Dunántúli Napló, 1958. november (15. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI , NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ARA: 50 FILLÉR SZOMBAT, 1958. NOVEMBER 1. A. Brazíliába jutott disszidensek helyzetéről, külkereskedelmünk fejlődéséről, a jövő évi tervről és a választásokról nyilatkozott Gyáros László elvtárs Gyáros László rendkívüli követ és meghatalmazott, miniszter, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke pénteken délelőtt sajtóértekezletet tartott, amelyen válaszolt a hazai és 1külföldi tudósítók kérdéseire. Arra a kérdésre, hogyan ér- alapfeltétele az egész szocia- tékelik Magyarországon a lista tábor további megerő- lengyel párt- és konmánykül- sodésének és a békének is. A döttség látogatását — elmon- szocializmus ellenségei nap- dotta: őszinte örömmel tölt el jainkban arra összpontosítják bennünket, hogy a Lengyel Népköztársaság kapcsolata a Szovjetunióval és a többi ba­ráti szocialista országgal mind szorosabbá válik. A szocialista országok közötti testvért ba­rátság elmélyítése, és tovább­fejlesztése nemcsak minden egyes szocialista állam érde­ke, hanem elengedhetetlen erőfeszítéseiket, hogy meg­bontsák a szocialista tálbor egységét. Ez a törekvésük azonban kudarcra van ítélve, mert a szocialista tábor egy­Arra a kérdésre, hogy mi a kormány szóvivőjének állás­pontja az Egyesült Államok külügyminisztériumának 1958 október 23-i nyilatkozatával kapcsolatban, a kormány szó­vivője megjegyezte, nem ez az első alkalom, hogy hasonló természetű ' kérdésre kérnek tőle választ és nem ez az első sége napról-napra erősödik és eset, hogy az Egyesült ÁUa­a szocialista országok testvéri együttműködése mind széle­sebb alapokon bontakozik ki. Nyomorognak a Braziliába szökött magyarok A Brazíliába került magya­rokról több ízben megjelent tudósításokkal kapcsolatban feltett kérdésre a szóvivő el­mondotta: az egész nemzet­közi sajtót foglalkoztatta azoknak a magyar családok­nak kálváriája, akiknek sike­rült Brazíliából visszaszokni Angliába. Ügyükkel még az angol parlament is foglalko- magyar adatait zott. Ezek a családok nem ok kért. nélkül hagyták el Brazíliát. A — Könnyű volna most elő- sorsukról a különböző nem- szedni —. mondotta Gyáros zetközi szervekhez küldött László — a Szabad Európa és levelek hű képet adnak; társai különböző hátborzon­Ezután Gyáros László né- gaíó r^Tm!fé1it * .magy^' hány szemelvényt felolvasott ®zf£1 állapotokról es szembe- ezekbol a levelekből. Egy — állítani azokat a külföldre szo- Lindthez, az ENSZ menekült- kött magyarok tényleges hely­Egy másik levél szintén ar­ról a nélkülözésről és nyomor­ról beszél, amit már nem lehet bírni és rámutat: Sao Pari óban még 600 ma­gyar van, akik haza akar­nak menni. A levél közli 200 Rióban élő, rútül becsapott, félrevezetett és segítséget mok külügyminisztériuma hal­latta hangját, amikor jobb lett volna hallgatnia. Minden egyes ilyen természetű megnyilatko­zása ugyanis csak azt bizo­nyítja, hogy az amerikai kor­(F oly tatás a 4. oldalon) Hz országnak igen nagy szüksége van a pécsi feketeszénre i Heggyorsul a pécsi bányák gépesítése Pécsbányára látogatott a nehézipari miniszterhelyettes szorul a csákány, s a bánya* munka könnyebb, biztonsága- sabb lesz. Említette, hogy korszerűség ekintetében Pécs bizonyos fo­ltig elmaradott, — de rövide­den jelentős változás várható n gépesítésben. Hangsúlyozta, hogy a jobb eredmények elérése érdekében nagyobb egységre kell töre­kedni. Rámutatott a közép- Itáderek szerepére és a töme­gekre való támaszkodás szük­ségességére. —1 Ki kell menni az embe­rek közé, el kell velük beszél­getni problémáikról — mon­dotta. Ezzel kapcsolatosan kí­nai élményeiről számolt be. — Azért tudnák oly sókat és jól termelni a kínai bá­nyászok, mert jó az összefogás, mert a tömegekre támaszko­dik a vezetés — mondotta Ha- racska elvtárs. Befejezésül ismételten kérte a bányászokat, kérdezzenek, mondják él problémáikat. A jelenlévők közül többen -— Jó, ha visszaemlékezünk., szóltak a szakképzés, az után­Csütörtökön délután kedves vendéget fogadtak a pécsbá- nyatelepi bányászok. Haracska Imre elvtárs, a nehézipari mi­niszter helyettese jött el meg­nézni, hogy élnek és dolgoz­nak a pécsi bányászok, érdek­lődni gondjaikról, problémáik­ról. Pécsbányán a mérnöki iro­dában gyűltek össze a mérnö­kök, technikusok, vájárok, bá­nyászok, hogy Haracska elv­társsal elbeszélgessenek. Haracska elvtárs az üdvözlő szavak után a következőket mondotta: „örülök ennek a ta­lálkozásnak, elvtársak. Miht bányász is örülök, hogy alkal­mam van betekinteni a pécsi bányászok életébe és munká­jába. Kérem, mondják el problémáikat, hogy őszintén válaszolhassak és a nehézsé­gekről a minisztériumban is beszámolhassak.”. Á miniszterhelyettes ezután beszélt az eddig elért eredmé­nyekről, arról, hogy ma már több éves előre elkészített terv szerint dolgoznak a bányák; a régi termelésre — mondotta. — A mi munkánkban a kikü­szöbölt hibák és megoldott kérdések egész sorát láthat­juk. Vissza kell nézni, hogy jutottunk az első 5 éves terv­ben elért 5 millió tonna szén- termeléstől a mai 22 millió tonnáig. A jó pécsi feketeszén nagyon kell az országnak to­pótlás és bányászfiatalok kér­déséről. Egyik bányász emlí­tette, hogy kisebb és könnyebb bányagépeket kellene tervezni a munka könnyítése érdeké­ben. Haracska elvtárs a bányá­szok valamennyi kérdésére vá­ügyi főbiztosához írt, október 1-én keltezett levél így kezdő­dik: „Mélyen tisztelt Elnök úr! E levélben több mint hétszá? személy, gyerek, asszony, fér­fi fordul önhöz és önön ke­resztül a magyar kormányhoz segítségért. Több mint hét­száz, a nyugati propaganda által megtévesztett személy, zetével. Ehelyett inkább azon vagyunk, hogy valami­lyen formában elérjük az il­letékes nemzetközi fórumo­kon a külföldre került ma­gyarok kiszolgáltatott hely­zetének valamelyes javítását, illetve hazahozataluk meg­oldását. Az illetékes magyar hatósá­gok már több esetben tárgya­akiket mint rabszolgákat elad- lásokat folytattak Lindt úrral, tak és éhhalálra ítéltek. az ENSZ menekültügyi főbiz­Nem tudunk máshová for- SSSn^o«^ ****** je- . , . ,. , , . gyeznem, hogy eddig nem sok dúlni vedelemert a „Magyar látható eredménnyel Komité“, a brazil hatóságok ^ Béta-akna dolgozói csatlakoztak a Kossuth-bányaiak felhívásához csolódnaik a versenymozga­lomba és az eddigieknél is jobb eredményekkel köszöntik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját és a A Kossuth-bányai dolgozók nagygyűlést tartottak az el­múlt szombaton. Ekkor elha­tározták, hogy munkaversenyt kezdeményeznek november 7. és a választások tiszteletére és választások napját, versenyre hívják a komlói üzemek dolgozóit. A felhíváshoz megérkezett az első csatlakozás: Béta-ak­náról jelentették, hogy bek ap­róbbra is. Termeljenek annyit laszolt, majd kérésükre azt is az. e lv tár sak amennyi csak megígérte, hogy rövid időn be- erejükből telxk. meelétoeatia a nécsi Beszélt arról, hogy az állam , a Pecsj megbecsüli a bányászokat, t)ar,yaßzoK®®i megfelelő körülményeket biz--rntTtitiiimiiniimmii ............ to sít számukra, s így ma már j nincs is létszámprobléma; — Mi legfőbb feladatunknak tartjuk a bányamunka meg­könnyítését — mondotta; — Ezt keli szem előtt tartania minden vezetőnek, mérnöknek és vájárnak is. Úgy kell ne­velni a fiatalokat, hogy azok .meglássák, egyre inkább hi­fi lottó fiyeros zsfndi A lottó 4L játékhetén a kö­vetkező számokat húzták ki: 17, 23, 29, 45. 81. A tárgy- nyereménysorsoláson a 43. he­tet Magyar vállalatok szerelték fel lugoszláyía legnagyobb malmát Belgrád (MTI). Nagybecs- kereken üzembe helyezték Jugoszlávia legnagyobb mal­mát, amelynek berendezését magyar vállalatok készítet­ték és szerelték fel. A ma­lom munkafolyamatai egé­szében automatizáltak. Mű­szakonként mintegy 30 ton­na gabonát őröl. és az organizáció véres ke­gyetlen terrorja elől.; ? “ „A „Nagyar Komité“ veze­tői — dr. Jordán Emil perjel, dr. Kogl Szeverin páter és dr. Jancsó Albert volt hadbíró százados — több milliót sik­kasztottak a .menekültek“ ré­szére összegyűjtött pénzből. E hatalmas sikkasztási botrány ma már a brazil bíróság előtt van.“ A levélíró a továbbiakban beszámol arról is, hogy ez év február 8-án Rio de Janeiró- ban a virágok szigetén több mint 230 személyt, köztük sok gyermeket, asszonyt, beteget és öreget véresre, kékre, zöld­re verettek, majd erőszakkal elhureoltatták őket az őserdő vidékére. A megkínzott embe­rek közül többeket olyan nyi­latkozatok aláírására, vagy megírására kényszerítették, mintha sorsukkal elégedettek lennének; A levél írója szerint dr; Al­berto Gonzago Femandlhez, az ENSZ dél-amerikai menekült- ügyi megbízottja mindenben fedezi a „Magyar Komité“ özeiméit, és az elégedetlenke­dőket egyik legutóbbi látoga­tásakor súlyos börtönbüntetés­sel fenyegette meg, ha nem nyugszanak bele sorsukba. a népek közős ügye Vas Istvánná elvtársnő Szigetváron Szigetváron a kultúrotthon- bam gyülekeztek a község dol­gozói, elsősorban a nők. A csütörtöki gyűlés előkészítésé­ben. ugyanis a legnagyobb sze­rep a nőtamács asszonyainak jutott, akik külön nőgyűlést is szerettek volna rendezni, azaz­hogy meg is rendezték, csak éppen egy kis „technikai hiba“ a nagyterem széksoraiban több nő ült, mint, férfi; Vas Isrtvámmé elvtársnő, az Országgyűlés alelinöke, a Haza­fias Népfront Országos Elnök­ségének tagja látogatta meg ez alkalommal a szigetvária­kat, hogy a békéről beszéljen; A pártbizottság, a nőtanáes, a K ISZ-szervezet, az úttörő- csapat üdvözletei után kezdte meg beszédét Vas Istvánné elv tó propagantíSgabőlvismerik ha zánkat és ezért félve lépték át a határt, a „vasfüggöny“ mö­götti borzaimsábat keresve. El­mondta, hogyan változott meg a hajóút során ugyanezeknek ae embereknek a véleménye és ezzel együtt magatartása is. Beszélt aíwófl a nyugatnémet, asszonyról, akiben egy nemrég elárvult bolgár kislány meg­halt édesanyját vélte felfedez­elrontotta a dolgot. így aztán társnő. Bevezetőül elmondotta, rai, s aki azóta sok-sok hosszú csütörtökön este hat órakor Baráti beszélgetés a komlói orvosokkal Dr. Huth Tivadar nevét jól ismerik Pé­csett, de ismerik az egész országban s az ország határain túl is. Egyetemi tanár, a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem rek­tora, s most ország- gyűlési képviselő- jelölt. Orvaskörökben csak úgy ismerik, mint akinek a tudomá­nyos tevékenység nemcsak munka, nem csak hivatás, hanem úgyszólván ez az egyetlen szórakozása is. Másik szenvedé­lye a fiatalok neve­lése, oktatása, ami­ről így nyilatkozik: „Mindent át akarok adni nekik. Mindent, amire engem tanítot­tak, amire magam jöttem rá tudomá­nyos kutatásaim so­rán. Büszke vagyok rá, hogy az új pécsi egyetemi város ter­vem az én aláírá­som is szerepelhet.n S hogy valóban büszke is erre, azt pénteken Komlón is bebizonyította, ami­kor mint képviselő­jelölt a bányászvá­ros orvosaival be­szélgetett. Itt is hosszasan is­mertette as új egye­temi város terveit. Elmondotta, hogy a pécsi egyetem 600 éves jubileumára megvalósul a pécsi orvost kar régi álma­Sok minden szóba került ezen az orvo­sokkal folytatott, meg hitt beszélgetésen, amelyen dr, Stein­metz Endre elvtárs, a megyei párt-végre­hajtó bizottság tagja is részt vett. A múlt­ról, a. jelenről, a jö­vőről diskuráltak és erre jobb alkalom nem is adódhatott volna, mint éppen itt Komlón. Komlón kézzel fogható, le­mérhető mind a há­rom. A múltat Bó- dossy dr. rendelője jelentette, amelynek felszereléséről úgy emlékeztek meg mint az orvosi munka le­becsüléséről. A jelennél többet időztek. Már szóba sem kerül, hogy Komlón szülészet, sebészet és különbö­ző szakú rendelők vannak, — mert hi­szen ez természetes hanem az új kór­házról beszélgettek s arról sem úgy, mint újabb vívmány­ról, mert a róhamo-- som épülő Komlón már ez sem tekint­hető újnak, — ha­nem ami még nincs, ami még mindig probléma. Például arról. hogy nagyim elkelne már a két­száz, sót ennél is többágyas kórház. És ahogy a ~vitából kide­rült, a legnagyobb gond mégis az orvo­sok és a betegek kö­zötti kapcsolat prob­lémája. Hogyan, mi­lyen módon foglal­kozzanak a páciens­sel, hogy az ne csak a kezelőjét, hanem tanácsadóját lássa orvosában. A késő estébe be­lenyúló beszélgetés­ből csak azt a követ­keztetést tudjuk le­vonni, hogy a szocia­lizmus építésében számíthatunk orvo­sainkra. Nem mes­terségről esett ott szó, hanem a szó legnemesebb értel­mében vett hivatás­ról, amelynek kifo­gástalan teljesítésé­hez a jövőben még több segítséget kap­nak Huth Tivadar professzortól, úgyis mint leendő ország­gyűlési képviselőjük­től. hogy most, amikor az ország a választásokra készül, ugyan­úgy beszélnünk kell a béke ügyéről, mint eddig és ezután, hiszen a békéért folytatott szüntelen küzdelem pártunk és kormányunk nemzetközi po­litikájának legfontosabb tar­talma. Ezután részletesen be­számolt az Országos Béketa- nécs két békehaijójának hét országot érintő háromhetes; út­járól. A gyűlés résztvevői nagy ér­deklődéssel hallgatták a be­számolót, amely szinte szemük elé varázsolta a lassan höm­pölygő Dunát, hátán a két fe­hér hajóval, s a két hajón a népi demokratikus és nyugati országokból összegyűlt 433 em­berrel; Előbb 28 magyar ismerke­dett a nyugati világgal. Becs­ből indult a két magyar béke­hajó* de előbb odavitte a ma­gyar küldötteket. Vas Istvánné elmesélte, hogyan járt, amikor meg akart pihenni egy ligeti pádon es a park one pénzt kő- • vetélt a pihenésért. A továb­bialtban is ilyen érdekes, jel­lemző epizódokkal világította meg, milyenek is voltak a ha­jó utasai, milyenek az orszá­gok, amelyeken keresztülha­ladtak, s hogyan fogadták őket azok lakói. Beszélt a hajóik nyugatnémet utasairól, akik csak .kormányuk rosszindula­levefet küldött már az árva kisiénynak, hogy ne érezze egyedül magát. Beszélt a ro­mán lányok párna táncáról és a kis szovjet psoratrofcrdl, akik egyéb tárgyakból kifogyva; zsebpénzüket és játékaikat ajándékozták oda a külföldről érkezett békdharcos felnőttek­nek, hogy legyen, ami hazatér­ve emlékezteti majd őket a Szovjetunióra és annak barát­ságos népére* Ismertette Vas Istvánné elv­társnő azokat a sötét erőket is, amelyek szemben állnak a bé­ke törekvésekkel, a békét sze­rető embemekikél. Elmondotta, milyen nehéz helyzetben van­nak a nyugati békeharcosok, hogyan üldözik őket „kommu­nista propaganda“ gyanújával, hogyan igyekszenek a háború­ra spekuláló imperialista kö­rök elfojtani minden, olyan megmozdulást, amely a népek békeak ara tárnak nyilvánításá­val keresztezi agresszív poli­Végül arra körte Vas Ist­vánné a szigetváriakat, ne fe­ledjék el, mennyire fontos alapja a béke mindennapi munkánknak, fejlődésünkül, k. ezért a választásokon úgy sza­vazzanak, hogy gondoljanak pártunknak a béke védelmé­ben folytatott következetes harcára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom