Dunántúli Napló, 1958. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGVEStLJETEK! / r DUNÁNTÚLI , NAPLÓ A MAGYAK, SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Incze Jenő külkereskedelmi miniszter nyilatkozata a mai»'var—szovjet vazda§ági tárgyalásokról XV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM AHA: 5# FILLÉR SZOMBAT, 1958 FEBRUÁR 1 nép szolgálatában Uj hangú, uj tartalmú újság jelent meg 16 esztendő­vel ezelőtt. Az illegális Szabad Nép — a Magyar Kom­munista Párt lapja — hamarosan -megnyerte a munkás- tömegek tétéeését és olyan fegyverré vált a párt kezében, melyet a legvadabb re ndőrterror idején sem tudtak elné­mítani.--Nehéz feladat .volt,illegális. újságot szerkeszteni, még nehezebb ~ térjeSzttni: A kommunista újságírók és párt­tagok vállalták-a kockázatit.'Egyik oldalon a bitója, bör­tön; ‘ rüeghurcolás várt rájuk, más-ílc oldalon — a sikeres harc megvívása után —’ a boldog jövő. „Szabad Nép — szabad országban-’ — irta a lop első száma, de 1945-ig csak jelszó volt, Tizenhárom esztendeje azonban már eltö- rölhetetleh valósággá, vált. Á Szabad Nép szervezte az illegális 'pártsejtek műn- , kaját, irányította dízel és ellátta tanácsokkal, Sohasem tagadta él a. nehézségeket a párttagok előtt. „Elő kell ké­szíteni a párt egész tagságát az osztály ellenség fokozott támadására. . .” — írta egyik cikkében. S az osztályellen­ség támadása idején lelkesítője'volt a párttagoknak. Az 1942 február 1-én megjelent illegális, kommunista lap tízéves fennállásának ünnepén elhatározták, hogy ezentúl minden évben — február 1-éu — megünneplik u szabad, magyar sajtó napját. Hat esztendő telt el azóta. Eredményekben gazdag munkás esztendő. Rózsa Ferenc és Schőnherz Zoltán utó­dai szerkesztették, írták az újságot, melyért a mártírok életüket' is készek voltak feláldozni. Sajnos, nem mind- egyik újságíró követte az örökemlékű elődök példáját. Sokan elárulták azt az eszmét, azt a népet, mely a ké­sükbe adta a tollat, hogy azzal csakis a nép érdekeit védjék. ' Váltak, akik gyalázatba mártották tollakat és vérvél íróit riportjaikat bújtatták as igazság köntösébe. Voltak, akik hazugságot kiabálva fehér leplet akartak borítani korábbi „vörös" • ténykedésékre. S voltak, akik elhagyták Ktuójnftai és most -idegenben eszik a .hazugsággal meg­szolgált kenyeret. Ezekkel sohasem vállalunk közösségei, sohasem tartjuk őket ko-mmimista. újságíróiénak, ’ Az ilyen újságírók ideje — gyorsan és végérvényesen — Ujúii. . Fártwiikiíjít , kormataijnvtlouuk, useriiK-nek olyan ujstiy-, írókra van szii-k?,égé., akik tőntíárithatotiaml- hűek a mar-' xi&nús—ttníirismus eszméihez, akik nem áruljak el né­püket .és & -ftíqp,. ff. .púrf, a kártyán)/ szava számmtera pa­rancs, .olyan parancs, melyet, -megszegni ellenséges éseíe- Icedér. ’ 1 \ ' , ; • •• - •■■--■* •>*.*•*­• OlytM ajsáffi-röktki: vár a szerkesztői -asztalokhoz né­pünk, akik kovácsai a munkás-paraszt' egységnek és a forradalmi munkás-paraszt kormány ■ politikája alapján, napról-mpru- e-röstlik a proHetárdiktadúrát. Olyan újság­írókra vari szükség, akik nem sajnálják a fáradságot, ha ff- becsületes tUfgozŐb VausárÜ, útbaigazításáról, megvédé­séről van szó, az álnokság ellen. Bármikor -és .bérből ■ Kálinak- t -pártol és a kormányt támogató •rrmrrkásol-:, parasztok, értelmiségiek védelmében, ha sérelem érte ókat, de sóitmsem támogatjuk a zavart- keltést, sohasem leszünk ijesztgető fegyver egyesek keze- be-n, egyesek -érdekében. Célunk, hogy az igazságot feltár­juk — 'amennyiben ez rajiunk múlik — és támogassuk népi hatalmaink első végrena-jió szervét: a tanácsot. Szám-ónkra megszívlelendők Kádár eloiársmk az or­szággyűlésen elmondott szavai: ..... Kérjük, hogy legalább annyira tiszteljék saját hivatásukat, mint ahogy mi tisz­teljük.” Meg akarjuk háláim es meg is háláljuk azt a megt-Lszbelésv, hogy népi hatalmunk és -pártunk egyik legjelentősebb fegyverének — a kommunista sajtónak — lehetünk munkásai. Ezért toliunkkal sohasem térünk le arról az. útról, melyet pártunk és kormányunk jelölt meg a nép boldogabb jövője, felemelkedése számáru. Ezt szol­gáljuk minden, erőnkkel és tudásunkkal és. ennek jop0 .megvalósításához kérjük minden egyes olvasónk, megyéül egész lakosságának támogatását. Incze Jenő, külkereskedelmi miniszter a magyar—szovjet gazdasági kapcsolatok további fejlődéséről ■ a iMvetkezö’cet. mondotta a Magyar Távirati Iroda munkatársának: — Köztudomású, hagy ipari 1 e i *>: nelés űrökhöz szükséges alapanyagod jelentős részét külföldről kell importálnunk. A tjéből nyersanyagokért {kész árufajtákkal fizetünk, jó- | vészt árukba fektetett szellemi 5 és ipari munka révén térül {vissza a külföldi nyersanya- {gök behozatali ára. * 5(emzeűiözi egyezményeink tközül— volumenét és jelenítő- |ségót is tekintve — legfonto- {sábfoak a Szovjetunióval kö­* tűit megállapodásaink. E meg- | áílapodások kötelező erővel {bírnak ée így mindkét ország ä * tervezésének szilárd alapja i. adják. í Az 1957. november végétől ♦ 1958. január 13-ig —- rnindvé- f gig igen baráti légkörben folyt { magyar-—szovjet kormány tár- ígyalások célja éppen az volt, • hogy a kormányok közölni j egyezményekkel it> biztasíts-irk ta terveink megvalósításához {szükséges előfeltételeket, í Hosszabb előkészítő muröka {után igen széles anyagot fel- * ößelö és sok tekintetben újsze- < rü tárgyalások folytak és ezek II mai számban: Egéssheti rádióműsor • iVemxidköxf szemle • \ Szovjet— nyugatnémet megegyezés? Újabb jelentő® lépessel ha­ladt előre a gazdaságos terme­lés területén a Dunai Vasmű. Pénteken felavatták két uj üzemét: a benzolki választót és kénkinyerőt. A benzoUüvá- laszto a kokszolómű utolsó, a kénkiny erő pedig a vegyimű­veik első nagy egysége, A két lantos vegyíüzemcl körülbelül 153 millió forintos költséggel. eredményeként az alábbi egyezmények jöttek létre: Az 1958—1966. években bo­nyolítandó kölcsönös áruszállí- tásokról. az 1958. évben kölcsönösen szállítandó arukról, egyes ipti- r.i üzemek építése és rekonst­rukciója, valamint közlekedés fejlesztése céljából a Szovjet­unió által nyújtott gazdasági és műszaki segítségről, vala­mint egyes gépipari és finom­mechanikai iparágak közötti kooperáció bővítéséről. Saját munkánk és különös­képpen a Szovjetuniótól, va­lamint a többi szocialista or­szágtól 1957-ben kapott támo­gatás Hozzásegített ahhoz, hagy 1957-ben. népgazdaságunk helyzetének normalizálásában, jelentős eredményeket érjünk el. A korábbi éveknél bőveb­ben- voltunk eiiáitya a tenme- léshez szükséges anyagokkal és fél'készárukkül, ez módot ndöU nemcsak a kitűzött fel­adatok túlteljesítésére, hanem bizonyos készletek gyűjtésére is, ily módon az 1958. évi terv . megalapozására; Ezen. túlme­nően a baráti országok negh- isÉge pénzügyi vornrkozáshan módot adott arra is, hogy gaz­dasági eredményeinket teljes egészében további fejlődésünk­re- fordítsuk, mert hiszen. az 1957. évben felvett hiteleik: tör­lesztése csak. a későbbi évek- j ben kezdődik meg. így egy ál- {tálában nem éeriheíi az 1958. ♦ évet és az 1959—-196ö-as éve- í két is még csak lényegtelen { mértékben. Eiwiefc megfelelő- | en ezekben az é&ztendökben, építették fel, The hatalmas vas- | sokkal Sdsebb mértékben szo- toruwy. rengeteg szivattyú, gépi! rulunk külső ián nógatásra. berendezés és tartály, összesen J 11 kilométer hosszú esuhálúzatí , . torta.máz a hü-rom­épült a két üzemben. Megje-{ fí'es aracsere) o-rgáhm egyet­lent az avatáson Földes László. ♦ meny. az MSZMP Központi Bízott-J Az egyezmény kötelező for- ságáaak tagja is. . f mában meghatározta a mind-. Az ünnepi beszédet Herczegf két ország szempontjából fon- Ferent-kohó-és gépipari mi-|tos kiviteli és behozatali áruk niszterjhelyettes muudotta. | meruiyisó&él e.s minőségéit. Az Pénteken felavatták Dunai Vasmű két új vegyiüzemét j ••♦«héet♦ee**eveee»e*eeeeeee«»ve ♦•♦♦♦♦•*♦♦♦♦♦♦« Boronya állattól, gyümölccsel, borral képviseli magát az országos kiállításon egyezmény mintegy hatvan alapvető behozatali árut es, mintegy hatvan alapvető ki­viteli árut -sorol fel. A behozatali cikkek porában megállapodás történt a bá­nyászát és vaskohászat, a gép- és finommechanikai ipa.-, olajipar, textilipar, papíripar, vegyipar, nyomdaipar, gumi­ipar. a közlekedés. Valamint a mezőgazdaság sok alapvető fontosságú nyersanyagának es félkészár ltjának mennyiségé­re. Így például gyapot, vas­érc, nyersvas, hengereltáru, kohókoksz, nyersolaj, iál'élese- gek. rotációs-papír, színesfé­mek. az aUttníni unt-termelem segédanyagai, slb. Az olajíbányászat. az, építő­ipai*, a gépipar, az. élelmiszer­ipar. es a mezőgazdaság sza­mára gépeket, továbbá sze­mély- és tehei'gepikocsillcat. vásárolunk, ezek ellenében is magyar árukat szállítunk. Termelésünk szemper) tjabu! döntő jelentősége van az egyezményben biztosított nyersanyagokna k es félkész - áruknak, hiszen .olyan árúkról van sző. amelyeknek 50—8«, sőt némelyiknek száz százalé­kát ,úmpor.iaiinu:'Sk keli ess ame­lyeknek előre való rögzítése nélkül tervezésünk és fejlődé­sünk kevésbé bíztak'alapokon nyugodnék. Az, aláirt hosszú- lejánatú megállapodás például száz százalékig biztosítja olyan, fontos anyagok és félkeszarua behozatalát, xnktt a vasérc, nyersvas. nyersolaj, terrootvö- zetek. ugyanakko- 59—89 szá­zalékig biztosít ja az, import- szükségletet kottókokszból, ba­nyaiéból, fény őturéazárobf) 1. ceílulózéből. (stzinesfémekből. A megállapodás lehetőséget ad arra is. Irogy oá. egyes éves egyezmények megkötésénél a mennyiségeket ismét feiüj- vizsgáihasstát és a mindenko­ri éves tervekhez is igazíthas­suk. Ez 1956-ra a jelenlegi tárgyalások ai-kahnával mái­meg i«s :vjr —H Jeliímző a husMzuiejar&t'i • megál l apudéi«'«. »úgy {Mupoi f í uíuíHenétiék ♦ minit 9Ó százálékat a {anyagok és rélkészon-nk teljes . ___j Magyar Népkoztársasav és a . , Úé plwztérsasá) kizöfti bossiálejáralú kereskeíslmi egyeiBényl Alég otí év elején tartunk, de mind sűrűbben szobakeri.il az idei országos mezögazda.sagi kióliítás, amely az eddigi tájé­koztatás szerint a magyar ál- iatteStyésztési, gyümöies4- és szőlóteiinést mutatja be f».a váaai* alkahnával nagyszabárű íiemsjetközi borverseny lesz. Illetékes helyen kapott fel­világosítás szerint, Baranya előreláthatólag szarvasmar­hával, sertéssel és baromfivá: vesz részi a kiállítás állatte­nyésztési részlégén. A kiállít­ható állatok . számát még nem tudják, de a kijelölés már megy. 1 Az elmúlt évek tapasztalatai és. az állatállomány minőségi állapota arra következtették a 'szakembereket, hogy a kiálb- —tásra kerülő szarvasmarhák * többsége a pécsi, pécsváradi, { mohácsi járásból és részben a' meg hol a ■ ,1; uyár, de mái- kéz a kiállítás szer sóddá búi kerül ki. A sertéseid­nél a pécsvaradi járás kerül .dödjk, alakúi előszói* számítása, itt legem- vezése sebb a fehér hússertés-tenyész- ? le,,. Azután a pécsi járás ko-. (htriytatás a 4. oídtsk»i) Az utóbbi időben s Pécsett a okán ki- fagvasz­vetliezMt, de nem lehet tud­ati .;: Vannak olyan . védetné-1 nyék, hogy a sertéstenyésztés- { •nél ehoiódá.jok vannak, nieg-J iepetések lehelnek és nem? „hagyományos * helyek is élre? kerülhetnek. • ! Természetesen a baranyai» gyümölcsök es borok is „rajt-| fogásolták hoz' állnak. Az oíBzágos Jdál-f tott húst. Ezzel kapcsolatban Irtási és versenyt megelőzi a{ felkerestük a városi tanács ike- megyei bmvei-ser.y, amelyre J reskedeLmi osztályát, ahol a legkésőbb július végén, vágyj kővetkező tájékoztatást, kap- augu&ztús elején kerül sor*. —tűik: Gyümölcsből elsősorban a ba-f * — A város heti húseilátásá- raek és a csemegeszőlő jöhet» hoz 600 mázsa szükséges. Eb- számitásba. A kiállításra kc-J bői 4(W mázsa tőkehús, 200 rülö gyümölcsöket szintén me-t mázsa türtelékáru. Ezt az ebu­J tó üzemektől a követicező rész­it letekben kapjuk: a tőkehús 40 I szúzalélia sea'téshús. 35—50 szá- ,J zuLélta marhahús, 20—25 sza­ft liií§elhííiíiíi*ól nyilatkozik a tanács kereskedelmi osztálya /»cl gyei kiállításon kívánják bi ráüli. iVTég a tavasz sincs itt. Budapesten a teljes egyetér­tés szellemében megtartott tár­gyalások eredményeképpen ja­nuár 31-én aláh'ták a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti 1958— i960, ért árucsereíorgalmi és hzetési niegátlapodást, vala­mint jegyzőkönyvet az 1958-ra ^unatkozó árucsrt’éforgalorniól és i'izetésróL a A járási tanács mezőgazda­sági osztálya fciszámííotta, hogy A lottó e hefi nyerőszámai: 13, 41, 47, 80, 87 A tetté ötödik heu sarsolásat tentekfn délelőtt, tartották a »mgytiorösi Kinizsi Sportkör székhazában. A liéten 3,127.064 ozelvényl 'küldtek be a fogú- dók, A beküldött szelvények a*»Pikfí egy aymiOsztáJyra Az aláírt jegyzőkönyv értei- { mében 1958-ivan a Magj*áí* Nép- ♦ köztái*saság különböző fúró-1 berendezéseket és a hozzá szült- t ségea allcatrészeket, kész szőr-! meárut, koníekcióárut, szőve- ♦ leket, gyógyszert és egyéb cik-í-j mohácsi járásban évenként keket szállít a Mongol Nép-1 mintegy nyolcmillió-négysza \- köztársaságnak gj’ápjú. nyers-tezer torint kórt okoztak a vi- bőr, szőrme és egyéb állati ter-J ^s félek és legelők. 1940-től méhek ellenében. | ugyanis sehol sem gondoskod­tiak a vízlevezető árkok lisztí­♦ tásáró't, s az elvizcsed-eit lege- {lök megjavításáról. Ennek kö- í ve-tkeztében a mételykór egyre ♦ súlyosabban jelentkezett. ♦ A kár abból származott, Ihogy egyes helyeken az állu- l many közel 50—60 százaléka 1.172.649 torint jut. A nyerő-1 szenved fertőző betegségben, számok: 13, 41, 47. 80. 8“. J másrészt a vizes ré'ek es lege- Vz eheti sorsoláson azt is el- | ők csupán egymillió 6S0 ezer döntötték, hogy a jövő heti|i;;ei- tej temetéséhez elegendő tárgyuyereménysorsoláMbMi a| ‘eltérjél nyújtottak; holott k->- januuri első heti szelvények»tepes karbantartó« esetén liá- teasttE béstí* "■ - ro-mrrtíV.w 760 ezer liter fejhez Jövőre már nem less vises mohácsi járásban szükséges fehérjeiartaL-mai biz­tosítottak volna. Ebből, közel nyolc millió 400 ezer forint kár származott u járás terüle­tén. Hozzávehetjilk még azt, hogy az állatok , leromlottak, s gyenge eÜenáUá képességük miatt sok más betegség is rá­juk ragad a mételykóron kí­vül. A gazdák végre felismerték a veszélyt és tavaly 40 kilóm •- tér hosszú vízlevezető árkot ás­ták társadalmi munkában. Al- lami támogatással és részben társadalmi munkával egész ha­lárukat víztelenítették az ud­vari. gazdák, Himesházá-n. és Somberekén három—három ki- ió méteres árokkal járulták hozzá az egészségesebb lege­lők kUUabitásmfifr:,. fagyaszt©H- 4*«kik*uus. Az elmúlt héten, az idojárp- következtében a fagyasztói • húst a húsboüökban nem tud­ták kimerni es így tarnak egy- része erre a hétre wvavad*. Ez.ei't van. az. hogy ezen a he­ten százalékarányban ; több a fagyasztott xnanhabús, Äz é növeli az ellátásbsm a fagyasz­tott áru százaiékus aváaiyál, hogy* a koieskedelem a kórhá­zakat, napközi ot bhonokoV igyekszik . a tehetőség szerint; friss*hússal ellátni. Megjegyezni kívánjuk, hogy a húsellátéstJBB. nem ieszfeivu- akadás. csupán ei fagyasztóit hús aránya emelkedik. A ia- .gyásztólt húsról pedig el keli * f mondani, hogy első osztályú { minőségű, a kaposvári hűtö- ♦ házból kapjuk. Előnye, hogv S soklial hamarabb megfő es hólyi,» teljes tápértekkei rendelkezik re O Míianyag-szakiizlet Pécsett * Tavasszal « szűri. ■nagynyárodi és szajki gazdaki kezdik meg a víztelenítést, «{ himesháziak is folytatják meg-! kezdett munkájukat. Ezzel a* ■mohácsi járásban teljes egé-i szében befejeződik a rétek és» legelők víztelenítése. ♦ A víztelenítéssel természete-i seit még nem szűnik meg aj A Pécsi Kiskereskedelmi károsodás. A szocialista szek-i Vállalat tervbe vette, hogy torokban állandó orvosi keze-{ mtianyagaruk árusítására szak- lést kapnak az átlátok, itt ekj üzletet letesd a Kossuth Lajos enyésző a veszteség. Annál su-5 utcában. A- szaküzletben első lyosabb viszont az egyéni guz-i sorban a hazai műanyagipar dáknál. j termékeit árusítják, llgy ter­Arra van szükség, hogy a* vezik. hogy március 15-re víztelenített területeken kul-1 megnyitják az üzletet, amely fii íj üvekkei újítsák le! aiía második* lesz iVT országban. egészségtelen, savanyú fürd1-r { A megnyitásbuz • beUtcres- es segítsék elő átok rröteljes * kedelmi niiniszteriumnn mar fejlődését, : megkapták az engedélyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom