Dunántúli Napló, 1958. szeptember (15. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

»58. SZEPTEMBER 2. N A P t O 3 Még 84 lakást adnak át a bányásznapig Az idei bányásznapig a Ba­ranya megyei Építőipari Vál­lalat a Pécs—nyugati város­részben szeptember 4-én és 5-én további 48 bányászla­kást, a Komlói Állami Építő­ipari Vállalat pedig Komlón 36 bányászlakást ad át. Ezzel a két vállalat által az idén Pécsett és Komlón átadott bányászlakások száma 315 lesz, ami év végéig még to­vábbi 369-cel emelkedik. (IS) Hol sorsolják a lottót szeptemberben ? A sportfogadási és lottó­igazgatóság közzétette a lottó- sorsolások következő havi menetrendjét. Eszerint szep­temberben egy sorsolást a fő­városban, hármat pedig vidé­ken tartanák. Szeptember 5-én kettős sorsolás lesz Bu­dapesten. Ezúttal a 36. játék­hét nyerőszámait és az augusz­tusi tárgyjutalmaikat sorsol­ják. Szeptember 12-én Gyön­gyösön, 19-én Balassagyarma­ton, 26-án pedig Hódmezévá­sárhelyein sorsolják a lottót; 50 holdas zanytelep Megkezdték a Pécsújhegyi Erőmű 50 holdas zagytelepé­nek építését, ahová vízzel ke­verve juttatják ki az eltüzelt szén maradványait. A vizet a zagy telepről ezután vissza­juttatják. tisztítják és újra felhasználják. Az ötvenholdas zagytelep tíz év alatt töltődik annyira fel, hogy új létesítése legyen szükséges. ............................................... 31 ,5 millió forintot fordítunk az idén községfejlesztésre A helyi tanácsok ez évben közel 31,5 millió forintot irá­nyoztak elő községeik fejlesz­tésére. Ez az összeg, több mint ötszöröse az 1955-ben és közel háromszorosa az elmúlt évben e célra fordított összegnek. Je­lentősen növekedett a lakos­ság által fizetendő hozzájáru­lás is. A lakosság átlagosan álta­lános jövedelemadójának 12 százalékát fogja ez évben községfejlesztési hozzájáru­lásként fizetni. összegszerűségében ez több mint háromszorosa az elmúlt évben ténylegesen befizetett la­kossági hozzájárulásnak. A leg­magasabb hozzájárulást (20 százalékot) 38 tanács, 10 száza­léknál alacsonyabb hozzájáru­lást pedig 54 községi tanács szervezett meg. Az idei községfejlesztési ter­vek első félévi teljesítésére rá­nyomta bélyegét, hogy a ter­vek csak májusban készültek el és lényegében az első félév során csak az elmúlt évi pénz- maradvány állt a helyi taná­csok rendelkezésére. 1958. első félévében — az adókivetés el­húzódása miatt — a lakosság esedékes hozzájárulását még nem fizette be, csupán a hát­ralékok egy részének befizeté­se történt meg. Nehézséget akozott a megye részére biztosított alacsony bank-keret te. A megye községei több mint 4 200 000 forint értékben Igényeltek bankkölcsönt. bocsátottak rendelkezésre. E másfél milliós bank-kölcsön sem állt a községek rendelke­zésére még az év elsp felében. A hank-kölcsönök okozta nehézségek szemléltető példája a pécsváradi járás, ahol 33 község közül 28 bank-kölcsönre alapozta az 1958. évi község­fejlesztési tervét. A 25 község által igényelt bank-kölcsön 1 300 000 forintot tett ki. Ezzel szemben a végleges megyei ke­ret számításaikor a járás közsé­geinek 175 000 forint értékű bank-kölcsönt tudtak csak biz­tosítani. A félévben gyakorlatilag még nem jelentett áthidaló megoldást az a lehetőség sem, A viszonylag gyenge tervtel­jesítés ellenére a községi tanácsokat olyan mértékben tudták építö­anyaggal ellátni, mint még soha. Bizonyítja ezt, hogy a félévben összesen közel 1 000 tonna ce­mentet, az előző évnek körül­belül kilencszeresét adták köz­ségfejlesztési célokra. Nem oldódott meg azonban még teljes mértékben a létesít­mények tervezése és műszaki ellenőrzése. A községi tanácsok még ma is jelentős összegeket fizetnek ki olyan műszaki ter­hogy a tanácsok gazdálkodási vekért, amelyeket kellő hozzá­előleget vegyenek fel község­fejlesztési célokra Mindezen okok miatt értés nélkül készítenék és így a tervek szerinti építkezés nem engedélyezhető. a félév során a helyi taná- Nem jelent végleges megol­csők egész évre tervezett községfejlesztési bevéteik­nek csupán egyharmadát dást a műszaki ellenőrzés tudták teljesíteni. A tervezett bevételek jelentős elmaradása maga után vonta a rendelkezésre álló, amúgy is csekély pénzeszközök alacsony mérvű felhasználását is. A fél év során a tanácsok egész évi előirányzatuknak csupán 19 százalékát használták fél és a tervezett létesítmények nagy még egy jelentőségre hívja fel részének építése még nem kéz- a figyelmet. A községfejlesztési jelenlegi szervezete sem. A járási tanácsoknál foglalkoz­tatott 5 órás rmmkadíjú fiatal technikusok mun kábaállítása csak fél megoldás. A község­fejlesztési tervekben szereplő létesítmények építésének állan­dó és folyamatos ellenőrzése egész embert, egész napi fog­lalkozást követel. A községfejlesztési tervek félévi teljesítésének vizsgálata Ezzel szemben ezen mindössze 1 500 000 a címen forintot dődött meg. A félévi teljesítés arra enged következtetni, hogy ez évben a terveket maradéktalanul tel­jesíteni nem tudják. Mintegy 10—12 millió forintra tehető az az összeg, amely az év végén pénzmaradványként fog jelent­kezni, Gyógyszerész-értekezlet volt Pécsett Uj gyógyszertár épül a nyugati városrészen, a Kolozsvár utcában, Erzsébet’telepen, Kertvárosban, Komlón és Hidason Baranya megye 53 gyógy­szertárának vezetője egész na­pos munkaértekezleten tárgyal­ta meg a vállalat dolgozóinak fél éves munkáját; Szabó Pál elvtárs, a Gyógy­szertár Vállalat igazgatója be­számolójában ismertette, hogy ez évben milyen komolyabb fejlesztések várhatók. Eszerint 13 gyógyszertárban (Pécsvá- radon, Komlón, Mohácson, Szászváron, Pécsszabolcson, Sellyén, Hirden, Bíikkösdön, Vajszlón, Bolyban) az első fél­évben 223 000 forintos tataro- zási munkát végeztek és ez év­ben még 280 000 forintot for­dítanak a gyógyszertárak szé­pítésére. A siklósi gyógyszer- tár felújítására 100 000 forin­tot fordítanak építkezési hitel­ből, egyéb keretből pedig 80 000 forintot költenek a bútorzat felújítására. Pécsváradcm egy elektromos hűtőszekrényt vá­sárolnak, a bükkösdi, me- csekaljai, mohácsi, szászvári és vajszlói gyógyszertárak bútor­felújítására a második félév­ben pedig összesen 170 000 fo­rintot használnak fel. A három éves terv keretében a nyugati városrészben új gyógyszertá­rat építenek. Ennek berende­zésére a vállalat összesen 250 000 forintot irányzott elő. V Hosszas huza-vona után ez évben elkészül az Erzsébet- telepi gyógyszertár is. A déli városrész gyógyszerellátásának biztosítása érdekében pedig a Kolozsvár utca sarkán beindult építkezés keretében ugyancsak Tamási Lajos SZB-elnök új gyógyszertárat létesítenek, ismertette a gyógyszerészek kö- Ennek felszerelésére 150 000— zötti munkavereeny eredmé- 200 000 forintot irányoztak elő. nyét. A verseny során a 10/21- Komló-Kender földön már épí- es számú dunaszekcsői gyógy­vállalat III. he­lyezett a 10/16-os számú pécs- szabolcsi gyógyszertár lett. Ve­zetője: Schubert Aurél, az SZB. vándorzászlaját és 500 forint pénzjutalmat kapott A gyógy­szertár beosztottjai ugyancsak pénzjutalomban részesültek. A negyedik helyen a vajszlói, ötödik helyen a mozsgói, hato­dik helyen pedig a komlói 10/ 25-ös gyógyszertár végzett. Dolgozói szintén pénzjutalom­ban részesültek. Az értékelés után, a vállalat igazgatója 15 000 forint pénz­jutalmat osztott ki a munka- versenyben élenjáró és azj első félévben jó munkát végzett dolgozók között, Megoldásra vár a gyógyszer- szertár elnyerte a tári dolgozók jobb lakásellátá- vándorzászlóját is. A sa. Arra van szükség, hogy mindenütt betervezzék a gyógyszerészek szolgálati laká­sát. A Gyógyszertári Központ­nak ezt sikerült elérnie, — Pécs kivételével. A vállalat 8 éves fennállása alatt a tanács­tól mindössze 2 lakást kapott a fennálló 12 lakásigénnyel szemben. Ez a kérdés összefügg az idős gyógyszerészek nyug­díjaztatásával is. Ugyanis 1960-ban sok idős gyógysze­rész eléri a nyugdíjaztatásá­hoz szükséges korhatárt, eze­ket a szolgálati lakásból más megfelelő lakásba kell áthe­lyezni majd, hogy új- gyógy­szerészeket lehessen a megye területén letelepíteni Szabó Pál igazgató elvtárs rámutatott arra, hogy a gyógy­szerészeknek a lakosság neve­lésével is kell foglalkozniok. Nem mindegy az, hogy miként magyarázzák az egyes gyógy­szerekből mutatkozó hiányos­ságokat. Ma gyógyszeriparunk termékei külföldön is kereset­tek, sőt világhírűek. Tehát, ha van egyes orvosok által felírt gyógyszerekben hiány, azt ha­sonló értékű más gyógyszerek­kel szinte kivétel nélkül, min­den esetben pótolni lehet. A gyógyszerészek teremtsenek jó kapcsolatot az orvosokkal, hogy ilyen konfliktusra ne ke­rüljön sor. És lépjenek fel a külföldi gyógyszerimádat el­len; terv kenetében működő köz­ségi üzemeknek a fél év fo­lyamán több volt a kiadásuk, mint a bevételük. összegezve: a községfejlesz­tési tervek félévi teljesítése azt mutatja, hogy a községfej­lesztést szabályozó rendelkezé­sek kiadásakor egyes felsőbb szervek nem jártak él kellő körültekintéssel. Ennek követ­kezménye, hogy a tervekben előírt feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi eszközök nem álltak idejében rendelke­zésre. Így a tervek maradékta­lan teljesítése ninos biztosítva. Kevés vigasszal szolgálhat az a tény, hogy ez év első félévében a helyi tanácsok községfejlesztésre többet fordítottak, mint az elmúlt év hasonló időszaká­ban. Az elmúlt napokban — az em­lített nehézségek áthidalására — a pénzügyminiszter 3 millió forint gazdálkodási előleg-kere­tet biztosított Baranya megye részére. Ennek alapján a köz­ségfejlesztés nagyobbütemű munkája a II. félévben várha­tó. Elkerülhetetlen azonban, hogy a célul kitűzött feladatok egy része ez évben már nem valósul meg és 1959. évre hú­zódik át, A bányásznap előtt • •• Egy hét múlva nyolcad­szor ünneplik bányászaink a bányásznapot. A baranyai bányavidékeken is minde­nütt nagy a készülődés. A bányaüzemekben már kifüg­gesztették a hűség jutó lom­ban részesülők névsorát, a legtöbb helyen naponta köz­ük a bányásznapi verseny­ben legjobb eredményt el­érők nevét, a tereken ácsol­ják már a bányásznapi vásár pavilonjait s mindenütt ter­vezgetik, hogy mit vesznek a hűségjutalomból. A jelek szerint az idei bányásznap külsőségekben sokkal na­gyobb szabású lesz, mint az eddigi hét közül bármelyik. S ezek a külsőségek egy ki­csit él is vonják a figyel­met a lényegről. Kevés szó esik ugyanis arról, hogy a mostani bányásznap nem egy akármilyen ünnep lesz, hogy nem csupán a hűségjutalom kiosztásának, a bányásznapi vásár megtartásának a nap­ja, hanem sokkal több en­nél: újabb határkő a bara­nyai, a magyar bányászok történetében. Igen, újabb határkő, mert a hetedik bányásznap óta — mint a felszabadulás óta minden esztendőben —, va­gyon sokat mentünk előre. A baranyai bányaüzemek termelése például az elmúlt fél esztendőben közel 30 szá­zalékkal magasabb volt, mint a máüt év hasonló idő­szakában. A széntermelés ilyen mérvű növekedése ugyanakkor a minőség javu­lásával járt együtt. Persze mindez egymagában nem sokat mond annak, aJci nem ismeri közelebbről a bara­nyai bányászok munkáját, aki nem tudja, hogy ez az eredmény már nem a lét­szám növelésének, s nem a minden áron való tervtúl­teljesítésnek a következmé­nye. Mert az ilyesmi a bara­nyai bányaüzemekben már — szerencsére — ritkaság számba megy. Megyénk bá­nyászainak munkájára az utóbbi időben sokkal in­kább a tervszerűség, az egyenletes termelés volt jel­lemző. A Béke-aknai bányá­szok például már május óta napról-napra teljesítik, sőt túlteljesítik a tervüket) A mennyiségi és a minő­ségi követelmények teljesí­tése természetes csak egy részét képezi a bányászok feladatának. De ha történe­tesen azt vizsgáljuk, hogy az elmúlt egy esztendő alatt jawwlt-e valamit a bá­nyák állapota, nagyobb lett-e a bányák biztonsága, akkor is elmondhatjuk, hogy ezen a téren is hatal­masat léptünSk előre. Bánya­üzemeinkben ugyanis egy­re több vágat öltözik vasba. mindenütt nagy kedvvel és akarással alkalmazzák a korszerű biztosítási eleme­ket. A komlói III -as aknán például már sikerült elérni, hogy a bánya összes nyitott vágatainak a 76 százaléka korszerűen van biztosítva. Az egy év története sok­sok egyéb eredményt is tar­talmaz. Ezek közül a legfon­tosabb kétségtelenül az: mit tettek a baranyai bányászok a termelés gazdaságosságá­nak a biztosításáért? Igen sokat — de még nem eleget. Ha az elmúlt félévi ered­ményeket a múlt év hasonló időszakával hasonlítjuk ösz- sze, akkor kiderül, hogy a komlói bányászok 79,58, a pécsi bányászok pedig 29,47 forinttal termelnek olcsób­ban egy tonna szenet s így egy tonna szén önköltsége az elmúlt félévben Komlón 326,54, Pécsett 297,70 forint volt. Ez kétségtelenül szép eredmény s ha mégis azt mondjuk, hogy a baranyai bányászok még mindig igen drágán termelnek, s a ter­melés költségeinek csökken­téséhez a rendelkezésükre álló lehetőségeket még vem minden esetben használják fel, ez azért van, mert a ba­ranyai szénbányaüzemek csak az elmúlt negyedévben 103 millió forintos veszteség­gel dolgoztak. S ez igen nagy összegi Igaz, ez a hatalmat vesz­teség elsősorban a kormány által elrendelt béremelések és a munkaidőt csökkentő intézkedések következménye, de mindjárt meg kell je­gyezni, hogy ha ebben az időszakban a munka terme­lékenysége megfelelően ala­kult volna, ez a veszteség lényegesen kevesebb lehet­ne s nem kellett volna a termelt érték közel száz szá­zalékát munkabérként kifi­zetni. Ilyen, sőt még ennél is eredményesebb munkát vár az ország a jövőben is a bá­nyászoktól cserébe mind­azért, amit a bányászok szá­mára különböző formában juttat. Hároméves tervünk megvalósítása, népünk jólé­tének fokozása ugyanis az elmúlt évinél 30 százalék­kal több s lényegesen jobb minőségű szenet is követel. Megköveteli, hogy minden bányász a tudása legjavát nyújtsa, fegyelmezetten, szor­galmasam. végezze a munká­ját, mert csak üy módon juthatunk előre a magunk tervezte úton, azon az úton, amely a bányászok számára is közelebb hozza a jelenle­ginél is szebb, boldogabb életet, .............................................................MIM...................... ti k a gyógyszertárat, a Gyógy­szertári Központ, Lánc utcai telepén pedig 1 000 000 forintos költséggel berendezik a gálá­méi laboratóriumot. E mellett a 3 éves terv keretében sor ke­rül majd a hidasi és kertvárosi gyógyszertárak felállítására is. 1960-ban összesen 12 gyógy­szertár korszerűsítése szerepel a vállalat tervében. Az 53 gyógyszertár kisebb tatarozási munkálataira ez évben 600 000 forint áll a vállalat rendelke­zésére. szertár, — amelynek vezetője Késői István gyógyszerész — a féléves értékelés alapján első helyezést ért el. Ezzel elnyer­te az Egészségügyi Miniszté­rium vándorzászlaját és vele járó 1 000 forint pénzjutalmat. A gyógyszertár takarítónője pedig 200 forint jutalmat ka­pott. A második helyre a 10/ 27-es magyarmecskei gyógy-_ szertár került. Vezetője: Illiásl Margit 700 forint, a gyógyszer-1 tár takarítónője pedig 200 fo- S rint jutalmat kapott. A gyógy­./Heg, keLL be elülni fífthő fiunkat” Melegség tölti el az ember szívét, ha végignéz az újmeszesi házakon. A sok új lakás, sok kis családnak, sok, ma még csak a leendő játszótér helyén játsza­dozó gyermeknek nyújtott új, egészsé­ges otthont. Azoknak, akik megbecsülik, akik nem gyűjtik az ajtó előtt a szeme­tet, akik nem törik ki az ablakokat, akik nem nyálakat tartanak a fürdőkádak­ban, akik vigyázni tudnak arra, amit az állam adott. Mert nem elég panasz­kodni, hogy nincs játszótér, hogy kevés az üzlet, előbb arra kell vigyázni, ami már megvan. Sok szó esett már a piszkos, elhanya­golt lépcsőházaikról. A jóérzésű emberek megelégelték őket. Elhatározták, hogy rendbehozzák, jobban megbecsülik ott­honukat. Németh Vince meghívott ben­nünket, hogy nézzük meg, mire jutották. A 8/I-es lépcsőház olyan szép, olyan tiszta, hogy szinte féltem poros cipőm­mel a lépcsőre lépni. A falakon képek, virágok, az ablakokon fehér csipkefüg­gönyök. Olyan, mint egy szépen kitaka­rított szoba. Alig akartam elhinni Do- lezsár Ottőné házmesternek, hogy 14 család lakik itt, hogy 18 csintalan gye­rek rója szüntelen a lépcsőket. — Tudjuk mi, hogy meg kell becsülni, amit kaptunk. Megmutattuk, hogy tisz­ták, rendesek az igazi bányászok. Mert bányász mind a 14 család. És elmondja, hogy nehéz volt a kez­det, hogy a házban sose veszekednek, hogy ő is élső naptői kezdve minden szabályt betartott, csak így követelhe­tett rendet. — És a gyerekeket hogy lehetett ama szoktatni, hogy csak az utcán játszanak, hogy a szemetet összeszedjék, hogy ne köpködjenek, és ne verjék le a falat? — Türelemmel, — mondják szerényen mosolyogva. — Szabó halika volt a leg­rosszabb a gyerekek között. Szemtelen volt, nem lehetett vele szót érteni. Az­tán egyik nap szóltunk halikának, hogy ő szigorú gyerek, biztosan jobban ren­det tud majd tartani, mint más. öt bíz­tuk meg azzal, hogy ellenőrizze a gye­rekeket, hogy biztosítsa, legyen mindig tiszta a lépcsőház. És halika a felelős­ség súlya alatt egészen megváltozott. Azonnal összeszedi a legapróbb szeme­tet is, vigyáz, hogy a többiek se szeme­telhessenek. — Jó a kollektíva — mondja Dole- zsámé búcsúzóul. — Itt mindenki tett azért, hogy tisztaság legyen. Az asszo­nyok még pénzt is adtak össze és olaj­festéket vettek. Markwart Ferenc raj­zóit, hogy csinosak legyenek a falak. Azzal búcsúztam, hogy megnézem a 3/11. és a 4/11-es lépcsőházákat is, mert versenyben állanak, kinek lesz szebb, csinosabb az otthona. Itt nincs házmester. A lakók maguk csinálnak mindent, maguk törődnek a tisztasággal. Éder Józsefné mesélte, hogy bizony minden ajtóba külön be kellett csengetni, ha lakógyűlést akartak tartani. Mert volt olyan hely, ahol nem­csak azt mondták meg, hogy nem érnek rá, de azt is, hogy az egész nem érdek­li őket. — S mégis sikerült. Tiszták a lakások is, kézimunka van mindenütt. Nevelik azokat, akik nehezen szokták meg a ren­det, szépen, szeretettel, hogy meg ne sértsék őket. Mert nehéz munka lehetett a 4/11. szá­mú lépcsőházban a 31 gyermeket arra megtanítani, hogy ne fogdossa a falat, hogy ne szemeteljen, hogy nem szabad lármázni. Milyen szép eredmény, amikor a 3 éves kis pöttöm gyerek ökölbe szo­rítva kezecskéjét, igyekszik felfelé a lépcsőn, nehogy a fekete tenyér a falhoz érjen és bepiszkítsa azt. Gyerekek, felnőttek együtt akarták, hogy tisztaság legyen. A családok 30 fo­rintot adtak fejenként, hogy kifestethes­sék a lépcsőházat. Csip ke fi) ggönyöke t is horgoltak. Szép minden, de büszkék is rá. A gyerekek idegent csak azért en­gednek be a lépcsőházba, hogy eldicse­kedhessenek, milyen tisztaság van. Jóérzéssel jöttem el tőlük, mert a 3/11, a 4111, a 8H-es lépcsőházak lakói a ta­náccsal karöltve végigkopogtatnak majd az ajtókon, kémek, agitálnak, segítenek, hogy a többi lépcsőház is tiszta legyeik hogy a többiek is megbecsüljék, an£ kaptak) n. Mt

Next

/
Oldalképek
Tartalom