Dunántúli Napló, 1957. november (14. évfolyam, 257-282. szám)

1957-11-01 / 257. szám

2 N APlfl 1957 NOVEMBER t A NEGYVENEGYEDIK Magyarul beszélő színes szovjet film A film a fiatal szovjet Si­lóm első éveiről szól. Meg­elevenedik a vörös hadsereg katonáinak hősi helytállása és kitartása. Egy maroknyi csa­pat „nagy menetelése* a ka- rakumi sivatagban, majd egy vörös katonaleány és egy fe­hértiszt szerelme a film té­mája. Megkapó as a jelenet például, amikor a leány öntu­data legyőzi szerelmét és nincs más választása, mint a kapott parancs értelmében a fogoly fehértisztet lelövi. Gyönyörűek a felvételek, ki­váló a fűm rendezése. A fű­met a cannesi fesztiválon a legjobb forgatókönyv díjával tüntették ki. Ostromállapot Bolíviában Buenos Aires (Reuter) La Pazból érkező jelentések sze­rint a bolíviai kongresszus elfogadta az ostromállapotot kihirdető törvényjavaslatot. Ezt megelőzően csapatokat küldtek Santa Cruz tarto­mányba, ahol állítólag federa- lista mozgalom működik. Gutierrez, a Falange Socia­lists Bolivians nevű ellenzéki párt vezére sajtóértekezleten tagadta a kormánynak azo­kat a vádjait, hogy felforgató tevékenység tette szükségessé az ostromállapot kihirdetését. Kijelentette, hogy Santa Cruz tartományban nincs semmiféle federalists mozgalom, a tarto­mány csupán helyi problémáit szeretné megoldani és a csa­patok küldése csak fokozta a nyugtalanságot. NSIO-ygyakorlatok i HALHATATLAN GARNIZON Isztanbul (Reuter) A NATO] dél-európai erőinek légi < tengerészeti egységei csütör-j tökön megkezdték a hadgya-| korlataikat Törökország dél-j nyugati partjai előtt. A had- S gyakorlatok november 2-ig j tartanak. Magyarul beszélő szovjet film A hősies ellenállás, a haza védelmének nagyszerű filmje a Halhatatlan gamizon. Helyt­állásra, az ellenség elleni kí­méletlen harcira nevelj Külföldi hírek A film kedves jelenetekben mutatja be a békés szovjet emberek életét, majd hirtelen 1941 június 22-hez vezet ben­nünket. Emlékezetes dátum! * ** jEzen a napon tört hitszegő I módon a békés sízovjet népre ♦ a fasiszta hadsereg.; Egyik tóráról a másikra bombák rob- legna- fóa^ak Breszt városában. S PÁRIZS DJAKARTA Az AFP gyorshírben jelem- Indonézia második — ­___„ te tte szerda este, hogy Felit: gyobb városában, a keletjávai |megkezdődött a vjlagtorténe- Gaillard elfogadta a megbízást Surabajábam nagy tüntetést .J^^ leS^g^bbJcuzdelme, a a kormányalakításra. ' rendeztek az „ifjúsági fogadal- " “ JERUZSÁLEM mi nap“ alkalmából. A tüntc­* cm ■ i tők követelték a Nyugat-Irian AFP jelentés szerint a kül- felszabadításáért ügyminisztérium szóvivője az izraeli képviselőházban kedd este elkövetett merényletről szólva kijelentette, a merény­let elkövetőjének vallomása alapján mindinkább az látszik behizcmyítottnak, hogy nem politikai akcióról, hanem „ma­gán bosszúról’* van szó. Tovább folyik a vizsgálat annak meg­határozására, milyen indokok vezették Duek merénylőt ar­ra, hogy tettét a sinai hadjárat évfordulójának napján köves­se el. BONN Dr. Adenauer nyugatnémet kancellár szerdán dr. Lndwig Erhard gazdaságügyi minisz­tert nevezte kf helyettesévé — az alkotmány 69. cikkelye ér­telmében. MADRID Az Azori-szigetek környé­kén szeptember végén felbuk­kant „új sziget" ismét eltűnt A vulkán az elmúlt napokban több kitörés után összerop­pant. Szerdán reggel a vulkán kárterének helyén csupán né­mi gőz- és füstfelhő volt lát­ható. Csak a tengerből kiemel­kedő egy-két szirt mutatja az elsüllyedt sziget helyét. vívott harc : Nagy Honvédő Háború. — A Bug partján a szovjet határt őrző breszti erőd ellen is meg­kezdődött a fasiszták rohama. meggyorsítását A tüntetés után tömeggyű­lést rendeztek. A gyűlésen ho­zott határozat felkéri a kor­mányt, hogy szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat Hol­landiával, ha Indonéziának nem sikerül békés eszközök­kel visszaszereznie Nyugat- Iriant. TUNISZ Az algériai Nemzeti Felsza- j badítási Front egyeztető és végrehajtó bizottságának ülé­séről kiadott záróközlemény; javasolja, hogy a közeljövő­ben hívják össze Marokkó, Tunisz és Algéria képviselői- : nek értekezletét, hogy ezen • közös cselekvési vonalat dol­gozzanak ki Algéria független­ségének előmozdítására. A közlemény ezután kije­lenti, „ha a francia nép újabb: és jelentősebb erőfeszítéseket: akar tenni a már visszavonha­tatlanul halálra ítélt gyar­mati rendszer .tartósítására, tudnia kell, hogy az algériai nép azért fogott fegyvert, hogy egyszer és mindenkorra fel­szabadítsa magát. Az algériai nép nem fog meghátrálni és semmi sem fogja legyőzni. A néző úgy érzi, mintha ő is ott lenne és együtt harcolna a katonákkal, szinte eggyé vá­lik azok gondjával, örömei­vel. A film együk legkiválóbb alakítása Makarov színész Ba­turin őrnagya. Mély, emberi, őszinte alakításában szinte egyetlen mesterkélt mozdulat sincs. Kuharkov őrmester sze­repét Krjucskov alakítja. Nem fiatal ember ő már, tapasz­talt, harcedzett és rettenthe­tetlen katona. Olyan ember, aki sok-sok élettapasztalattal rendelkezik, tanulhatnak tőle a fiatalok. Játéka egyszerű és De az erőd nem adta^ meg mégis megkapó. Igen sikeres magát, harcolt az utolsó bérig! Ezt a nagy elszántságot, az utolsó emberig való harcot látjuk a filmen, mély himnusza a szovjet emberek hősiességé­nek. Nagy értéke a filmnek az is, hogy mentes az úgyneve­zett „beállított” jelenet éktől. Kondratyevának, a katona­orvosnőnek és anyának szere­pe Szuharevszkaja művésznő tolmácsolásában. A film — melyet Konsztan- tyin Szimonov írt, — méltán arat osztatlan .tetszést. (Garay) Zavargások Törökországban Isztanbul (Reuter). A kelet- törökországi Baszkale közelé­ben két fegyveres törzs össze­csapásakor több ember megse­besült. Az összecsapás a va­sárnap tartott országos válasz­tások eredményeivel állt kap­csolatban. A dél-törökországi Dijarbákirban a választási bi­zottság elfogadta az ellenzéki Köztársasági Néppártnak azt a kérelmét, hogy az ottani vá­lasztás eredményét semmisít­sék meg. Amennyiben a leg­felső választási bizottság ered­ményét is jóváhagyja ez a ha­tározat, a tartományban új vá­lasztást tartanak a kilenc kép­viselői mandátumért. Az isz- tanbuli választási bizottság vi­szont elutasította az ellenzék­nek a választás megsemmisí­tésére irányuló kérelmét. A török igazságügyminisz­térium közzétette a vasárnapi választások hivatalos eredmé­nyét. Ezek szerint a török nagy nemzetgyűlésben a Demokrata Párt 424 man­dátumot, a Köztársasági Néppárt 178 mandátumot, a Nacionalista Köztársasági Pért 4 mandátumot, a Szabadság Párt 4 mandá­tumot szerzett. Az NDK népi kamarájának küldöttsége a Pedagógiai Főiskolán (Folytatás az 1. oldalról) kon német nemzetiségi isko­lák számára is képezünk ál­talános iskolai tanárokat.“ Az üdvözlést követően átadta a küldöttség vezetőjének a fő­iskola életét bemutató díszal­bumot. Az idvözlés után a vendé­geket a tanács az ünnepi dísz­be öltözött főiskola folyosóin a tanácsterembe kísérte, s ott a főiskolai tanács bemutatá­sát követően dr. Vargha Ká­roly, a német tanszék vezetője a főiskola életét és a német tanszék munkáját ismertette. Kifejezte azt a reményét, hogy testvéri együttműködé­sünk eredményeként népünk és a hazai németség kultúrája új virágzásnak néz elébe. A tanszékvezető beszámolóját ér­deklődéssel hallgatva, a kül­döttség tagjai az elhangzottak­ra segítő barátsággal válaszol­tak. Johannes Dickmann, az NDK népi kamarájának elnöke a tanács tagjainak lelkes tapsá­tól kísért beszédében bejelen­tette, hogy a Potsdami Peda­gógiai Főiskola a legbarátibb kapcsolatokat óhajtja felvenni a Pécsi Pedagógiai Főiskolá­val, hogy a szocializmus épí­tésében előttünk álló nagy fel­adatokon közös munkával dol­gozhassunk. Ezután átadta az NDK népi kamarájának zász­laját, ajándékait, valamint a Potsdami Pedagógiai Főiskola tudományos értékű kiadvá­nyait és küldeményeit. Karl Schirdewan, a Német Szocialista Egységpárt Politi­kai Bizottságának tagja fel­szólalásában örömmel köszön­tötte a Pedagógiai Főiskolát, s kiemelte, hogy az elmúlt év októbere óta többször járt ha­zánkban, mint a Szocialista Magyarországot Segítő Bizott­ság tagja, s meggyőződhetett arról a rendkívüli munkáról, amelyet a magyar nép az el­lenforradalom okozta károk helyreállításában a baráti or­szágok támogatásával végzett. Hangsúlyozta, hogy a vissza­húzó erőkkel szemben megfe­lelő ideológiai képzéssel, a marxi zmus-leninizmus szelle­mében oktatott jövendő tanár­nemzedék feladata lesz a mun­kásosztály hatalmának végle­ges megszilárdítása és az emberek fejében megmaradt téves polgári, eszmék felszá­molása. Érdeklődött, mit tett és mit tesz a főiskola tanári testületé a nagy cél, a szocia­lizmust megvalósító nemzedék nevelésére. E kérdésre a ta­nács tagjai részletes felvilágo­sítást adtak. A főiskolai tanárok tájékoz­tatóit követően Erich Wondt, az NDK Marxizmus-Leniniz- mus Intézetének osztályveze­tője ismertette gyakorlati ta­pasztalatait a német ifjúság ideológiai képzésében. A küldöttség, de különösen az NDK Ifjúsági Szövetségé­nek vezetője részletes felvilá­gosítást kért, hogyan küzd a főiskolai KISZ az ifjúság he­lyes megszervezésében és ne­velésében a múlt hibáinak fel­számolására. A főiskolai KISZ szervezet titkára beszámolt az elmúlt év során végzett mun­kájukról és a jövő terveiről. Az elhangzottakra a küldött­ség tagjai hasznos, gyakorlati észrevételeket tettek. Búcsúzásúl a küldöttség tag­jai és a főiskola tanári testü­leté a két nép és a két fő­iskola testvéri barátságára és együttműködésére ürítette po­harát. A főiskoláról távozó küldött­ség értesülve arról, hogy a díszteremben az ünnepi hét rgindo7«vtt Kom«*»­sky-emlékünnepély folyik, s ezen részt vesz a főiskola ifjúsága is. Johannes Dick­mann kifejezte óhaját, hogy szeretne az ifjúsághoz szólni. A Német Demokratikus Köz­társaságnak a főiskola dísz­termébe lépő küldöttségét az ifjúság lelkes tapssal köszön­tötte, majd a küldöttség veze­tője közvetlen, baráti hangon szólott a résztvevőtehöz, ki­emelve a szocializmus építé­sében testvéri egységbe olvadt n^pek munkájának rendkívü­li jelentőségét a béke megvé­désében és a világ népei szebb, boldogabb jövendőjének meg­teremtésében. A népek baráti közösségének kialakítása mel­lett tüntető lelkes tapssal kö­szönte meg a főiskola ifjúsága a küldöttség vezetőjének sza­vait, majd felhangzott a fő­iskola énekkarának előadásá­ban Arany János örökké élő költeményéből készült kórus: „Az nem lehet, hogy milliók fohásza örökké visszamáljon rólad, ég! És annyi vér — a szabadság kovásza — Posvány maradjon, hol elönteték. •..” A küldöttség este részt vett a mesyei tanács által rende­zett ünnepi vacsorán és teg- »•vaj» teautazott. ifibb gondot a szerződéskötésekre! Szeptember elsejével átvet­tük a Kaposvári Cukorgyár­tól a cukorrépa-szerződések gondját-baját. A cukorrépa mellett a földművesszövetke­zetek kötik meg ezután a rost­ra, lenre, zöldségre, s még né­hány növényféleségxe a ter­melési szerződéseket. A szerződéskötések átvéte­lének célja, hogy a szerződé­ses termeltetésben növeked­jék a dolgozó parasztság ön­tevékenysége, kiszélesedjenek a termelésre irányuló szövet­kezés elemei, növekedjék a termelés színvonala; A földművesszövetkezetek működésében bizonyos fokig fordulópontot jelent a termel­tetésbe való bekapcsolódás. El­sősorban abban nyilvánul meg ez a fordulópont, hogy az ed­digi, főleg kereskedelmi tevé­kenység mellett nagy figyel­met szentel a mezőgazdaság­nak is. Ezen keresztül szaro­sabb lesz a kapcsolata tagjai­val, de ezen túlmenően az egész falu lakosságával. — A földművesszövetkezet igyek­szik a szükséges növényféle­ségek biztosítása érdekében szakcsoportokat szervezni, ami növeli a tagság jövedelmét, emeli a termelési átlagot, s a földművesszövetkezeti agro- nómusok tevékenységén ke­resztül biztosítja a fejlettebb agrotechnikai eljárások be­vezetését, terjesztését. Nem utolsó szempont az sem, hogy a földművesszövetkezetek ol­csóbban, kevesebb emberrel látják el ezeket a feladatokat, s így mentesítenek egész sor állami vállalatot és gyárat. foglal helyet Alsószentmár* ton, Berkesd, Drávátok, Kó­rós és Görcsöny isj Az indulás hibái rányomják bélyegüket a további muáká- ra is, s a lemaradás nemcsak egyszerűen azt jelenti, hogy kevesebb cukrot eszünk jövő­re, vagy hogy külföldről ho­zunk be drága, és gyengébb minőségű cukrot, hanem azt is, hogy megyénk néhány főld- művesszővétkezete nem eléggé alkalmas a nagyobb feladatok ellátására. Minden szövetkezetnék leg­alább úgy kellene dolgoznia a cukorrépa-szerződéskötés te­rén, mint Vejti, Zaláta, Mó- hács, Csányoszró, Mágyár- mecske. Lánycsók, Majs, Diós- viszló és Kémes szövetkezeté­nek, ahol ha hibákkal ép döe- cenőkkel is, de minden körül­mények között elvégzik a fel­adatokat. . Napjainkban a cukorrépa szerződéskötése folyik. — Me­gyénkben. csaknem négyezer holdat kell leszerződni az egyéni gazdák körében. Eddig szövetkezeteink megyei átla­got véve alapul, 70 százalékos eredményt értek el. Ez kevés, mert az elmúlt év hasonló idő­szakában már nagyabb terü­letre kötöttek szerződést. Földművesszövetkezeteink az elmúlt években többször han­goztatták, hogy helyesebb len­ne földművesszövetkezeti ke­zelésbe adni az összes szer­ződéskötési és termeltetési feladatot. Most itt az alka­lom! A szerződéskötések át­vételének jelenlegi foka és állapota csak a kezdet. A szö­vetkezetek a jövőben még több feladatot kapnak, s előbb utóbb a falu legtöbb gazdasá­gi szervei lesznek, ahol a szö­vetkezetpolitikai munkával együtt összefutnak a kereske­delmi és általában a gazdasá­gi ügyek, még a pénztevé- kenység is, ha a takarékszö­vetkezetek elegendő számban működnek. A földművesszö­vetkezetek súlya, tekintélye a feladatokkal, a feladatok jó megoldásával nő. De ahhoz, hagy ezt elérjük, már most, a kezdeti lépéseknél, a próba­tételnél is helyt kell állni. Rosszul, vontatottan^ indította meg a szerződéskötéseket a püspö&laki, a szederkényi, a beremendi és a magyarszéki földművesszövetkezet, de a pécsi járásra is ez a jellemző. A gyengén szereplők között A földművesszövetkezeti ve­zetők nagyot lendíthetnek a cukorrépa-szerződéskötések ügyén, ha mindenütt kihasz­nálják a kínálkozó lehetősé­geket. Mik ezek a lehetősé­gek? A párt, a tanács és más szervek segítségét igényheve- szik, mivel nem csupán föld­művesszövetkezeti ügyről van szó, ezt a falu dolgozóival is tudatni kell. Továbbá a mé­hész-szakcsoportokat ki kell bővíteni a tagság jóváhagyá­sával méhész-mézelőnövény és cukorrépa-termelő szakcso­portra. Ez a kezdeményezés a pécsváradi járásból indult ki, s visszhangra talált, mert a méhészek legnagyobb gondja úgyis a megfelelő méhlegelő és a beteleltetés biztosítása. Ez a két gond a kombinált szak­csoportokkal megoldódik. 'Másik lehetőség: ahol erte alkalmas föld és munkaerő van, a szövetkezet hozzon' lét­re cukorrépa-termelő szakcso­portot. Szövetkezeti agronó- musaink bevonásával lehetővé válik, hogy ezeken a területe­ken már fejlettebb módszerek­kel, jobb agrotechnikával vé­gezzék a termelést, s a 10Ó— 120 mázsás átlag helyett. 150 —180 mázsás termést érnek el holdanként, s így a cukorrépa bőven megtéríti. a ráfordított fáradságot. Különösen, Jcifrte- tődik az ilyen szakcsoport, tar­talékterületen, ahol a tanács erre lehetőséget ad. Ezek mellett a lehetőségek mellett a szerződéskötés mód­szerén is változtatni kell., Elő­fordult egy-két községben, pl. Nyugotszenterzsébeten, hogy a termelési felelős nem ment ki a gazdákhoz szerződni, — Amikor a körzet főkönyvelője vasárnap délelőtt végigjárta a cukorrépa-termelő gazdákat, kivétel nélkül mindenki szer­ződött. Volt olyan eset, .ami­kor a földművesszövetkezet vezetői a termelési felelősö­ket nem is ismerték. Az idei szerződéskötési ak­ció vizsga! Vizsgáznak a föld­művesszövetkezetek munka- képességükből, rugalmasság­ból, s a mai munkájukkal jö­vőjüket formálják! Kabács Béla a MÉSZÖV osztályvezetője A mi véleményünk A Dunántúli Nap­ló október 20-i szá­mában „Pazarlás“ cím alatt megje­lent cikk hangjá­val, a tényekből le­vont következtetés­sel nem mindenben értünk egyetj A tényeket nem akarjuk megmásí­tani. Semmi túlzás nem volt abbán, hogy a pécsi vas­útállomáson több vagon takarmány állt részben vagon­ban, részben a föld­re" kirakva. Ehhez azonban tudni kell, hogy a pécsi állo­másra október 9- /ől október 19-ig 60 ♦ súly vagon áru ér­kezett a Sertés- tenyésztő és Hízlá- ló részére. Vállala­tunk külső telepei­re ugyancsak ér­keztek takarmá­nyok, így azok szál­lítási kapacitásun­kat teljesen igény­be vettéfc Vállalatunknak 3 teherkocsija van; Ebből egy minden nap tej-mellékter­méket szállít tele­peinkre. Marad te­hát két 3,5 tonnás teherkocsi és egy lovaskocsi. Az em­lített térmény- méhnyiségét, a vas­út által meghatáro­zott időn belül te­hát kiszállítani nem tudtuk. Mikor láttuk, hogy a szokatlan meny- nyiség elszállításá­val nem bírunk, se­gítségért foi-du- tunk az illetéke­sekhez, segítséget azonban nem kap­tunk. A többi kö­zött a MÁV sem végeztetett kény­szerkirakást, amit máskor megtett. A dkk írója vál­lalatunktól senkit sem kérdezett meg így csak egyolda.' ról tájékozódhatta Orosz Matyii-, igazgató. BÓ7sa Józscfiie párttitkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom