzése és az elekt­rosztatikus mezők mérése; zott segítségüket azoknak megszüntetéséhez, a kongresz- 6zusi vállalások teljesítéséhez. A feladatok között az ötven százaléknál nagyobb hamutar­talmú széntelepek felülvizsgá­lását, az "erősen szennyezett széntelepek elhagyását, a pa­la rendszeres különválogatá- sát, a magas hamútartalmú külszíni fejtések termelésének csökkentését és a 6zénmosó minőségjavító munkájának fo kozását említette meg — Ta­mási István, a tröszt főmér­nöke. Ezután hozzászólásokra, majd a verseny értékelésére került sor: a II. negyedévi verseny leg­jobbja a kerületek között a vasast Petőfi-akna, a júniusi hónap legjobb front- brigádja a pécsszabolcsi Szla- vek Antal brigádja volt;- ■<%< A nyugati külügyminiszte­rek előkészítő tanácskozásá­val kapcsolatban egyes nyu­gati sajtókörökben az a hír terjed el hogy nyugatnémet részről szeretnék a konferen­cia napirendjét „kiszélesíte­ni“, hogy azon „ne csupán Nyugat-Berlin kérdéséről tár­gyaljanak“. Megfigyelők ez­zel kapcsolatban kiemelik, hogy a bonni kormány a kon­ferencia újrakezdése előtt a külügyminiszteri értekezlet „berlintelenítésére" törekszik, vagyis arra, hogy más prob­lémák közbevetésével megne­hezítsék a Nyugat-Berlin kér­désében reálisan elérhető részletmegállapodást. Több nyugati megfigye'ő hangsúlyozta, nem csupán an­golok ellenzik a nyugatnémet küldöttség eme törekvéseit, hanem az Egyesült Államok, sőt Franciaország küldöttsége sem fogadta azt kedvezően. A genfi külügyminiszteri értekezlet második szakaszá­nak első plenáris ülése hétfőn délután, magyar idő szerint 19.20 órakor ért véget. Ez volt az értekezlet 19. és eddig leghosszabb plenáris ülése — 13 perc htján négy óra hosszat tartott. Az ülésen felszólalt Herter amerikai, Couve de Murville, francia, Gromiko szovjet, Selwyn Lloyd angol és dr. Lothar Bolz, az NDK külügy­minisztere, valamint Grewe nyugatnémet követ. A következő plenáris ülés július 15-én, szerdán délután lesz. , .... A Reuter értesülése szerint a nyugati külügyminiszterek kedden külön megbeszélést tartanak; Magyar kormányküldöttség érkezett az Iraki Köztársaságba Bagdad (MTI). Az Ira­ki Köztársaság július 14-én ünnepli az iraki forradalom első évfordulóját. Ebből az alkalomból az iraki kormány meghívására, Szarka Károly külügyminiszterhelyettes ve­zetésével magyar kormány- küldöttség érkezett Irakba. Az iraki forradalom első évfordulójának ünnepségeire hétfőn hetventagú magyar művészegyüttes utazott Bag­dadba, Megnyílt a nyári szabadegyeterh / Tegnap délelőtt tíz órakor ünnepélyes keretek között nyi­tották meg Pécsett a Pedagó­giai Főiskola dísztermében a nyári szabadegyetemet. A meg­nyitó ünnepségen részt vett Bíró Vera, a Művelődésügyi Minisztérium művelődésügyi főosztályának vezetője, Mód Aladár, a TIT főtitkára, a me­gyei és a városi pártbizottság és tanács képviselői. Uj középületeket adtak át Kovácsszénáján Nagyszabású ün- tenni kell valamit, hivatal, az iskola népségét tartottak Építeni. Igen ám, új tanterme, amely de miből? Hisz a lehetőséget adott, községben kevés hogy alsó- és felső­lakos lévén, a köz- tagozatra bontották ségfejlesztési hoz- az iskolát. És így zájárulás csekély- építették fel az őr­nek bizonyult a vosi rendelőt, a ren szükséges épületek dőrpihenőt és a tűz létesítéséhez. Évek- oltószertárt. Csak- nek kellett eltelni, nem félmillió fo- amig összegyűlt rintba kerültek az annyi pénz, hogy