Dunántúli Napló, 1957. október (14. évfolyam, 230-255. szám)

1957-10-31 / 255. szám

M57 OKTÓBER 31 NAPLÓ s Ismét az élüzem elmért . .. ✓/ Viws könyv mit a /✓ A bányaüzem vezetőjé­nek iro­Hogyan 1 •— csinálták ezt? — Kénytelenek voltunk egy olyan csoportnak, melynek ; a munkája a bányafával tör-} ténő gazdálkodás megjavításé- ; Idájában két bekeretezett ok- — Kénytelenek voltunk a levél függ a falon. Teljesen dolgozók egy részét a feltá.á- /a irányult. A fejtések közeié-jj egyformák, csak a keltezés si és fenntartási munkahe- 1 *~‘A“u~' • lyekről szénteirmelő " munká­in ás-más rajtuk. Mindkettő a Béta-aknai bányászokat dicsé­ri, mint, az élüzem cím hajda­ni viselőit. Hogy miért, —csu­pán az egykori dicsőség jelké­peként, vagy az elérendő cél srimboluimaikénit-e, őrzik eze- l""t az okleveleket, nem kér­deztem meg. Bizonyára ezért is. azért is. Aranyi bizonyos, hogy Béta-akna főmérnöke legérdekesebb újságként, első­nek azt közölte, hogy a III. negyedévben ismét teljesítet-, ték az élüzem cím elnyerésé­nek feltételeit s a termelési tanácskozáson IV. negyedévi munkájuk céljának is e felté­telek teljesítését jelölték meg. A hagyományaikhoz tehát hűek kívánnak maradni. Pe­dig a Béta-aknai bányászok­nak az ellenforradalomtól mostanáig nagyon nehéz utat kellett megitennnök; Jobbára új, bányát még nem látott munkásokkal fogtak hozzá az elhanyagolt, összetört vágatok, fejtések helyreállításához, helyre telepíteni. A fő érdem azonban a régi, kipróbált fej­tési csapatokat illeti. Dragun József csapata például, mint már annyiszor, most is meg­mutatta, hogy mit tud. Mun­kahelyük nem valami kiváló, különlegesen jó, mégis ritkán értek el 140 százaléknál ala­csonyabb teljesítményt. Havi tervüket is 140 százalék felett teljesítik. Még ennél is jobb Wäger János csapata. A két KISZ-brigád, Papp Lajosé és Mózer Ferencé is, jól dolgozik, 120—130 százalékos eredményt érnek eiL A csapatok közötti vetélke­dés, a kitartó, gyakran önfel­áldozó munka eredménye meglátszik a teljesítmények alakulásán is. Annak ellenére, hogy a feltáráshoz, fenntartás­hoz szokott bányászok szá­mukra szokatlan körülmények között szenet voltak kényte­lenek termelni, a' fejtési tel­jesítmény például ebben a hő­ben fatároló helyeket létesítet-! tak s ezekre a helyekre gyűj- ; tik össze a vágatokon szerte j heverő még használható bánya j fákat. Meg kell azonban jegyezni.: hogy nemcsak Madarász lm- j rénél, hanem rajta kívül még : vagy öt bányásznál helyette-: sítette svájcisapka a bőreisa- i kot, sőt Wéber János és Katus j Sándor csillések még a hűvös! alapvágaton is félmeztelenül: dolgoztak, holott mindkét dol­got a biztonsági szabályok szi­gorúan tiltják. S a biztonsági j szabályok betartása, a balese-: tek számának csökkentése < ugyancsak feltétele az élüzem j cím elnyerésének. A Béta-ahnai bányászok- j ról tehát r?ajd a széntermelés megindí- i® el®ri az ®l°mt 2,8 fásához tonnát, sot a produktív telje­, _____.... . sítmény mintegy 90 külogram­Ma , tíz hónap múltán, naipi nmi w<WSabb a múlt év III. 95 vagon szenet termelnek, s negyedévében elért 2 396 kilo­az aknacsatllós, miközben le­adja a jelet a szállítógépház- nák, hogy a szállítókas elin­dulhasson. velünk a II. szint­re, még ezt is kevesli. Sze­retné, ha sokkal több szén ér­kezne ki a bányából. A szépen kivilágított, de még fiával ácsolt főszállitó vá­gaton indulunk él, hogy né­hány munkahelyet felkeres­sünk. A főmérnök, Ropoii elvtárs, míg a csúszós, itt-ott vizes vágaton haladunk, el­mondja, hogy feltárt szánva grammnál. Utunk első állomásán négytagú fejtési csapat tagjai eldicsekedtek azzal, hogy ők már adtak 10 csillés fejitelje- sítményrt is s hozzátették, ha lesz elegendő üresosille, meg- ; próbálkoznak ezzel többször ♦ is. A fejtésük különbéin na- ♦ gyón szép volt, s ha Madarász 5 Imre csillés svájci sapka he­lyett az előírt bőrsapkáit vi­seli, nem is lett volna mit ki­fogásolni; elmondhatjuk: reális, megvaló­sítható célt tűztek maguk elé. A még tapasztalható hibák: többsége következetes munka- j val gyorsan kijavítható s ed- 1 digi eredményeiket a most r kezdődő forradalmi hét alatt; jelentősen fokozhatják. S ha ] továbbra is ilyen lelkesen i dolgoznak, remélhetőleg a bá- nyavezető irodájában függő j két oklevél mellé nemsokára: A kép megdöbbentő. Közé- ** pen csapzott, feketehajú, szimpatikus arcú fiatalem­ber. Szeme fájdalmasan te­kint előre, arcán a következő pillanat bizonytalansága és félelme ül. Mintha lassan lépne egyet s minden ideg­szálával érezné és figyelné a körülötte gyülekezőket, a kö­rülötte történő eseményeket. Tekintetében lemondás lát­szik s ha megszólalna, lehet, hogy ezeket mondaná: hát ide jutottam? Miért? Népem­nek én semmi rosszat nem tettem, egyszerű katona vol­tam. Védtem a munkáshatal­mat. S ez a .vég? Most meg kell halnom? Miért? S a se­gítség? Sehol? A fiatalembert sok, eltor­zult arcú alak veszi körül Az egyiket mintha ismerném. Mégsem 6 lenne? Pedig a hasonlatosság szinte megté­vesztő. Októberben gyakran találkoztam az utcán vele. A cigaretta csikkje kilóg a szájából, arca a sunyi, a min­denre kapható strici képe. Most is ott tolong a fekete­hajú fiatalember körül s ér­zem, csak alkalomra vár. Várja, hogy a tömegbe elve­gyülve mikor lőhet alattom- ban a középen álló fiatal­emberbe. Gyilkolni akar. Csak úgy — kedvtelésből. Mit számít ez neki? S most ki kéri számon? Nem messze tőle egy má­sik alak. A várható ayilko- lás izgalmától eltorzult, ké­jes arccal. Kezében a kötél odakerül a harmadik is. egy s _ Fizetni, 40 év eredménye S hogy nemcsak a .fejtések, Kyonuk elegendő, nyugodtan hanem Béta-akna valamennyi j tekintenek a jövő elé. Az in- dolgozója következetes, kitar- j fiuenza-járvány nekik is sok tó munkát végez az élüzem * gondot okozott, volt olyan cím elnyerése érdekében, az nap, hogy a betegek száma leginkább az öeszüzemi telje- 370, a hiányzók száma pedig sítmények alakulásán mérhe- 430 fölé emelkedett. A tervet tő le. A III. negyedévben el- 10-e óta mégis nap, mint nap ért 0,791 tonna helyett tugyan- tel jesítik, s havi tervüket való- is már 0,863 tonna szén jut A széntermelés növelsedése a Szovjetunióban '* ÍJ4p Min Íj színűleg 3—3,5 túlszárnyalják; százalékkal cgy-egy dotgo­Reggeli tortúra műszakonként zára, A termelési költségek ala­kulása terén még nincsenek ilyen szép eredmények. De lesznek Az északi főkereszt- vágatban már találkoztunk A repülőtér lakói nevében, írom a levelemet, akik meg­elégelték már a folytonos reg­gel] sorhanállásk Nap, mint nap emelkedik településünk lakóinak száma és körülbelül 70 százalékban tisgyermekes családok lakják s területet. Ezek pedig enni szeretnének. Reméltük, hogy a nemrég megnyílt Tejbolt meg­oldja majd a problémát és nem kell az egyetlen büfét ostromolni reggelenként. De csalódtunk, mert a boltban egyetlen ember van, aki agyon dolgozza magát, mégsem tudja megszüntetni a reggeli tumul­tust. Hetek óta Ígérgetik^ hogy kisegítőt adnak, de az Ígéret csak Ígéret marad. Pedig ott vannak aa építő­ipari és a többi dolgozók, akik szintén mindnyájan szeretné­nek reggelizni és ez lehetet­len,, hiszen a mi buszunk is fél 8 órakor indul és így a nyitástól addig még megven­ni sem lehet a reggelit, nem­s nyújtja előre. Mintha mon­daná: itt a kötél... tessék... mire vártok? Igen, őt is lát­tam. Hol is? A Fehér Könyv­ben! Fényképen. Ott áll a lá­bával fölfelé akasztott kato­na előtt s fogta a kötél vé­gét... S szabadságharcosnál: titulálta magát. Pedig „egy­szerű’’ gyilkos volt Mellette egy nő. Ezt — sajnos — nagyon is jót isme­rem. Sokan ismerik. Fényké­pét az újságok is hozták, in­nen az ismeretség. „Mocsok’ — ez volt az alvilági bece­neve. Éppen akkor fémjké- pezték le, amikor egy akasz­tott katona hulláját n,eggya- lázta. Nyomorult némber, prostituált. Hát te is itt vagy? Igaz, ha kuncsaftjaid itt vannak, miért ’ennél te másutt? Hej, de sok mocskot és szennyet söpört az utcán 56-ban az októberi őszi szél... S most itt állnak mind előt­tem. S a „Mocsok” mellett egy fegyenc. Bármennyire is igyekezett múltját civil ru­hával takarni, a kabát alól mégis kilátszik a csíkos fe- gyencruha. Pár órával ezelőtt még börtönben ült, lopásért, csalásért, lehet gyilkosságért. S most ő is ide rohant. Bosz- szúvágy fűti. S ölni akar. Kit? Mindegy, csak kommu­nista legyen. S most itt áll ez a feketehajú fiatalember, s azt mondják róla, hogy ávós. Hát akkor ezt! De gyor­san! Hogy ennek az ávósnalc semmi bűne? Ez most őt nem érdekli! Fizetni akar. golyóval, kötéllel, késsel... Mintha üvöltené: „Népítélet”. S a nép? Magát gondolja annak... ö beszél a r\ép nevében. A nyomo­rult! n e hiszen a társaságban látom a Teleki tér köz­ismert „Csökött bácsi”-ját is. Szánalomra méltó sze­gény öreg volt. Sokat talál­koztam vele, de józannak sohasem láttam. Ott lakott a Teleki téri zsibárusok bódéi között. Eongyokat szedett össze, ezek voltak éjjel a takarói. A fiatalabbak csak így köszöntötték: „szia Csökött”. S Csökött csak bár­gyún nevetett s ha kértékt egy pohár borért eltáncolta a cigánytáncot... ö i* ide tántorgott ezekhez. Tudja is ő, mi történik most itt? ,.t Ahol a tömeg, ott van ö is. Hátha akad. aki fizet ?gv féldecit... De aki mellette áll, az tudja, mit akar. Fel­emelt kezében kést villogtat a fiatalember felé. Zavaros szeméből szadista hajhm vl- lódzik. Olyan lendülettel emeli gyilokra kezét, hogy a következő pillanatban talán már vér serken a szúrás nyomán... A fiatalember vére... De kik vannak még itt, akik „Halál”-t kiáltanak? Az egyik mintha a Horthy- hadsereg kivénhedt tisztje volna, a másik egy Conti utcai cigánylány, az ott távo­labb talán csak egy kíván­csiskodó ... „Díszes” társa­ság. S a tér baloldalán? Sejtel­mes ködben Mindszenty arca, szája előtt a mikrofon Mint­ha mondaná: „Most tájéko­zódom ..; két nap múlva, programot adok a kibontako­zásról ...” S adott! Olyan!, hogy mindenki megérthette belőle: a bíboros úr kapita­lista restaurációra törek­szik ... Mindszenty mellett egy földbirtokos képe. A sze­mén monokli, a fején kalap. Első pillantásra látni: kikö­pött arisztokrata. A háttér­ben pedig fák, akasztott em­berekkel ... J?gy festmény előtt állok, s mindez erről a fest­ményről jutott eszembe. A kép alkotója Molnár Imre festőművész, címe „Piros könyv volt a zsebében”. S amint nézem a festményt, emlékezetemben előtolakod­nak az ellenforradalom féke­vesztett martalőcal s az a nagy összevisszaság, amely októbert jellemezte. Memen­to ez a festmény! Memento, hogy soha többé ne enged­jük kivenni ' kezünkből a fegyvert, a munkáshatalma:. A képet a közeljövőben megrendezésre kerülő megyei kiállításon mutatják be. GARAY FERENC SzziUzzziai ÜZENET I950r. I955r,l956r. l057r(«MW* Diskay József, Pécs írja: 1. Mi­yen összegű f ize-.és illejj meg azt í a munkavállalót, kinek fizetése ; 1950-ben — a fizetési csoportok • bevezetése előtt — a régi köz­it tisztviselői státus szerint a VIII. X fizetési osztály 1 fokozatával volt hogy elfogyasztani. Ügy gon­dolom, még üzleti szempont­ból sem leket közömbös, hogy ki tudják-e elégíteni a vevő­ket, vagy nem. Szeretnénk, ha minél előbb intézkedés történ­ne és megszűnne p. repülőtéri lakosok reggeli tortúrá ja. SZABADOS ALAJOS iüsnílmk a. dahseti. faw&kSwm. Baleset! Mindenki összefut és megindul a találgatások és „szaJtvélemények” végtelen áradata. Mert oly vadul hajlanak ké­rem manapság, hogy rettene­tes ..; Biztos ivott. ;: Szegény fiatalember, talán megijedt valamitől... De hagyjuk a találgatásokat. Többet mondanak ezeknél a baleseti jegyzőkönyvek, ame­lyeket az Autóközlekedési Igaz­gatóságon őriznek. Azokból sokkal pontosabb feleletet kap­hatunk a kérdésre: miből lesz a baleset? 1957. június 24-én délután 15 óra 50 perckor a hatos műút 206-os kilométerénél Kővágó- szőlősről Pécs felé haladt a 26-os AKÖV autóbusza. Vele szemben egy bódés tehergép­kocsi igyekezett Szigetvár irá­nyába. Amikor az autóbusz és a bódés gépkocsi között már csak mintegy 3—4 méter távol­ság volt, hirtelen kibújt a bó­dés kocsi mögül az XY 320-as forgalmi rendszámú 250-es Mit gyárt az ÁLLAMI ÁRUHÁZ? A Pécsi Állami Áruház saját üzem- fliel rendelkezik, ’»hol a legújabb di- Vatú árukat készí­tik. így például, je­lenleg düftinből ’varrnak zippzáros JtuBkabAlokat. Kót- caá&kéoaiH az olcsó és íriéses ruhada­rabból. Itt készítik a férfi télikabáto­kat is, melyek ha­marosan forgalom­ba kerülnek az Ál­lami Áruházban. Az igen keresett magyar műbőrka­bátok is itt hészüí­Csepel motorkerékpár, nyergé­ben Cseh György pécsi lakos­sal és egy utassal. Az autó­buszt megpillantva már nem tudta visszatartani motorját és bár az autóbusz jobbra, egé­szen az útpadkára letért, a motprkerékpáros nekiszaladt az autóbusz bal elejének és onnan két utasával együtt az úttest jobb oldalára vágódott ki. A motorkerékpárvezető bal lábfeje eltört, az utas egyik lá­ba megsérült. A felelősség? A motorkerék­párvezetőt terheli. Mielőtt elő­zött, nem győződött meg arról, biztosítva van-e az előzés lehe­tősége. Ebből lett az egyik bal­eset. Az oka: gondatlanság. Egy másik. Garai János gépkocsivezető október 6-án délután hat óra körül indult el a G'N 180 rend­számú Ikarus 30 busszal Pécs­ről Diósberény felé üresen, hogy a Baranya megyei Építő­ipari Vállalat dolgozóit külön­járattal munkahelyükre vissza­hozza. Elindulása előtt Pécsett be­vágott két féldeci rumot, gon­dolván: két féldeci olyan ke­vés, hogy semmiképpen sem árthat meg. Dombóváron a cukrászda előtt megállt, hogy a rumot egy kis feketekávéval mek a mindkét oi-: dalon viselhető♦ ellensúlyozza. A terve nem si- lemberdzsekekkel ♦ került Mert a cukrászdában együtt. Érdemes j összetalálkozott Topa A nna nc- még megemlíteni a ♦ vű rokonával és a kedves ro- bársony kul ikabá- í kon vőlegényével, Balázs Lajos tokát, melyek új- j dombóvári lakossal. A tálálko- donságként jelent-» zás örömére mit lehet inni? keznek majd az el-1 Természetesen rumot. Mcgit- áru&ító pultokon; ♦ tak még egy kis rumocskát. Nem sokat, csalc egy decit fe- jenkint. Van akit a rum egyenesen megbolondít. Garai János nem ilyen ember, ő akkor a leg­kedvesebb, ha egy kicsit már ivott. Balúzsék sem fizettek rá a rumozásra. Garai ugyanis nagylelkűen felajánlotta nekik, hogy nagyon szívesen elviszi őket a busszal a kultúrházhoz. El ő. Még akkor is, ha le kell térni a kijelölt útvonalról. Utó- végre miért is ne térne le és miért ne mutatná meg a ked­ves rokonoknak, hogy ő mi­lyen gavallér. A rokonok rááltak az aján­latra. Beszálltak a buszba, az­tán megindultak. Az Arany Já­nos u. 14. előtt azonban népie­sen szólva „beütött a krach". A rum azt súgta Garainak, hogy nyugodtan belemehet a kanyarba hatvanassal, ő pedig elhitte ezt. Aztán kikötöttek a jobboldali árokban, kidöntve két kőhidat. A kedves rokon, Balázs La­jos nyolc napon túl, Topa An­na pedig nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, az autóbuszban pedig 15—20 ezer forintos kár keletkezett. Természetes, hogy Garai Já­nos ellen a vállalat azonnal fegyelmi eljárást indított és el­bocsátotta. Természetes az is, hogy a közlekedési csoport út. árkából egyszercsak felug­rott egy ötéves kisfiú és egye­nesen nekiszaladt a gépkocsi hátsó kerekének. A kerék meg­taszította, a gyerek kieseit a kövesútra, koponyaalapi törési szenvedett és nem lehetett má" megmenteni. egyenlő? 2. A „Munkaügyi Köz­löny” folyó év iúlius Í5-én 15. számában megjelent új köztiszt­viselői illetmények ' melyik- sor­számú, melyik csoportjába való sorolása illetné meg ugyanezt a munkavállalót. Nevezett tanítót diplomával rendelkezik s Pécsett . töltött szolgálati ideje 17 év.” ♦ A városi tanács v. b.-a pénz- - ügyi osztályának vezetője az aláb­biakat válaszolja: „Az első pontra csak megközelítően helyes választ lehet adni. Ugyanis a közszolgá­lati alkalmazottak különféle bér­rendszer szerint kapják illetmé­nyeiket, aszerint, hogy tanácsi, egészségügyi dolgozóról vagy pe­dagógusról van szó. Az egymástól eltérő bérrendszereken belül még ■megkülönböztetést kell tenni az alsó- és felsőhatáros, továbbá az úgynevezett szolgálati idős bér­rendszer között, végül figyelem­mel keU lenni a területi megkü­lönböztetésekre is. Ezeken felül a közszolgálati alkalmazotti mun­kakörök négy kategóriába vannak sorolva, éspedig vezetők, ügyinté­Nem a gépkocsivezető volt a » 7(tk. ügyvitelt ellátók és kisegítők. hibás. Nem láthatta, mi törté-1 Mindezek nik a hátsó keréknél. Talán 7 gyerek tehet a szörnyű baleset­ről? Talán ha tudta volna, hogyan kell viselkedni az út mellett, nem ugrált volna ki­be az árokból. Léhet, hogy ép­pen erre nem figyelmeztették a szülők. Rum, gondatlanság, * cs figyel- * akik a tanácsi végrehajtó bizott­metlemil uarálá auerekek _:sAb°k művelődésügyi osztályán mcuenui ugrató gyercneK ♦ öojROznak. a pedagógusok bére­vagy éppen jelnottele. Szinte ♦ zésére vonatkozó rendelkeznekOt törvényszerűen elvezetnek művelődésügyi miniszvr coin: baleseti jegyzőkönyv felvéte-í leig. Nyolc napon túl gyógyuló | évi május 23-i 6. számában) t-r- sérülés. Sok ezres kár. Elbo-« talmazza. E rendelet értelmében 1 Pécsett („A” területi csoport) 17 j évi szolgálati idővel rendelkező J tanító munkabére az 501 kulcs- { szám VT. fokozat szerint 1 370 forintot tenne ki.” figyelembevételével kérdezett fizetés — feltéve, hogv ügyintézőről van szó — 1 600— 1 800 forint körüli összeget tenne kt. 2. A Munkaügyi Közlöny folyó évi július hó 15-i 15. számában közzétett bérrendezést utasítás a tanácsi és egyes államigazga­tási szervek dolgozóira vonatko-(k. a pedagógusokra nem, illetőleg csak azokra a pedagógusokra, ezres kár. esd tás. Halál... így szüleinek tt balesetek. KURUCZ Három kisvendéglő nyílik Igen kedvelit szó­rakozó helyei váro­sunknak a kisven­déglők. Eddig csak négy szolgálta a ia­bűnvádi eljrást is indít ellene. í i<osság esti szórako- Az ok: négy féldeci rum. zásét. Az Aruny­F.gy harmadik eset. | kacsa, a Tettye, a Augusztus 9-én 18 óra 301 Susogó és a Ha- perckor Boly községben a Rá-1 lásztanya, ezek kóczi út és az Ady Endre utca ♦ azonban nem t.ud­torkolatában haladt az YB 8Q11 jak Kielégíteni rendszámú tehergépkocsi.. Az * egyre növekvő jaí ■kielégíteni az igé­nyeket. Ezért a Pé­csi Vendéglátó Vállalat újabb há­rom kisvendég'ő­vel szaporítja szá­mukat. November 15-én nyitnak az i^j kis­vendéglők. — Az egyik a Porcelán- gyár mögött lesz. az Építők kultúrotlhp- nában, a másik a piactéri Sport ven­déglő helyén nyit, míg a harmadikat a Bajcsy Zsilinszky úton, a Délvidéki vendéglő helyére tervezik. A kisven­déglőkben hideg— meleg ételeket, friss ebédet és va­csorát fogyaszthat­nak a vendégek; ___!

Next

/
Oldalképek
Tartalom