Dunántúli Napló, 1958. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

2 NAPLÓ 1958 FEBRUÁR I 1 Néhány gondolat a párt és a tömegek kapcsolatáról Szívesen veszek részt ebben a vitában, mert a tömegkap­csolatok kérdése elsőrendű fontossá,gú a munikáshatalom 1 megszilárdítása és megerősíté­se szempontjából. Saját sze­münkkel láthattuk az ellen- forradalom idején, milyen ne­héz helyzetbe kerül a párt, ha a vezetés hibái miatt elszakad az erőt és é’etet adó, történe­lemformáló tömegektől. Meg­győződhettünk arról is, hogy eilenségeink a tömegkapcsola­tok legkisebb lazulását is ki­használják és mindent elkö­vetnek hatalmuk visszaszerzé­sére. Azt hiszem, valamennyi­en tapasztaltuk, hogy még a legkisebb faluban is előbújtak és ideig-óráig bizonyos tömeg- befolyást is tudtak szerezni. Tanulnunk kell a történelmi leckéből! Okulnunk kell azokból a hi­bákból, amelyeket 1950 és 56 között követtünk el a tömeg­kapcsolatok terén! Mert még ma sincs minden rendben. Hó­napok óta beszélünk arról, hogy a t ömeg kapc so la tok a t minden réteggel meg kell te­remtenünk, a gyakorlat azon­ban azt bizonyítja, hogy ez a kapcsolat nagyon lassan ala­kul. Nem egy olyan falut talá­lunk még, ahol a párttagok csak maguk között barátkoz­nak, a tömegkapcsolatokat pe­dig hivatalos jellegű politikai tájékoztatókkal vélik megvaló­sítani, pedig azok korántsem elegendőek. Hamarosan jelezni kezdték a községből, hogy Porkoláb elv­társ kezd elszakadni az osztá­lyától. Vizsgáljuk meg önmagunkat! Személyes kapcsolatokat! f aként az újról beszélgessünk! 1956. november 4-e után lé­nyegében az volt a célunk, hogy a tömegeket magunk mellé állítva, szétverjük az, el­lenforradalmat és megindítsuk az ország vérkeringését. Az el­múlt esztendő, azt hiszem, éke­sen bizonyítja, hogy ezt a fel­adatot sikerrel megoldottuk. Ma már azonban tovább kell mennünk! Uj gondok, új fel­adatok hárulnak ránk, falun például a mezőgazdaság szo­cialista átszervezése került a pártmunka homlokterébe. Ilyen gondolatokkal kopog­tattam be jónéhány dolgozó paraszthoz az utóbbi időben. Szívesen fogadtak. Amikor az egyéni gazdaságról volt szó, egészen jól megértettük egy­mást, napokig elhallgatták vol­na az 1917-ben és 45-ben tör­tént események elbeszélését is — csak a mai helyzetükből ne zökkentettem volna ki őket! Beburkolóztak kicsit, szemmei- Iáthatóan féltek az újtól, attól tartottak, hogy a szövetkezet­ben nem tudnak majd megélni. Elgondolkoztam a dolgok fe­lelt. Mire is intenék bennün­ket a történték? Szerintem csak arra inthetnek, amit Ger­gely Lajos elvtárs is írt előt­tem: nem elég a régi dolgok­tól beszélgetni, az új a fontos és a lényeges! Ezért még többet kell fog­lalkoznunk a termelőszövetke­zetekkel! El kell oszlatnunk a félelmüket és idegenkedésü- t két, bele kell magunkat kép­zelnünk a helyzetükbe és meg kell értenünk, hogy na,gyón nehéz döntés előtt állnak. Mindig a tömegek között Sokszor hallja az ember ma­napság, hogy 1945-ben nehe­zebb dolgunk volt, mégis köny- nyebben ment a munka. A munka valóban jól ment, de ami a nehézségeket illeti, én úgy vélem, hogy minden idő­szaknak megvannak a maga megpróbál tatásai. Ma semmi­vel sem könnyebb, minit 1945- ben volt, sőt!::: De ne beszéljünk a levegő­be, ne elégedjünk meg azzal, hogy bemutattuk: nehezebb ma az egyéni parasztnak be­lépni a termelőszövetkezetbe, mint 1945-ben birtokba venni a földet. Nézzünk meg egy másik területet, az ellenség el­leni harc helyzetét is! Szerin­tem alaposan megváltozott. — Először is azért, mert nem nyíltan hozakodnak elő célja­ikkal (azaz nem merik meg­mondani mit akarnak, mert akkor lelepleznék magukat) és ez veszélyesebb, másodszor nincs számottevő gazdasági alap a kezükben (sőt szegény­nek tetetik magukat és szána­lomra vadászó pózt öltenek lel), harmadszor pedig az em­berek is felejtenek, a fiatalok pedig alig tudnak valamit a révi rossz életről. A leírtak azt hiszem világo­san bizonyítják, hogy ma sok­kal nagyobb tudással és fel- készültséggel kell a tömegek elé állnunk, mint 1945-ben, ha sikert akarunk elérni. És bizo­nyítják azt is, hogy legalább annyit kell a törtiegek között tartózkodnunk, mint 1945-ben tettük — ahogy Petka és Ger- «eí¥ elvtáw is lw*oi***e. A tömegkapcsolatókhoz sze­mélyes kapcsolatok is kellenek, sőt azok a leglényegesebbek! Valószínű mindnyájan isme- írünk néhány olyan elvtársat, aki régi harcosa a munkás­mozgalomnak. Többnék a la­kásában megfordultam én is, és feltűnt, hogy szinte mindig embereket találtam náluk. Né­ha egyet, néha mégyet-ötöt is, többnyire pártónkívülieket, köztük vallásosakat is. És. még­is; ott voltak, mert az öreg harcos lakása valóságos talál­kahelynek számított, ahol meg lehetett hányni-vetni a község vagy a világ dolgát; Jó lenne követni a veterá­nok példáját, jó lenne, ha min­den kommunistának öt vagy tíz pártonkívüld munkás, pa­raszt, vagy értelmiségi barát­ja vagy ismerőse lenne, akÍ7 vei ugyanilyen baráti módon beszélgethetne. Természetesen nem arról lenne itt sző, hogy udvaroljunk nekik, vagy a be­szélgetések sátán tegyünk majd elvi engedményeket, mert nem haszon, hanem csak kár és a párt lejáratása szár­mazna az jlyen beszélgetések­ből.' Mi a mohácsi járási pártbi­zottságon már kísérletet tet­tünk a személyes kapcsolatok megvalósítására és erre ösztö­nöztük a járás'ián élő elvtár­sakat is. így épített ki Porko­láb József dunaszekcsői párt­titkár elvtárs is közvetlenebb kapcsolatot a faluban élő ér­telmiségiekkel. Ám mi történt? Mindebből persze egy szó sem volt igaz, az eset tanul­sága azonban megmaradt. — Mégpedig az, hogy a jóhisze­mű, de rosszul ítélkező elv tár­sainknak meg kell magyaráz­nunk, hogy ez még nem jelent elszakadást. Az osztálypolitika folytatása egyáltalán nem fel­tételezi azt, hogy nem építhe­tünk ki közvetlenebb kapcso­latokat a munkások és pa­rasztok mellett az értelmiségi­ekkel is. „Magyarán”: ha jó tömegkaipcsolatokat akarunk, harcolnunk kell a szektás el­zárkózás ellen is. Ezt azért is mondom, mert nem egyszer megtörténik, hogy a becsületes pártonkívüli dolgozók diffe­renciálnak a kommunista ve­zetők és párttagok között, s ha valamilyen ügyes-bajos dol­gukkal nyitnak be, akkor csak a bizonyos X. elvtársnak akar­ják a problémáikat elmonda­ni. Tény, az esetek egyrészé- ben csak az az X. elvtárs ille­tékes, más részében azonban a társai is elintézhetnék a dol­gokat és mégsem hozzá for-: dúlnak! Kevés a kisvendéglő [ Pártnapi előadók beosztása a város peremén j a február 3-tól 15-ig megtartandó párlnapokra A Pécsi Vendéglátó Válla­lat igazgatója: Baka Béla nyi­latkozott, illetve válaszolt Déry Iván: „Miért csak bel­városban?” című cikkére. Baka Béla válasza helytálló, egyet azonban meg kell je­gyeznem. Mégpedig azt, hogy a külvárosok lakói nem él­vezhetik a kisvendéglőket, il­letve olyan vendéglőket, ahol ételt is felszolgálnak. Például a budai városrészben a Marx, Engels vagy Hegyalja utca lakói kénytelenek a Marx út elején felállított bódé előtt, a hidegben elfogyasztani ked­venc italukat. Mit csinálja­nak az Erzsébet-telepiek és a környék sok száz szórakozni vágyó dolgozói? Ezen a terü­leten egyáltalán nincsen kis­vendéglő. És nincs a város déli részén, Kertvárosban sem. A szigeti városrészben ugyanez a helyzet. Miért ne lehetne ezekben a városré­szekben kisvendéglőt építeni? Helyesnek tartom azt, nagy a Pécsi Vendéglátó Vállalat a belvárosban fejleszti üzlet- hálózatát. De gondoljanak a város peremén lakó több ezer dolgozóra is. HUNYADVÁRl BÉLA Pécsbánya Körösi Lajos; Sza­bolcs Györkő Antal; Vasas, Petőfi-akna Puskás Sándor; Újhegyi üzem, Erőmű Berki Fülöp; Bányászati Aknamélyítő Bánó József; Uránbánya Igaz­gatóság Tóth József; ÉM. 26. sz. Áll. Építőipari Váll. Molnár Károly; Kokszmű Pataki Mi­hály; Porcelángyár Hucker Ferenc; Sopiana Gépgyár Szentistványi Gyuláné; Bőr­gyár Czárt Ferenc; Bm. Építő­ipari Vállalat Nemeskéri Lász­ló^ Cementipari Vállalat Já­vor Jáno6; Bm. Építő- cs Tata­rozó Váll. Androsovits Zoltán; _ Kesztyűgyár Kelemen György; J Húsüzem Jéhn József; Sörgyár ! Gergely Lajos; Mezőgazdasági | Szerárugyár Bodonyi János; | Dohánygyár Bódis István; 3. sz. í Mélyépítő Váll. Bemát János; | Hirdi Kenderfonó Szendröi ♦ György; 26. sz. AKÖV Szabó | László; Köztisztasági Váll. Ná- í dór József; Pécsi Építöanyag- j ipari ES Schanzl Antal; Pécsi Tatarozó Váll. Hetesi Károly; Gázművek Pálkúti Antal; Út­fenntartó Váll. Bakán József; 21-es AKÖV Kapusi Mihály; XIV-es Autójavító Sterr Ká­roly; Bm. Gépjavító Váll. Szti- pánovics József; Bm. Tanács // Te- és annyi mis íaitáisad... // Egészen aprónak tűnő, de nagyon tanulságos jelenség ez. Feltétlenül fel kell rá figyel- nünk! Mert ha a kommunista I vezetők, illetve párttagok nem | is lehetnek egyformák min- ! denfben, abban feltétlenül egy-| formáknak kell lenniök, hogy* mindnyájan a tömegek bizal-J mát élvezik. Ezért jó lenne, ha ! minden kommunista magába f nézne kicsit és' kijavítaná eset- * leges hibáit. Azt hiszem, a tómegkapcso- * latokról sokat kellene még vi­tatkozni és még többet kelle­ne tenni érte a gyakorlati élet­ben. Erre most egy alkalmat teremt a pártoktatás időszerű kérdéséle tanfolyamának anya-1 ga is. Ott ugyanis éppen a tö-| megkapcsolatok megvitatására i kerül sor és erre meg lehetnel hívni pártonkívüli vendégeket* is. I Luldcs József, a mohácsi járási párt- ♦ bizottság ágit. prop. | osztályának vezetője f Két esztendőn keresztül dolgozott a német filmművé­szek egész serege a film ké­szítésén. Nem kisebb célt tűztek maguk elé, mint azt, hogy kizárólag eredeti doku­mentumok alapján elevenít­sék meg a századforduló óta eltelt évtizedek történetét. Dokumentumfilmet alkot­tak a történelem egyik leg­drámaibb korszakáról, amely­ben két világháború zivatara zúdult az emberiségre. A tra­gédiának, amely ebben a filmben megelevenedik — szereplői vagyunk mindany- nyian, e század gyermekei, akiknek sorsába beleszólt a két világháború. A film alkotói pontról-pont- ra bizonyítják be, hogy az első világháború kirobbantá­sa kizárólag a háttérben te­vékenykedő pénzmágnások érdeke volt. A dráma első felvonása 191S-ban ér véget. A német imperializmus első nekirugaszkodása a világ­uralomért — összeomlott. De | nem hagyja abba további kí­sérleteit. Uralomra jut Hit­ler. A titkos raktárakban őr­zött filmtekercsek leleplezik, hogyan tévesztették meg a nácik a kiszipolyozott néme­tek ezreit s miként kénysze- rítették őket tűrésre, amikor a csalásra fény derült, ho­gyan hajszolták egy újabb, az elsőnél is iszonyúbb máso­dik világháborúba? Uj a filmben az, hogy a többé-kevésbé ffmert törté­nelmi tényekről merőben is­meretlen, eddig rejtve tartott dokumentumokkal számol be. Az. hogy helyenként fe­lülemelkedik a puszta doku­mentáláson. a tények tárgyi­lagos ismertetésén és az ösz- szefüggések feltárásán, való­ban költői magasságba emel­kedve szólaltatja meg a néző lelkiismeretét és azt a vá­gyát — soha többé ilyent! A film bemutatóját vasár­nap délelőtt 11 órakor tart­ják a Petőfi filmszínházban. Téglagyári ES Réder F'erene; Tejüzem Schwara Nándor; Építőgépkarbantartó Váll. Kri* vicz Gyula: ÉPFU Garamvölgyi Miklós; Közlekedési Vállalat Gregor Sándor; Borforgalmi Vállalat dr. Czéh Károly; Posta Dómján Károly; Megyei tanács dr. Wolf Ferenc; Városi tanács dr. Hídvégi Tivadar; Pénzinté­zetek Simon Imre; AKÖV Igaz­gatóság Pataki Miklós; Egye­tem dr. Gróf Pál; Bíróság, ügyészség dr. Kocsis Mihály; RÖVIKÖT Sass Miklós; Ruhá­zati Bolt dr. Borsos József; Vendéglátóipari Vállalat Gyu- tai Kálmán; Állami Áruház Stámusz Árpád; Sertéstenyész­tő Váll. Tárja Béla; Középisko­la tanári pártszerv. Bérezi Pál; Általános iskolák tanári Gáb­riel József; MÁV Állomás Tóth József; MÁV fűtőház Czinóber Ferenc; Megyei, városi rendőr­kapitányság Kovács Jenő; Őr­ségi zászlóalj Takács Vilmos; Vasas I. falu König János; Va­sas II. falu Bodor József; Me­szestelep Moór József; Belvá­ros Fiszter Gyuláné; Budai I. B. Nagy Gusztáv; Budai II. Jaczkó Lajos; Siklósi pártszerv. Mitzki Ervin; Szigeti pártszerv. Nagy Sándomé; ErzsébetteleP Beck Ferenc; Borbálatelep Fó- .i János; Újhegy szőlő Re­me isi Ferencné; DÉDÁSZ Ka­pusi Mihályné; Agrárja Kemé­nyítőgyár Schvábszki Antal; Növényolajipari VálL Somogyi Béla; Víz- és Csatornamű Grif Jánosné; Szabolcstclep falu Nagy Károly; MTH 500-as In­tézet Szentistványi Gyula; Urá­nium I-es üzem Földes András; Uránium Il-es üzem Heller Alajos. Jugoszláviai cukor Pécsett A Fűszer- és Édességnagy-< kereskedelmi Vállalathoz im­port cukoráru érkezett Jugo­szláviából. A kiskereskedelmi vállalatokon keresztül mintegy hetven vagon jugoszláviai ap­ró szemű kristálycukrot hoz'■> nak forgalomba. „Fehér hetek* az Áruházban A Pécsi Állami Aruház feb­ruár 1-től 17-ig úgynevezéti „Fehér hetek?’-et rendez. El idő alatt ágyneműanyagot: da- masztot, lepedővásznat és kési ágyneműt a szokottnál nagyobb mennyiségben hoznak forga­lomba. ✓/ VUmsokáca búcsút mondokiskolának.,/' Az ember életének egyik legdöntőbb eseménye a pálya- választás, — s mondjuk mag őszintén, a legnehezebb is. Nehéz azért, ment aránylag fiatalon kell dönteni és választ adni a kérdésre: mi szeretnék lenni? Annikor a kisgyermek íúr-farag, a szülők mondják: a gyerekből asztalos lesz. Ha a játékok belsejére kíváncsi: szerelő lesz és így tovább. Ámde a gyerekek érdeklődési köre változik s gyakran a szülők legnagyobb megdöbbe­nésére a fúró-faragó gyerek a kereskedő szakmát választja, vagy éppen pedagógus szeret­ne lenni. Egyes szülők szinte bebeszélik a gyereknek: te nem lehetsz más, mint gépész­mérnök. Mekkora csalódás "éri őket, ha a gyereknek éppen a számtan megy a legnehezeb­ben. Az általános iskolák nyolca­dik osztályában a pedagógu­soknak is egyik legfőbb gond­ja, a gyerekek további sorsa, pályaválasztása. A gyárvárosi általános isko­la nyolcadikosai kis papírra írták le a választ a kérdésre: md szeretnék lenni? „Már szánté látom a jövő- met — írja S. György — hosz- szú asztal előtt állok társaim­mal, az asztalon lombikok, kémcsövek, retorták légiója csillog. S mi érdeklődéssel ha­jolunk föléjük. Vajon sike­rül-e a kísérlet?" K. Zoltán így ír: ..Most már tisztán látom. hoRy hajós sze­retnék lenni. Ehhez a pályá­hoz húz a szívem." B. Jámerofe „mrta—b> *Btő“ tervei vannak: — „Pilóta sze­retnék lenni, különösen vadász repülő. Sokszor tekintek vá­gyakozva az égre, s irigylem a bátor pilótát.“ De nézzük meg a kislányo­kat is! — S. Györgyi egész kis no­vellát írt. — „Sokat gondol­kodtam már, mi legyek, s el­képzeltem azt is, milyen ér­zés, tanítónéninek lenni. Az első óra az iskolában, a gye­rekek körülvesznek, s egyszer csak visszahívnak az osztály­ba. Visszafordulok s a táblán felrajzolt szíveket látok. Kö­zépen egy nagy szív, körülötte sok piciny sziivecske, -- s majd a kezemet szorongató gyere­kekkel indulok kifelé az osz­tályból ... Tanítónő leszek." K. Irma könyvelő szeretne lenni, mert — „Tantárgyaim közül legjob­ban szeretem a számtant" — írja. B. Ilona így válaszol a kér­désire: — „Ápolónő leszek, örül a szívem, ha arra gon­dolok, hogy a betegeken segít­hetek.“ K. Mária így „vall": „Érett­ségizek és utána kozmetikus leszek. Nehéz, de szép munka ez." S amint a fiúk között sokan az autószerelést választják, a lányok úgy hajlanak a varrás, a fodrászat, a kereskedő szak­ma felé. A kis papírlapok azonban nemcsak egyenként, hanem mind együttvéve is beszélnek S ha a továbbtanulás, vagy a gyom pénzkeresés lehetősége szempontjából nemük. suk őket, komoly következte­tést kell levonnunk. Nem a továbbtanulás, ha­nem a gyors pénzkeresés a döntő a pályaválasztásoknál. Erről panaszkodik az iskola igazgatója, Somfai János elv­társ is. S panasza jogos. A szocializmus, a társadalom, a tudomány, a .kultúra, a tech­nika, a gazdasági élet állan­dó fejlődése képzett embere­ket kíván az élet minden te­rületére. Hogyan tudunk lé­pést tartani a fejlődéssel, ha mi nem képezzük magunkat? Üres és céltalan, lesz utunk, ha saját autónkon is utazzuk körül az országot, ha nem ér­tékeljük a műemlékeket, ha nem tudjuk, hogy a jó út, amelyen., zavartalanul gördül kocsink, hogyan készült, ha igényünk csak a ruhára, a jó evésre, ivásra korlátozó­dik, ha nem látjuk körülöt­tünk a megváltozott életet, a társadalom szakadatlan fejlő­dését. Társadalmunk fejlődése kul­túrált kereskedőket, fodrász­nőket, varrónőket, villanysze­relőket, asztalosokat kíván, akik nem napszámosai, ha­nem művészei szakmájuknak. Fiatalon sok pénzt keresni, szép dolog, — talán sok csa­ládban szükséges is, bár a sta­tisztika a gyárvárosi iskolá­ban például egyáltalán nem kétségbeejtő — de a pénzt okosan felhasználni, íragyon nehéz. Gyakran önteltté, köl­tekezővé „varázsolja“ tulajdo­nosát s ha még az ital is köz­beszól, nehéz megállni a .lej­tőnk. Sajnos, a sorsnak nem min­denki kegyeltje. H. Valéria így ír: — „Vegyésztechnikus szeretnék lenni. Sajnos, szü­leim nem taníttathatnak to­vább, mert adóm beteges, ke­veset keres, reménytelen a sorsom. A tanulást azonban nem hagyom abba, ha más pályára is kell mennem, ahol gyorsabban pénzt kereshetek. Mindenesetre szüléimét nem hagyom el soha.“ H. Valéria sorsa nem re­ménytelen, az iskola gondos­kodni fog róla, mert megér­demli. A pedagógus munkája, meg­győzése kevés ahhoz, hogy a gyerekek megértsék a kultu­ráltság fontosságát, jelerftősé- gót. A szülök felvilágosító munkájára is szükség van, s ez nem is nehéz, hiszen min­den szülő szive vágya; gyer­mekem több legyen, mint én. Ennek eléréséhez azonban a gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy többet követeljenek maguktól, hogy ugyanezt kér­hessék másoktól. Vannak szakmák, például a rádiós, a műszerész, amelyek­nél az érettségizettek előnyben részesülnek s tanulmányi ide. jük lényegesen kevesebb, mint a nyolc általános iskolát vég­zet leké. De mit tegyünk. — kérdez­hetik sokan, — ha a gimná­ziumba nem veszik fel a gye­reket, mert a felvétel korlá­tozott? A gimnázium jelenle­gi szervezetében valóban nem szolgálja teljes egészében a társadalomban jelentkező igé- aov'-eke^ s a Maj—t Pada»>­gusok Szabad Szakszervezete V. országos küldöttgyűlése ha­tározatot hozott, amelyben ja­vasolta, hogy a Művelődés­ügyi Minisztérium dolgozzon ki tervet az egész iskolarend­szer reformjára, az iskolahá­lózat szélesítésére stb. Többe’.' között kimondta, hogy tisztáz­ni kell a különböző típus? középiskolák szerepét és célját s a szükséges reformok kidol­gozásánál figyelembe kell venni az iparitanuló-Iskolákat és az érettségire épülő műsza­ki iskolákat is. A gimnáziumok reformját az elkövetkező években meg­valósítják. Terveket készíte­nek az általános iskoláikból kikerült gyerekek foglalkozta­tására is. Bíztató ígéretes ezek. Addig is, amíg valóra; válnak, születnek gyakorlati megoldást célzó létesítményed is, mint például a budapesti Zsil utcai munkaiskola, ahol az általános iskolát végzettek különböző háziipari munkákat tanulnak 16 éves korukig* amikor elérik az ipari alkal­mazhatóság korhatárát. Ilyen munkaiskola létesítése érdeké­ben megyénk és városunk ál- lamd és társadalmi szerveinek mozgósítaniok kellene, mert nagyon sok gyermek problé­mája oldódnék meg ilyen is­kola megteremtésével. A szülők és a nevelők öszf szefogásával pedig a meglévő 'ehetőségek között is módját lehet találni annak, hogy a gyerekek szakma tanulása mellett is tovább művelődje­nek, tanuljanak. Pa* M*

Next

/
Oldalképek
Tartalom