építkezések, ebből megkezdhették az a község táreadal- építőanyag vásárlá mi munkája csak- sát, hegy megkezd- nem 200 000 forint, hették az építkezé- Ezek az elözmé- seket Persze, ez nyék, melyek után még mind kevés sor került a vasár­lett volna. Szükség napi ünnepségre, volt a lakosság A községi tanács összefogására. És ez végrehajtó bízott- nem is késett. Tár sága és a helyi föld sadalmi munkát mű vesszővé tkezet vállaltak. Segített által rendezett ün- aztán a megyei ta- nepélyen avatták nács 20 000 forintos fel a tanácsházat, községfejlesztési az iskolát, az egész bizottsági ülést a hozzájárulással és ségházat, és az tanácson, amelyen ugyanennyit adott fmsz-i vegyesbol- ezekkel a problé- a járási tanács is. tot, italboltot, a mákkal foglalkoz- így épülhetett tűzoltószertárt és a tak a tanácstagok, fel a három helyi- művelődési ott- E határozták, hegy sédből álló tanács- hont. vasárnap Kovácsszénáján, olyat, amilyenre messze-kömyéken nem volt példa. Több vendég érke zett, mint a lako­sok száma. Egyszó­val: nagyszerű ese­mény volt, a mosta ni, melynek azon­ban előzményei is vannak. Többek között az, kogy Kovácsszéná­ja a megye egyik legkisebb községe, ahol még csak köz­épület sem volt. A tanácsot és a többi szervet, kényszer- megoldásként laká­sokban helyezték el. Ideiglenesen. 1055-ben tartot­tak egy végrehajtó Dr. Karlinger Tihamér meg­nyitója után Meisel János, a Művelődésügyi Minisztérium felsőoktatási főosztálya veze­tője mondott beszédet, majd a kilencvenhat résztvevő meg­hallgatta dr. Szabó Pál Zoltán­nak, a Dunántúli Tudományos Intézet igazgatójának előadá­sát a Mecsek hegységről. Ez­után a haUgatólc megtekintet­ték a vendégekkel együtt a főiskola botanikus kertjét. Ebéd után városnéző sétára indultak. Este pedig ismerke­dési esten vett részt az ország különböző részéről összegyűlt hallgatóság. A kéthetes szabadegyetem alatt a résztvevők több kirán­duláson vesznek részt Többek közt ellátogatnak Szigetvárra, Abaligétre, Komlóra. A kirán­dulásokon a megtekintett he­lyeken szakszerű ismertetést kapnak a vidékről és annak nevezetességeiről. A klrádulásokan kívül város­ismertető sétákat rendez a sza­badegyetem, melyen ismerte­tik Pécs egy-egy részét a hall­gatósággal. A mecseki kirán­dulások alkalmával felkeresik a hegység legszebb helyeit.. A nyári szabadegyetem prog­ramjában előadások szerepel­nek, melyeken a megye . és Pécs művészetéről, irodalmá­ról, gazdasági életéről, . törté­nelméről és egyéb, a megyét érintő kérdésekről hallhatnák a résztvevők. Adam Wiimann lengyel nagy­követ búcsúlátogatásai Rónai Sándor, az országgyű­lés elnöke és Apró Antal, a magyar forradalmi munkás- paraszt kormány első elnök- helyettese, Marosán György, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának titkára hétfőn búcsúlátogatá- son fogadta Adam Wilmann-t, a Lengyel Népköztársaság ma­gyarországi rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetét, ■ ■ Kozlov elhagyta az Egyesült New York (AP). Frol Koz­lov, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának első elnökihelyette­se hétfőn befejezte amerikai látogatását és GMT 8.25 óra­kor a New York-i repülőtér­ről a Tu 114-es szovjet repülő­gépen elhagyta az Egyesült Államokat« Emlékérmet és oklevelet kapnak a kiváló újítók A SZOT titkársága hétfő délutáni ülésén többek között foglalkozott a kiváló újítók, feltalálók nagyobb megbecsülésé­vel. Úgy döntött, hogy korábbi kormányrendeletnek megfele­lően, az Országos Találmányi Hivatallal egyetértésben emlék­érmet és oklevelet kell kiadni a kiváló újítóknak és feltalálók­nak. Az emlékérem adományozása a bevezetett újítások sza­mától és értékétől függ. A műszaki fejlesztésben és a taka­rékosságban elért eredményeknek megfelelően bronz, ezüst és arany fokozatban adja ki a ' ‘ ' '*• erőfeszítéseket követelt a töl il bi bányaüzem dolgozóitól. > Az első félév tapasztalati il mindenesetre igen kedvezőéi a Reményt nyújtanak arr. hogy a második félévben mi r 6ok(kal tervszerűbben, mé . eredményesebben termelün majd. Nagyot léptünk előre műszaki fejlesztés terén ii Ipari üzemeinkben mindenül I igen fontosnak tartják a mi "m 6zaki fejlesztési terv valóra váltását s különösen szembe j tűnő az a nagyfokú érdekló dés, amely a műszaki vezető részéről, a műszaki fejlesztő ’ iránt megnyilvánul.- ’ Nem ilyen kedvező a két ’ a tervezett beruházások meg l valósításánáL Igaz, építészei beruházásaink egy igen te ’ ldntélyes része a tervezet | határidőnél előbb készült el mivel az építők kongresszus ’ munkavensenyének, éppen , t ’ határidő lerövidítése a leg főbb célja; Ipari s különösei a bányászati beruházásain] üteme azonban még nemeié, gyors, s ez rontja ipari válla lataHnk munkájának értékét A második félévben éppei ezért a termelési tervek túl­teljesítése mellett nagyobt gondot kell fordítani arra is hogy a termelési értéktervei is kedvezően alakuljanak; A statisztikai hivatal je­lentéséből kitűnik, hogy a: állami iparban az egy mun­kásra jutó termelés csak 3szá zalékkal volt magasabb, mini a múlt év hasonló időszaká­ban. A munka termelékenysé­ge tehát a Vártnál kedvezőt­lenebbül alakult. S bár a me­gyei összesített eredmények még nem állnak rendelkezé­sünkre, itt Baranyában sem számíthatunk arra, hogy- -q munka termelékenysége jobb lesz az országos átlagnál. Bá­nyáinkban. ipari üzemeinkben ebbsn a félévben minden fi­gyelmet a munka termelé­kenysége növelésére kell for­dítanunk, el kell hárítanunk azokat az akadályokat, ame­lyek e téren még gátolják a fejlődést. A termelés techni­kai színvonalának emelésével, az újítások, a fejlettebb munkamódszerek elterjedésé­vel, korszerűbb munkaszerve­zéssel és bizonyos mértékben még a munkaidő jobb kihasz­nálásával, a fegyelem meg­szilárdításával sóikat tehetünk ennék érdekében. Az elmúlt félévben termesze tesen nemcsak az ipar, hanem a mezőgazdaság, a közlekedés s a népgazdaság más területén is értünk el szép eredménye­ket. Sőt a vártnál is kedvezőbb az a kép, amit a lakosság jö­vedelmének alakulása mutat. Az egész lakosság pénzbevéte­le például 8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel ez­előtt. Ez részben a munkabé­rek, részben a családi pótlék, a nyugdíj emelkedéséből fa­kadt. Azt, hogy jobban élünk, mint éltünk bármikor, . mu­tatja ezenkívül a kiskereske­delmi forgalom emelkedése, a takarékbetétállomány növeke­dése is. Az építőanyagokból és a tartós fogyasztási cikkekből például 13 százalékkal többet vásároltunk, mint 1958. első félévében; Az első félévi munkánk eredményei tehát világosan bizonyítják, alig néhány hó­nap alatt sikerült növelnünk a szocializmus építésének üte­mét. Adjon ez erőt, szítson az eddiginél nagyobb lelkesedést a további munkához, hogy most a második félévben, min­den vonatkozásában végrehajt­hassuk pártunk márciusi ha­tározatát és az év vesére va­lóban elérjük népgazdaságunk néhány legfontosabb mutatójú nak 1960-ra tervezett színvo- ntolát, Vasárnap hozták nyilvános­ságra a Statisztikai Hivatal első félévi jelentését. Népgaz­daságunk féléves fejlődéséről tájékoztat ez a jelentés, s a számok tükrében mutatja meg, mit tettünk eddig pártunk már ciusi határozatának valóra- váltásáért; Félévi munkánk tükre hiz- tató • eredményeket tár elénk; Népgazdaságunk a tömegmé­retűvé vált kongresszusi ver­seny 1 hatására minden terüle­ten gyors ütemben fejlődik, a termelés egyenletesebbé, terv­szerűbbé, gazdaságosabbá vált, mint korábban volt. Az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés területén és a lakosság élet- körülményeinek javításában elért eredményeink bizonyíté­kokat szolgáltatnak arra, reá­lis, minden tekintetben meg­valósítható céflokat tűzött elénk pártunk márciusi hatá­rozata, helyesen számolt adott­ságainkkal, lehetőségeinkkel. a munkásokban rejlő alkotási vággyal, lelkesedéssel^ Állami iparunk az elmúlt félévben 3 százalékkal telje­sítette túl termelési tervét és körülbelül 9 százalékkal ter­melt többet mint egy évvel ezelőtt. Még többet mond en­nél az a tény, hogy a terme­lési terv túlteljesítése jórészt a nehézipari vállalatok terv- túlteljesítéséből fakadt, mi­vel a könnyűipari és az élel­miszeripari vállalataink csak 3 százalékkal teljesítették túl tervüket, a nehézipar pedig 13 százalékkal. Különösen ked­vező a fontosabb iparcikkek termelésének alakulása, mi­vel szénből 4 százalékkal, vil- lamosenergiából 9 százalékkal, kőolajból 15 százalékkal, acél­ból 4 százalékkal, hengerelt acélból 8 százalékkal, alumí­niumból 18 százalékkal, autó­buszból 3 százalékkal, teher­gépkocsikból 4 százalékkal, traktorokból 76 százalékkal, műtrágyából 127, illetve 19szá zalékkal, égetett téglából 31, cementből pedig 12 százalék­kal többet termeltünk, mint amennyit a terv előírt és töb­bet gyártottunk a tervezettnél — a pamut- és gyapjúszövet, a rádió és cigaretta kivételé­vel — az élelmiszerekből a közszükségleti és kultúrák- kékből is. Ezek az adatok egyben azt- i is megmutatják, hogy tovább ■ folytatódott iparunk helyes irányú szerkezeti átalakítása, sikerült a szocialista munka- . versenyt népgazdaságunk leg- i sürgetőbb feladatainak meg- i oldására irányítani. Vagyis ' azokból a termékekből tér- ■ meltünk többet, amelyekre ' valóban szükségünk van. Lát- . nunk kell azonban azt is, hogy 1 bár ipari termelésünk egyes i ágazataiban nagyot léptünk < előre, június végéig csak rész- i ben sikerült a párt által ki- i tűzött célt. az 1960-as évi ter- 1 melési színvonalat elérni. En- i nek oka főleg abban kérésén- 1 dó, hogy ipari üzemeink egy < részében viszonylag elég ké- 1 són kezdtek hozzá a párthatá- < rozat végrehajtásából rájuk £ háruló feladatok kidolgozásé- I hoz, a kongresszusi munka- ■v verseny megszervezéséhez és i így az elmúlt két hónap még iem volt elegendő a termelés < gyorsabb ütemű fejlesztéséhez. 1 Megyénkben a legdöntőbb i parág a fekete szénbányászat a Jolgozói a vállalásukhoz mér- r :en eleget tettek szénterme- e lesi, illetve kokszszénterme- a esi feladatuknak. Ennek kö- r vetkeztében országosan első- c torban a minőségi szenek tér- t nr'ése növekedett. A szénter- t nelés vállalt mérvű növelé- l ét azonban nem minden r izemben sikerült megvaló&í- t anj és est gyakran IjAgnagy j A számok tükrében

Next

/
Oldalképek
Tartalom