Dunántúli Napló, 1958. december (15. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

o NAPLÓ 1958. DECEMBER & 1 Mit tartalmaz Pécs város közlekedési tanulmányterve? Pécs város régi, megoldatlan problémája: a közlekedés, a tömegszállítás. Ezért a városi tanács az Ut- és Vasúttervező Vállalattal közlekedési tanul­mánytervet készíttetett. A ta­nulmányterv első része már el is készült. Ez a jelenlegi adott­ságok figyelembevételével a legrövidebb időn belül megva­lósítható Jeladatokat tartal­mazza. Ugyanakkor szem előtt tartja a várható gyors város- fejlesztést, a közlekedésfejlesz­tés távlati tervét is, amelyről most készül egy újabb, alapos tanulmányterv, Mi tette szükségessé javasolja, hogy a város lakos­ságának közlekedési igényeit a tanács kizárólag autóbusz- szal elégítse ki. A terv szerint a Szabadság úti villamosvona­lat autóbusszal úgy lehetne helyettesíteni, hogy az autó­busz a főpályaudvartól indul­na ki, áthalad a Szabadság úton, a Vá'rady Antal utcán fel, a Sallad utcán át a Jókai térre, innen a Deák utcán le, vissza a főpályaudvarhoz. Ezen az útszakaszon az autó­busz tehát körforgalmat bo­nyolítana le. E mellett, — ugyanezen az útvonalon — külön autóbuszjáratokat is ál­lítanának be, kizárólag a vo­natok érkezéséhez. A kelet—nyugati gerincvo­nalon villamos helyett, az au­tóbusz megváltozott nyomvo­nalon haladna. Kiindulna a Zsolnay gyártól a Felsővám- ház utcán, Kossuth Lajos ut­cán áthaladva, befordulna a Geister Eta utcán, áthaladna a Sétatéren. Innen visszafelé kanyarodna a Doktor Sándor Utcába és a Szigeti országúton keresztül haladva a nyugati városrészig menne. Visszafelé pedig a Szigeti országúton át, a Doktor Sándor utcán, a Sál­lal utcán át a Jókai tőrig szál­percenként, az észak—déli vo- ♦ „ , _. na lon ne dia ti nercenként \arra en£?ednek következtetni, blztositm a járatsürűséget t hogy van még iavítam val0 3 Igy kedvezőbb C^teTe- Mélyépítő Vállalatnál az úgy­sebb városi forgalmat biztosi- ; ^ a intézésében. Főképpen Nagyobb gondot az emberek „kis ügyeire“i Megtörtént esetek vállalatra *járatsű*nSégéveT'szemben* I kahelyi vezet6k házatáján. a mun­tanak a villamosvasút ces _____ __ A menetidő szempontjából { Egy-két példa. Az üzemi t&- száz százalékos javulást hozna • nács ülésén felszólalt Nagy a villamosvonalnak a felújítá-\ András építésvezető és el- sából adódó esetleges tizenkét | mondta: új embereket helyez­százalékos javulásával szem­ben. tek az építkezésére és nem t gondoskodtak arról, hogy me­Fontos szempont még az is, 1 leg, fűtött szállás várja őket. hogy a villamosvasút kapaci-«Elmondta azt is, hogy vélemé­lekanyarodna a Perczel utcá­ba, a Lyceum utcában vissza­kanyarodna a Kossuth Lajos utcába és egészen a Felső vám­ház utca végéig haladna. A villamosvasútnak autó­busszal való helyettesítése, a szükséges szanálással együtt mindössze 3 millió 190000 forintba kerülne. Ha ezt szembeállítjuk a villa­mosvasút felújításának 10 mil­lió forintos költségével, akkor nyilvánvaló, hogy az autóbusz közlekedés fejlesztése, több újabb autóbusz beállítása, lé­nyegesen olcsóbb. E mellett nagy különbség van a korsze­rűsített villamosvasút és az autóbusz között Az autóbuszvonal hosszabb, mint a villamosé, ezért na­gyobb területet tud kielégíte­ni. Ennek ellenére üzemelte­tésének ára alacsonyabb még 30 százalékos kapacitásnöve­kedés esetén is. Az autóbuszok a kelet—nyugati vonalion 2,1 a tanulmányterv első részének elkészítését? Elsősorban az, hogy a város jelenlegi közle­kedése — főleg a villamos- közlekedés — elavult, már nem felel meg a kor követel­ményeinek. Másodsorban pe­dig mielőtt sor kerülhetne új áramátalakító megépítésére, újabb beruházás és felújítás megvalósítására, szükséges volt eldönteni, érdemes-e, ki* fizetődő-e a pécsi villamosvas- utat felújítani; A közlekedési tanulmány- terv elkészítése megfelelő utasszámlálással kezdődött. Az illetékes szakemberek alapos vizsgálatot végeztek a közle­kedés mai rendszerével és helyzetével kapcsolatban. Pé­csett jelenleg nincs olyan szé­les útvonal, amelyen kétvá* gányú villamos vezethető len­ne. De a városon kívül, a je­lenlegi 6-os útvonalon a lej­tési viszonyok miatt a budai vámig sem vezethető villamos. A 6-os út városi átkelési sza­kasza (Szigeti országút, Rákó­czi út, Beloiannisz út) széles­sége miatt csak autóbusz, vagy trolibuszjáratra alkalmas. A város belsejébe vezető tengely (Kossuth Lajos és Sallai utca) kétirányú tömegközúti forga­lom lebonyolítására nem felel meg. A 6-os úton kívül más kétirányú, kelet—nyugati for­galom lebonyolítására alkal­mas utcája Pécsnek nincsen. Az észak—déli irányú ut­cák (a vasútvonal és a Rákó­czi út között) kétirányú forga­lom lebonyolítására ugyan elég szélesek, de a Rákóczi úton túl, csak a Bem utca vezet a * Széchenyi térig. A Kossuth ■ Lajos utcában a tömeges gya- ■ logforgalom a Színház és a ; Széchenyi tér között még az; egyirányú közlekedésnél is ko- ■ moly nehézséget okoz. Ezért a g közúti tömegszállitás lebonyo- g litása a belvárosban csak egy- g irányú közlekedéssel (Adható g meg, A közlekedési tanulmány g A repmőút alatt a hét elkészítője nemcsak a forgal- g fL£ a károm lány igyekezett mat tartotta szem előtt, hanem ■ $sszebarátkozni. Többségük- a jelenlegi gazdasági helyre- g ^en ismerték mír egymást a tét is. Alaposan mérlegelte, g hajóútról, sőt Zoli egy olyan hogy S fiút is felfedezett, akivel még i , . sa floridsdorfi lágerben volt gazansogl ■ együtt. A többiek otthon már Szempontból Jmind járták egyetemre, még gharmad- és negyedévesek is ml az előnyösebb: a villamos- i akadtak közöttük. Egy nyom- vasút felújítása, fenntartása, S dásztanuló fiú volt csak, aki vagy ennek megszüntetése és S még nem jutott messzebb a teljes áttérés az autóbuszfor- S középiskolánál, de érettségije galomra. A tanulmány ráírni- S neki is volt. tat arra: ahhoz, hogy a város 5 Zoli kicsit drukkolt, hogy a mostani körülmények között ■ nem lesz-e hátránya amiatt, a villamost tovább tudja üze-•hogy még a gimnáziumot sem méltatni, szükség lenne egy új g fejezte be. A többiek bátori- áramátalakító építésére, a meg g tolták. lévő vasútvonal teljes felújítá- g _ Mit gondolsz, tőlünk 'kár­sára, kát új villamoskocsi be- g tlik az indexet? Marajd csak szerzésére stb. Ez összesen 10 g csendben, nem kell tudniok, millió forintba kerülne. Ez az g j^gy otthon hova jártál! összeg azonban — huszonöt- g _ Szerintem egyáltalán nem éves amortizációval számolva g félni! Ha már kiválasztot- — az üzemeltetés költségét g tok egyszer, akkor ez azt je- naponta 11.600 forinttal emel- i fenti, hogy megfeleltél nekik, né csak a kelet—nyugati villa- S — latolgatta az egyik fiú, aki mosvasútvonalon. Ugyanakkor!^ sem tudta volna tagadni, a villamosvasút gyorsasága lé- « hogy jogász. nyegesen nem javulna. g _ Persze, hogy nem kell be­Ezért a közlekedési tanul- g gyulladni! — szólt bele egy mány elkészítője az egyvágá- S hosszúhajú lány is. — Az a fő, myú villamosvasúti pálya fenn S hogy a gépen vagyunk, innen tartását, illetve annak felújí- 5 már nem küldenek vissza. tását a városi tanácsnak nem í Leszálláskor meglepetésükre javasolja. A villamosvasút S már a repülőtéren várták őket snegszüntctésévcl egyidejűleg P <* University of Boston kiJciil­nye szerint ezek az emberek nem is tartanak ki sokáig a vállalatnál. Gecsei Lajos ugyanakkor elmondta, hogy az ő munkahelyükre csak a dél­utáni óráiéban jut ki az ebéd és ott is problémák vannak a szállásokkal. Igaz, hogy még ott helyben . . az üzemi tanács ülésén ígéret kölcsönhatása az autóbuszjá-1 hangzott el, hogy ezek az ália- ratoknál lényegesen kedve-; „otok megjavulnak és Naav tása állandó, míg az autóbusz] kapacitása változtatható. A j villamosnál az indokolatlan] nagy órakapacitás nem előny, az üzemeltetése már eleve) drágább, mint az autóbuszé. ] Végül pedig a közúti forgalom • potok megjavulnak és Nagy j András építésvezető címére zőbb. Az autóbuszok könnyeb ______ __________ be n tudnak kikerülni, szűk ut-1 hangzott eT olyan felszólalás, cákban haladni és beruházási: összegük is sokkal kisebb mint a villamosvasúté. hogy ő is felelős a hideg szál- • lásokért, végre is nem mehet- I nek ki a központból oda be- Autóbusz vagy villamos? Ez: fűteni. Valószínű, hogy az az a kérdés, amelyben a közle- ígért változások ezeken a he- kedési tanulmányterv alapján < lyeken már be is következtek sem üres helye. Persze, a tíz a döntő szót Pécs megyei jogút ég megszűntek a problémák. napra nem is kapott fizetést. A napokban jött a szerkesz- Az; 6 hibája volt? Nem. Azé, t tőségbe egy dolgozó. Panaszt sk^ odaküldte a műhelybe — — mondotta —*, őneki az imént telefonáltak, hogy menjen be a közpoiüba és vegye fel a munkakönyvét, mert felmondtak neki. — Kapott felmondólevelet? — Nem — mondja. — Fegyelmije volt? , — Nem. Még régebben egy ízben kaptam írásbeli figyel­meztetést. 4 felmondás tehát sántít. (Éppen a sántjtás miatt vissza is vonták aztán később.) De nem is ez a dolog érdekes része. Az érdekesebb az, hogy az illető dolgozó elmondta, volt ő már majd két hétig munka nélküli is a vállalaton belül, még a fizetését is úgy kellett az egyeztető bizottság segítségéve] „peres úton” ki­verekedni. Mert az történt, hogy a meszesi munkahelyé­ről elküldték, nem írásban, csak szóban: menjen a vállalat központi gépműhelyébe, majd ott kap munkát. Jelentkezett, munkát nem kapott. Vagy tíz napig csak naponta bejárt a műhelybe, munkát kérni. A művezető nem állíthatta be, mert nem volt sem béralapja, város Tanácsa, az elkövetkezőt hetekben mondja majd fci. Pusztai József; szeretne emelni a Mélyépítő felelőtlenül. (Persze, az elmon- Utaná az utasokat, majd innen * dósok szerint meg volt az oka, Megszűnt Pécsett a bútorhiány Legalábbis erre vaTI, hogy import) kaphatók. A napok­ban szép klubgamitűrák ér­keztek, van köztük néhány neo-barokk is. Szűnőben van tehát Pé­csett a bűtorhiány is és nem kell többé bútorért sem sorbanállni. Fél évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tar­tottuk, hogy a mosógépeket eladásra kínálják. Most két- háromféle mosógép közül vá­logathat, aki venni akar. A jelek szerint így lesz a bú­torral is: aki venni akar, nem vár az új szállítmány­ra, hanem a boltban levő­ből válogat. Nem is rossz: nem azt vesszük meg, ami éppen jut, hanem ami tetszik. Ez pedig azt jelenti, hogy ismét egy nagyot léptünk előre, megint csak jobban élünk. (H. M.) az eladók — akik eddig alig értek rá válaszolni a sok ér­deklődésre — most vásár­lókra várnak azzal a sok bú­torral. «.mit a Bútorértéke­sítő Vállalat pécsi boltjában felraktároztak. Különösen sok a háló, köz­tük az NDK-bóI importált garnitúra. Van német „Ani­ta“ háló sötét diófából tizen­egyezerért, mahagóni „Dóra" garnitúra 9 509-ért. Most még kisipari hálóból is van bőven, a keszthelyi faipar] szövetkezet „Haladás" tí­pusú hálói is gazdákra vár­nait. Kisbútor — van bőven. Legnagyobb választék Import könyvszekrényből van. Az úgynevezett „szóló“ rcka- miók, csővázas kivitelben (magyar gyártmány) és telje­sen kárpitozva (csehszlovák amiért az illető dolgozót el­küldték a munkahelyéről, mert már többfelé is panasz merült fel ellene, de ez ebben az eset­ben nem indokol semmit. Aki nem jól dolgozik, hanyag, azt a törvények értelmében lehet figyelmeztetni írásbon egyszer és mégegyszer, azután fel le­het neki mondani. De még ilyen esetben sem lehet csak úgy elküldeni a munkahelyé­ről egy másik munkahelyre, ahol nincs is lehetőség a fog­lalkoztatására. Ha mégis ezt teszik, az nem más, mint az emberek úgynevezett „Kis ügyeivel” való nem törődés; — Bár ezek a kis ügyek nem is mindig olyan kicsik!) /Vo, ez még lehet véletlen is. Hiba becsúszhat a munkába mindenütt. De éppen most érkezett egy levél Zala megyéből. Semjénházáról. Eb­ben a vállalatnak egy volt dol­gozója mond el hasonló pana­szokat. Többek között itt >s ugyanaz a helyzet állt elő, mint az előbbi esetben. írja, hogy augusztusban áthelyez­ték Hirdre egy hónapi kisegí­tésre. Amikor lejárt az egy hónap, visszaküldték az előző munkahelyére, ott pedig azzal fogadták: nincs rá szükség. Másnap ment megint vissza a hirdi munkahelyre, de hát me­gint csak azt mondták: nem kell. Aztán ezt írja a levelé­ben: „Szeptember nyolcadikon bementem a központba, de ott sem adtak semmi tanácsot, ebből azt vettem ki, hogy nincs szükség munkaerőre és ezáltal kénytelen voltam leszámolni; A sétálással eltöltött napokat ez esetben sem fizették ki” — írja a levélíró. Igazolatlan mulasztásnak tekintették, amit önhibáján kívül mulasztott.:; Ezek ozofr az úgynevezett kis dolgok. Mert ezek mellett kétségtelenül, nagyok a válla­lat eredményei. Ebben az év­ben már nyereséges lesz a vállalat, javult minden vona­lon a munkája, ami kétség­kívül nagy erőfeszítésbe ke­rült. De éppen ezért is, a nagy eredmények érdekében fordít­sanak nagyobb gondot az em­berek „kis ügyeire” is.;: Újrsndszerü leliénlstállő épül Babarcon Újszerű — nálunk eddig is­meretlen megoldású — tehén­istálló épül a Bólyl Állami Gazdaság babarcl kerületé­ben: a Német Demokratikus Köztársaságban lévő Istállók mintájára. Az épület déli ol­dala teljesen nyitott lesz, az állatok szabadon járhatnak- kelhetnek az istállóban és a karámban, az önetetőkből és az önintatókból annyit ehet­34 döttei. Harsány halló-zással ölelgették a légiúttól kóválygó- fejű magyarokat. Útközben elmagyarázták, hogy az egyetemi negyed vol­taképpen nem is Bostonban, hanem annak egyik elővárosá­ban, Cambridgeben van. Ezt a hasonlónevű régi angol egye­temi városról nevezték cL Mint a fiúk elmondták, váro­suk Amerika legrégibb angol települései közé tartozik, s az egyetem fentartói is elsősor­ban angol származású nagytő­kések, akik alapítványaikkal rótták le a kultúra iránti kö­telességeiket. A hatalmas épülettömbök alig látszottak ki a park ma­gas fái közül. A központi épü­let előtt sok diák ácsorgóit, akik az autóbuszból kilépő magyaroknak kórusban kia­báltak üdvözlést. Egy széles- vállú, atlétatermetű fiú még üdvözlő szónoklatot is mon­dott a „szabadság bajnokai­nak." A tíz magyar nem sokáig maradt együtt, hamarosan szétkapkodták őket. A kollé­giumi hagyományoknak meg­felelően a fiúkat fratemhty-k, a leányokat sororlty-k• fogad­ták maguk közé. Zolit is elráncigált&k egy katonás egyszerűséggel, de modemül berendezett jókora szobába. Az újdonsült szoba­• testvér-csoportok társak nem is hagytak időt az utazás fáradalmainak kipihe­nésére. Amikor látták, hogy Zoli nagyjából megérti be­szédüket, a kérdések özönével borították el: honnan jött, ho­gyan jött át a határon; hány oroszt lőtt le; hol harcolt; mit sportol... s még ki tudná el­sorolni a többit? Szegény fiú alig győzte a fejét kapkodni, felváltva ne­vetett és mérgelődött a gye- rekesnél-gyerekesebb kérdé­sek tömegén. Megpróbálkozott néha ő is egy-egy kérdéssel, de ezekkel még kevesebb sze­rencséje volt, mert egyszerre tizen is válaszoltak neki, ő meg egy szót sem tudott ki­szedni a beszédüzönből. Na­gyot fújva adta meg magát a kíváncsi * tömegnek, beletö­rődve a kikerülhetetlenbe, pró­bált felelgetni nekik. Mikor aztán érdeklődésük kicsit csil­lapodott, 6 is előállt a kérésé­vel, hogy szeretné megnézni az egyetemet. Kiválasztott egy nevetőképü gyereket és azt egyetemi előkészítő kurzust tartják. Döntöttek arról is, hogy melyik egyetem lesz következő átszállóhely; Zolit például arról értesítették, hogy a távoli Sious Falls-ban kap egyéves ösztöndíjat az Augus­tana College-ben, ha eredmé­nyesen végzi az előkészítőt. Ez egyáltalán nem okozott gon­dot, s a fiú teljesen megnyu­godva állapította meg, hogy végre nagyjából sikerült meg­állapodnia. A magyaroknak egyelőre nem volt sok gondjuk, mert a délelőtt—délutáni 2—2 órás nyelvórán kívül egyéb kötele­ző elfoglaltságot alig állapítot­tak meg számukra. A nyeliAanulás elősegítésére azt is megengedték, hogy sza­badon látogathassák az egye tem bármely óráját. Zoli ma­gánszorgalomból meg íj láto­gatott néhány előadást. A ha talmas, korszerűen felszerel előadótermek hallgatósága minden egyebet inkább meg érdemelt, mint a nevét; min kérte meg, hogy kalauzolja dent csináltak ugyanis a hall ebben a külön városrésznek is beillő hatalmas egyetemi ne­gyedben, Vili. A kővetkező napokban a jövevények azt tették, amit oly sokszor gyakoroltak már az utóbbi hónapokban; igye­keztek minél rövideb b idő alatt bele szokni a megválto­zott körülményekbe, jelen esetben a. Harvard életébe. Kö­zölték velük, hogy még ez sem végleges helyük, mert itt csak a június elejéig tartó nyelv­tanfolyamot ét egyúttal az nek, ihatnak, amennyit kíván­nak és az alattuk lévő almot csak ritka időközökben hord­ják ki. Ilyen újrendszerű istálló öt épül az országban, a babarci azonban különbözik a többiek­től: ez az egy ugyanis eredeti, keletnémet minta szerint ké­szül, minden módosítás nél­kül. Az istálló és a közelében épülő fejőház berendezését az MDK szállítja és felszerelését is keletnémet szakemberek végzik majd. A tehenek fejé- se külön helyiségben történik és a fejőgépből a tej teljesen zárt úton kerül a feldolgozó­ba. A különleges tiszta, fer- tőzésmemtes tejet a Bólyi Ál­lami Gazdaság a kórházaknak és a bölcsődéknek szállítja majd. Előnye az új Istállórend szernek még az is, hogy a száz tehén gondozását és fejesét sz eddiginél négy—öt emberrel kevesebb is megfelelően el tjudja látni, méghozzá lénye­gesen könnyebb munkával; Közlemények áramszünet lesz hálózatátépítés miatt decem­ber 3-án 7.30 órától 16 óráig a Lyceum és Felső-Malom utcák­ban. A Pécsi Közlekedési VáUalat ér- tesiti az utazóközönséget, hogy december hó 1-től a Bálicsba 23 óra 10 perckor Indúló Járatot rész­vétlenség miatt megszünteti. A 21 óra 15 perckor Induló szabolcsia­mat Járatot ugyancsak részvétlen- ség miatt megszünteti, azonban ezt a járatot Borbálatelepig fogja közlekedtetni: Széchenyi térről 21 óra 15 perckor, Borbálatelepről 21 óra 30 perckori visszaindulással. Továbbá értesíti a Szentkút felé utazó közönséget, hogy december 1-től a dolgozók kérésére a 16 óra 45 perckor induló járatot 11 óra 25 perckor Indítja Széchenyi tér­hatáson kívül: a professzor szavai közben erőteljes láb dobogással és a pad lapjának ütögetésével adtak gyakori ki fejezést tetszésüknek avagy nemtetszésüknek. Az, hogy előadás közben bármikor le- _ hetett ki- vagy bemenni, márSrö1' Szentkúttől viasz* n óra w , . ' __ ____«perckor Indul. A szombat és va­ne m sokat zavart az egészen. J Sarn.,pra jelzett 13 órás járat a Némelyik professzor ugyan 5 Széchenyi térről is óra 30 perckor haragosan krákogott bele kis S gégemikrofonjába, ha valaki!perCl a ‘kelleténél nagyobb zajjaii telepedett le, de a jelek -szerint ■ hasznáu aktatáskát, í női kerék- ez is Ősi, megszokott tradíció ■ párt, 1 nylon gyermektáskát. A volt már «fenti tárgyakat Igazolt tulajdono­suk a pécsi városi kapitányság se- . , . J(?édhlvatalában átvehetik (Pécsi (Folytatjuk) «Kilián Oy. u: 3. I. em.) visszainduló« * 13 óra 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom