Dunántúli Napló, 1958. szeptember (15. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

1958. SZEPTEMBER 2. NAPLÓ 5 's FIATALOK! Alakítsatok falusi ifjúsági szövetkezeteket! A KISZ Központi Bizottsága és a SZŐ VOSZ határozata A SZÖVOSZ igazgatósága és a KISZ Központi Bizottsága együttes határozatot hozott a falusi ifjúsági szövetkezetek alakításáról, illetve működésük alapelveiről. A falusi ifjúsági szövetkezet keretében egy, vagy több ifjú­sági szakcsoport, társulás jö­het létre, amelyben önként tö­mörülnek azok a fiatalok, akik egy vagy több növényfajta, il­letve egy vagy több állatfaj te­nyésztésére szövetkeznek; A falusi ifjúsági szövetke­zetét létrehozó fiatalok a nö­vénytermesztési üzemágon be­lül elsősorban belterjes nö­vénytermelésre, kertészeti és más intenzív kultúrák ter­mesztésére társuljanak. Kerté­szeti üzemágon belül — első­sorban Budapesten és vidéki városokban, azok környékén ksrtgandozó és telepítő cso­portokat hozzanak létre a te­lepítésre, a kártevők elleni vé­dekezésre, a permetezésre, a metszésre, stb. A kisállatte­nyésztés területén közös tele­pen, vagy háztáji tartásban külön-külön is foglakozhatnak hús- és prérrmyúl, angoranyúl, baromfi, húsgalamb, laborató­riumi kisállatok tartásával, selyemhemyótemyéBztéssel és méhészettel. ' A falusi ifjúsági szövetke­zet egyrészt a falusi fiatalokat, másrészt az általános és közép­iskolai tanulókat egyesíti. Egy községben csak egy falusi ifjú­sági szövetkezet szervezhető, vidéki városokban több is alakulhat. Megalakításukhoz és működésükhöz legkevesebb húsz tagra van szükség. A falusi ifjúsági szövetkeze­tek a vonatkozó kormányren­deletben a mezőgazdasági tár­sulások és termelői szakcso­portok működésére meghatá­rozott alapvető szabályok sze­rint a földművesszövetkezetek keretében működnek. A SZÖVOSZ és a KISZ Köz­ponti Bizottsága együttesen * gondoskodik arról, hogy a megalakuló falusi ifjúsági szö­vetkezetek részére biztosítsák a műkö­dési feltételeket. A lehetőségek határain belül megfelelő nagyságú állami tar­talékterületet, vagy más törvé­nyesen igénybevehető földte­rületet bocsátanak az ifjúsági szövetkezet rendelkezésére. Segítik a megalakuló ifjúsági szövetkezetek állattenyésztő• szakcsoportjait a tenyésztéshez ] szükséges leszerelések és te- i nyészállatok megszerzésében, olyan jellegű tevékenységet! folytató ifjúsági szövetkezetek- i nél, amelyek tagjaik munka-; idejét tartósan lekötik és ál­landó foglalkozást biztosíta- _ nak, a jövedelemelosztásnak j olyan formáját kell kialakíta-j ni, amely a bevételekből rend­szeres havi előleg folyósításit teszi lehetővé. A jövedelemelosztás szabályainak kialakítása so­rán arra kell törekedni, hogy a jövedelem nagyobb ré­szét munka szerint, kisebb ré­szét pedig részjegyek arányá­ban osszák fel. A falusi ifjúsági szövetkeze­tek élén intézőbizottság áll. Az intézőbizottság ülései között a szövetkezetét egy évi időtar­tamra választott elnök vezeti. 100 000 forint értékben járdát, várótermet épí­tenek a komlói fiatalok A Komlói Állami Építőipa­ri Vállalatnál dolgozó ipari­tanulók a KISZ-szervezet kezdeményezésére tevékeny részt vesznek az ifjúsági ta­karékossági mozgalomban. Többször részt vettek már hanyagul eldobált anyagok összegyűjtésében, munkájuk­ban felhasználják a törött téglákat és a megmentett más anyagokat is, amivel már több tízezer forint meg­takarítást értek el. Ebben azonban nem merül ki tevé­kenységük. Százezer forint értékben új járdák építését, a rosszak ki­javítását, Anna-aknán autó-s buszváróterem építését aján­lották fel. A fiatalok azóta — mintegy negyvenen — már több vasárnap megjelentek a bányászváros utcáin és szor­goskodásuk nyomán a kökö- nyösi városrészben egy utca már elkészült. Az iparita- nuló-iskolások munkájában egyik idős mesterük is tevé­keny részt vett. A fenti — összesen 100 000 forint értékű — munkák el­végzését a fiatalok októberig tervezik. Hámán Kató 3 000 tonna szenet adtak terven telel a komlói KISZ-brigádok A Komlói Szénbányászati Schwarcz-brigád vájárjai gon- __ Trösztnél 40 KISZ és ifjúsági dósán ügyelnek a szén minősé- ! brigádban félezer fiatal dolgo- ' —----’—*—*”—*--------* zik. Ebből 27 brigád van szé­nen — fejtésben és elővájáson, — a többi szállításon és egyéb kiszolgáló munkahelyeken te­vékenykedik. A 27 szeneid bri­gád a bányásznapi verseny kezdete óta több mint 3 000 tonna szenet adott terven felül. A tröszt hét üzeme közül a 1884-ben született foltozó varga leányaként. Tanltónó szeretett volna lenni, csak ebéden és uzsonnán élt éveken át, de célját a sok nélkü­lözés ellenére sem sikerült elérnie. A szegények betegsége, a tüdö- vész sírba vitte szüleit, s a kis Katónak kellett testvéreiről gondos­kodnia. Kimaradt a tanítónőképzőből, a MÁV. pénztárosa lett. gcre is. Komoly riválisuk azon­ban Tóbiás Béla KISZ-brigád- J ' ja, amely 850 csille szenet; adott a verseny eddigi szaka-; svában. A komlói Béta-aknán - Lovas Sándor, Nagymányokon Uerner Ferenc fejtési KISZ brigádja tűntek ki, míg a komlói Kossuth-bányán a fia­talok azzal szereztek hírnevet komlói III-as akna fiataljai ve- maguknak, hogy 50 000 forint zetnek a versenyben. Schwarcz értékű anyagot mentettek meg József KlSZ-brlgádja már csaknem ezer csille szenet adott tervén felül és a bányász­napra kitűzött 5 000 forintos jutalom egyik esélyese. A Csalánosból ifjúsági park N AGYPALLÓN Elindulunk Gruber Ferenc tanácstitkár elvtárssal. Útköz­ben két kiszest — egy fehér- blúzos leányt és egy 15 éves­nek látszó fiút — hív ki az egyik házból. Most már hár­man baktatunk a falu legmé­lyebb pontján lévő völgybe. mokot hordtak, Fábián Béla kiszista erős oszlopokat fara­gott a röplabdapályának, Szir­A kocsmával szemben nagy, mai Sándor befestette. Minden­téglálapalákú, síma területre mutat Gruber elvtárs. Teli van katonás sorba ültetett nyárfák­kal. 1951-ben még kacsaúsztató volt... Bizony, szépen megnőttek ezek a fák! Tízméteresek, ár­nyékot is adnak már. A diszisták ültették. Auth Anna is részt vett a munkában (így hívják a fehérblúzos leányt). Amint mondja, a csa­lán is szerette a talajt, vígan, buján tenyészett a nyárfák kö­zötti tisztásokon, haragoszöld levele éveken át ingerkedett a fiatalokkal, míg végül... — Egyszer, úgy február vége táján szól nekünk a Feri bá­csi (a tanácstitkárt hívta így), hogy a községfejlesztési tervet tárgyalják, szeretnék meghall­gatni a KlSZ-tagság vélemé­nyét. összegyűltünk. Az igazat megvallva, addig nagyon pan­gott nálunk a szervezeti élet, szégyeltük magunkat. Elhatá­roztuk, hogy kiköszörüljük a csorbát: ifjúsági parkot épí­tünk a csalánosból. A tanács pénzt, mi pedig erőt adunk hozzá, a közös munka majd egybekovácsolja a kiszeseket!... A tanács néhány idősebb tagja nem nagyon lelkesedett a tervért. Röplabdapálya, shortra vetkőzött lányok? ... Még mit nem? De a többség a 'fiatalok párt­jára állt. Megkezdődött a mun­ka. Lekaszabolták a csalánt, elplanirozták a területet, ho­ki dolgozott, amint Bérezés Adám mondja (ő a velünk tar­tó 15 éves legényke) különösen a fiúk tettek ki magukért. A röplabdapálya tehát elké-: szült. Nagyon megszerették, még a kékesdi és szebényi | fiatalok is eljöttek. Két nyárfasorral odább 7—; 10 méteres betonozott tánche­lyet építettek. Ettől kezdve itt táncoltak a fiatalok. Az időseb­bek is otthagyták az áporodott- szagú kocsmát, az árnyas fák alá hívták a csapost, s onnan gyögyörködtek vidáman szóra­kozó gyermekeikben. Az ifjú­sági park lett a falu központja vasárnap délutánonként. Még a maradi emberek is megeny­hültek, a tanács egyhangúan kimondta, hogy akármennyibe is kerül a park, ki kell építe­ni. A földművesszövetkezet ezer forintot ígér ... A további tervek. A tánche­lyet követő nyárfasor után tekepályát építenek. Betonpá­lyásat szeretnének, gumigo­lyókkal. A tánchely mögé kis bódét emelnek az italmérés számára, a park déli részét gyermekjátszótérnek akarják berendezni. Két hintával. Az egyik billenő hinta lenne, a másik pedig olyan körbenfor- gó, mint a sétatéri Pécsett. „Feri bácsi" levelet írt ebben az ügyben a pécsi II. kerületi tanácsnak, s nem nyugszik ad­dig, amíg a célját ef nem éti... tízezer forintjába sem kerül tanácsnak, mert a kiszesek se­gítenek. Megérdemlik a dicsérő szót. Ezt minden faluban meg lehet­ne csinálni/ társadalmi munkában. Élenjárnak a komlói bá­nyászfiatalok az új alkalmazá­sában is. A III-as aknai Puháj László elővájó brigádja az első Komlón, amely vasgyűrűkkel biztosítja a széntelepben haj­tott gurítókat. A Puháj-brigád naponta 4 métert halad előre, eddig tíz méter előnyt szerzett és a bányásznapra — tíz nap­pal a határidő előtt — átad egy új fejtést. A Béta-aknán ugyancsak ifjúsági brigád dol­gozik az ország legkorszerűbb kamrafejtésének kialakításán, amelyet szabályozható könnyű-1 fémtámokkal biztosítanak és ♦ ahonnan a Rudolf-féle pneu- J matikus szénszállítóval „szip- • pantják” a csillékbe a szenet. Az új — kísérleti fejtést ugyancsak a bányásznapig ad­ják át a termelésnek. 1918. nyarán megismerkedett Landler Jenővel, a vasutas munkások népszerű vezetőjével. A találkozás egész életére elkötelezte a mun­kásmozgalommal. Hámán Katót a vasutasok kedvelt szónokai között emlegették, elsők között lépett be a Kommunisták Magyarországi Pártjába, a tanácsköztársaság alatt a Munkás- és Katonatanács tagja tett. Hónapokig gyötörte ezért a horthysta rendőrség, de az acélos­sá edzett munkásasszonyt nem tudták megtörni. „Hogy jó pedagógusokká váljatok../6 get, s a kis elsősök vették át a könyve­ket, tanszereket, amely valami ki­mondhatatlanul ér­dekes világ szimbó­lumának látszott a szemükben. Utána a lányok, a magyar és német tanítőnőképző és az óvónőképző diákjai Szeptember else­jén délelőtt nagy csapat fehérblúzos lányra tűzött a séta­tér sétáló öregjeit melengető nap. El­sősök nézelődtek té­tova tekintettel és leplezetlen izgalom­mal, a felsősök, de még a negyedike­sek se takarhatták gyűltek össze, hogy el fölényes pillantó- meghallgassák Dó­saikkal azt a min- bay Józsefnek, az : denkori izgalmat, igazgatóhelyettesnek amely az évnyitók- beszédét. kai jár. A szülők — bár sajnos, nem jöt­tek el nagyon sokan lányaitok íil iz­gultak, nemcsak a nap ünnepélyes vol­ta, hanem amiatt is, hogy vajon sike­rül-e az idei tanév erőpróbája is? Előbb a gyakorló kicsinyei hallgatták Mindezt még az idén akanjákl végig mélységes A fiínfúl/eit * io I monil megteremteni. A hintákat ' is beleszámítva, az ifjúsági park megilletődéssel a megnyitó ünnep6é­A megnyitó ünnep­ségen elhangzott szavak elsősorban arra világítottak rá, hogy a leendő taní­tónők és óvónők feladata nem merül ki a tananyag elsa­játításában. — Nektek be kel! bizonyítanotok — mondotta Dobay Jó­zsef igazgatóhelyet­tes —, hogy a szo­júság nevelésére is felkészültetek. Nagy ez a felelősség, nagy lesz a munka. De ez nem jelenti azt, hogy most a felelős­ség súlya alatt gör­nyedve, fáradt öreg­emberekké váljatok korotok ellenére. Ez csak annyit jelent, hogy legyetek ké­szek befogadni mindazt, amit mi adhatunk, fordulja­tok sokszor neve­lőitekhez, az ifjúsá­gi szervezethez, használjatok ki min den alkalmat, hogy felelősségteljes mun kátokra jól felké­szülhessetek. Ezek után az egész tanári testület ne­vében jó munkát kívánt Dobay Jó­zsef az iskola ta­nulóinak a ma reg­gel kezdődő tanítá­Amikor kiszabadult, a vasút — 16 évi szolgálat után —, egy fillér nélkül kitette az utcára. Takarított, mosott, később egy vegyüzembe került. — A Kommün bukása óta állandóan részt vett a földalatti mozgalomban, de az árulás statárium elé juttatta. Emelt fővel vá­dolta a horthysta vészbirákat: „Tudják önök, bíró urak — mondotta nekik —, mit éreznek a munkásanyák, ha gyermekeik kenyeret kér­nek és nem tudnak nekik adni?!... Megmondom önöknek: a tíz kör­mével is képes harcba menni, hogy ez a helyzet megváltozzék!...'' cialista szellemű if- si évre. 32 hónapi börtönnel akarták elhallgattatni, de ezúttal sem sikerült. Kiszabadulása után ismét csatasorba állt... Többször átszökött a határon, a párt Bécsben székelő Külföldi Bizottságához, s volt úgy, hogy hóförgetegben, (egesesöben tette meg az utat. . . 1929-ben a be­börtönzött Kommunistákat és nélkülöző hozzátartozóikat támogató Vörös Segély vezetője lett. — 1931- ben ismét elfogták a rendörkopók és annyira megkínozták, hogy kiszabadulása után két hónapra iszo­nyú raenvedések közepette meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom