Dunántúli Napló, 1957. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1957-02-07 / 32. szám

6 NAPLÓ 1987 FEBRUÁR f SPORT Mi újság a sportvilágban? Megha.lt az első olimpiai bajnok Hír srtieafett végűi arról is. hogy Amerikában, Boston váro­sában Oá Éven korában meghalt Janiéi Conolly. az újkori olim­piák első győztese. Az 1896. évi olimpiai játékok versenyei ugyanis a hármasugrással kez­dődtek s Conolly 13 méter 71 centiméteres eredménnyel sze­rezte áoeg az első olimpiai aranyérmét. Conolly így emlékezett vissza athéni szereplésére: — lilsö ugrásom közepesen si­kerűit, de a másik annál job­ban. Akkoriban még csak há­rom kísérletet tehettünk. Az ün­nepélyes eredményhirdetéskor a zsúfolásig megtelt stadion kö­zönsége lelkesen ünnepelt. Fe­lejthetetlen, s úgy érzem egy kissé történelmi pillanat is volt. Y.zerötszáz év után én lettem az első olimpiai bajnok.ü Üj világcsúcs Kiváló teljesítményről számol be az a hír, mely Ausztráliából érkezett és közli, hogy John De­alt, az ottani úszók egyik leg­jobbja új világcsúcsot ért el a too méteres távon. Hosszú, azaz 5> yardos (30 méteres) medencé­ben 31.6 másodpercet úszott és ezzel kéttized másodperccel Ja­vította meg az amerikai Cleve­land eddigi csúcsát. Részt veszünk-e az Európa­Kupán? A Közép-Enrópaí Kapa bizott­ság február 23-án, ezúttal Ve­lencében tartja ülését, melyen az Idei vetélkedés lebonyolításáról határoz majd. Az összejövetelen részt vesznek Csehszlovákia, Magyarország, Ausztria, Jugo­szlávia és Olaszország labdarúgó- szövetségének kiküldöttel. Velen­cében Magyarország Is dönt ar­ról, hogy részt vesz-e az 1957. évi Közép-európai kupaküzdel­meken. Jugoszláv,osztrák csapat Pécsett? Nemzetközi húsvéti tornát tervez Pécs-Baranya A Pécs—Baranya vezetősége komoly nem­zetközi húsvéti tornát szeretne rendezni Pé­csett. Ebben az irányban már megkezdték a levelezésit. A tervek szerint a zágrábi Dy­namo és a gráci A. C-, valamint a Komlói Bányász természetesen a rendező Pécs— Baranya részvételével bonyolítanák le a húsvéti. labdarúgótornát. A meghívás már elment Zágrábba és Gráeba. A Pécs-Bara­nya vezetői most a választ várják, hogy a jugoszláv, illetve osztrák csapat elfogadja-e a pécsiek tervét. — Kicsit korai volna még a húsvéti tor­náról úgy beszélni — mondotta Szekeres Ambrus, a szakosztály egyik vezetője —, mintha az már végleges lenne. Egyes buda­pesti lapok híradása ugyanis már ilyenformá­ban tájékoztatta a sportközvéleményt. Tény az, bogy mi szeretnénk megrendezni a tornát és azokra megnyerni az osztrák és jugoszláv csapatot. Reméljük, hamarosan megjön a vá­lasz és akkor már többet tudunk erre vonat­kozólag mondani A Pécs—Baranya játékosai kedden is­mét tornatermi edzésen vettek részt az egye­temi tornacsarnokban. A hét többi napján, szombat kivételével a szabadban folytatják edzéseiket a kék-sárgák. Vasárnap a PVSK- vaj játszik barátságos mérkőzést a Pécs— Baranya a Tüzér utcai pályán 3 órai kez­dettel. ol művelődjünk, A PÉCSI RADIO MŰSORA 17.30: Műsorismertetés. — Hírek. 17.35: Tudósítások. 17.40: Orvosi szemmel. 17.45: Szív küldi. Miért? — Garami László 18.25 írása. 18.37: 18.50: 19.10: sor. A legújabb lemezeinkből. Németnyelvű műsor. Szerb-horvát nyelvű mii­SZINHÁZ Lehár Ferenc: Luxemburg gróf­ja. Este fél 6 órakor. Szelvénybér­let „B”. MOZI Park: Szegény szerelmesek kró­nikája (4, 6 és 8 órakor) Kossuth: Gyökerek (4, 6 és 8 órakor) Petőfi: Tiltott szeretem (4, 6 és 8 órakor) Csak 16 éven felüliek­nek 1 Jószerencsét (Pécsszaboles): Me­se a 12 találatról (fél 5, fél 7 óra­kor) Kossuth (Mohács):' Berlini ro­mánc (5 és 7 órakor) Építők (Pécs): Schubert (4 és 6 órakor) FILMVETÍTÉS A József Attila Kultúrotthon ér­tesíti a közönséget, hogy a film­vetítéseket újból megkezdi. A ve­títések a Kemény utcai kultúrott- honban lesznek. Ma 3 és 7 órakor a „Hyppolit, a lakáj” című ma­gyar filmet vetítik. BÁBELŐADÁSOK Február 10-én, vasárnap délelőtt fél 10 és fél 12 órakor a Doktor Sándor Művelődési Házban báb­előadásait lesznek. Színre kerül a „Bóka koma bíráskodik” című bábjáték. Belépődíj 2 forint.. Időjárási eleni és Készülődés a tavaszra A Péc»-Baranya ét s PVSK lab­darúgói mellett • legtöbb pécsi sportkör labdarúgó szakosztálya is megkezdte már tavaszi előkészüle­teit. Nézzük mi újság a tavalyi megyei 1. osztályban szerepelt pé­csi csapatoknál. A DVAC ßnyhe idő. Az időjárási hely­zetben lényeges változás az utolsó öt nap alatt nem tör­tént. Az Azoni szigeteken át A Pécsbányateiepi Bányász labdarúgói heti 4 edzést is tarta­nak, kettőt a tornateremben, kettőt kint a szabadban. 16—18 játékos lá­togatja állandóan az edzéseket. A megyebajnokságot nyert csapat G. Kiss kivételével, aki visszake­rült Dombóvárra, együtt van. A vezetőség szerint elsősorban a csa­pat védelmét kellene megerősíteni. Eizcnydra örömet jog okozni a pécsbányateiepi szurkolóknak az a hír, hogy a tavasszal új kerítést kap a pálya. A sporttelep fekvé­sét is meg akarják változtatni. A tervek szerint észak-kelet—dél­nyugat irányban terülne el a pá­lya. vezetői azon dolgoznak, hogy a csapatot az NB II-be osszák be. Erre minden jogalapjuk megvan. A legfelsőbb sportvezetéstől ígére­tet kaptak,, hogy kérésüket meg­vizsgálják. A játékosok január kö­zepén kezdték meg az edzéseket, egyelőre új játékos nincs a csa­patnál. Vető Károly edző szerint a tehetséges fiatal újhegyi labdarú­gók komolyabb feladatok megoldá­sára is képesek, ha egy-két helyen megerősítik az együttest. A Vasas tavaszi csapatában a szur­kolók ismét láthatják majd Be­cseit, Egervárit és Szédelit, akik szolgálatuk leteltével vlsszakerül­?tkban?tT'ját?kos c?afaTrbakíálU- szállítanak Európa fezaknyuga tását is tervezik. Deli, Halasi, Stel- “ -----5 J ”—•_ , zá mmel neve jön elsősorban szá­hajnali fagyokkal. Várható időjárás csütörtökön estig: megélénkülő dói i-dél­nyugati szél, északnyugatom északkeleti irányba haladó változó felhőzet, holnap több gyors vomulású ciklonok to- helyen eső. A hőmnérsék'ct alig vábbra is enyhe légtömegeket mitásba. A PEAC A Pécsi Vasas labdarúgói heti három edzést tar­tanak az egyetemi tornacsarnok­ban. A csapat a tavasszal több já­tékosát nélkülözni kénytelen: nem számíthatnak Hídvégi, Hegyi II. és Zsembert játékára. ti részei fölé. Közép-Európá- bam a talaj-közeli rétegekben hűvösebb levegő fekszik és emiatt itt erősen párás, ködös az idő. Erősebb hideg csak az Ural hegység vidékén van. Mínusz 15 — miniusz 20 fokos változik. Az ország több ré­szén a köd fokozatosan eíosz- lik és a hőmérséklet emelke­dik Várható legalacsonyabb hő­mérséklet ma éjjel mínusz 1 — plusz 2, legmagasabb nap­pali hőmérséklet csütörtökön estig 6—9 fok között W G PVSK A PVSK labdarúgó szakosztálya február másodikán délután jöl si­került klubnapot rendezett a Vá- rady Antal utcai Vasutas Kultúr- ött honban. A klubnapot Bánkv Mihály, a PVSK labdarúgó szak­osztályinak vezetője nyitotta meg. üdvözölte a megjelenteket, majd sor került az osztrák-magyar és a HTItFT Jól sikerült a klubnap 11 a R l i B Megkezdődtek az edzések Február 10. mérkőzés a Pécs-Baranyával FALUSI SPORT 1957 (Szín: a megyei sporthatósdg hivatalos helyisége. Az ajtó ép­pen nyílik és dereshajú falusi ember lép be.) Öreg falusi ember (ÖFE): ló- napot kívánok... Nem tudom, jó helyen kereskedek-e... A sportkirendeltséget.., vagy izé... a Testmozgató hiva­talt.vagy hogyishívják ... Előadó: Ne vesződjön vele; bácsikim, mi sem tudjuk még a nevünket. Mondja csak el, mi járatban jött ÖFE: Egy kis dolgom van ttt a tanácsnál... aztán a fiam mondta, ha már Hemyékról be­jövök a városba, kérdezzek meg egyet-mást sportügyben is. .. Előadó: Tessék csak, bácsi- kém, szívesen adunk felvilágo­sítást. ÜFE: Hát először is azt sze­retné tudni a gyerek, hogy a falusi sportkörök ügyét ki Igaz­gatja ebben az évbem... Előadó: Ezt még nem tudjuk megmondani, nincs rendelke- iés. utasítási sem kaptunk. ÜFE: Akkor talán arról szóta­néit, hogy futballozni szeretné­nek .. . iesz-e járási bajnokság? Előadó: Bizonytalan ez a kér­dés még, bácsikám ... Minden bizonnyal lesz, de úgy Is for­dulhat, hogy elmarad . .. ÜFE: De egy kis „kenőcsöt" njarhogy pénzbeli támogatásra gondolok . .. ugye, azt kapnak az idén Is? Előadó: Van rá esélyük, hogyne volna... De Itat bizto- 1 si. .tyen pénzügyi dolgokban, ugye. nem tehet most tudni. . . ÖFE: Hm .. . Talán a tor- nusz-teángolcnak vihetnek jo lurt... na az idén is kijárna néhányszor hozzájuk az-edző... Mert készülnék, gyakorolnak ám most 1st Előadó: Tornász-edző? ... Er­ről a kérdésről még nem tár­gyaltunk, de, ugye, nem is len­ne helyes, ha más nevében ígérgetnénk... ÖFE: (magában) Hát eddig nem sokat tudtam meg . .. (Az eiü.idóhoz): Na és tessék csak trunuaiu, nogy a magam uotgatu tárjak, hol találnám meg a pénzügyi osztályt. .. Előadó: A harmadik emele­ten, a feljárótól jobbra. ÖFE: Köszönöm szépén ... ugye, mégis csak jól gondol­tam: nem hiába vannak maguk itt.ee jngosztáv-magyar labdarúgó mér­kőzésekről készített keskenyflün bemutatására. Utána egy óra hosz- szat tartó vidám sportkabaré kö­vetkezett. Közreműködtek: Mel- czer András, Melczer János és Angster Pál. A sportkabaré után, este tíz óráig táncoltak. * Ebben as évben először rende­zik meg a kosárlabda vasutas női Európa Kupát. A mérkőzéseket Jugoszláviában tartják, a PVSK- ból előreláthatólag 5—6 sportoló kerül a magyar vasutas válogatott­ba, * Üjra edzésbe ült Solymossy új edzőt kapott az óv elején. Ta-; mási László, a csapat volt edzője; a PVSK-hoz került és most Szabói László, a vasutasok régi kiválói Játékosa vezeti a Vasas edzéseit.; Nem világváros, még csak nem Az edzéseket mindjárt a szabad-i is megveszékhely, csupán kis öan kezdték meg. Mivel a BTCJ falu a szigetvári járásban — a pályát füvesítik, egytdelg a PVSfij labdarúgó export központja. Tót- eazopáUjáján tatainak otthonra.2 szentgyörgyröl kerülnek, ki a ■ környező labdarúgó csapatok já- j tékosal. ; Például a patai csapatban né- ; gyen is játszanak: Kerti Béla, ; Kerti Sándor, Barkaszi Gyula és • Kati János. ; A görösgalliak is innen impor- J tálják játékosaik egy részét: • Tóth Ernőt, Kirizs Gyulát és J Csöndör Lászlót, t Mindez egymagában még nem Is lenne baj. Használja ki min­den csapat a környék adta lehe­tőségeket, ha egy szer Tótszent- györgynek nincs labdarúgó rsa­Jó­komolyan számíthat Verbőca zsef edző. * A labdarúgók is szép számmal; patai látogatják az edzéseket. A legszor-; De miért nincs? galmasabb látogatók a Hámori fi * Még 1954-ben Tótszentgyörg.v véreik. Mohácsi, Szegedi, Freppán; Is önálló csapattal rendelkezett. Csete, Győri Kiss, Lendvai. Van-! Aztán széthullott. Bár egyesek naJc azonban olyanok is, akik; azt mondják, nem nagy kár ér- mindössae két-hárexm edzésen vet-; te. Gyenge volt. Aligha van Iga tök részt eddig. 1 zuk, hiszen gyenge játékosokért * j nem kapkodnának a pataiak, A PVSK labdarúgó szakosztálya; meS a görösgalliak. összeállította a tavaszi bajnoki; Talán mégis lehetne összeboz- mérközések előtt lejátszásra kerülő; ni egy csapatot Tótszentgyör- barátságos mérkőzések műsorát. • győn. Akadna 11 fiatal, aki szl- A csapat március 17-ig minden; vesen rúgná a „bőrt” tavasztól vasárnap pályára lép. A PVSK; őszig. A pálya ott van a falu kö­Egon, a PVSK sokszoros magyar barátságos mérkőzésének műsora:; zepén. Csaknem egész évben ki­válogatott atlétája. De nemcsak ó hanem Lippay és Kiss László Is szorgalmasan látogatja az edzése­ket. A lányoknál is kialakult egy törzsgárda, melyre ebben az évben február 10: Pécs-Baranya, február; használatlan. Csapatra vár, meg 17: Szekszárdi SC, február 24:; egy sportbarátra, aki összefogja Komlói Bányász (Komlón), március; a fiatalokat. 3: Komlói Bányász, március 10:* Mohácsi TE (Mohács). Jl/POMANY- JECHNIKA Nemrég kezdtek; olyan perion­anyagot gyártani, amelyet alumí­niummal vonnak be. Kísérletekkel megállapították, hogy a perionra vékony rétegben elhelyezett kü- önleges öntvénynek kiváló tulaj­donságai vannak, amelyek jelen­tősen emelik a textilonyag szige- telőképességét. A textilanyagok fémmel való bevonása difuzorok segítségével légüres térben törté- ilk. A fémmel bevont perion nem oiszkolódik, ellenálló az Időjárás viszontagságaival szemben és nem gyúródik. * A külföldi lökhajtásos repülőgé­pek kipróbálásánál a pilóták si­sakjára filmfclvevőgépet szerel­nek, mely automatikusan működik, «nélkül, hogy a pilóta azt Irányí­taná. A pilóta keze szabad marad a gép kormányzására. A fllnifel- vevőgépet a sisak másik oldalán levő nehezék ellensúlyozza. * Bizonyos berlini kiadóvállalat a frankfurti könyvvásáron egy me­séskönyvet mutatott be. „Egyből tízet csinálhatsz” felírással. A könyv tartalmát tíz-húsz variáeó- ban lehet átforgatni oly módon, hogy mindig új mese olvasható. Ez a szerkezet a játék és könyv keveréke. A szöveget és a képil­lusztrációkat szalagokra nyomtat­ták, amelyeket ki lehet húzni és különféleképpen lehet variálni. A táblázaton ismertetett variációkon kívül a gyermekek tetszés szerin­ti más mesét állíthatnak össze ma­guknak. * Az Uj-Guinea és Ausztrália Kö­zött fekvő Korall-tcnger szigetvi­lágában az óceánban elsüllyedt szárazföld maradványait, illetve az ezen emelkedő vulkánikus és korall-képződmények találhatók. Sok Itt a ritka hal és tengeri nö­vény. Az Achille Bolla által veze­tett tudományos expedíció tízezer kilométeres útján ötvenezer méter tudományos filmet készített a Ko- rall-tenger állat- és növényvilágá­ról, a vizen és a tenger alatt. StzetUwdai ÜZENETEK l*iií István, Szabadszentklrdly: „Szíjgyártó kisiparos vagyok. Raj­tam kívül kilenc községben nincs más, aki a lószerszámokat kijavít­hatná vagy újat készítene. Mivel megfelelő bőranyagom nincs, ké­rem elintézni, hogy minél előbb kaphassak kiutalást 40 kiló blankra és 12 kiló húzöbőrre” — Írja. Apróhirde lések Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, nagyanyánk és rokonunk. özv. Bősz fidámné Ö7 éves korában, hosszas szenvedés után f. hó 5-én csendesen elhunyt. Teme­tése f. hó 7-én, csütörtö­kön délután fél 4 órakor 'esz. A gyászoló család ELADÓ egy áramfejlesztő 24— 1.500 W-lg Érdeklődni lehet: Tele­fon: 17-15. VENNÉK beköltözhető egyszo­bás, öszkomfortos öröklakást, vagy kis házat. Athlnay u. 30. Tele­fon: 32-42. 114 MONYORÓDI Uj Élet Termelő­szövetkezet értesíti kedves vendé­geit, hogy a Bajcsy Zsilinszky u. 20. sz. alatti borkimérésben folyó hó 5—25-lg a kimérés szünetel. Tisztelettel a vezetőség. 118 köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága jó fiam, testvér, sógor, nagybácsi és rokon Darocz Gyula temetésén koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mon­dunk a munkatársainak és a Pécsujhegyi Meó. dolgozóinak. A gyászoló család. ONALLÖAN DOLGOZÖ kismun- kás órássegédet azonnali belépés­re felvesz a Pécsi Finommechani­ka és Motorjavító Vállalat. Bem u. 3. szám. Órásüzlet. 14 MEGHATÁROZOTT munkára kettő kőművest, három portást, illetve éjjeliőrt azonnal alkalmaz a 26. sz. Autóközlekedési Vállalat. Pécs, Siklósi út 6. Jelentkezés munkaügyön. 9 . ... ...... ­........i A MOHÁCSI kórház áthelyezés folytán megüresedett tbc. oszt. és gyermekosztály E 119-es kulcoszá- mű állásaira pályázatot hirdet. A pályázatokat a megjelenéstől szá­mított 15 napon belül megfelelő okmányokkal felszerelve Igazgató Főorvos Mohára Kórház címre nyújtsák be. 16 inQUL LOTTO! Kérjen tájékoztatót a Lottó­játékról a totó-lottó irodák­ban, az Országos Takarék- pénztár fiókjainál, posta­hivatalokban, dohányáru- dákban, az újságárusoknál és a kijelölt árusító helyeken Íratás február 15-töf A 'otlc-szelráf ára: 3.30 Ft Figyelem! Tisztelettel érte­sítjük a hölgyközönséget, hogy női foífrászafun^at február hő 6-án megnyitoStuk Pécs. Geister Eta u. 1. sz. Szíves támogatásukat vár­va. üdvözlettel: Csák László és Hild Lajos. ONALLÖAN dolgozó szerszámls­katosokat és hegesztőt felveszünk. Mezőgazdasági Szerárugyár. Pécs. Felsőmalom u. is. sz. 79 MOKETT vagy torontáli sezlon- terítőt vennék. Cím: Vitéz utca 42 sz. 4. ajtó. 100 SIMA hálószobabútor kifogásta­lan és 2 szál fenyődeszka eladó. Bálics-dűlő 12. Donátus. 106 ELADÓ 80 basszusos tangóhar­monika allghasznált állapotban. Uj- meszes. Frankel Leó utca 16. Első emelet 9. ajtó. 87 12 SZEMÉLYES porcelán étkész­letet vennék. Cin«: Athlnay u. 20. sz. Telefon: 32-42. 99 KULIBUNDÁT vennék Jó álla­potban, magasabb termetre. György u. 6. Telefon: 39-91. 9t ELADÓ Szentlőrinc belterületén egy kőből és téglából épített pajta. 180 négyszögöl házhely é3 egy 1300 négyszögöl területű szőlő présház­zal együtt. Érdeklődni lehet: dr. Muró körzeti orvosnál, Szent­lőrinc. Telefon: 47. 74 Mtl FOGSORÁT soronkívül meg­javítja Vajda Lajos fogtechnikus Mártírok u. 7„ emelet. 68 SZÁMVITELBEN és anyagkeze­lésben jártas nyugdíjas embert gazdaságvezetőnek felveszek. Je­lentkezni lehet: Pécs, Zetkin Klá­ra u. 3. 103 HIRDETMÉNY! Értesítjük • ház­felügyelőket és háztartási alkalma­zottakat, hogy részükre minden hétfőn és csütörtökön 4—6 óráig fogadásokat tart a szakszervezeti bizottság SZMT épületében, II- cm. 9. H. V. D. Sz. helyiségében Színház tér 1. Házfelügyelők és háztartási alkalmazottak szakszer­vezeti vezetősége. 122 ELCSERÉLNÉM budai városrész­ben lévő egyszoba, konyha, élés­kamrás lakásom hasonló Kert­városiért. Érdeklődni: Kertváros, Tolsztoj u. 6. 123 KETTŐ darab süldő malac eladó. Bártfa u. 28. 117 HAROMAJTÖS, barna szekrény, nagy alakra férfi ruha, női kabát, ruha, edény, szőnyeg eladó. Hu nyadi János u. 61. 127 FODRASZFORGÓSZÉKET, tám­lásszéket, csőszéket megvé­telre keresek. Páncél Géza fodrá­szat! cikkek. Rákóczi út 37. Tele­fon: 43-36. 134 ÖREGEBB férfit keresek pász tornak magam mellé, családtag ként. Fodor Károly, Aranyos- t;;««!ány. 81 DUNÁNTÚLI NAPLÓ a Magyar Szocialista Munkáspai Baranya megyei Intézd Bizottsága és a megyei tanács lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság, Felelős kiadó: A MEGYEI PART INTÉZŐ BIZOTTSÁG Szerkesztőség es kiadóhivatal: Pécs, József A. u. 10. T: 15-32. 15-3' Hirdet éefelvevő iroda: Kossuth Lajos utca 22. TeL: 18—18. Terjeszti a Megyei Postahivatal Hirlaposztálya és a hlriap-kézbeslb postahivatalok; Előfizetés postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési dli ll,— Ft. A KIOSZ megyei titkárságtól Kő­halmi Mihály, megyei gazdasági felelős közölte, hogy még e hét fo­lyamán a szentlőrinci helyi cso­porton keresztül megkapja a ki­utalást ha nem is az egész mennyiségre — és a jövő héten pá­dig az anyagot, blank csukát és blank húzóbőrt. Ozv. Pap Istvánná, Pécs: „Va­sárnap a legnagyobb meglepeté­semre egy jó félkocsi szemetet hordtak házunk elé, vajon a Köz- tisztasági Vállalat elhordatja-e?” A Pécsi Köztisztasági Vállalat je­lentésünkre a szemetet már elhor- datia. * Stokker István, Magyarlukaja. ..Miért nem kapom meg hátralévő táppénzemet?” — kérdi levelében. Mível csak Január 25-én közölte Igazolt távollétinek Idejét az Al­központtal, így táppénzét január 20-án adhatták postára. Jobbágy István, Mohács: Levelé­ben kéri, hogy Jogtalan munkavi­szony megszüntetése ügyében in­tézkedjünk. A Kereskedelmi is Pénzügyi Dol­gozók Szakszervezetének TB. el­nöke Bíró Sándor szerint Jobbágy István ügye már a bíróságra tarto­zik, mivel majdnem félévvel ké­sőbb kérést sérelmére az orvos­lást. A Munka Törvénykönyve ki­mondja, hogy a sérelem tudomásul vételétől számított két hónapon belül kell a panasszal az Egyezte­tő Bizottsághoz fordulni. A pana­sza jogos, mert a MT. 34. §. 2. pontja egyenesen tiltja, hogy a meghatározott munkára vagy hatá­rozott Időre szóló munkaviszonyt felmondással, betegség esetében a munkaadó megszüntesse. Javasol­ja. hogy panaszával forduljon n; illetékes járásbírósághoz, melynek joga van utasítani a vállalati egyeztető bizottságot a panasz ki­vizsgálására és letárgyalására. MECSEK NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u. M. * Telefon« 2P-2T, Nyomdáért felelt Melles Rezső Tanácstagi fogadóórák Sztergár János és Herbst Koq­rádné február 8-án este 6 órakor a Vorosilov utí Iskolában, Háromszéki Vllmosné ét Moői József február 8-ón este 6 órakor az őregmeszesí szakszervezeti he­lyiségben. Kovács István és Mizerák József február 7-én este 5 órakor a Fel- szabadulás u. 2. (Gőzmalomban); Kovács István és Bezensek Antal 8-án este 5 órakor az újmeszest Iskolában tart fogadóórát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom