Dunántúli Napló, 1958. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

^PJLÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! MMMM »»•»»»MM ♦ I4ÖMM*» DUNÁNTÚLI , NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM ARA: 1,40 Ft. SZERDA, 1958. JANUÄR 1 «*V«m>mhVk m miVhí>Ií* új ti%el k'u) ámtnk ♦ ♦ ♦ keduej ú ina ső út k a ak I • V. ♦ A „Boldog új év-fa?* Évszázadok óta kiváltják «gymäsnak egy év eitel tóvel, ae új kezdetén az emberek. Szép szokás. Égj' esztendővel ezelőtt e jókívánságban sokan nem hittek. Lemondóan legyintet­tek, vagy csak halvány re­mény pislákolt bennük. Mások még a reményt ’äs elvesztve, felkerekedtek, hogy magukhoz öleljék autóstul, datolyástól az „új hazát*’. Ott — egy év elteltével — az „új hazát“ ke­resők közül nagyíj, soknak még reménytelenebb az új év. Becsületesének —1 akik előtt felnyílik a jövőben, a határ­sorompó — az új évj jófcíván- ság egyet jelent a keserű, ki­ábrándító tapasztalatokból fa­kadó vágyakozással Haza! Haza! Itthon? Szinte Éheteken, hogy csak egy év múlott el. Olyan rövid volt az 1957-es esztendő. A gondokbé} a ba­jokból a kiút keresés és meg­találás röviddé teszi >aZ j^öt. Mert gondunk és bajunk ta­valy ilyenkor sok volití Az or­szágban is, szőkébb hazánk­ban, Baranyában is, Az ellenforradalom kártevé­se súlyos helyzetbe táhítottá hazánkat. Fegyveres je-reiük már porra zúzódott, de h gg^, dasagi és szellemi kCt^és maradványa, a pangás, a re_ xnénytvesztés még torát ülte. Alig volt vi 1 !amosenoiigtán£ gyárak álltak tétlenségbe^.' dolgozok százezrei néztek Ica&szemet a munkaitólkiiljség.. gél. A kezdeti lépéseket tne i- tett termelés csak ogyihamhada volt az eUenforradalorn előtti­nek. Kifogyóban voltak M árukészletek, infláció rém« fe„ nyegeíettj Ebben a nehéz helyzetben a kommunisták mondták ki, hogy fel a fejjel, nem léteik’ olyan nehéz helyzet, amelyből a néppel összefogja ne lehet­ne levezetni az országot. a párt, a komimmistók mély hittel mondták, mert); tudták; voltak szélsőséges hibák, amit az e! i eniorradalom még szét. söségesdbbexi eltúlzott, voltak vágyqfc közeli teljesítésire tett ígéret!*,, amelyek; nem való. sultak meg, volt ellenforradal­mi kártevés, ami az elmúlt tucatnyi év eredményeinek el­hallgatásában, beszennyezésé­ben öltött többi között testet, de ez sem tudta kiölni a ma- gyár nép, közelebbről Pécs és a megye dolgozód többségéből a szocializmushoz való ragasz­kodás! . Bíztunk és bíztattunk. Hittünk és hitet adtunk. Opti­mizmusunkat úgy ültettük az emberek fejébe, mimt kertbe a palántát. Tudtuk, hogy gyü­mölcsöt hoz, mert közben nem fáradva irtottuk a gazt, .ami a munka eredményét veszélyez­tette. Az 1957-es évre fordulás minden hete új eredményeket hozott. Az év felére sem ér­tünk, amikor a testvéri orszá­guk segítségével, a dolgozók nagyszerű erőfeszítésednek eredményei nyomán, elkerülve az inflációt és a munkanélkü­liséget — ami 300 000—400 000 emibeír toenyérnélkiüliségét je­lentette volna — az országos pártértekezlet örömmel szá- Toóthatott be, hogy sokkal gyorsabb a konszolidáció az élet minden területén, mint *eA. vácm iebefett. jelentő« sí­Ill­esztendő Irta: Laki István kerek születtek a proletárdik­tatúra megvédésében, megerő­sítésében és gazdasági életünk a vártnál gyorsabban normali­zálódik.; Most:, hogy számot vetünk a mögöttünk hagyott év fárad­ságos munkáival! elért eredmé­nyei fölött, jogos öröm, büsz­keség és jövőbe vetett biztos hit töltheti el hazánk, megyénk és Pécs dolgozóit. Országosan is, megyénkben is az 1957. évi tervet nemcsak teljesítjük, de néhány iparágban többet adunk, mint a terv előírása. E nagyszerű eredményben oroszlánrésze vau a megye bányászainak, akik viszonylag gyorsan megteremtették az üzemék újraindításának lehe­tőségét és az év végére több­ezer tonna szenei: adtak ter­ven felül. Van árnyoldala is ennek az eredménynek. Ipa­runk hal'd részletekben átla­gosan kevesebbet termelt, ódát az 1956-as év első három negyedévében. De a 'bányák­ban, gyárakiben, üzemekben elért eredmények bizonyítják: a megye munkásosztályának, dolgozóinak többsége is követ­te, Icövetd a párt útmutatásai:, erőfeszítéseket tett és tesz, hogy mielőbb végleg begyó­gyuljanak az elírniotradalom ütötte seoelw Az eltelt év elején nélkülö­zés. nyomor, elesettség lesel­kedett ránk, de elűztük e ve­szélyt. Nagyszaru eredmény, hogy a sokmilliárdos kártétel ellenére is, mintegy 14 száza­lékkal sikerült emelni a dol­gozok reálbérét és ezt meg is tartottuk. Ez magában is so­kat mond. Ha hozzátesszük azokat az intézkedéseket, ame­lyeket pártunk és kormá­nyunk hozott 1957-ben, akkor nem csoda, ha az egész haladó világ örömmel, az imperialis­táik, ezek külföldön és közöt­tünk élő ügynökei pedig ke­serűen állapítják meg: Ma­gyarországon a mérleg a szo­cializmus javára billent. Hoz­zátesszük, hogy véglegesem eredmény. A felvásárlás min­den termékféleséginéi sikert aratott. Az állam is, a terme­lő is megtalálta számítását. Tele vannak raktáraink és pincéink és még tovább tel­nek begyűjtés nélkül. Igaz, van néhány terményféleség, amelynek termelése vissza­esett, de ez nem okoz komo­lyabb gondot, Majd itt is hely­re jövünk; Tavaly ilyenkor az 1956. év közel háromszáz tea-melőszö­vezetés hibáit, ingadozás nél­kül halad a hibák kijavításá­nak útján, de magáénak vallja az elmúlt 12 év minden ered­ményét és erre támaszkodva, bízva a dolgozókban a szocia­lizmushoz vezeti népünket, Megyénk kulturális élete is fellendülőben van. Kezdenek e téren is új. egészséges haj­tások nőni. Igiaz, itt-obt még felüti fejét a levizáonizmus hol belső forrásból, hol „im­port“ útján, de sok talaja, már e téren sincs. Gondoskodunk vetkezetéböl csak 31 volt. A Szovjet Katonai Parancsnokság üdvözlete! Baranya megye dolgozóihoz A Baranya Megyei Pártbizottság titkárának, j Laki István elvtársnak A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága \ elnökének, Patkó íiándor elvtársnak Kedves EW társak! A katonai egységek parancsnoksága, párt- és Kom- ssomol-szervezete forrón üdvözli önöket és az Önök sze­mélyén keresztül Baranya megye összes dolgozóit az új év alkalmából. Kívánunk Önöknek és a megye Összes dolgozóinak to­vábbi, sikereket a békéért, a demokráciáért és a szocializ­musért folyó harcban, A Szovjetunió mindig baráti viszonyra törekedett a munkaszerctö magyar néppel. Kívánjuk, hogy az 1958. év a népeink közötti testvéri kapcsolatok további felvirágzásá­nak éve legyen. Teljes szívből kívánunk Önöknek és az egész magyar népnek boldogságot az új évben! BOLUCSEVSZKI.I BALVASZMKOV MALTSEV KANDIDATOV Nem múlott el 1957-ben egy hónap sem, hogy ne látott vol­na napvilágot nagyj eleötőeégű határozat, rendelet, intézke­dés. Ennek során biztosítottuk a megfelelő árukészletet, amely sok tekintetben meg­haladja az ellenforradalom előttit és — néhány nem élet­fontosságú cikk kivételével — minden kapható. Változott gazdasági életünk szerkezete, növekedett a vállalatok, kü­lönböző szervek, intézmények önállósága, mind erősebb gyö­kereket ereszt az az igazság, hogy legdöntőbb a gazdaságos termelés és szemétre kell dob­ni az elkápráztató számokul, amely mögött nem egyszer az húzódott, hogy drágább voit a termelt áru, mint amennyiért, eladtuk. Az élet — e nagy per­döntő — igazolta a párt és a kormány politikájának, intéz­kedéseinek helyességét Ez történt a mezőgazdaság­ban is. Ma már az egy évvel ezelőtt még kétségbeesettek és siráukozók is elismerik, hogy a beadás eltörlése, a kötelező Etetési tervek megszüntetése, a szövetkezeti gazdálkodás szervezésében múltban, elköve­tett hibák felszámolása és a tertind elvek érvényesítése meghozta és meghozza az eredményt. Részletezni hossza­dalmas lenne. A tények ma­sakért beszélnek. Megyénk mezőgazdasága több terméket adott. mifH 1956-ban és sok területen olcsóbban Rentábi­lisak lettek az államid gazda­ságok, »óvj magában is nagy Ezek egyrésze is recsegett, ro­pogott, az ellenforradalom tá­madása nyomán. De még nem értünk az év végére, amikor üdvözölhettük megyénkben a századik termelőszövetkezetet. Bizonysága, ez annak, hogy a jó szövetkezetét, szereti az egyénileg dolgozó paraszt és ilyen alakítására, az ilyenbe történő belépésre szívesen vál­lalkozik. Bízunk benne, hogy a zárszámadások eredménye­ként az új év elején még sok szegény- és kisparaszt választ­ja a nagyüzemi gazdálkodás Útját; Sokáig lehet meg sorolni városból, faluból az elmúlt év eredményeit. Art, hogy a gyárak dolgozói — mert anya­gilag is érdekeltebbé váltak — jobban magukénak érzik a gyárat. Azt, hogy az állatte­nyésztés. a növénytermelés általában a belterjességre tö­rökvész mind szélesebb mére­teket ölt. Azt, hogy új tartó- lommal kezd nemes hajtásokat növeszteni a munkavenwny, amit az ellenforradalom a ma­gyar mun kástól „idegennek : kiáltott ki. Hosszú lenne foly­tatni. Ezernyi tény bizonyítja, a becsületes munkásoknak és parasztoknak—siezazi elsöprő többség — tetszik a népi de­mokrácia, tetszik nékik a párt és a kormány politikája, in­tézkedése, vezetése; Azért tetszik, mert a párt, a kormány «IveteHe a régi róla, hogy sem a kultúra, sem az élet más területén mi­előbb egyáltalán ne legyen. A magyar dolgozó nép tör­ténetének, a szocializmushoz, a haladáshoz hű erők történe­tének egyik aramylapja :tz 1957-es év. A költő gondola­tával élve: majdnem a sír szé­léről lépett dolgozó népünk a párt vezetésével az élet, a fel­virágzás, a jövő, a szocializ­mus útjára. Most, hogy mögöttünk az ó év és előttünk az új és ismét boldog új évet mondunk egy­másnak, mi kommunisták hozzátesszük: bízunk benne, hogy boldogabb lesz, jobb, szebb, eredményekben gazda­gabb lesz, mint az elmúlt. Zá­loga van máris, hogy így le­gyen. Igaz, nem lesz könnyű. Továbbra is harcolnunk kell a jobb- és baloldali támadók­kal, „kritikusokkal“, ikishitű- ekkel. De a győzelem nem az övék lesz. Záloga ennek né­pünk szilárd hite a szocializ­musban, pártunk és az, hogy az eltelt, egy év is megtanított bennünket egy és másra. Zá­loga az a baráti, erkölcsi és gazdasági együttműködés, se­gítség, ami összeköt bennün­ket. a szocialista táborral, a világ minden haladó emberé­vel. Záloga a föld lakosságá­nak nagyobb részét kitevő bé­ketábor és békéért harcolni készek serege, ami nap mint nap növekszik, erősödik és evőit összefogva képes arra, hogy lefogja a békére törők kezét. Záloga az 1957, év sok szép eredménye; Mit várhatunk 1958-tól? Va­lamivel — 7—8 százalékkal magasabb termelést, a nem­zeti jövedelem 4 százalékos emelkedését, a lakosság fo­gyasztásénak feb 5 százalékos növekedését, 1957-hez viszo­nyítva. Remélhetjük, hogy eredményesen nekikezdhetünk külföldi esedékes tartozása­ink törlesztéséhez saját erőnk­ből, amit ebben az évben a baráti országoktól, elsősorban a Szovjetuniótól kapott köl­csönök kiegyenlítettek. 1957- ben a külkereskedelem terén tehát nagy lépést kell előre tennünk, mert két-három év alatt le kell venni váltónkról e terhet, hogy ezzel is biztosít­suk a népgazdaság további fellendítését, az életszínvonal jelentősebb emelését. Ehhez még sok minden kell; Jobban kell felhasználnunk tartaléka­inkat, véget kell vetni az ál­lami fegyelemben fejét fel- íelütö lazaságoknak, fel kell számolnunk az ellenforrada­lom hatására felduzzadt spe­kulációt, korrupcióit, a társa­dalmi tulajdon herdálását, a lopást. E bonyolult feladatok­ban joggal vár sokat dolgozó népünk és pártunk a népi el­lenőrzés rendszerének megte­remtésétől A becsületes dol­gozók nem nézik jő szemmel a hirtelen-gazdagokat, akikről előbb-utóbb kiderül, hogy á nép pénzét lopták el. Jó len­ne, ha 1958 meghozná a nem becsületes úton nagy összegek­hez jutók alkonyát. Hisszük, hogy így lesz. Sokat, nagyon sókat jelent további erősödé­sünkben és fejlődésünkben a gazdasági és műszaki egyez­mény, amelynek keretében a Szovjetunió hosszúlejáratú hi­tellel lehetővé teszi, hogy ipa­runk strukturális helyzetén gyorsabban javítsunk. Az 1957- ben hozott intézkedések közül több, 1958-ban érezteti majd igazán hatását a dolgozók éle­tében, a piacon, az áruválasz­tékban és másutt; Készül a 3 éves terv, amely a gazdasági élet, a fizetéské­pesség, az életszínvonal stabi­litását hivatott szolgálni, illet­ve az utóbbi kisebb mértékű emelését, hogy a stabilizálás végeztével az életnívó gyor­sabb, nagyobb emelését biz­tosíthassuk; Rövid és vázlatos a közeljö­vőről szóló néhány sor, mert ennél több történik ez évben. De elég ahhoz, hogy bizakod­va, bátran nézzünk a követ­kező hónapok elöbe.­Idáiig jutottunk, hogy az el­lenforradalom után egy évre már tervezhetünk, eredmé­nyes munkát hagyva magúm; mögött, élőre nézhetünk; Sok kapitalista ország dol­gozója — nem beszélve veze­tőikről, politikusaikról —1 örül­ne, ha úgy nézhetne az 1958- as esztendő elé, mint ahogyan a magyar dolgozó nép nézhet. Mert mire jutottak? A burzsoú politikusok és közgazdászok példaképe Nyugat-Németór- szág elérte a konjunktúra te­tejét.- 1958. inár nem ígér any- nyit, mint 1957; ígért. Felhői, árnyékol jók már a gazdasági élet talmi csillogását Francia- országban, ha tömény és igaz­ságos mérleget készít valaki, akkor így foglalhatja össze: növekvő adóterhek a nép vál­lán, újabb és újabb gazdasági vereségek, infláció fokozódás, az USA vezető köreinek való behódoiás, erkölcsi es point« kai gyengülés a nép előtt, a haladó erők izmosodása. Ne­künk, a szocializmust építő népeknek e mérleg nem rossz, de rossz az ott élő munkások­nak, dolgozóknak és nem sok jót ígér — enyhén szólva — a vezető köröknek. így van ez több kapitalista országban; Erősödő gazdasági és politi­kai harcok a munkások és tó­kések között, dráguló élet, fegyverkezési hajsza a dolgo- zók munkájából, pénzéből. Ez év végére a kapitalista orszá­gok közül számos eljutott vc& USA nyílt katonai támasz» pontjáig, mert vezetőik bele* egyeztek a nép akarata eile* nőre a rakéta-támaszpontok létesítéséibe. Bízunk benne, hogy nyugaton is felülkereke» dik a józan ész a vezetők kő* réfoerfc 1958. minden bizonnyal sok hasznosat, újat és érdekeset hoz az egész emberiség, a mi szá­munkra ír 1957-ben ltot szput- nyik került a világűrbe föl­dünk jobbik feléről. Vajon mi«- iyen „csodákat” érünk meg az új esztendőben? Meglátjuk; Ezt előre nem tudjuk; Azt azonban igen, hogyha* zánkban «msünk, életünk to» vábbfi javulása, szépülése tő­lünk, dolgozóktól függ. Boldo­gabb új éviit akarunk. Aki ezt akarja, tegyen is érte, hogy ez a természetes emberi vágy valósággá váljon* Boldog új évet! Ezt. kíván­juk a munkásoknak, akik a hatalom birtokosai és a múlt évben ország-világ előtt bi­zonyságát adták, hogy élni is tudnak vele; Jó egészséget, szebb, jobb életet, munkás elvtársak nektek és kedves csaladotoknak. Hozzon sok si­kert a munkában 1958. Boldog új évet! Ezt kíván­juk a mezőgazdászban dol­gozóknak, az állami gazdasá­gok, gépállomások dolgozói­nak, a termelőszövetkezetei, tagjainak, az egyénileg dolgo­zó parasztoknak. Hozzon bő termést, jó egészséget, sok szép munkasikert az új esz« tendő! Eredményekben gaadag uj esztendőt! Ezt kívánjuk az ér­telmiségieknek. Hisszük, hogy e jókívánságunk valóra is vá­lik, Jó egészséget hozzá! Boldog új évet! — fiatalok Tiétek a jövő, amelyet ma szüléitek építelek. Becsüljétek meg- az apák, anyák munká­jút! Szeressétek ezt a soka! szenvedett, de ma a felvirág­zás útján haladó hazát, mert Hi olyan társadalmi rend épül amely minden másnál többet, jobbéit tud nyújtani nektek is. Vállaljatok mine! többet, ebből a munkából, Jo tanulást, —' minden jót, fiata­lok az új esztendőben! Boldog, békés új esztendőt' Asszonyok, anyák! Több jót, kevesebb gondot, több örömöt adjon az új esztendő. ML kommunisták, akik ma egész .megyénk dolgozóinál' boldogabb új esztendőt kivo­nunk, rajta leszünk, hogy tneg- tegyümk minden tőlünk telhe­tőt, ami céljaink eléréséhez szükséges. Boldog új évet megyénk minden ^Hitben roik’ •

Next

/
Oldalképek
Tartalom