Dunántúli Napló, 1958. szeptember (15. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

4 NAPLÓ ÍOSS. SZEPTEMBER 2. JüilßlcbüL JELENTIK LONDON Aa angol külügyminisatérium szóvivője kijelentette, az an­gol kormány megelégedéssel fogadta, hogy a szovjet kor­mány hozzájárul a tárgyalások október 31-1 megkezdéséhez, az atomkísérletek nemzetközi ellenőrzéssel párosuló felfüg­gesztéséről. NAGASZAKI Nagaszakiban pénteken meg­halt az 1945-ös amerikai atom- bombázás rádióaktív kisugár­zásainak 14. áldozata; NEW YORK A New York Times hétfői genfi jelentése szerint szovjet tudósok magánjellegű javas­latot tettek, s ebben azt aján­lották, hogy az Egyesült Álla­mok és a Szovjetunió közös programot dolgozzon ki a ter­monukleáris erő ipari célokra való kihasználására; PÁRIZS A 1’Humanité Dimanche köz­lése szerint Párizs Saint-Denis nevű külvárosában a rendőr­ség letartóztatta a Francia Kommunista Párt két tagját, mert olyan falragaszokat he­lyezett el, amelyek felhívják a lakosságot, hogy a szeptem­ber 28-i népszavazáson az al- kotmányreform-tervezet ellen szavazzon. KAIRO Anglia fegyveres erőket össz­pontosít Muszkatban, a Bah- rein-szigeteken és az Arab-fél­sziget más részeiben. Az As- sark repülőtérre szakadatlanul érkezik repülőgépen a külön­féle hadfelszerelés. Mindez azt bizonyítja, hogy az angol meg­szállók nagyarányú támadásra készülnek az omani hazafiak ellen. BELGRÁD Jugoszláv búvárok Rovinj közelében 43 méter mélységben megtalálták a Baron Gautsch osztrák—magyar utasszállító gőzös roncsait: A fényűzően berendezett hajó 1914-ben öt­száz utassal a fedélzetén akná­ra futott és elsüllyedt. A Bá­ron Gautsch akkori fogalmak szerint óriási összegbe, három­millió aranykoronába került. Roncsait most kiemelik, mert igen sok értékes arany- és ezüstholmi van a belsejében. CAPE CANAVERAL Az amerikai légierő Snark nevű távolból irányított raké­tája, amelyet szombaton kísér­letképpen kilőttek, hatezer mérföldre tervezett repülése alatt technikai hiba következ­tében hét órával a kilövés után a tengerbe zuhant. KAIRO Az Al Ahram Port Said-i jelentése szerint angol csapat- szállító hajó haladt át pénte­ken a Szuezi-csatomán. A ha­jó kétezer angol katonát szál­lított Ciprusról a Távol-Kelet­re. MONTEVIDEO A vasárnap Venezuelában tartott országos tanítói érte­kezleten kijelentették: Vene­zuelában islkolahiány miatt 600 000 gyermek maradt ki a tanulásból, egész L&tin-Ameri- kában pedig 18. millió gyermek nem jár iskolába. Első lépesek Piros térítővel le­takart, virággal díszí­tett asztal áll a me­szes» általános iskola előtt a sportpályán. Ünneplőbe öltözött szülők gyülekeznek4 S kint az iskola előtt „öreg" és fiatal tanulók adnak egy­másnak találkát. Pá­rosával hosszú lánc­ba állnak és elindul­nak. Elől a 6 éltesek, kislányok, kisfiúk. A kis csöppségek hajá­ba nagy fehér masnit kötött az édesanya gondos keze, ruhájuk tarka, mint a mezei virágoké. A kisfiúk legtöbbje sötét nad­rágot, fehér inget s piros úttörőnyakken- dót visel. Odasorakoznák az asztal elé, szembe az iskola épületéveli s nézegetik az épületet, második otthonukat. Van is mit nézni ezen az iskolán. Tavaly még 8 tantermes volt, az idén már 16 tan­termesre bővítették, 22 osztályában mint­egy 600 gyerek ta­nulja az ábécét; a számtant, a földraj­zot. Csaknem 600 gye­rek sorakozik a pá­lyán, körülöttük mo­solygós arcú szüleik. Egy-két elsőosztályos még sírva fakad, ki­szalad a sorból, oda­bújik édesanyja mel­lé. S az édesanya megfogja a kezét s vezeti vissza a töb-' biekhez.;: „Osztályok vigyázz” hallatszik a mega- fonból s felcsendül a Himnusz. Vigyázzba áll az egész ünneplő közönség, kihúzzák magukat a gyerme­kek is. Van valami meg­ható minden tanév­nyitó ünnepségben, amikor sok-sok kis­lány és kisfiú első lépéseit teszi a tudo­mány felé. S milyen ellentét! Az egyik sor elején 6 éves szöszke kislány áll, mellette a fehérbajszú nagy­papa, fogja a kisuno- kája kezét. Vajon mi­re gondolhat ezekben a pillanatokban a nagypapa? Talán ar­ra, hogy ilyen szép iskolába ő soha nem járt, vagy talán arra, hogy-.-.-, hogy de jó lenne még egyszer fiatalnak leírni.n A szülői munka- közösség és a nő­tanács nevében Har- ka Jánosáé köszönti a szülőket, pedagógu­sokat, majd Pavli- csek János, az iskola igazgatója mond ün­nepi beszédet. Az ünnepség után kis csoportok alakul­nak. Mellettem egy édesanya fogja első­osztályos kislánya kezét s beszélget a tanítóval. A tanító közben megsimogatja a kislány buksi fejét. A kislány ránéz s másik kezét a tanító bácsi felé nyújtja. Ketten fogják már a kis elsőosztályos kezét.-., Az USA „közvetett“ intervenciója A 36 000 km8 — te­hát Dunántúl terü­leténél valamivel nagyobb — Tajvan szigetét, valamint a kínai partvidék előtt fekvő Kimoj és Ma­ca szigetcsoportokat az amerikai milita­risták által támoga­tott reakciós csang- kajsekista klikk csa patai tartják meg­szállva. A kínai partvidék előtti szi­getcsoportokról a csangkajsekista tü­zérség provokációs célzattal rendszere­sen lövi a partmenti városokat és falva­kat. Ezt viszonozták megsemmisítő ágyu- tűzzel a fucsieni arcvonal katonái, J ELMAGYARÁZ AT: A) A Távol-Kelet áttekintő 3. Pozitív semlegességet folyta- 5. Hadikikötők Tajvanon, térképe. tó távol-keleti országok. 6. Amerikai és csangkajsekista 1. Az USA igazgatása és befő- B) Tajvan szigete és a vele légitámaszpontok. lyása alatt álló országok. szemben elterülő Jcéfkw part- I. A Kimoj-szigetek, Tajvan 2. A Brit Nemzetközösség te- vidék. előretolt bázisa. Unites tenures® Hétfőn délelőtt az új bécsi sportcsarnokban Schärf köz­társasági elnök megnyitotta a IV. nemzetközi biokémiai kongresszust, amelyen több mint kétezer tudós — köztük magyarok is — vesz részt ;* földkerekség ötven országából.** A több részlegben tartandó kongresszuson a fehérjekuta­tás újabb eredményeit, az anti­biotikumok alkalmazásával szerzett tapasztalatokat vitat­ják meg, Felvilágosítjuk a felvilágosítót Hétfőn este az MTI szer­kesztőségből felhívtuk a vas­úti felvilágosítót, a mohácsi reggeli vonatindulás iránt ér­deklődtünk. A felvilágosító — női hang — 4,50-kor és 12.10 h-kor induló vonatról adott tájékoztatást. Amikor utaltunk arra, hogy egy hét óra tájban induló vonatról is tudunk, udvariatlan módon a következő választ adta: „Hát ha hét órás vonattal akar menni, akkor menjen azzal” — de arra már nem adott ví-j laszt, hogy válóban indul ej ebben az időtájban vonat.) Végül a 28-04-en, a portástólj tudtuk meg, hogy ez a vonat j pontosan 6.46 h-kor indul és: ezután a felvilágosítónak fsj figyelmébe ajánljuk ezt — va-j lamint a jövőre vonatkozóan: az udvarias hangnemet és a\ pontos felvilágosítást. Elvégre azért van1 IGAZ SÁNDOR a Távol-Keleten rületei. 4. Az amerikai VII. flotta. ÄP^@HlKOETESEI!C — HALÁLOZÁS, Felejthe­tetlen jó anyós, nagyanya és rokon, özv. Dudás Ferencné, sz. Vasié Danica temetése 3-án szerdán délután 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyá­szoló család. — Fájó szived tudatjuk, hogy felejthetetlen testvérünk, Právicz Béláné, sz. Bédy Er­zsébet Budapesten aug. 28-án elhunyt. Temetése szeptember 3-án, délután 4 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászol­ják Engeszer család és a ro­konság, — Rapp Ferenc uy. bányász augusztus 31-én, 86 éves korá­ban rövid szenvedés után el­hunyt. Temetése 2-án, kedden délután 4 órakor lesz a pécsi köztemetőben, Gyászoló család. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen drága jő féleségem és édes­anyánk temetésén megjelené­sükkel, koszorúik és virág­csokrok küldésével nagy bá­natunkat enyhíteni igyekeztek. Nécsey és Polőnyi család, A Szigetvári Konzervgyár gépészmérnöki állásra pályá­zatot hirdet. Pályázhatnak élelmiszeriparban gyakorlott gépészmérnökök. Pályázatot a tanulmányi adatokat feltün­tető életrajzzal a vállalat sze­mélyzeti osztályára kell kül­deni. Elveszett augusztus Ut­án egy tárta, cifra gö- be a szentlőrinci or­szágúton, becsületes megtaláló értesítsen, Pécs, Gyárváros, Dó­zsa György utca 17, IC Áruforgalmi előadót — (áruforgalmi vezető helyetest) keres a Dél-Dunántúli PIERT pécsi központjához. — Bérezése, képzettség­től, gyakorlattól füg­gően 1 700—2 000 Ft. — Pályázatokat eddigi gyakorlat feltüntetésé­vel. PIERT, Pécs, Per­ccel utca 2; dinre. Egy vagy kétsaoba­konyhás lakást kere­sek, költséget téritek. Ajánlatot Dugonics u. 45-be, este 5—7-ig ké­rem. 23 Bútorát, ha régi, eine pazarolja; Alpár újjá­alakítja. Tekintse meg átalakított bútoraimat. Alsó-Balokány utca 41. 18 Figyelem! Háló; kom­binált, konyhabútor rendeléseket jutányo­sán készít Bisohoff asztalos, ugyanitt — nagyméretű diófumé-' ros kombinál tszekrény igényesnek eladó. Bar- tók Béla u. 37, 11 Pöce gödör tisztítását vállalja vidéken is Bielcs, Basamalom u. 92. SZ. 15 Kiárusítás! Számtalan cikk olcsó áron! Fotópapírok 50%-kal olcsóbbak! Bor aktatáskák 206,— Ft-ról 180,— Ft-ra Gyapjú pulóverek 170, — Ft-ról 120,— Ft-ra Kötött női szoknya 130,— Ft-ról 78,—* Ft-ra Női kardigán 100,— Ft-ról 70,— Ft-ra Bébi ruha 105,— Ft-ról 80,— Ft-ra Kaphatók a Pécsi Állami Áruházban Elcserélném konyháé lakásomat 2 szoba-konyhádra, eset­leg nagy szoba-kony- hás. speizos lakásra, különtoöaetet térítek. Csakis belváros, vagy budai részien. Engels u. 38. sz. Csükósék. ' ___________H> Az onnal beköltözhető kis családi ház nagy gyümölcsössel, 35-ért eladó. Székely Berta­lan u. 54.___________20 Jó állapotban lévő 350- es Jáwa eladó. Fize­tési kedvezmény le­hetséges. Pécs, Buzásy Abel u, 20.__________13 Ny ugati részen köny- nyen megközelíthető szőlőt vennék. Tele­fon: 24-84,___________17 Be ntlakó (bejáró), főző mindenest felveszek. Liszt Ferenc utca 18. _________________________12 El adó 15 hl fakád. két kisebb kád átalakítá­sára társat keresek. — Radnlcs u. 2._________9 Cserélem 2 szoba- komyhe, előszobáé, — udvari lakásom 1 szép belvárost szobáért és +1 szoba-konyhásért. szoba-konyha bárhol lehet. Cím: Citrom u. 9/2, sz. _______________6 ke resek kamatra 3000 forintot, rövid időre, fedezet van. Gonda István, Kökény, tégla­üzem. 1160 925 négyszögöl szőlő; 564 négyszögöl szántó, lét eladó. Érdeklődni lehet: Villány 379. sz. alatt; Keibert Adám­nál.________________1154 Ko nyhabútor, hálószo­babútor eladó. Pécs, Majláth u. 8.; udvar­ban balra._________1156 Eg y szép ezüst dísz­tárgy edadó. Déryné u. 16.; em, 3 csengetés; ___________________1158 Ki fogástalan állapot­ban lévő 250 ems-es Pannónia motorkerék­pár eladó. Pécssza- bolcs, Fedsőtelep 44. sz Bánfai.____________1170 Rö vid fekete zongora eladó. Érdeklődni le­het Erdősi zongora- hangodónál, Kossuth L. u. 89.___________1149 Fi gyelem! Fényképek, festmények keretezése, üvegezés háznál. Cson­ki, Pécs, Kossuth u. 28, sz.______________364 Be költözhető ház el­adó. Kertváros, Nyár­fa u. 8. Érdeklődni: — Majláth U; 24._______939 Tü zelő, si aim. homok, építőanyag és egyéb szállítást váddal. Hajdú Kálmán. Tel: 24-71, — Rákóczi út 47. 954 Baranya m. Baksa községben egy ház szabad kézből eladó, gazdasági épületekkel. 59, szám. __________1105 Si kondai Vadásztar.ya kisvendéglő üzemben! Hideg, meleg ételek. Italok! Presszó kávé. Nyitva délután 1 órá­tól. Hétfőn szünnap. Komlói Vendéglátóipa­ri V. kezdésében. Elcserélném modem; 1 nagy szoba, nagy­méretű tea-konyha, fürdő-, eflőszobás fő- bérleti lakásomat 2 szoba, összkomfortos­ra költségtérítéssel. — Alkotmány u. 32. I; emelet 3, ajtó, 1035 Német nyelvet tanít kezdőknek és haladók­nak. Basicsané; Rá­kóczi út 10. 1130 Összeköltőzők! Egy- szoba-halloe vagy — összkomfortos lakást keresek magas költ­ségtérítéssel. Vígan, — Márton u. 10. sz. Tel: 32-71;_______________1087 Bútorszállítás, zongora szállítás gumikerekű kocsikon. Sehreer Ot­tó, Doktor Sándor u. 27. sz. Tel: 15-54, 2-es mellék._____________107 Di vatos férfiruhát, — kosztümkabátot ké­szíttessen Soósnál. Szi­getvár, Kossuth tér 1, ____________________105 Rá diókészülékek és hangerősítő berende­zésék javítását szak­szerűen vállalom. Szá­lai Lajos, Szászvár. > ________________________202 Au tóköpeny. motor­köpeny, kerékpárkö­peny. gumicsizma vul- kandzádását szaksze­rűen vállalja Sáfárlk gumijavltó, Siklós; _____________________123 Hálószoba, új hármas­szekrénnyel, dió poli­túros, eladó. Bartók Béla u. 37._________1142 Ci mbalom, pedálos, kifogástalan állapot­ban eladó. Felső-Ma­lom utca 11. 1152 fl Pécsi Kazán- és Gépjavító KISZ Pécs, Felsőmalom a. 11. sí. Telefon: 11-52. elvállal mrndenmemű fűtésszerelést, kazánjavltást, mező- gazdasági és Ipari gépek, gőzgépek, stabil robbanómoto­rok, kompresszorok, hűtőgépek javítását és felújítását, autogén- és villkmoshegesz, tést, bármilyen esztergályo- zási és marási munkát. OLCSÓBB a naposcsibe! Hl OST VEGYENI I DARABJA 2,50 FORINT. Mindennap kapható Pé­csett, a Baromfi Feldol­gozó Vállalatnál, Doktor S. R. 33. se. alatt. Megrendelhető vidéken a szövetkezeti baromfifel­vásárlóiknál. Hűtőgépe fc, fagylalt# épek, presszógépek, mosógépek, kompresszorok kis és nagy javítását ga­ranciával vállalja a Pécsi Finommechanika gépjavító részlege, Pécs, Bajcsy-Zs. utca 12. sz. Telefon. 30-48. rVTTWTVWTTTWVTi ÉPÜLET- és GÉPLAKATOS-, ESZTERGALYOS- és MARÓS munkákat rövid határidőre vállalunk Pécsi VASAS KISZ Pécs, Zsolnay Vilmos u. 15. Telefon: 28-49, l?-95.. ■ A Szigetvári Cipőgyár állandó alkalmazta­tásra felső- és béiés- bőrvágó szabászokat keres. Fizetés darab­bérben 7,82 Ft, illetve 6,39-es órabérrel. ____________________239 Ép ületüvegezést, kép­keretezést megbízha­tóan készít Bódis Im­re, Szigetvár, Kossuth tér I. sz.___________127 El adó 18—20 kát. hold földdel kétszobás, konyháé, kamrás ház, jó karban lévő gazda­sági épülettel. Cím: Bonyár János, Nagy- csány. Baranya megye _____________________232 Orvosi rendelőnek megfelelő 3 szoba, hallos, modem örök­lakás eladó beköltö­zés! lehetőséggel. Ei- doklődni. Rakócz* ut 38. sz. Badogosmúhely, Bútort részletre Is rendelhet, komblnált- szekrény 5000 Ft-tól. Bartók B. u. 37. sz. ltj. Bischoff._______1143 Német nyelvet tanít nagy gyakorlattal ren­delkező tanárnő. SaMai u. 23. 1—2 óra között. ____________________5 Nő i kalaposok részére Hexacon fátyol — minden színben kap­ható — a készítőnél. Földi László gépihur- koló-mestor, Budapest IX, Ángyai u. 4. 1 Kertes házban fökV szintl, háromszobás, összkomfortos laká­som elcserélném ket- töszoba, személyzeti összkomfortosért a szi­geti részen. Ugyanott új állapotban lévő — nagyméretű kutyaól eladó. Telefon: 46-06. 7 TT----­Há lószoba, t konyha­szekrény, stedazsi. — varrógép,' smekrények, ágyak, asztalok eladók Felső-Vartiliáz u. 2. sz. Ford Prefekt személy­gépkocsi, 4 hengeres, 4 ajtós, generálozva eladó. Pécsbányatelep, Gesztenyés u. 35. sz. Templommal szemben. _____________________248 578 négyszögöl szőlő eladó. A Mecsek leg­szebb részén, körkilá­tás, víkendház, pince, teljes felszereléssel. — Rákóczi út 38., bádo­gosműhely;__________2 Hu nyadi .rí nos u. 33-as négyszob as. összkom­fortos osil- di ház kél harmad léjie öná’.ó 2 szobás, fiitdőszobái* t, lakással, bekffltőrfv m tőén eladó. I1

Next

/
Oldalképek
Tartalom