Dunántúli Napló, 1958. július (15. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 153. szám

V" 4c, PFOT.FTRJAI FnVFSt'T TFTFK» DONÚnÚII , NAPLÓ AHAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA ME<YEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA i # fi 6 4ft IT Af»fl^>ifofl I ft A-U XV. ÉVFOLYAM, 153.|zAM ARA 50 FILLÉR KEDD, 1958. JÚLIUS 1. Mat számunkban: A iH. és IV. Békekölcsön sorsolásának nyereménylistá ja Gomulkd elvlárs beszéde Kitüntetett orvosok Moszkvai Lokomotív—Pécsi Dízsa-fetöli 1:1 (1:0) Az emberis^ egynegyede élén 1921. július 1-én alakit meg Kína Kommunista Párti. Har­minchét évvel ezelőtt íZen a napon indult el a nagj Kína népének 57 élharcosa j mar­xizmus—leninizmus elvén, megalakítva Kína Ko*nUnis- ta Pártját. A KKP ma^a vál­lalta Kína elnyomott fcázmil- lióinak vezetését, szemezését, abban a küzdelemben ame­lyet ez a nagyszámú épóriás folytatott az idegen foperia- lista uralom ellen és % impe­rializmus erőit kiszolgió feu_ dálisok és búrokra ti ki tőké­sek uralma ellen. Ä (ómmu- nista Párt megala^ásával megjelent az az erő, mely a kínai proletariátus hzetésé- vel, a forradalmi Pigárság- gal összefogva megimjtotta a harcot az új típusú polgári for­radalom győzelméért. Ezeknek az erőknek a vezetéssel jn_ dúlt el a kínai harcincévcs forradalmi küzdelemJ e har­mincéves szakadatlaj forra­dalmi harcban; 1925—(7 a for­radalmi polgárháború nsg sza­kasza; a második fqradalmi polgárháború 1927—3^ és az ellenállási háború (937—4gj va’ amint a harmadik forradal­mi polgárháború, 1945-től kezd ve, amelynek során Kína meg­valósította a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenetet és folytatja a szocialitmus épí­tését, — e harcokban edződött meg és nőtt naggyá a KKP, amely számbelileg a világ kommunistáinak csaknem egy- harmadát, 11 milliót tesz ki és amely á több évtizedes for­radalmi harcokban Vívta ki saját dolgozó százmillióinak elismerését és támogatását. A világ feszült figyelemmel tekint ma Kínára, atfiely te­rületi kiterjedésénél fogva (9,600 000 km5, keleti és nyu­gati határai között 4 órás idő­eltérés van), népességének számánál fogva (több mint 600 millió) és gazdagságánál fog­va, döntő szerepet játszik a vi­lág jövőjének kialakításában. Kína szorgalmas, tehetséges, munkaszerető százmilliói, a több évtizedes forradalmi harc­ban megszerezték maguknak a földet, annak kine^t és azt sikerrel művelik és aknázzák ki életük megszépítésére. En­nek a népnek, tehetségéhez és nagyságához mérten méltó szerep jutott és vár rá a jö­vőben is a fö'dgolyó arculatá­nak átformálásában, az új szocialista világrend kialakí-* tásában. Kína Kommunista Pártja, amely sikerrel vezette győze­lemre ellenségei felett a kí­nai népet, most a marxizmus —leninizmus elvei alapján Kí­na történelmi feltételeinek és hagyományainak messzemenő figyelembevételével vezeti a harcot a szocializmus felépí­tése útján. A KRp története folyamán mindig hű maradt a marxizmus—leninizmus taní­tásaihoz, tudományosan ele­mezve a társadalmi valóságot, mindig helyesen jelölte meg a harc feltételeit és célját, — mindig helyesen választotta meg a harc formáit és mód­szereit. A kínai történelmi fel­tételek között helyeeen alkal­mazott marxista—leninista po­litika mellett bontakoztak ki Kínában a szocialista forra­dalom sajátos-ágai. a proletár- diktatúra feladatait megvaló­sító Kínai Népköztársaságban a történelmi múltban gyökere­ző tényezők, a kínai nemzeti burzsoázia együttes küzdelme a munkásosztállyal a forrada­lom két szakaszában, az a tény, hogy a nemzeti burzsoázia je­lenleg is elismerj és támogat­ja a munkásosztály vezető sze­repét, a nagyszámú szorgalmas és forradalmi hagyományok­ban gazdag parasztság szintén részt vett a demokráciáért és most részt vesz a szocialista forradalomért folytatott harc­ban, az a tény, hogy a szocia­lista erők világméretekben megnövekedtek, mind-mind kedvezően hatnak Kína szocia­lista átalakítására. Ezek a té­nyezők teszik lehetővé és indo­kolják a kapitalizmus békés átalakítását is Kínában. A Kínai Kommunista Párt gyakorlata ragyogó példája annak, hogy a kapitalizmus­ból a szocializmusba való át­menet különböző módozatokon megy végbe, és annak, hogy a polgári forradalomnak, szo­cialista forradalommá való át- fejlesztése különböző utakon és formákon oldható meg. Az a tény, hogy Kínában ez az átmenet sajátos formában tör­ténik meg, önmagában nagy jelentőségű, mert bizonyítja a marxizmus—leninizmus ide­vonatkozó tanításainak igazát, és mert bizonyítja e tanítások­nak minden nép viszonyai kö­zötti alkalmazhatóságát. A Kínai Kommunista Párt története a mindenfajta elhaj­lások, különösen a jobboldali és baloldali elhajlások elleni harc, egyszersmind a marxiz­mus—leninizmus elvei töret­len érvényesítésének története. A nemzetközi munkásmozga­lom számára sok tapasztalatot és tanulságot nyújtott a KKP sok évtizedes harca. Ez a harc példája a marxizmusr—leniniz­mus alkotó alkalmazásának és továbbfejlesztésének. Példája ez a küzdelem a kommunisták áldozatkészségének, puritán­ságának. A KKP mindig meg­fontolt, határozott, de rugal­mas politikát folytatott. Út­mutatásait a valóság mély elemzéséből vonta le minden időkben, következetes logika, világos és egyszerű érvelés jellemzi a KKP állásfoglalását és útmutatását; Újabban a nemzetközi mun­kásmozgalomban hagyomá­nyossá lettek a KKP bölcs sza­vai, megfontolt és sokoldalú következtetései. Felfigyel a vi­lág dolgozó népe minden olyan megnyilatkozására, amely nem zetközi politikai kérdésekre, a munkásmozgalom időszerű kér­déseire, vagy akár a szocializ­mus építésének útjára, mód­szereire vonatkozó állásfogla­lását tartalmazza. A KKP-nak tekintélye van a nemzetközi munkásmozgalomban, mert négy évtizedes forradalmi küz­delemben szerzett tapasztala­tokat, mert tanult a világ ösz- szes kommunista pártjától, kü­lönösen a Szovjetunió Kom­munista Pártjától s mert min­dig következetes védelmezője volt a marxizmus—leninizmus- nak. Nagy jelentőségű a KKP legutóbbi állásfoglalása, mely­ben a JKSZ VII. kongresszu­sának programját alapos és határozott kritikával illeti. A KKP már 1927-ben felál­lította azt a tételt, hogy a kí­nai forradalom a szocialista világforradalom része. Manap­ság, amidőn a kínai szocialis­ta forradalom győzött, amidőn Kína a megnövekedett szocia­lista világ része és amidőn a két világrendszer között világ­méretűi harc folyik, nem kap-e különösebb jelentőséget az a tény, hogy Kína a szocialista világforrada'om része, mégpe­dig hatalmas része? De igen! Ennek ma még nagyobb jelen­tősége van! A Kínai Kommunista Párt, az általa vezetett nagy Kína, és a nagy nép felelőssége tu­datában, a proletárinternacio­nalizmus eszméjén alapulva teljesítette és teljesíti az em­beriség iránti kötelezettségét. Dr. Tóth József A szocialista forradalom ügyéhez, a munkás- nemzetköziséghez és testvérnépeinkhez mindörökké hűek leszünk Hazaérkezett Bulgáriából a magyar párt- és kormányküldöttség Vasárnap hazaérkezett’ Szó­fiából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának és a Magyar Népköz- társaság Minisztertanácsának küldöttsége, amely baráti láto­gatást tett Bulgáriában. A port­ás kormányküldöttséget Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsága első titkára, állam­miniszter vezette. A küldöttség tagja volt Kiss Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, Dögéi Imre föld­művelésügyi miniszter, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, Péter János, a kül­ügyminiszter első helyettese és Németh Béla, hazánk rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­II szovjet szakértők első csoportja megérkezett Genlbe Genf (AFP) A genfi re­pülőtér igazgatóságához ér­kezett jelentés szerint Fja- dorov szovjet professzor és a szovjet szakértők első cso­portja megérkezett Genfbe, hogy részt vegyen a nuk­leáris kísérletek ellenőrzésé-, vei foglalkozó szakértői ér­tekezleten. A tervek szerint július 1- én Genfben megnyíló szak­értői tárgyalások nyugati küldöttei vasárnap — rövid­del Genfbe érkezesük után — megbeszéléseket folytat­tak egymással. Nyugati részről még csu­pán dr. Soiandt kanadai szakértő nem érkezett meg Genfbe. követe a Bolgár Népköztársa­ságban. A delegáció fogadtatására a ferihegyi repülőtéren megje­lent dr. Münnich Ferenc, a Minisztertanács elnöke, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Komócsin Zoltán és Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagjai, valamint az MSZMP Központi Bizottságának, a kor­mánynak számos tagja, a poli­tikai, a gazdasági és a kultu­rális élet sok vezető személyi­sége. Részt vett a fogadtatáson a budapesti diplomáciai képvi­seletek számos vezetője és tagja. A magyar és a bolgár zász- : lókkal, üdvözlő feliratokkal di- ; szített repülőtéren a budapesti dolgozók ezrei gyűltek össze, akik forró lelkesedéssel kö­szöntötték Kádár Jánost és a delegáció többi tagját. A párt- és kormányküldött­ség tagjait dr. Münnich Ferenc, a Minisztertanács elnöke kö­szöntötte: A párt- és kormányküldött­ségek látogatása a baráti or­szágokban rendkívül fontos formája a Szovjetunió vezette hatalmas béketábor tagjai kö­zött fennálló egyre jobban erő­södő és egyre jobban megszi­lárduló testvéri viszony ápolá­sának. A mostani bulgáriai lá­togatás abban az időben tör­tént, amikor a reakció, a nem­zetközi imperializmus vad haj­szát folytat országunk ellen, felhasználva azt a jogos és igazságos ítéletet, amelyet bí­róságaink a hazaáruló Nagy Imre és bűntársai fölött ki­mondottak. Beszéde további részében ki­tért a magyar és a bolgár párt­ós kormánydelegáció tanács­kozásaira. Egész népünk figye­lemmel kísérte a delegáció munkáját —r mondotta — és örömmel vette tudomásul azt, hogy köztünk szilárd, meg­bonthatatlan elvi egység van és hűségünk is törhetetlen a szo­cialista tábor nagy vezetőjé­hez, felszabadítónkhoz, a Szov­jetunióhoz. (Nagy éljenzés és ütemes taps. Felkiáltások: ma­gyar—szovjet barátság!) — Engedjék meg elvtársak, hogy mindnyájunk nevében, pártunk, kormányunk és az Önök nevében, az egész dol­gozó magyar nép nevében sze­retettel üdvözöljem Kádár elv­társat és a küldöttség tagjait. (Lelkes éljenzés és taps, üte­mes felkiáltások. Éljen a párt.) Beszéde után Kádár János emelkedett szólásra. Kádár János elvtárs beszéde Kádár János beszéde elején ismertette azt a lelkes fogad­tatást, amelyben a bolgár nép részesítette a magyar küldött­séget, majd tolmácsolta a bol­gár dolgozók forró, testvéri üd­vözletét. Kádár János ezután elmondotta, hogy a bolgár nép és a magyar nép között test­véri viszony van. Jó viszony­* ban vannak pártjaink is, még * pedig teljesen érthető okból: - azok a kommunista pártok, amelyek szilárdan a marxiz­mus—leninizmus elvei alapján állnak, mindig jó barátok és mindig fegyvertársák. Beszédét így folytatta: I — Egyetértünk a szocializ- í mus építésének kérdésében és a béke együttes védelmé­nek harci kérdésében. Har­cában mindkét párt — bár a mienk súlyos és keserves ta­nulságok után — a tömegek­re támaszkodik és sem a marxizmus eltorzítóival, sem a világimperializmussal, sem az osztályellenséggel megbé- külni soha nem fogunk. (Nagy taps.) — A marxizmus—leninizmus egyfelől nagyon bonyolult tu­domány: nem túl sok ember mondhatja, hogy már teljes mértékben elsajátította. Más­felől azonban rendkívül ért­hető'tudomány, mert a marxiz­mus—leninizmus és a marxiz­mus—leninizmus vezette mun- kásmozgalomunk és pártunk célja a dolgozó ember életének megjavítása,- A fni elméletünk azért van, hogy a dolgozó em­ber szabad, kiegyenesedett em­berként és jólétben éljen. Ez a marxizmus—leninizmus célja. (Taps.) cÁ k (im/ o iá tű rím n Nagy a forgalom az utcai könyvsátrak előtt. A magyar írók Széchenyi téri könyvsátrában is szünet nélkül fogy a könyv. Alig más­fél óra alatt — míg ott vol­tunk — csaknem 50 darab ta­lált vevőre. Két kisfiú is — lehettek 8—9 évesek — nagy buzgalommal válogat. Az egyik szorongat kezében egy tízest, meg forin­tosokat. — Mennyi penzed van, öcsi­ké? — kérdi az eladó. — Tizennyolc forintom — mondja a gyerek, aztán úgy­látszik már ki is választotta a könyvet, mert mindjárt hozzá­teszi: — Ezt a könyvet tessék ne­kem odaadni — mutat Csá­kány György Vesztegzár alatt című művére. A könyv ára 14 forint. Még maradt 4 forintja s gondolom, hogy a többiéri biztosan fagylaltot vesz majd. De dem! — Négyforintos könyv nincs? — kérdi s mutatja a tenyeré­ben a pénzt. De van. Az eladó­val közösen kiválasztják Móra Ferenc: Tápéi diplomaták cí­mű kis könyvét. — Aztán honnan szerezted ezt a sok pénzt könyvekre? — kérdem tőle. Gyűjtöttem — mondja magabiztosén^ A pult egész hosszúságában sorban áünak a vevők s válo­gatnak. Egy idősebb nénike az Egri csillagokat kéri. Sajnos, kifogyott. De talán majd hol­napra érkezik belőle. — Nézd, itt van, amit ke­restél — szól hangosan barát­nőjének egy 20 év körüli lány, aztán Gergely Márta: Szöszi című kis regényére mutat. Ba­rátnőjének arcán öröm villan, aztán elszomorodik. — Nincs pénzem — súgja halkan. Aztán még beszélnek valamit s elsietnek. Tíz perc sem telik bele, máris vissza­jönnek, s megveszik a kivá­lasztott könyvet s hozzá még két másikat. A könyvhétnek még „józaní- tó” hatását is tapasztaltam. Két erősen spicces férfi megy a könyvsátor előtt. Odaszól az egyik a másikhoz: — Igyunk még egy fröccsöt komám. — Igyunk —■ válaszolja s lépnek a sátorhoz. — Két nagy... — kezdi mondani, aztán meglepődve a sok könyv láttán, félbeharapja a szót. Azt hihette, hogy utcai italbolt nyílt a sátorban. De most már becsületből, na meg a körülállók miatt is, nem akar szégyenben maradni. Bulgáriában győzött a szocialista társadalom Eivtársak! A bolgár nép har- marxizmus—lenninzmus elvei cát és munkáját a Bolgár Kom- alapján áll és cselekszik. Ná- munista Párt vezeti, amely a lünk Magyarországon, valószí­nűleg sokan úgy gondolják, .......................................................... hogy m; fejlettebbek vagyunk, mi nt a Bolgár Népköztársaság. Nem egészen így van. Mint a küldöttség tagja és mint kom­munista, Bulgáriában több íz­ben mondottam — és teljes hit­tel és meggyőződéssel mon­dottam — hogy a Magyar Nép- köztársaságnak ma sok tekin­tetben utói kfll érnie a bolgár népet és a Bolgár Népköztár­saságot. (Nagy taps.) — Amíg ugyanis a mi pár­tunk és népünk különböző elhajlásokkal, kilengésekkel, kitérésekkel a különböző mó­don gáncsoskodókkal, a hibát elkövetőkkel és az árulókkal viaskodott és küzdött, hogy (Folytatás a 2. oldalon) — Kérek két nagy ... na­gyon jó könyvet — mondja ha­tározottan. Barátja először úgy néz rá, mint aki nem akar hinni a fü­lének, aztán ő is a pénztárcá­ja után kotorászik. Vettek há­rom könyvet, elballagtak a Széchenyi tér egyik padjához, leültek és nézegették az új szerzeményt.. i Érdekes, hogy az egyik leg­keresettebb könyv A nők vé­delmében. Sajnos, nincsen. A Halálgyár — már elfogyott: Berkesi Andrásnak az októberi ellenforradalomról szóló Októ­beri vihar című könyvét is fel­vásárolták már. Nem kapható — sajnos — Anna Frank nap­lója sem. A keresettebb köny­vek közül: Mesterházi Lajos: Pár lépés a határ, Kőszegi Im­re: Pesti lány, Gergely Márta: Szöszi, Illyés Gyula: Kínai sze­lence, de sorolhatnánk még sokáig. Na és az autósok kézi­könyve, a KRESZ. Percenként; kérik, de — nincs. Hiányoznak a műszaki könyvek is. De semmi ok a szomorúság­ra, mert — mint az eladók mondják — már intézkedtek, hogy a legkeresettebb köny­vekből még a könyvhét alatt új példányokat kapjanak. (GARAY) Harminchat zalalövői parasztfiatal Pécsett Harminchat zalalövői paraszt­fiatal érkezett pécsi tanulmány útra az állami gazdaságba. A parasztfiatalok két napot töl­töttek városunkban. Megtekin­tették a gazdaság állatállomá­nyát, kertészetét, lakótelepeit és ellátogattak a Pécs környéki termelőszövetkezetekbe, vala­mint kísérleti gazdaságokba is. A KISZ-szervezet és a Zala­lövői Állami Gazdaság vezető­ségének kezdeményezésére va­lamennyi parasztfiatal megírja majd emlékeit, pécsi tapaszta­latait. A feljegyzésekből az év végén emlékkönyvet készíte­nek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom