Dunántúli Napló, 1958. december (15. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

»58. DECEMBER 2. NAPLÓ 3 7,2 százalékkal csökkentették az anyagköltséget a mázai bányaüzemben A mázai bányaüzem a Ne­hézipari Minisztérium 23. szá­mú utasítása értelmében ez év harmadik negyedévében taka­rékossági tervet készített. Ek­kor kezdtek hozzá a takaré­kossági mozgalom megszerve­zéséhez is. A takarékossági terv­ben vállalták, hogy a mázai bá­nyaüzemben a bázisidőszak­hoz viszonyítva 3 százalékkal csökkentik az anyagköltsége­ket. Vállalásuk teljesítéséhez azonnal hozzá is kezdtek. Az azóta eltelt időszakban a mun­kások és a gazdasági, műsza­ki vezetők összefogásának eredményeként sikerült a ta­karékossági moegalmnat jelen­tős mértékben kiszélesíteni. Erről tanúskodnak az eredmé­nyek is. A mázai bányaüzemben az anyagköltségek csökkentésére tett ígéretet eddig 240 száza­lékra teljesítették. Ez azt je­lenti, hogy a bázisidőszak 40,17 forintos tonnánkénti anyagköltséget 37/24 forint/ tonnára csökkentették, vagyis nem 3, hanem 7,2 százalékkal. Ebből 7000 forintot a bánya­fa, 32 OOO forintot az energia, 14 000 forintot az egyéb anya­gok megtakarításával értek eh Az eddigi összes megtakarítás összege 79 000 forint. Az anyagtakarékosság terén elért eredmények forrása — ’mint már említettük — a gaz­dasági vezetők és a munkások összefogása volt. A mázai bá­nyászok ugyanis sok hasznos javaslattal, tettekkel is segí­tették a takarékossági terv megvalósítását, ök javasolták például, hogy csak méretre A Meteorológiai Intézet központi előrejelző osztálya szerint a második hideghul- lám még keddre virradó éj­szaka betör hazánkba és meghozza az „igazi” telet. A szél valószínűleg tovább erő­södik, folytatódnak a hózá­porok, s a hőmérséklet álta­lában fagypont alá száll. Dél-Európa és a Földközi- tenger térségei felett még 15—19 fokos meleg légtöme­gek vannak. Valószínű, hogy a meleg- és a hidegfront Közép-Európa felett ütközik majd, s az esetben nagyobb havazásra is számítanunk kell. vágott bányafát küldjenek a bányába. Javaslatukat az üzemvezetőség meg is valósí­totta. Ebből és a rabolt bánya­fa újrafelhasználása terén el­ért eredményekből tevődött össze a fentebb említett 7 900 forintos megtakarítás. A takarékossági terv előírta az energia­felhasználás gazdaságosságának a felülvizs­gálását, különös tekintettel a sűrített levegő és a villamos energia felhasználására. A vizsgálatot elvégezték. Azóta lekapcsolták a felesleges lép­csőleágazásokat, megszüntették a csőfúvásokat s elrendelték, hogy a villamos energiával meghajtott gépek csak akkor üzemeltethetők, ha arra való­ban szükség vám Az intézkedések hatása: ton­nánként 0,11 forinttal csökkent az gnergia felhasználás. Eredménnyel járt az anyag- utalványozás esetenkénti elbí­rálásának a bevezetése is. Az eddig kimutatható megtakarí­tás 14 000 forint. . S úgy látszik valóban evés közben jön !meg az étvágy. A mázai bányaüzem KISZ-fiatal- jai ugyanis vállalták, hogy társadalmi munkáiban felku­tatják a bányaüzemben elfek­vő és kallódó anyagaikat, hogy azokat a termelés céljaira fél lehessen használni. A fiatalok­nak e most induló mozgalma a negyedik negyedévi anyag- költségek alakulására feltétle­nül kedvezően fog hatni; A mázai bányászok ta­karékossági mozgalma termé­szetesen nemcsak az anyag­takarékosságra terjedt ki, ha­nem az üzem életének minden területére; Tervbe vették például a túl­óráztatások, s különösen a vasárnapi muszakbk számának a csökkentését. Az eredmény: a bázishoz viszo­nyítva lényegesen csökkent a vasárnapi és a pótműszakok száma, tonnánként pedig 0,60 forinttal kevesebb lett a szén- melés költsége; Ez pedig ke­reken 18 OOO forint megtakarí­tást jelent; A bányaüzem vezetői rend­szeresen figyelemmel kísérik a munkahelyek telepítését, el­lenőrzik a munkaátvételt és a különféle pótlékok folyósítá­sát. Ezzel kettős célt érnek el. Biztosítják, hogy minden eset­ben, minden dolgozó megkap­ja az elvégzett munkája után járó bért, de egyben lehetet-: lenné teszik, hogy meg nem i dolgozott munkáért bért fizes- j sanek ki. Bérgazdálkodásukra • jellemző, hogy az elmúlt ne-: gyedévben egyetlen alkalom- i mai sem lépték túl a bérala- ; pót. A máza; bánya takarékos-: sági terve az üzem állóeszköz: A párt első támasza A KIMSZ megalakulásának 40. évfordulója elé ~l 918. november 20-án megalakult a Kom- munisták Magyarországi Pártja. Ma­gyarországon akkor már megérett a helyzet a szocialista forradalomra. Ez természetesen új helyzetet teremtett az ifjúság számára is. Feladatát a párt világosan megjelölte: a ki­zsákmányolt ifjak összes fontos problémáit a P^árdiktatúra oldhatja meg, kásszállításnál tapasztalható hibáik kijavítását, a beruházá­si és a felújítási tevékenység fokozott ellenőrzését is előírta. Erről sem feledkeztek el. Igaz, az e téren végzett munkájuk eredményét nem mindig lehet forint értékben lemérni, de kétségtelenül ez is hozzájárult ahhoz, hogy a III. negyedév­ben a tervezett önköltségüket tonnánként 2,99 forinttal csök­kenteni tudták. Nagyon szép eredmény ez, s legalább olyan örvendetes, mint az, hogy a negyedévi ter­vüket 105,9 százalékra teljesí­tették, s 1500 tonna szenet adtak terven felül. A mázai bányaüzem vezető­je Gyorsok István elvtárs el­mondotta még: Az üzemi tanács októberi ülésén egyetlen napirendi pontként az üzem vezetőköny­velőjének beszámolója alapján: a takarékossági mozgalom helyzetét, feladatait tárgyalta. Az üzemi tanács határozatban mondta ki, hogy az üzem dől-: gozóinak segítségével, javas­lataik felhasználásával, a gaz- : dasági ellenőrzés fokozásával a termelési költségek csökken- • tése, a gazdaságos termelés i megteremtése érdekében jövőben tovább kell fejleszte- ni, még szélesebb alapokra : kell helyezni a takarékossági: mozgalmat; A kommunisták pártja vállalta a küzdelmet a munkáshatalom megteremtéséért. Ebben, az 1918. decemberében megalakult Ifjúmunkások Országos Szövetsége a párt leghűségesebb segítőtársának és támaszának bizonyult. A párt minden erejével támogatta a fiatal szervezetet. Idős kommunisták, munkások if jú- munikásnapokat, szemináriumokat tartottak az IOSZ-ban. Megjelent az Ifjú Proletár cí­mű hetilap, amely csaknem tizenöt évig mu­tatta az útat az ifjúság számára. Egyik veze­tő munkatársa volt a lánglelkű ifjúkommu­nista, Lékai János, a későbbi KIMSZ első titkára. A pártvezetéssel óriási erővel bontakozott ki az ifjúmunkások forradalmi harca. 1919. január 13-án mintegy tízezer fiatal részvé­telével hatalmas tüntetést szerveztek a tanon- cok életkörülményeinek megjavítására. A megrettent burzsoázia és kiszolgálóik termé­szetesen azonnal felléptek ellenük is. Nem nézték tétlenül a rohamosan erősödő és mind nagyob tömegbefolyást szerző IOSZ tevékeny­ségét. 1919. elején, annyi sok kommunistával együtt, az IOSZ vezetőit is letartóztatták. Ekkorra azonban a néptömegek előtt már egyre érthetőbbé vált, hogy a polgári forrada­lom nem oldotta meg és nem is tudja meg­oldani a kizsákmányolt emberek problémáit, és hogy a bebörtönzött kommunisták és ifjú­munkások oldalán az igazság. A párt vezette hatalmas népi forradalom­ból született meg 1919. március 21-én a di­csőséges tanácsköztársaság. Az ifjúság lelke­sedése határtalan volt, hiszen a megalázott inas, az igát húzó paraszt és a diáktársada­lom először vált a társadalom egyenjogú, megbecsült tagjává. Csak ezzel magyarázható az a nagy harci szellem, amelyet a fiatal kor­osztályok később a proletárhaza védelmében tanúsítottak. Az IOSZ 1919. júniusában vette fel a Kom­munista Ifjúmunkás Szövetség nevet. Ez volt az a forradalmi ifjúsági szövetség, amely ak­kor és később is az illegalitás nehéz körül­ményei között annyi hőst, bátor harcost és elvhű kommunistát nevelt a pártnak, a ma­gyar dolgozó népnek. A KIMSZ a mai magyar ifjúmunkás példaképe a helytállásban, a nép ügyéért végzett munkában. Kórus-, opera- és operettest KISZ és Szakszervezetek Művelődési Házában A KISZ és Szakszervezetek Doktor Sándor Művelődési Há­zának legutóbbi zened rendez­vénye november 28-án, a hír­neves Budapesti Kamarakórus és szólistáinak karének, opera és operettestje eredményesen ; szolgálta a művészi igényesség szempontjait. A budapesti ka- : maralkórust rádióbeli és régeb­bi pécsi szerepléseiből már jól ismerjük. A zeneművészet leg­javát vártuk és méltán kaptuk tőlük ezúttal is. Főleg áll ez a kórusművekre: nevezetesen a madrigálokra, villanellekre: (többek között Lassus: Vissz­hang, Zsoldos szerenád, A Malom, Byrd: Szép csillagom, Mozart: Tele hordó című ká­non), azután a mutatós nép­dalfeldolgozásokra és az igé­nyes népi hangvételű művek­re: .(Bartók: Négy szlovák nép­dal, Bárdos: Két katonanóta, Tréfás házasító, illetve Kodály —Ady: Akik mindig elkésnek, stb.) Jelentkezzenek mestervizsga-előkészítő tanfolyamra a Az új ipartörvény előírja, hogy mindazok a kisiparo­sok, akik 1956 január 1. után kaptak iparengedélyt, köte­lesek mestervizsgát tenni. Kivételt képeznek azok a, kisiparosok, akiknek már van mesterlevelük. A KIOSZ megyei titkársá­ga az új ipartörvény megje­lenése után összegyűjtötte a megye területén lévő, mes­tervizsgára kötelezett kisipa­rosok adatait. Ezekből meg­állapította, hogy Baranyá­ban körülbelül hatszáz kis­iparos köteles mestervizsgát tenni. Ha ehhez hozzáadjuk azokat a kisiparosokat is, akik szocialista szektorban dolgőznak — és szintén mes­tervizsgát kívánnak tenni —, akkor a megyében mintegy hétszáz—nyolcszázra emel­kedik a mestervizsgára kö­telezett kisiparosok száma. Egyedül Pécs városában körülbelül négyszáz olyan kisiparos van, akinek mes­tervizsgát kell tennie. A pé­csi kisiparosság részéről elég nagy közöny mutatkozik a mestervizsgák iránt, ami ki­tűnik abból is, hogy a négy­száz közül még csak nagyon kevesen jelentkeztek vizs­gára. E részvétlenség miatt a KIOSZ még a mestervizs­ga-előkészítő tanfolyamot sem tudja beindítani. Pedig ezek a tanfolyamok azt a célt szolgálnák, hogy a kis- ivarosok alaposan felkészül­hessenek a vizsgára. A KIOSZ kétféle előkészí­tő tanfolyamot kíván szer­vezni: egy harminchat órá­sat, amelyen a hallgatók az iparjogot, a közigazgatási jo­got, áruismeretet sajátíthat­ják el és megismerkedhet­nek a különféle adónemek­kel. A másik tanfolyam hat­hónapos és ezen a 36 órás tafolyam anyaga mellett szakmai anyagismeretet is nyújtanak. Ezenkívül Mi van a nagy díjas Gombással? Látogatás Sziebert-pusztán Az őszi mezőgaz­dasági kiállításon láttam a Bólyi Ál­lami Gazdaságnak sokak által megcso­dált, nagydíjat nyert Gombás nevű tehe­nét. Még akkor elha­tároztam, hogy ba­ranyai otthonában teszek majd látoga­tást és meggyőződöm arról, vajon a'kad-e több hasonló jó tu­lajdonságokkal ren­delkező társa ebben a híres bólyd tehe­nészetben? A napokban tett kirándulásunk alkal­mával kiderült, sok­kal többet láttunk a bólyi gazdaság Szie- bert-pusztad üzem­egységében, mint amennyire kíváncsi­ak voltunk ott Bu­dapesten, a Gombás szemrevételezése so­rán. Hogy félreértés ne essék, nem rosz- szat, hanem sok jót, KIOSZ kilem: szakmából a helyénvalót, érdern- lcixvnarnxnic rendelkezesere» - ■ . legeset láttunk. mestervizsga . olyant, ami abba az----J tanfo- * 5szi Mánkba nem 0 i fért bele, mégis min- 1 dennél érdekesebb, kisiparosok bocsátja a anyagát és a rövid lyam anyagát tartalmazó könyveket is. muna Az építőiparban dolgozó t értékesebb: az em- kisiparosok általában 1959: benői való gondos­december 31-ig, a többi ipar- J kfl<jást! ágban lévők pedig 1960 de-' cember 31-ig kötelesek le­tenni a mestervizsgát. Bár mindkét dátum elég távoli Már az állomástól ki jövet feltűnik a make tiként elhelye­zett. fehérre me­................. ' , . ° ------ - Í.CM,, raiCilC JUC­na k tűnik, mégis minden Jgyeit épületcsoportok vizsgára kötelezett kisiparos- j nak saját jól felfogott érdé-j ke, hogy mielőbb jelentkez-1 zéic a mestervizsga-előkészí-j tő tanfolyamra és magára a] mestervizsga letételére is. Ha j a kisiparosok halogatják aj vizsgára való jelentkezést, ; ez későbbi időpontban torló- < dást okozhat, mert hetenként - két vizsganapnál többet aj KIOSZ nem tud megtartani,j márpedig a határidőig mint-j egy 700—S00 kisiparost kell j levizsgáztatni t P. J. t! szí t:ságot parancso­ló nagyüzemi környe­zete. Nyolcmillió fo­rint értékű építkezés felyt itt néhány éven keresztül: a két nyolcvan—nyolcvan férőhelyes tehénis­tálló mellett sorako­zik a két ötven—öt­ven férőhelyes borjú­nevelő, majd az új. magtárak, gépszínek, sertésólak — a má­sik oldalon pedig 1* teljesen új kétszoba-i koínylhás, fürdőszo­bás lakás, mellette 14 modemül átalakított régi lakás. Az üzem­egységet pedig a nem régen készült 1 mil­lió 200 ezer forintos bekötőút kancsolia össze az állomástól Bolynak vezető főút­vonaliak A dolgozóik zöme nyolc—tíz éve dolgozik itt. Sebestyén Gyula, az üzemegység veze­tője kísért el ben­nünket a kis gazda­ságot megtekintő utunfcra. Először a mesterséges borjú­neveléssel ismerked­tünk meg. A borjak 10 napig nevelked­nek anyjuk mellett, azután a „borjú­óvodába“ kerülnek Füleki József keze alá. Itt már a szük­séglet szerint kap­ják a táplálékot; súlyuk szerint me­lyik mennyit érdemel. Hathónapos kortól héthónapos vemihes- sógd korig azután az üszőneVelés folyik. Ennek a részlegnek Emesz József a ve­zetője. Jelenleg 120 válogatott, szép üszőt nevelnek Sziebert- pusztán. Az üszők önköltségi ára nyolc­ezer, értékesítési áruk pedig tizenkét­ezer. Csakhogy a bó- lyiak nem adják to­vább ezeket az érté­kes állatokat, hanem elsősorban saját ál­lományukat javítják fel velük. A négy­ezer liter tejnél és a, 3,8 zsírszázaléknál kevesebbet adó te­heneket mind kise­lejtezik. így jutottunk el most már a tehené­szetig. Bártfai József részlegvezetőtől tud­tuk meg, hogy a 160 tejelő tehéntől 15 00 liter tejet fejnek na­ponta. Itt találkoz­tunk Budapest után újra az országos hí­rű Gombással. „Fej­lécéről“ a következő­ket olvashattuk: évi tejtermelése 11730 liter, a tej zsírtaima 4 százalék. Gondozó­ja Ébert Bálint. Csakhamar kiderült azonban az is, hogy semmiféle külön gon­dozásban nem része­sítik itt a „különc“ Gombást, azazhogy jobban megértsük, a következőket kell tudnunk: minden te­hénnek az alaptakar­mánya 35 kiló nyers- répaszelet, 25 kiló siló és 4 kiló lucerna széna. Tehát az alap- takarmány után min­den tehénnek hat liter tejet kell ter­melnie, — az ezen felül termelt minden liter után 45 deka abrakot kapnak a te­henek. Ha több a tej, több az abrak! Úgy látszik, ezt a Gombás ás „tudja“, azért múlja felül tej­termelésben minden társát.;; Az állattenyésztés­hez szükséges takar­mányt az üzemegy­ség kétezer holdján termelik meg — de a terményekből még a központi gazdaság­nak is jut és a saját tenyésztésű sertések­nek is, melyekről még eddig nem is szóltunk, pedig ugyancsak szép a sertésállományuk is! A bólyi gazdaság Szí ebert-pusztai üzemegységében min­dennek megvan a helye és rendelteté­Találőan mondja a kórusról jeles karnagya, dr. Paulovics Géza: „Igazi barátilag és mű­vészileg összeforrott kis csa­lád, mely a kamaraéneklés XVI. századbeli hangulatos, idillikus légkörét, művészi gyönyörűségeit igyekszik újjá­éleszteni, megszerettetni — és főleg az ifjúságot — annak művelésére bírni.” A telt ház nagy részét kitevő tanulóifjú­ság, de a felnőttek is meg­érezték mindezt, mert nagy él­vezettel hallgatták és ütemes tapsviharral jutalmazták, fő­leg a kórus számait. Nagy ru­tinjuk természetes következ­ménye a könnyed, finom hang­képzés az abszolút biztos és tiszta intonálás, az együtthang- zás kiegyenlített volta a szó­lamok között és főleg a művek se Kiváló t stílusához és a szövegtartalom­se. Kiváló emberek, jhQz kiválóan símuló tökéietes ; előadás. A művek szépségéi- D jnek maradéktalan visszaadá- , , .7 . sót szolgálták még: a szólam­jövedelmező gazdái mee2* Mtoral I nX^maradéktalan'’ tásunk tapasrialatoitisát szolgálták még-a ? szólók árnyalt kiemelései, az­; után a szöveg és melódia egy- i ségét híven visszaadó dinami - j kai értelmezések. A kezdések : egyöntetű pontosságára kellett ; volna csupán jobban ügyel- j oiök. A légkör különben való- | í ban a régmúlt énekes baráti összegezve. A mindennapi mun­ka, az egyre tartal­masabb élet azonban* nap-nap után növeli | a dolgozók igényeit, így a Sziebert-pusz­taiafcét is. Az üzem-*,...... ~ ,, __ egység dolgozóinak !to^,/^f’casaladias han két jogos kívánságuk • van; a négy kilomé- ” ~ térré lévő központi üzemi konyhából kapják minden nap ételüket. Szállítás közben az étel mi­nősége romlik és ezt úgy javasolják ki­küszöbölni, hogy ál­lítsanak fel náluk • kítása ezeken a területeken is szép sikert biztosított számuk­ra. Főleg Éber Pálmára (Ros­sini: Sevillai borbélyából, Ro- igényel S sina áriáját, Huszfca: A rózsa. Az est második részében a kórustagak nagy része népsze­rű óperaáriák és klasszikus operettrészletek előadásával, mint szólisták is közreműkö­dött. Hangjuk szép színe, kul­túrált kezelése, a számok át­élése és könnyed színészi ala­is egy üzemi kony­hát, hiszen idény munka sokszor dolgozó ételt, a pókban nyolcvan alkalmával háromszáz is téli hóna is hatvan— étkezője van az uzemegyseg- neu, tehát kifizetődő is lenne. A másik megoldásra váró problémájuk pedig a gyermekek elhelye­zése hat éves korig, ugyanis 25—30 anya nem tud részt venni a termelőmunká­ban, mert nincs kire hagyni gyermeküket. A kéréssel érde­mes foglalkozni mind a központi gazdaság vezetőségének, mind pedig az illetékes szerveknek, mert a megoldás nemcsak az egyéni kívánság tel­jesítését jelenti, ha- nerrt társadalmi ér­dek is! Schmidt Károly, Puskás Bálint 5 Mi kell a férfiaknak? című be- • tétjét énekelte), Komáromi Valéria: (Verdi: Traviátájából Violetta egyik áriáját énekel­te és Kálmán operettjeiből adott elő) és Gaál Ádámra: (Verdi Rigolettójából a Kesz­tyű-áriát énekelte) érvényes mindez, de a többiek is mél­tán osztoztak a forró ünnep­lésben. Legnagyobb sikere a szépen fejlődő, fiatal, máris gyönyörűen .zengő bassz-bari- ton hangú Tömöri Nándornak volt, aki Nicólad: Windsorj víg nők című operájának bordáié­val és Paul Robeson által hí­ressé vált Kern: Mississippi dalával aratott óriási sikert. Az egyes számok zongora­kíséretét dr. Szentkuty Kornél látta el az előadóművészek fel­fogásához hű alkalmazkodás­sal. Dr. V. L,

Next

/
Oldalképek
Tartalom