Dunántúli Napló, 1957. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1957-02-08 / 33. szám

DUNÁNTÚLI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI INTÉZŐ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 5CTV. ÉVFOLYAM, 33. SZÁM ARA 50 FILLER PÉNTEK, 1957 FEBRUAR 8 IXapról-napra több adnak a bányászok Szerda: 5664 tonna A komlói bányászok szerdán 108,7 százalékra teljesítették napi tervüket — összesen 3 014 tonna szenet termeltek. A pécsiek 2 620 tonna szenet szállítottak szerdán a felszínre Az 1\B L tavaszi sorsolásai Olcsóbb lett az alma Száz új lakás terve Beszélnek a kémek FetemeliSH a mate nSifliuen tt Fehérhere-mág 2600 Ft, angolperje-mag 1200 Ft A földművelésügyi miniszter most kiadott rendeletével sza­bályozta a® 1956—57. gazdasá­gi évben szerződéssel termelt vetőmagnak és egyéb termény­nek állami átvételi árát. A rendelet fontosabb Intézkedé­seiről a földművelésügyi mi­nisztérium illetékes osztályán az alábbi tájékoztatást adták: Az elmúlt évékben a meg« állapított termelői árak mel­lett beadási kedvezmény is megillette a termelőket. Ez a szerződéses termelőt meghatá­rozott mértékben mentesítette a beadási kötelezettség alól. A kötelező beadás eltörlésével megszűnt beadási kedvezmény most már elvesztette jelentő­ségét a szerződéskötéseknél. Az új helyzetnek megfelelően a rendelet azoknál a vetőmag­vaknál, amelyeknél a belföldi szükséglet megtermelése és az exportérdekek indokolják, meg változtatja az eddigi termelői árakat és feltételeket. A rendelet többek között megszünteti a többtermelcsi .rátáimat Is. Ezzel egyidejűleg az eddig ténylegesen kifizetett többtcrmelésl jutalmat — fi­gyelembe véve a termelési költségeket — hozzászámítot­ták a termelői árhoz. Így azo.V a termelők, akik kedvezőtle­nebb adottságok mellett ter­melnek. a múlttal szemben na­gyobb jövedelemhez jutnak. Azoknál a vetőmagvaknál, amelyeknek termelői ára és feltétele a tapasztalatok szerint a többi vetőmaghoz képest aránytalan, illetve kedvezőt­len volt, felemelték a termelői árat. Figyelembe vették továb­bá egyes vetőmagvaknál az exportlehetőséget és a deviza­hozamot is. A vetőmagvak közül pél­dául a fehér heremag száz kilo­grammonkénti ára eddig 1600 forint volt, ami alacsonynak bizonyult cs a termelőknek a termelési költségek mellett nem biztosított megfelelő jöve­delmet. A fehérheremag űj árát ép­pen ezért 2 600 forintban álla­pították meg. Hasonló a hely­zet az angolperje-magnál, amelynek 600 forintos átvételi árát 1 200 forintra és a szarvas kerep-magnál, amelynek eddi­gi 1 200 forintos termelői árát 1 800 forintban állapították meg, de emelkedett csaknem valamennyi mag átvételi ára. Nem változott a lucerna- és a vörösherc-mag, csak nemrég kedvezően megállapított, má­zsánként! 3 500, illetve 2 000 forintos átvételi ára. Münnich Ferenc távirata A koreai néphadsereg napja alkalmából dr. Münnich Fe­renc, a Magyar Népköztársa­ság fegyveres erőinek minisz­tere üdvözlő táviratot intézett a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nemzetvédelmi mi niszteréhez. Egy helyen a falu vezetősége A kovacsszén ásiak elhatá­rozták, hogy megvásárolják özvegy Hód ősi Ferencné há­zát. Itt lesz a tanács, a közsé­gi földniüvesszö vetkezet és a kultúrterem is. Szigetelő-szállítmány indult Csehszlovákiába Már csomagolják a szigetelőket Indiának és Szíriának Az október] események kö­vetkeztében megszakadt az összeköttetés a külföldi cégek­kel és ezért egy ideig szünetelt az exportszállítás. így volt ez a Pécsi Porcelángyár esetében is. A gyár azonban igyekszik minél előbb felvenni a régi megrendelőkkel a kapcsolatot, hogy kötelezettségének eleget tehessen. így került sor — október 23-a óta először — arra, hogy ismét külföldi útnak indítsa­nak egy vagon elsőrendű por­celánszigetelőt. A vagonban — melyet február hetedikén bocsátottak útjára — ES 3-as típusú, nagyfeszültségű szerelt szigetelők voltak és csehszlo­vákiai rendelésre készültek Már csomagolják a gyárban azokat a nagyfeszültségű álló­szigetelőket is, amelyeket India és Szíria részére szállítanak e hő közepén. Eisenhower: ni meivivoii Meri — Öngyilkosság­Készülődés a tavaszra 1200 holdat osztanak szét Mágocson a volt tsz-tagok között Mágocson m a földkérdés most a parasztok legnagyobb gondja. Naponta keresik eb­ben az ügyben a községi taná­csot, ahol hattagú bizottság működik. A mágocei termelő- szövetkezet a tanácsnak adta át a kilépett tagok földjét — 1 200 holdat — és a bizottság osztja el igazságosan és a tör­vények szerint. Kiszámították, hogy* a tsz az összes terület 24 százalékát ve­tette be búzával, két százalé­kát rozzsal és 14 százalékát árpával. Ennek megfelelően részesülnek a kilépett tagok is bevetett területből. Azonkívül ötven hold fris­sen trágyázott földet is kiadott a termelőszövetkezet. Ebből i6 egyenlő arányban részesülnek a kilépő parasztok. Természetesen a földek a tábla széléből és kisebb . táb­lákból kerülnek ki, hogy a termelőszövetkezet földjén ne szenvedjen kárt a nagyüzemi gazdálkodás:-Ez bizony nagy- gondót okoz a bizottságnak, mert a legtöbb kilépő szerelné Washington (MTI): Mint az AP jelenti, Eisenhower el­nök szerdán sajtóértekezletet tartott, amelyen bel- és kül­politikai kérdésekkel foglalko­zott. . __,___. „ Az Egyesült Államoknak az FL üZf erejéről és védelmének hely­zetéről szólva, Eisenhower ki­goeított földjét. Ez lehetetlen. A parasztok már nagyon ké­szülődnek a tavaszra. Eddig hat vagon műtrágyát vásárol­tak s még öt vagonnal elfogy a községben. Azonkívül igé­nyeltek 130 mázsa árpát, 130 mázsa zabot vetőmagnak. Nagy az érdeklődés gyümölcsfa és szölővessző iránt is a kertek C) domboldalak betelepítésé­hez. jelentette, hogy „a védelem szempontjából olyan jól van felszerelve, mint amilyen jól csak békeidőiben lehet.“ Eisenhower ezután kijelen­tette, nem lehet vitatkozni a támadással szembeni sebezhe- tetlenségről, mert az új fegy­verek előállításával minden egyes ország mind sebezhetob­mondotta Eisenhower, nyil­vánvalóan a hidrogénfegyve­rekre célozva — nagyobb kárt okozhat, mint az a teljes bom- bamenmyiség, amit a máso­dik világháború alatt Német­országra ledobtak. A helyzet elérkezett egy olyan ponthoz, amelyen a legújabb fegyverek­kel megvívott háború öngyil­kosság elkövetésével lehet egyenlő. Azt a véleményét fejteget­te, hogy minden évvel keve­sebb kilátás van arra, hogy háború esetén használják a szuperfegyvereket. A belpolitikai jellegű kérdé­seket illetően Eisenhower fog­MEGÉRKEZTEK A VENDÉGEK a mecseki üdüffite A sok kárt szenvedett Me­csek szálló tegnap újra meg- njitóttá kapuit az üdülnivágyó dolgozók előtt.. Aki nem látta az épületet két hónappal ezelőtt, azt hi- hetné. hogy itt semmi sem tör­tént. Pedig hát — most ra­gyog a tisztaságtól. Dicséret il­leti az épület gyors rendbeho­zásáért a szakembereket, az üdülő személyzetét és nem utolsósorban gazdáját, a szak­szervezetei, amely a lehető legrövidebb időn belül pótolta az eltűnt berendezési tárgya­kat Az üdülő szebb mint vala­ha. A ..régi“ bútorok áthúzva, illetve kifényesítve, a szobák újjáfestve várják vendégeiket. Újjáalakították a konyhát, s nemcsak újjáalakították, ha­nem bővítették is: új cukrász- üzem létesült: hatvan dolgozót hozott az auT tóbusz. Az üdülő jelenlegi be­fogadóképessége 105 fő, tehát még van hely bőven. Bizonyo­san megérkeznek a többiek is. Gyorsan összebarátkoznak itt az emberek. Még fél órája sincs, hogy megérkeztek s a társalgó asztalánál Kontár Fe­renc a fővárosi villamosvasút dolgozója. Sztolarik József, a budapesti minőségi bronzöntő,- de dolgozója és Klein Kamill az óbudai textilgyár dolgozója. — akik ezelőtt sohasem egymást — máris nagy vitá­ban vannak: hol lehet Pécsett a legjobb bort kapni? A vitát Sztolarik Józsi bácsi — aki már nem először üdül Pé­csett — dönti el azzal, hogy majd ő „mutat egy jó kis he­lyet1’. Ebben aztán megegyez­nek. Elérkezik az ebédidő. Kék nők az étteremben rendezik a terítékeket. Hogy mi lesz ebéd­re? — Erre Kardos Pista bá­csi, az üdülő szakácsa vála­szol: karalábéleves, sertésla­pocka pároltkáposztával, bur­gonyával és szerelmeslevél. S a vacsora? Sertéspörkölt ga­luskával és párolt szilva. Az étterem pillanatok alatt benépesül s hozzálátnak az ebédhez. Kezdetét vette két gondtalan hét.;; (—ray) n iparengedélyt adtak ki Szigetváron Péket keres Ibafa és Somogyhárságy A szigetvári járásban eddig tizenegy kisiparos kért ipar- engedélyt. Legtöbben trafikot szeretnének nyitni, kelten azonban gyümölcs és zöldséges üzlet nyitására kértek enge­délyt. Szigetváron mái évek óta hiánycikk a zöldség és gyü­mölcs, ezért többen helyeslik az ilyen üzletek nyitását. Hasz­nos lenne az is, ha valaki sütő­ipari üzemet létesítene a járás olyan községeiben, amelyeket csak nehezen lehet megközelí­teni. Ibafán és Somogyhársá- gyon indokolt lenne egy-egy sütőüzem. Sütőipari üzem nyi­bé válik. Egyetlen bomba — - lalkozott áz Infláció kilátásai­val ' és kijelentette, hogy amennyiben az üzleti élet és a munkásság vezetői „önkéntes alapon nem tesznek megfelelő lépéseket a probléma megol­dására, úgy a kormány kény­telen lesz valamiféle infláció ellenőrző intézkedést foganato­sítani“. Az elnök azonban nem közölte, hogy miféle ellenőrző intézkedésre gondol. tására azonban még senki sem kért engedélyt. Pedig kevés befektetéssel bárki számára jö­vedelmező lenne mindkét köz­ségben a pékség. Hol lehet tüzelőt kapni? Iszapszenet korlátlan meny- nyiségben vásárolhat bárki Pécsújhegyen. Diószénből és brikettből jelenleg -hiány van. Napi 4—5 vagon brikett fogy­na el a telepeken, de csak 1— 2 vagon érkezik. Diószénből 1 Csütörtök délelőtt megérkez-- ruhába, fehér- köténybe ölté­tek az „első fecskék“: mintegy zött.fehér fiiyulás felszolgáló MOSSAK A PÉCSI UTCÁKAT Nagy csődület a Rét utcában. Biz­tos valami sze­rencsétlenség tör­tént — mondogat­ják „a járókelők, s aki csak teheti, kö zelebb furakodik, hogy megtudakol­ja a bajt. Baj? Dehogy tör tént baj. A Pécsi Köztisztasági Vál­lalat „ZA ’ 30T\ számú öntözőko­csija most kivéte­lesen nem hátul •zárja rózsáiból a vizet, mint nyá­ron szokta, ha­nem — felmos. Felmossa a Rét utcát. Eire megállnak az emberek. Né­zik, milyen erős a „vizfüggony“’, Az­tán bíráló sze­mekkel . a kocsi mögé kerülnek, hogy megvizsgál­ják : „tiszta mun­kát“ végez-e? Barta Ferenc, a gépkocsivezető szemmelJáthatóan élven a helyzetet. S ml, boldogta­lan pécsi gyalo­gosok, akik nap­•iiiuminiNimMitiitM Mwiiiiimimnimm I ••• KiminiMtt a KádwmisoK k&srmí hosszat csúszká­lunk akarva-aka- ratlanul a pisz­kos pécsi utcákon abban remény­kedve, hogy a mel­lettünk elhaladó autó talán nem zúdít latyakot a ruhánkra — mi: i s. Csak járjem-járf .jón minél több pé-j esi utcában ez az 5 autó és moss; 15 meg, tisztítsa meg? egy kicsit ezt a szép, de túlságo­san latyak«* vá­rost, (Budapesti tudósítónktól.) Xj agy munka folyik a Ma­*■ ' gyár Rádió propaganda rovatában. A Petőfi rádió is önálló műsort sugároz már, és ez a rádió propagandistái szá­mára is nagyobb műsoridőt, több munkát jelent. A rovat munkatársai azonban szíve­sen vállalják ezt o többlet- munkát. A propaganda rovatban ké­szülnek a rádió ismeretter­jesztő tudományos műsorai, amelyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Simonfi Géza szerkesztő asztalán ott tor­nyosulnak a levelek, ame­lyekben a hallgatók érdeklőd­nek egy-egy tudományon, vagy technikai probléma iránt, javaslatokat tesznek, kérdeznek. Annyi a kérdés,/ hogy minden kéthétben, va­sárnaponként külön műsor­ban válaszolnak a hallgatók kérdéseire, A tapasztalatok szerint ez az egyik legnép­szerűbb müsorszám, de nagy tábora van a rádiólexikon­nak, a tudományos híradó­nak, a hangos naptárnak és „a világ térképe előtt” című sorozatoknak is. Az „ezer titok’’ és a „hol tart a mai tudomány?’’ című műsorok a legfiatalabbak közé tartoznak, de máris so­kan hallgatják őket. Az „ezer titok”-ban olyan problémákat fejtegetnek, amelyek minden gondolkodó ember fejében megfordultak már. Melyi­künk ne gondolt volna arra már, hogy lesz-e világvége? Erről a kérdésről egy neves csillagász már előadást is tar­tott, kifejtve, hogy — minden ellenkező hírverés ellenére — ettől nem kell félnünk. Eb­ben s sorozatban hasonló nagy érdeklődésre tarthat számot néhány tervezett elő­adás. Néhány cím röviden: „Vannak-e megismerhetetlen dolgok?” „Hogyan gondolko­zunk?” „Miért öregszünk?” Az állandó műsorszámokon kívül számos érdekes beszél­getésre, előadásra készül a propaganda rovat Két neves atomkutató, Jánosi Lajos és Pál Leonárd beszélget cl a mikrofon előtt a rádió mun­katársával arról, hogy milyen lesz az atomkorszak. Ugyan­csak érdemes lesz meghall­gatni a közkeletű, mindnyá­junk által fogyasztott mér­gekről: az alkoholról, a niko­tinról és koffeinről szóló elő­adást. A tudományos és technikai műqprokat a rádió többszáz munkatársa írja. A legtöbb­jük neve elsősorban a tudo­mányos életből — közismert. A rádióegyetem most megin­duló technikai sorozatának például öveges József Kos- suth-díjas professzor a szer­kesztője, A munkatársak sora vi- lághirű külföldi pro­fesszorokkal bővül, ha a nem­zetközi rádiói szervezetnek, az OlR-nak sikerül a terve. Az OIR ugyanis népszerű nemzetközi tudományos so­rozatot kíván indítani a világ valamennyi rádiójának rész­vételével, a világ legnevesebb tudósainak bevonásával. A tervről véglegesen d Szófiá­ban megtartandó OIR kong­resszuson döntenek, —1 vagonnal kapnak. Kokszból is kevés érkezik, ezért azt el­sősorban közületeknek adják. Vannak klinikák, bölcsődék, intézeteit, amelyeknek kizáró­lag kokszfűtésre alkalmas kazánjaik vannak, ezért ezek között osztják szét az érkező mennyiséget, Az erdőgazdaság közvetlen a kitermelőhelyekről szállít fát a TÜZEP telepeim. Két-húrom tehergépkocsi naponta mintegy két vagonnyi fát hoz be a vá­rosba. Mivel a tüzelőéllátás még nem kielégítő, a TÜZEP dolgo­zói nagy körültekintéssel oszt­ják el a szenet és a fát. Asze­rint, hogy hány vagon szén ér­kezik és mennyi a vásárló — 1—5 mázsát szolgálnak ki egy- egy személynek. A vásárolt szénhez 20 százalék fát adnak. Egyébként egy-egy alkalommal fejenként 20 kiló fát lehet vá­sárolni. Szenet főként a Mártírok úti, fát minden TÜZÉP telepen árusítanak. Bejelentették Speidel kinevezését Párizs (MTI): A szövetsé­ges csapatok európai főpa­rancsnoksága szerdán éjszaka hivatalosan bejelentette, nogy Hans Speidel, a volt Wehr­macht altábornagyát a közép­európai szárazföldi erők pa­rancsnokává nevezték ki ->• jelenti az AP*

Next

/
Oldalképek
Tartalom