Dunántúli Napló, 1959. július (16. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-12 / 162. szám

NAPLÓ 1959. JÚLIUS 12. 10 A VASÄRNAP O ■ —I— ............... PO RTJA Megalakult a Pécsi Dózsa Baráti Kör Megválasztották a kilenctagú vezetőséget Dr. Czibulka Mihály nyilatkozata az erősítésről A VTST sajtó- és propaganda buottaginak első ankétjén hang­zott el a javaslat: szervezzék meg a Pécsi Dózsa Baráti Körét. S elkezdték — olyannyira, hogy pén teken este már a második, ezút­tal vezetésé gválasztó taggyűlését tartotta a Baráti Kör. A Rendőr Klub' nagyterme zsúfolásig meg­telt a kezdés Időpontjára; Első napirendi pontjónt' megválasztották a Baráti Kör kilenctagú vezetőségét és ,a köz­vélemény döntése alapján Bujtor Béla, Csótai Gyula, Dorozsmai György, Mikolies Márton, Nagy Jáhos, Nyúl! József, Pető Imre, Pét ró Sándor és Rajnai Alajos kerültek a vezetőségbe. A kilenctagú vezetőség helyet foglalt a színpadon: majd Miko­lies Márton alapító tag beszámolt az eddig végzett munkáról. Töb­bek között elmondta, hogy rövid nak mondható. Szerintem már az első nyolc mérkőzésen eldől, hogy megállja-c a helyét a csa­pat. Menetközben aztán sok min­den történhet. Az együttes össze­szokik, egységesebb lesz, s a lé­nyegesen nehezebbnek IgéTkező ta­vaszi fordulóban Is helyt áll. A rövid beszámoló befejeztével a közönség által feltett kérdések­re válaszolt dr. Czibulka Mihály edző: Az érdeklődés középpont­jában természetesen az erősítés kérdése állott. — Tudvalévő dolog, hogy 7 játé­kos Igazolását kértük az MLSZ- től — adott tájékoztatót az edző — de végleges döntés még nem született, hogy S, vagy 7 játékost kapunk-e. Nem árulok zsákba­macskát; a következő játékosokra tartunk Igényt: Frcppán a PVSK- tól, Petresevlts, Rápity II és Duj- mov Bajáról, Győri-Kiss a Ferenc­várostól, Bártfai az MTK-ból és Bendcs az Újpesti Dózsától. — Valamennyien fiatal, tehetséges játékosok. Az első ötöt nagyjá­ból ismerik. Bártfai, az MTK ka­HEUTE MIT ümM Idő alatt 12 üzemben több mint Püsa volt* Tehetséges megbízható 4000 belépési nyilatkozatot Írtak alá a Szurkolók. Hamarosan el- kézdik a tagkönyvek és bélyegek kiadását Is. Előterjesztett egy muhkatérvet, amely foglalkozik többek közt a pályabelépő bérle­tek kérdésével, a klubhelyiség megoldásával: s a munkaterv tar­talmazza’ a szurkolóknak azt , a kérését is. hogy ez a klubhelyi­ség ne alakuljon át kocsmává: ha ne.m az egyesület tagjainak és szurkolóinak sportszerű szórako­zását légyen hivatva biztosítani. Javasolja még; hogy a Baráti Kör tagjai vegyenek részt időnként szabálymagyarázás előadásokon és’ alakítsanak ki szoros kapcso- . latot! a labdarugó-csapat vezetői­vel és játékosaival. A vidéki mér­kőzésekre pedig minél többen kí­sérjék el a csapatot, azért is; mi­vel a létszám növekedése ará­nyában csökken az útiköltség. A Dózsa vezetősége nevében Mátrai Géza elvtárs a sportkör elnöke, köszönte meg a Baráti Kör eddigi munkáját; majd java­solta: hogy. a kilenctagú vezető­ség válasszon egy cinököt. Egyhangú döntés alapján Miko- liós Mártont választották a Baráti Kör elnökévé, majd sorrakeriílt a 2. napirendi pont­Dr. Czibulka Mihály edző ismertette a felkészülés ter­vezetét, az eddig végzett munkát. — Ha álló- és ütőképesség té­tén jobbnak bizonyulunk a többi csapatnál — mondotta beszámoló­jában az edző — feltétlenül sike­resen kell ■ szerepelnünk. Mindent megteszünk ennek érdekében; s hogy csak egy adatot közöljek; 22 nap alatt a edzést tartunk; játékos. Bendes az Újpesti Dó­zsában játszott hátvédet. Abszo­lút kétlábas, gyors, mindhárom hátvédposzton egyforma jó telje­sítményre képes. Persze még nem biztos, hogy mind a hetet megkapjuk. 14—15-e körül válik csak véglegessé. Arra a kérdésre, hogy a sérül­tek állapota mennyire javul, meg­nyugtató választ adott Czibulka dr.; Csupák és Lovig már részt vesznek az edzéseken, Opovát egy kiváló külföldi specialista kezeit, s ígéri, hogy egy hét alatt rend­behozza öcsi izomszakadásat. — Bejelentette, hogy a csapat tag­jai közül még senki sem távo­zott el, nem is válik meg egyet­len játékos sem az egyesülettől. Végül a pályakérdésről beszélt az edző. Elmondta, hogy bajnoki mérkőzéseit s hetenként egy vagy két edzést a PVSK-pályán bonyo­lítanak le. Befejezésül arra kérte a szurkolókat az edző, hogy baj­noki mérkőzésen is ilyen’ lelke» sen álljanak a csapat mellé a szurkolók, mint most, a felkészü­lés ideje alatt. A Keletnémet Bányásznapon a zwickaul bányaüzem 100 éves fenn-' állásának a megünneplésére nagy­szabású tornát bonyolítottak le. Az első osztályú Motor Zwickau és a BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau csapatokon kívül a Komlói Bá­_____________ nyász és a Csehszlovák Jodenota — S dreoláamk jónak, Bőt túl jó- Bánik Svermov vettek részt a tor­nán. A komlóiak kitűnő játékkal beverekedték magukat a döntőbe, ahol a Motor Zwirkau együttesétől 2:1 (0:0) arányú vereséget szenved­tek. A kép a döntőről kéázült, amelyen a Komlőiak hátvédje. Komlói tisztázott nehéz helyzet­ben. Mai sportműsor LABDARÚGÁS: P. Dózsa—Komlói Béta-akna barátságos mérkőzés. Tüzér utcai pálya,. 17,30. MOTOR: Országos gyorsasági motorkerékpárverseny a mecseki gyorsasági útvonalon: Rajt és cél: az üdülőnél, 10. RÖPLABDA: Osztályozó mérkő­zés az NB n-be Jutásért: P. Pénz­ügyőrök—Kaposvári Honvéd, Pénz ügyöri pálya, 12. ÜSZAS: H. osztályú úszó-csapat bajnokság az Urán SC. Spartacus, Baja és az Óbudai Hajógyár úszói­nak részvételével, Balokány-ligeti strand, 17. Kerékpár: Baranya megyei 200 km-es országúti kerékpár bajnok­sága. Rajt és cél a 108-as kilomé­terkőnél. Rajt: 8 órakor. A labdarúgó-játékvezetők táborozása A labdarúgó játékvezetők ebben az évben iß megrendezne nyári tá­borozásukat. A tavalyihoz hasonló an az idén is Bolyban tartják a továbbképzést. A tábor 22-én nyí­lik meg, és a továbbképzésen kö­zel 150 Baranya megyei játékveze­tő vesz részt. Négy napon keresz­tül nemcsak elméleti előadásokat hallgatnak meg a játékvezetők, de mindjárt gyakorlati téren is hasz­nosítják a tanultakat. 'Délutánon­ként labdarúgó-mérkőzések lesz­nek, melyeken felváltva működ­nek közre a tanfolyam résztvevői. A bemutató mérkőzésekre meg­hívták a Pécsi Dózsa, a Pécsi Bá­nyász és a PVSK labdarúgó csa­patát. Vasárnap, július 26-án, a megyei ifjúsági labdarúgó, váloga­tott vendégszerepel Bólyban. El­lenfele, a 40 éves fenállását ün­neplő bólyi sportkör labdarúgó csapata l€6Z, mely az idén har­colta ki ismét a megyei I. osz­tályba jutást. g ff Ini nmffifiirt tfül üzéiaküwunku VASÁRNAP: A Magyar Rádió PÉCSI ADÓJÁNAK 1953. július 12-1, vasárnapi műsora a 223.8 m középhullámon 17.30: Szerb—horvát nyelvű műsor. 18.00: Német nyelvű műsor. 18.30: Magyar nyelvű műsor. Szív küldi szívnek szívesen. 19.00: Három megye krónikája. — Janus Pannonius életéből. Irta cs szerkesztette a Pedagógiai Főiskola hagyománygyűjtő mun kaközössége: Muszty László, dr. Vargha Károly és dr. Rónai Béla. Zenei rendező dr. Nádor Tamás. Előadják a Pécsi Nem­zeti Színház művészei. 19.40: Vasárnapi muzsika. 19.55: A vasárnap sportja. 20.00: Műsorzárás. A takarékbetét-könyv előnyös, kényelmes, biztonságos! A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA: 18.00: Bp. Honvéd—Wiener AC Közép-európai Kupa labdarúgó­mérkőzés közvetítése. 19.45: Előújság. 20.35: A Magyar Hirdető műsora. 20.45: Alvajáró Bonifác c. francia film vetítése. Televízió vásár az Állami áruházban Kuc ismét versenyez Hosszú szünet után először ver­senyzett 5 000 méteres távon Vla­gyimir Kuc, a kétszeres olimpiai bajnok szovjet atléta. A Lenin- grádban megtartott versenyen kéz detben úgy tűnt, hogy az olimpiai bajnok elérte régi formáját. A leg­jobb formájára emlékeztetőén fu­tott ; . de aztán a hosszú szünet­nek meglátszottak a nyomai. Kuc- nak át kellett adnia a vezetést s azután az első helyért folytatott harcban már nem vehetett részt. A Pécsi Bányász Sportkor eredményei Megindulnak a bányász stadion építkezései \J A Pécsi Bányász Sport Kör meg­alakulásával egyből óriást eredmé- nyékét vártak, városszerte, de a bányász sport rajongót is. Ered­mények. vannak.. Eredmény már az is, hogy két bányász sportkör egyesült. Eredménynek könyvel­hetjük el, hogy az előbbi néhány éves feszült anyagl helyzet me­rően megváltozott. Anyagilag; fel- szerelésben nem szűkölködünk. Természetesen, mint minden sport­körnél, itt is a labdarúgás ered­ményeit várják legjobban á szur­kolók. Bajnokságot vártak, ütők­ben a közvetlen vezetők is már reménykedtek az őszi jól sikerült rajt után. Nem sikerült, de nem is volt benn a sportkör tervében. Jól tudtuk, hogy egyesítés uuín sok munka vár az egységesítés kialakításáért, az egységes szel­lem megteremtéséért. Nem kíván a bányász minden áron való baj­nokságot. Bizonyítja ezt az a kö­rülmény is, hogy nem élt az iga­zolás lehetőségével, nem kívánt ,,naqy halakat’ Igazolni, hanem saját erejére kíván támaszkodni. Reihéljük, hogy a saját nevelés meghozza a maga gyümölcsét né­hány év: múlva, akkor, amikor már a bányász-stadion is elké­szül. beírhatják a labdarúgók is, hogy felsőbb osztályba léphet. • Igen elégedett a bányász elnöksége a birkózók ez évi szereplésével. Hogy csak né­hányat említsünk: Vitéz Miklós országos ifjúsági bajnok, vidék öatnoko, bajnokságot nyert Ceglé­den, Egerben. Kalocsán, Tataba­nyán. stb. Lovász Lázár országos bányász bajnok nehézsúlyban. Pásztor József országos bányász balnak. Buchmüller István orszá­gos bányász bajnok, Tóth József több bainoksigot nyert. De eze­ken kívül még húsz versenyzőt so­rolhatnánk fel, akik ■ nemcsak a szőnyegén, de a munkahelyükön is ár iskolában is jól megállják a helyüket. , ,, . • Nem várt igen jó eredményekkel lenfoit mag bennünket a kézilao- dá'-iáy is, akik jelenleg a Bala­ton melleit pihentk ki fáradalmai­kat nt nem, titkoljuk, hogy férfi csapatunkat is NB H osztályban e-erntnénk a következő évben lát­ni. Erre meg is van ez ideig a le- bntós*g. Női csapatunktól az Indu­lásnál csak annyit kértünk, ne es­senek ki az NB ll-ból. Ennél töb­bet tettek. Jelenleg a második he- uaanak. Kerékpárosaink jobban szerepelnek, mint ahogy a Városi Karékpáros Szövetség a napilapon keresztül tájékoztatja a közönséget. Nem egy esetben vasút néven szerepelnek versenyzőink. Spán—Garat—Köbl—Fodor több verseny győztesei. Sok új fiatal, tehetséges vepsenyző nyergen az új kerékpárokat, akikről később bizonyára hallani fogunk még. TekeszakosztályunJc nagy átala­kuláson ment végbe. Végre sike­rült azt az elvet megdóntenünk, hogy a teke az öregek sportja. Itt az átlag életkor 25 év. Számuk egyre nő, de sportbell tehetségük is egyre gyarapodik. Mindkét csa­patunk eredményével elégedettek vagyunk. Tornaszakosztályunk megalaku­lását is csak az új sportkör bizto­sította. A legfiatalabb szakosztály életkorra is. Nem áll mögöttük nagy versenyzői múlt, de néhány kisebb versenyen már bemutatták képességeiket. Jelenleg az Orszá­ga s bányász-bajnokságra készül­nek. V) szakosztály a sakk-szakosz­tály is, melyet az Üzemi Bányász Kupa-bajnokság megnyerése után alakítottunk ki. Ez évben indult a batnokság, — kezdetén vannak. Terve van az elnökségnek az atlétikai szakosztály megalakításá­ra is, az atlétikai pálya kihasználá­sa érdekében is. Ez a szakosztály a VIT versenyekkel kezdi meg, ezen keresztül kívánja mcqkedvettetnl. A bányász sportkör nemcsak a minőségi sporttal foglalkozik, ha­nem az üzem többi dolgozójának a sportjával is. Jelenleg folynak az üzemi bajnokságok, sakk, asztali- tenisz, kézilabda és labdarúgás vo­nalán. mely körülbelül 380 dolgo­zót sportoltat. Sokan kíváncsiak rá ml van a bányász-stadionnal? Tervezési munkák folynak. A Tervezési Hivataltól függ, a mun­ka beindítása. Tájékoztatásuk alapján a munkálatok augusztus— szeptemberben indulhatnak be. Természetesen még ez évben, anyagiak tekintetében nnnlc millió forint áll jelenleg rendelkezésilnk- -e. test-ben szeretnénk b®"nyl->* az új sportpályára, é- a’z-öksé- alía várja ezt a lehetősén**. hls-en a környék kimeríthetetlen . arany bánya" sportolók szempontjából• Erre az időre már terveink is amikor szélesíteni kíván­juk nemcsak számban■, de minő­ségben is bányász sportunkat, amely egyúttal véglegesen otthont adna és megszüntetné a még min­dig fennálló kéttéosztottságot sporttelep szempontjából. HÁMORI ANDHAS A Bányász SK elnöke. Eg;v érdekes bajnokság Az egyik bécsi újság futballtor- nát írt ki diákok számára: a részt vevők nem lehetnek fiatalabbak 10 évnél és öregebbek tizenhatnál. A küzdelemre több, mint 200 csa­pat jelentkezett és 6zinte az egész futballvilág felvonult, mert az al­kalmi csapatok a leghíresebb klu­bok neveit vették fel: Közlemények Áramszünet lesz hálózat-felújí­tási munka miatt július 12-én, ma 1 órától 16 óráig a Honvéd és Tü­zér utcáktól nyugatra eső város­részben, valamint Mecsekalja- Rácváros és Patacs községekben. LEÖWEY GIMNAZISTÁK! Jelentkezzetek nyári mezőgazda­sági munkára, hétfőn délelőtt 9— 13 óráig a gimnázium irodájában. SZÍNHÁZ: Nemzeti Szinház: Nyári szünet. Kamaraszínház: Nyári szünet. MOZI: Park: Csodakút (délelőtt 10 óra­kor), A mi kis családunk (széles­vásznú, fél 5, fél 7 és fél 9 óra­kor): Park szabadtéri mozi: Makran­cos feleség (Jó idő esetén este 9 órakor). Kossuth: A fejedelem bajnoka (délelőtt 10 órakor). Távoli parto­kon (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Petőfi Kék kereszt (délelőtt 10 órakor), a Filmklub előadásai (délelőtt 11 és délután fél 3 óra­kor, — belépés csal: klubigazol­vánnyal!), Főnyeremény (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Fekete Gyémánt (Pécs-gyárvá- ros): Harc a sínekért (délelőtt 10 órakor), A harmadik (6 és 8 óra­kor). Építők kultúrotthona: Különös ismertetőjel (délelőtt 10 órakor), Hárman jöttek az erdőből (5. és 7 órakor). Bőrgyár kultúrotthona: Rose Bernd (fél 5 órakor). JóSzerencsét (Pécsszábólcs): Sanghajt professzor (délelőtt 10 órakor), Utolsó felvonás (4, 6 és 8 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Ezerarcú hős (délelőtt 10 órakor), A hajdúk esküje (6 és 8 órakor). Május 1. (Vasas n.): Rumjancev ügy (délelőtt 10 órakor), Asch őr­vezető kalandos lázadása (3, 5 és 7 órakor). Kossuth (Mohács): Cár és ács (délelőtt. 10 órakor). Nercbunda (4, 6 és 8 órakor): Zrínyi (Szigetvár): Megtalált kincs (délelőtt 10 órakor). Kettőnk titka (4. 6 és fél 9 órakor). Táncsics (Siklós): A fecske kül­detése (délelőtt 10 órakor), Robin Hood (6 és fél 9 órakor): DIÁK ÖSSZTÁNC lesz ma 5 órától a Tavasz Ifjúsági Klubban. ÖSSZTÁNC lesz ma este a KISZ és Szakszer­vezetek Doktor Sándor Művelő­dési Házában; HÉTFŐ: A Magyar Rádió PÉCSI ADÖJANAK 1959. július 13-1, hétfői műsora a 223.8 m. középhullámon 17.30: Szerb—horvát nyelvű műsor. 18.00: Német nyelvű műsor. 18.30: Magyar nyelvű műsor,-. Virágzó mezőgazdaságért. — 1; Hírek, tudósítások. 2. Beszélge­tés falun. 3. Beszámoló a svéd­országi mezőgazdasági tapaszta­latokról. 18.45: Túl a . Dunán Baranyában. — Magyarnóták, csárdások. 19.05: Jogi tanácsadó. — Dr. Stadtrucker Péter előadása. 19.10: Dél-dunántúli híradó. 19.30: Vidám hangszerszólók. 19.45: Halott fóliánsok — élőköny­vek. — Zsikó Gyula írása. 19.50: A Pécsi Nagy Lajos és Ja­nus Pannonius Gimnázium ének- és zenekarának murvá­ból. Vezényel: ivasivka Mátyás. 20.00: Műsorzárás. * A Magyar Rádió és Televízió műsorszerkesztősége és a Pécsi Rádió . vezetősége . július 14-én, kedden délután fél hat órakor a Doktor Sándor Művelődési Ház nagytermében közvéleménykutaló ankétot rendez. Az ankét célja, hogy a rádió mű sorszerkesztősége meghallgassa a rádióhallgatók véleményét, kiván ságát, elképzelését, elsősorban a Pécsi Rádió műsoráról, valamint a Kossuth és Petőfi Rádió adásai­ról. Minden érdeklődőt ezúton is sze retettel meghívunk a' július 14-i rádióhallgató ankétra; ■ SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Nyárt szünet. Kamaraszínház: Nyári szünet. MOZI: Park: A mi kis családunk (szé­lesvásznú, fél 5, fél 7 és fél 9 óra­kor); Park szabadtéri mozi: Éjfélkor (Jó idő esetén este 9 ' órakor). Kossuth: Félkegyelmű (4, fél 7 és 9 órakor). Petőfi: Hattyúk tava (fél 3, fel 7 és fél 9 órakor). Fekete Gyémánt (Pécs-gyárvá- ros): Kettőnk titka (6 és 8 óra­kor). Jószerencsét (Pécsszaboles): Mexikói szerenád (6 és 8 órakor). Május 1. (Vasas H.): Robin Hoód (ö és 7 órakor); < ESZPERANT1STAK! 13-án du. 6 órákor Pechán Al­fonz tanár tart előadást a helyi­ségünkben (Doktpr S. Kultúrház, Kossuth u. 13. emelet balra.). * A Megyei Könyvtár (Geister Eta u: 8. sz.) közli olvasóival, hogy szokásos. nyárt szünetét augusztus 1-től 15-lg tartja. Ez. alatt az idő alatt zárva tart; ' DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc Felelős szerkesztő: Mészáros Ferenc Kiadja a Dunántúli Napló LapkladóváUalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. József Attila i. 10. Telefon: 15-32. 15-53. Terjeszti a Magyar Posta: Előfizethető a helyi postahivata­loknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 11.— Ft. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs; Munkácsy Mihály u. 10. sz. F: v.: Melles Rezső (3408 megr) Tőeü SPORTKOMMENTARUNK hány sportkörének ily irányú óhs idény versenyszámait nem tudta kel bizonyíts be. a faluste sport­ját a megyei TST-nél. a versenyszabályoknak megfelelő ban is vari fejlődés. Amint értesültünk róla, a me- körülmények között megrendezni. Testnevelesi es sportmozgalmunk gyei TST és a megyei Labdarugó Nem voltak meg ;lz úszópáJyá- nak fő célja, hogy a sportot az or •Szövetség fontolóra veszi ezt a kát egymástól elválasztó, fehérre szag minél szelesebb tömegeivel kérdést. Olyan megoldást tervez-- festett parafadarabokkal fedett kedveltesse meg és a dolgozók mi­nek, hogy ún. kiemelt járási baj- kötelek és nem voltak a rajtko- nél szélesebb rétegeinél t^gye azt Az elmúlt labdarúgóidényben nokságokat rendeznek-meg 3 vagy vek kifestve, számokkal ellátva. rendszeressé és mint az egészség tele vojt zökkenőkkel több járás 4 csoportban. A kiemelt járási Az úszók elhatározták, hogy eb- fenntartását biztosító eszközt szin- labdarúgó-bajnoksága. Igen sok bajnokságok <&oportgyőztesei ősz- ben az évben a szabályokat sértő te életszükségletté, mérkőzés maradt el, mivel egyes tályozó nélkül kerülnének fel a hiányosságokat eltüntetik, elké- a célt volt hivatva szolgálni falusi sportkörök vezetői úgy gon- megyei I. osztályba. így az egész szittetik az elválasztó köteleket, a ypartákiád versenyszámainak új dolták, hogy részükre a bajnok- magyar labdarúgó bajnoki rend- kifestetik a rajtköveket. Tárgyaié sportágakkal való kibővítése is. Az Ságban való részvétel csak azzal szer a járási bajnokságtól az NB sokba is bocsátkoztak az egyik idén szerepelt ugyanis először a jár, hogy a i-ig‘ mentes volna a sehol sem illetékes KTSZ-szel. Azonban 8000 versenyszámok között, a kispályás mérkőzések- Ft-ot tett volna ki a munkadíj -kézilabda és a kisgolyós teke. számlája. Ennyi pénzük úszóink- Csak általános helyeslés kísér- nak nem állt rendelkezésükre. S Helyes megoldást a járási labdarúgó­ba jnokságokba Kötelezettséggel hozzájuk kisorsolt mérkőzéseken népszerű osztályozó kell csapatukat, szerepeltetniók. tői. de ők már nem kötelesek ellen­Á járási spartakiádok döntő _____ ___ úUitrci w «»ATNuenveí befelezodt&k Kíváncslsk fe leikhez elutazni. Emiatt egyes heti ezt a tervet, s reméljük, hogy ekkor született meg aza bátorul- volturi^, hogy az egy« járások­járásokban teljesen komolytalan­ná vált a bajnokság s vele meg­állt a labdarúgás fejlődése is. a megyei TST a Labdarúgó Sző- határozás, hogy ezt a munkát ma­vetséggel karöltve közmegelége- gúk fogják elvégezni. Az elhatá- Ü1 Beváltótta-3 désre meg 1s fogja oldani a me- rozást tett követte, s akik kinnt ^“h„^mwütottf^énveket. bu­bán milyen érdeklődést váltott ki Joggal írták lapunkhoz pana- gyei labdarúgás fejlődése szem- jártak azokban a napokban a ba- ..... - kezdet a lövőt illetőén? radír»+ <■- a imröt. 111 ptő /iAVAÄlatai- rv-m+.iÁból fontcks r>rr>blémát. lnVánvli.e^ti strandinál, azok szem- J szaákaj s a jövőt Illető -javaslatai kát a helyes szemléletű sportve­zetők. Egyöntetű volt az óhajuk ezeknek a sportvezetőknek, hogy a Járási TST-é-k és a Járási Lab­darúgó Szövetségek a Jövőben szi­gorú intézkedésekkel tegyék lehe­tetlenné az ilyen felelőtlen sport­vezetők kalózkodását. A labdarúgás fejlődése érdeké­ben pedig azt óhajtják, hogy, a magasabb színvonalat képviselő járási labdarúgó csapatok részére pontjából fontos problémát. 8000 forintos társadalmi munka Gyakran hallunk arról, hogv lokányllgeti strandnál, azok szem- , . . . . _ .. . tanúi lehettek az úszók serény Amint várható is volt a két uj festegető munkájának. Elvégez- sportág közül a kézilabdának át­ték maguk a 3000 Ft-os munkát s ütő sikere volt falusi fiatalj aink­iúnius 5-én már az új felszerelés- nál. A járási döntőkön. 1€ csapat sei ellátott, a szabályoknak meg- vett részt. A kisgolyós tekénél sem __________________ , „ . felelően felszerelt medencében mondható rossznak éppen a kéz­sportolók a sportolási lehetőségek tarthatták meg a városi úszóbaj- úet, különösen ha figyelembe megteremtése érdekében társadal- nokság versenyszámait. vesszük azt, hogy az ót férfi csa­mi munkával sietnék a sportkör . V/diók«* szellemről tetteit ta- P3* mellett négy női csapat is in- segitségére. Ezek a dicséretremél- Kollektív szellemről tette* w dult a veIBenyeken. Ennél a sport­tó jelenségek azt bizonyítják, hogy núbizonyságot úszóink. Dicséret és ágnál nem az érdeklődés hiánya az Ilyen sportköröknél jó a szó- elismerés illeti követésre méltó okozta a számbeli lemaradást, ha­tegyék lehetővé valamiképpen az cialista értelemben vett közösségi példájukat. ° ............... j . , zi _______íz. tri. a« rteoeiitoűwtr­eg ymással való rendszeres talál­kozást. Ez külön beosztást igé­nyel s a rendes járási bajnokság­nevelés. Még akkor is eredmény­nek lehet ezt elkönyvelni, ha egy- egy sportkörön . belül csak egy.., 11JU1 u a. luiiuvu J«,, ----------------- -oy — *----------------- -- —--------- . , na l valamivel magasabb kö'Uéggel szakosztálynál .jelentkezik hasonló is Jár. De éppen ezért szü'llees­nek tartják, hogy vizsgál! ék fel­iül az Illetékes szervek, hogv az Ide beosztott, illetve kitoló'* csapa tok sportkörei rendelkeznek-e a bajnoksághoz feltétlenül szüksé­ges anyagi fedezettel? Hogyan váltak be az idei újítások a nem az a körülmény, hogy eok helyen nincc még teke-pálya, és ahol van is, az olyan elhanyagolt állapotban van., hogy nem lehet használni. Ha maid a nagy nyári munkák befejeződtek s ráérnek megnyilvánulás, mert a jó példa a többi szakosztály sportolóinál sem p . ■ nhiftflhnri J falusi fiataljaink, akkor biztosa; múlik el minden hatás nélkül. JOIUSI SOartn Waauan. sor yerU1 az elhanyagolt palva Lapunkban megemlítettük már. rer.dbehozására és mellettük bl-­hogy a pécsi úszóknak soortáB”k A falusi spartakiádoknak nálunk tosan épülni fognak majd több zavartalan űzéséh"*. néhány fel'é- már hagyományai vannak. A fa- helyen Is új tekepályák. A köz­tel még mindig hiányzik. E hiá- lusi fiatalság mind nagyobb gond- s-ú»; tanácsoknak feltétlenül segit­Ä JáráS' TST-elnökök a napok- nyok közé tartozott 'az is, hogy dal készül fel ezekre a versenyek- séget kell majd ehhez nyíljtaniok baa *»i”jó né- szépen fejlődő úszósparturtk az re, hogy minél Jobb eredmények- a sportolóknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom