Dunántúli Napló, 1956. december (13. évfolyam, 287-311. szám)

1956-12-01 / 287. szám

BlFMAMimi Pécsre érlkeafelc a Nemzetközi Vopöskepeszt megbízottai A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI INTÉZŐ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XIII. ÉVFOLYAM, 287. SZÁM ARA 50 FCLLÉR SZOMBAT, 1956 DECEMBER I Pénteken a déli órákban hatalmas gépkocsi állt meg a Pannónia szálloda előtt. A gépkocsiból a Nemzetközi Vö­röskereszt két megbízottja: dr. Bove és Jacobson dán or­vos szállt ki. Azért jöttek Pécsre, hogy személyesen győ­ződjenek meg róla, a harcok során kárt szenvedett-e a vá­Csal a vállalati önállóság láttatja a minkásfanácsak nttqts illat! A kormány rendelete alapján a munkástanácsok újjává­lasztását a szakszervezetek tá mogatásával, segítségével kell végrehajtani. A Dunántúli Napló munkatársa ezért felkeres­te Bogár József elvtársat, a Magyar Szabad Szakszerveze­tek Szövetségének megyei elnökét, s megkérte, nyilatkozzék a szakszervezetek jelenlegi feladatairól, a munkástanácsok újjáválasztásáról, valamint a már megválasztott végleges munkástanácsok működéséről. Bogár elvtárs a következőket válaszolta a feltett kérdésekre: Egy levél kommentár nélkül — A szakszervezeteknek ez­után merőben új feladatuk lesz. A forradalom előtt a szak- szervezetek munkájának leg­alább felét a munkaverseny szervezése adta. Természetesen ez nem a szakszervezet felada­ta lett volna, ezért a szakszer­vezet tekintélye nagyon meg­csappant. Nehézzé tette a szakszervezetek feladatát az a tagadhatatlan tény is. hogy a funkcionáriusok jelentős része kedvetlenül végezte ezt a nép­szerűtlen feladatot, mert látta, nem a norma-ügyek intézése lenne az ő dolga, hanem a munkások érdekvédelme. Most az a cél, hogy a szakszervezet független legyen a párttól, és a kormánytól, s elsősorban a dolgozók érdekeit képviselje s legfőbb feladata a szociális és kulturális igények kielégítésé­ért folytatott küzdelem legyen. Ezt kell most biztosítani, s a szakszervezet visszanyeri a munkások bizalmát, s eredmé­nyesebben dolgozhat, megbe­csült szerv lesz. — Napjainkban a szakszer­vezetek fontos feladata a mun­kástanácsok újjáválasztásánák elősegítése. Az a tény, hogy a kormány elismeri, támogatja és rendeletileg szabályozza • 8 munkástanácsokat, s azok mű­ködését, nagy jelentőséggel bír. A munkásoknak valóban közük. lesz a termeléshez, s hagy óbb kedvvél is dolgoznak, mert közvetlenül. is részesed­nek a jobb munka eredmé­nyéből, a nyereségből. Ahhoz azonban, hogy a mun­kástanácsok valóban ered­ményesen dolgozhassanak, meg kell szüntetni az eddigi vállalati kötöttségeket. Leg­sürgősebb feladat ezen a téren a vállalati önállóság biztosítása. Helyesnek tartanám, ha azok­nál a vállalatoknál, ahol ez lehetséges, megszüntetnék a mindent előíró és mindent sza­bályozó mutatókat, s a válla­latot nem ellenőrizné tízféle szerv. Helyes lenne, ha a vál­lalatok egyrészénél, a népgaz­daság fejlesztése szempontjá­ból nem döntő jelentőségű vállalatoknál, például a helyi­iparnál, az állam csak azt ír­ná elő, mennyi adót köteles a vállalat fizetni. A többit, — hogy mit és mennyit tennél a vállalat a kínálat és a keres­let alapján — rá kellene bízni a munkástanácsokra. Nyilván azt termelnének, amire szük­sége van a lakosságnak, mert különben nem lenne vevő, s üres maradna a kassza. Elkép­zelhető lenne az is, hogy egyes vállalatokkal szemben úgy lép­ne fel az állam, mint megren­delő. — Ezen kívül még egy do­logba kellene az államnak be­leszólnia a szakszervezette] karöltve. Ez pedig a kereset lenne. Meg kellene állapítani iparáganként, hogy mennyi lehet a munkások minimális rendszeres keresete. — Nem mellékes kérdés az sem, hogy végre meg kellene állapítani, hogy mégis meny­nyi legyen hát az a nyereség- részesedés, amivel a munkás- < tanács rendelkezik. Erre mégj nem kapott választ a munkás- * ság. — Ezek lennének tehát — véleményem szerint — a leg­fontosabb, legidőszerűbb kér­dések a termelés teljes meg­indulása mellett. Ha sikerül megvalósítani, akkor a mun­kástanácsok még jobban, még nagyobb kedvvel és lelkese­déssel dolgoznak. A tapaszta­lat azt mutatja, hogy a mun­kástanácsok zömére, csaknem teljes egészére számíthatunk is ezeknél a feladatoknál. Az újonnan megválasztott mun­kástanácsokban komoly, meg­fontolt emberek vannak, akik alaposan meggondolják, mit cselekedjenek. Szívükön vise­lik ^vállalatuk, iizemük sorsát, jövőjét, s értenek is a tenni­valókhoz. Ilyen emberekre pe­dig feltétlen rá lehet bízni a vállalat életének irányítását. Kívánatos lenne, hogy a most folyó választásoknál mindenütt ilyen emberekbe vessék bizal­mukat a munkások. Tegnap­előtt a Sopiana Gépgyárban, tegnap pedig Béke-aknán történt meg a választás a de­mokratizmus legteljesebb tisz­teletben tartása alapján, a munkások titkos szavazásával. Sok nehézséget okoz még, hogy egyes vállalatoknál a vidéki dolgozók hazautaztak, s így nincs együtt a vállalat mun­kásainak kétharmada, amely­nek jelenléte feltétlen szüksé­ges a választás érvényességé­hez. Reméljük azonban, hogy a vidéki dolgozók is rövidesen visszajönnek, s mind több he­lyen megtörténik a végleges munkástanácsok megválasztá­sa, amely kellő vállalati ön­állóság esetén biztosító Ica lesz a gazdasági élet egészséges ki­bontakozásának — fejezte be nyilatkozatát Bogár József elvtárs. A levél, Luca Vilmosné le- í vele a katonai paramcsnok- • Sághoz érkezett. Betűi dülede- 11 zettek, reszketősek, bárki lát- i hatja, aki kezébe fogja, hogy 4 nagy-nagy felindulással, szí- 4 vet-lelket feszegető kétségbe­eséssel rótták papírra. Egy felindult, kétségbeesett asz- szony egyetlen jajkiáltása ez a levél, egy szerető, féltő asz­szonyé, — akinek férje nen jött föl a bányából. Éhség- i sztrájk... A kósza hírek arról beszélnek, hogy a pécsbányai bányászok, valamennyien, ki­vétel nélkül az éhségsztrájk mellett döntöttek. A levél egé­szen mást mond. Azt, hogy... De talán jobb, ha mindenki elébe tárjuk Luca Vilmosné panaszát..; A levélhez nem kell kommentár... ros, illetve annak lakossága. A Nemzetközi Vöröskereszt megbízottai a kora délutáni órákban ellátogattak a pécsi kórházakba és klinikákra. Felkeresték a 2-es számú sebé­szeti klinikát, a belklinikát, majd dr. Kömyei professzor kíséretében ellátogattak az, ídegklinikára is. Mindenütt 'aziránt érdeklődtek, hogy a • kórházaknak és klinikáknak •milyen gyógyszerekre és köt­szerekre van szükségük. Délután fél 4 óra után láto­gatást tettek Pécs város taná­csának vezetőinél, ahol a ta­nács dolgozóival és a svéd Vöröskereszt megbízottjával megbeszéléseket folytattak. Itt közölték velük, hogy Pécsett a városban nem voltak har­cok, csupán a Mecseken, de azért itt is vannak olyan csa­ládok, amelyek gondozásra szorulnak, mert kárt szenved* tek. Ezenkívül gondoskodni kell a gyermekekről és az idő­sebb emberekről is. A Nemzetközi Vöröskereszt megbízottai a megbeszélés résztvevőit arra kérték, tájé­koztassák őket a legpontosab­ban arról, hogy hány kárt szenvedett család, gyermek, öreg szorul nemzetközi meg­segítésre. Kérnék: állítsák ösz- sze a rászorultak listáját, val­lási és politikai nézetre való tekintet nélkül. Ma, szombaton reggel 8 óra­kor a Nemzetközi Vöröskereszt megbízottai Pécsett megtekin­tik a szociális otthonokat, majd délelőtt tíz óra tájban gépkocsival visszatérnek Buda­pestre. „Reszkető kézzel írom ezt a pár sort. Most értesült a csa­lád, hogy a bányából ne várjuk haza a munkásokat, mert éhségsztrájkot kezdtek odalenn. Ez nem igaz! Ök dolgozni szálltak ma le, és nem engedi őket fel a sztrájkot tovább foly­tatni kívánó néhány ember. A bánya szellőztetői rosszak, ezt pontosan tudom, hiszen férjem geológus. A lenn tartózkodók igen nagy veszélyben vannak a gázos, levegőtlen helyen. Kérem önöket, sürgősen cselekedjenek! Az orvosok egy­másután mennek a bányába. Nem szabad, hogy szóbeszéd, iárgyalgatás folyjon, mikor emberéletek vannak veszélyben. Mi nagyon kérjük önöket, ne higgyenek azoknak, akik azt állít­ják, hogy férjeink nem akarnak feljönni, Akkor miért torla­szolták el azok néhányan odalenn az összes feljáratot?! Sürgős cselekedetre van szükség! Én önökben bízva várom férjemet vissza* Megkezdik o volt államvédelmi beosztottak tevékenységének felülvizsgálását A Forradalmi Munkás-Pa­raszt Kormány Elnökhelyette­sének és a Legfőbb Ügyésznek 5.004 számú együttes rendelete alapján, 1956. XII. 1-től 31-ig terjedő idő alatt valamennyi volt államvédelmi beosztott l eddigi tevékenységét és ma­li gatartását egy bizottság fogja 1 felülvizsgálni. a Ennek érdekében a Bara- f nya megyei Rendőrkapitányság felhívja a lakosságot, hogy aki a volt államvédelmi beosztot­tak tevékenységével kapcso­latban panaszt, vagy bejelen­tést kíván tenni, azt írásban, aláírva, lakcímének megjelö­lésével, a Baranya megyei Rendőrkapitányságnak küldje meg, 1956. december 10-ig. A meghatározott idő után érkező .bejelentéseket és pana­szokat a bizottság nem tudja figyelembe venni. Jugoszláv segítség Magyarországnak Néhány napja a jugoszláv 'Városban tartózkodik a ma­far közellátási kormánybi- ittság küldöttsége Darvas ándor vezetésével. A kül- Sttség a jugoszláv kormány Ital a magyar nép részére fel- jánlott természetbeni sege- 'ek átvételével kapcsolatos érdeseket intézi. E természetbeni segélyek el­állítása itteni sajtójelentések lerint már folyik. Eddig leszállítottak 500 ton­na rizst és útban van 100 tonna bab, 50 tonna szappan, 1000 tonna cement és 20 000 négyzetméter ablaküveg. To­vábbi szállításra vár 5000 köbméter tűzifa, 250 köb­méter fűrészelt faáru és kö­rülbelül 26 000 négyzetméter tetőfedő-cserép. Ezenkívül nem teljes ada­tok szerint mintegy 30 millió dinár annak az anyagi segély­nek értéke, amelyet a határ­menti jugoszláv járások népi bizottságai juttattak el a szom­szédos területek magyar la­kosságának. Darvas Sándor, a magyar közellátási kormánybizottság küldöttségének vezetője, _ _ a Tanjug munkatársának _ kije­lentette, hogy a 150 rnillW di­nár értékű jugoszláv kormány­segély leszállításával kapcso­latos összes műszaki kérdések a jugoszláv hatóságok és a belgrádi magyar kereskedelmi képviselet között már, a kor­mánybizottság küldöttségének megérkezése előtt a legna­gyobb rendiben megoldódtak) A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Elnökségének közleménye a táppénzről A társadalombiztosítási jog­szabályok rendelkezései sze­rint 75 százalékos táppénzt eddig az a dolgozó kaphatott, akinek legalább két évig meg­szakítatlan munkaviszonya volt és legalább egy év óta valamelyik szakszervezet tag­ja. A szakszervezetek szövet­sége azonban nem tartja in­dokoltnak a szakszervezeti tagsági idő igazolásának szük­ségességét, ezért addig is, amíg a társadalombiztosítási jogszabályoknak a 75%-os táppénzre vonatkozó rendel-1 kezéseit meg nem változtat­ják, a következőképpen intéz­kedett: Azok a dolgozók, akik e közlemény megjelenése után váltak keresetképtelenné, 75 százalékos táppénzre kizáró lag a legalább két évi meg­szakítatlan munkaviszonyuk alapján jogosultak. Azoknak a dolgozóknak, akik szakszerve­zeti tagság hiányában eddig csak 65 százalékos táppénzt kaptak, ezután 75 százalékot kell folyósítani. A felülvizsgálat során a bi­zottság köteles meghallgatni a felülvizsgálat alá vont sze­mélyt és szükség szerint a be­jelentőket is. A Bizottság a felülvizsgálat eredményétől függően, tör­vénytelenségek elkövetése ese tén a volt áv. beosztott eüen, büntető eljárásra tesz ja­vaslatot a Legfőbb Ügyész­nek, illetőleg ha nem volt ré­szese törvénytelenségek elkö­vetésének, határozatot hoznak a volt államvédelmi beosztott igazolásáróL Az igazolás alapján, a volt államvédelmi beosztottak bár­mely állami, társadalmi szerv nél, illetve vállalatnál alkal­mazhatók. Pécs, 1956. november 30-án. Baranya Megyei Rendőr­kapitányság. I iparensadélyeliei adott ki a városi tanács 'Felkerestük Gyűrő Istvánt, a városi tanács ipari osztályának vezetőjét, s megkértük, tájé­koztasson bennünket, milyen új iparengedélyeket adtak ki az elmúlt napokban a pécsi kisiparosságnak. Gyúró István a következőket válaszolta: — A lakosságnak fokozot­tabban szüksége van fűrészelt árura, ezért egy rönkfűrészgép működésére adtunk engedélyt. Kiadtunk még egy építőipari (Végig a fatan Esik az eső, csak úgy szakad. De az­ért nem néptelen az utca. Legtöbben a pékség felé mennek, ahonnan friss kenyér szaga illatozik. Jó puha, fehér kenyeret, maguksütötte kenyeret visz­nek haza a fejkendős nénik, akik ha nem is mondják, látszik rajtuk: — Végre magasütötte kenyeret ehet a paraszt. És ebben a rövid mondatban benne van minden, ami a parasztnak az életet jelentette. A pékségben is, mint másutt a falu­ban, szó esik egy dologról. Ez pedig semmi más, mint a tanácselnök, Lopó esi István esete. Nagy harsány ban mint minde­nütt, megválasztották a Nemzeti Taná­csot. Első alkalommal beválasztották Lopócsi Istvánt is, de másodszor már nem. Nem választották be, mert Siklás­ról kijött valaki és azt mondta: — Kommunista nem lehet a Nem­zeti Tanácsban. Lopócsi István pedig kommunista volt. Feallt és ezt mondta: — Én kommunista voltam és az is maradok! önök, akik itt vannak ezen az ülésen, ítélhetnek felettem, de az el­vemből nem engedek. Mondani sem kell, hogy az emberek megrökönyödtek egy kicsit, hogy ebben a veszélyes időben volt egy ember, aki meg merte mondani, mi az elve és azt sem kell mondani, hogy Lopócsi Istvánt ezen az ülésen nem választották be a Nemzeti Tanácsba. Ez a kiállás a község lakosainak na­gyobb részében mély rokonszenvet vál­tott ki. Egyre inkább mondták az embe­rek: — Jó ember ez a mi elnökünk, olyan mint egy falat kenyér, miért is mondta azon a gyűlésen, hogy ő kommunista? Ma aata -«úti. mm*. UUMten mindenki tudott, akkor bent maradha­tott volna a Nemzeti Tanácsban. Jószándékkal mondták ezt az embe­rek. Talán nem is gondoltak arra, hogy az olyan kommunisták, mint Lopócsi István, hazugságra soha sem voltak ké­pesek. Akkor is megmondták az igazat, ha az estleg sokaknak nem tetszett. Lo­pócsi István is azt gondolta: mindig az igazat mondja, még akkor is, ha meg kell válnia az elnöki tiszttől, vagy ha esetleg másnap felakasztják. Ilyen kom­munistákra nagy szükség van, különö­sen most, amikor kevés községben mondják ezt az emberek: — Mi szeretjük az elnökünket, na­gyon jó ember. Ez a mondat motoszkál az agyam­ban, amikor a zuhogó esőben összeta­lálkozom Molnár Józseffel, a kőbánya munkástanácsának egyik tagjával. Mint mostanában szokás, én is ezt kérdem: — Mi az, nem dolgoztok? — Dolgoznánk, csak nincs áram, — . válaszol és leveri magáról a havas esőt. — Dolgoztunk mi az egész forradalom alatt. Egy hétre dupla fizetést is kap­tunk, dehát ha nincs áram, meg vagon se, mit csináljunk. Majd csak termel­nek a bányászok szenet és akkor nem lesz áramhiány és akkor mi is dolgoz­hatunk. — Mi újság a bányában? — Semmi különös. Az emberek dol­gozni szeretnének! — felel és elmegy oda, ahol a bút szokták feledni az em­berek. Azt mondja: megpróbálja, hátha adnak valamit. Én meg tovább bandukolok. Nem kell sokáig várni az újabb hírre, mert ha­marosan megtudom, hogy felbomlott a termelőszövetkezet. Az állatokat szét­osztották és aki állatot vitt, annak a jószág értékének megfelelő adósságot nyomták a vattára. Azt mondják, hefff nem mindenki akarta a termelőszövet­kezet feloszlatását, de ha már egyszer megkezdték, akkor legjobb teljesen a végére járni Akik nem akarták a fel­oszlatást, azok, ha akarnak, alakíthat­nak maguknak másik termelőszövetke­zetet, olyat, amilyet ök akarnak és ami­be már a nadrágos ember nem szólhat bele. Hallatszik is már ilyen hír, hogy Sándor Kálmán, a termelőszövetkezet volt agronómusának vezetésével új ter­melőszövetkezet van alakulóban, állító­lag már tizenöten jelentkeztek is, de még írásban egyik jelentkező sem adta meg, hogy újra közösben akar gazdál­kodni. Ez tehát nem biztos, de amit a Dél- dunántúU Áramszolgáltató Vállalat nagyharsányi üzemvezetőségének veze­tője, Bognár József mond, ahhoz nem fér kétség, sőt egy kicsit elgondolkodik rajta az ember. — Kevés az áram, — mondja. — Ed­dig csak a mohácsi vonalon volt korlá­tozás, de most már Pécs—villányi vona­lon is korlátozni kellett a fogyasztást. Csütörtökön reggel fél héttől délután kettőig nem volt áram. Ez idő alatt nemcsak a kőbányát, de még a malmot is le kellett állítani — a kőbánya kü­lönben, amíg az áramkorlátozás tart, ad­dig nem nagyon kaphat áramot. — Eddig mi is éjjel-nappal dolgoz­tunk — szól közbe a malom igazgatója. — De ma már csak éjjel dolgozhatunk, mert akkor van áram. Eddig nem volt hiány Siklóson, Beremenden, Nagyhar- sányban lisztből, kenyérből, de ezek- után nem tudjuk mi lesz. Nagy kérdés ez, nagyon nagy kérdés, amelyre véleményünk szerint, csakis a rendes ütemben folytatott munka ad­hatja meg az igazi feleletet SZs Ji kisipari engedélyt is, amire szintén szükség van a téli idő­járás miatti karbantartások­nál. Mindkét engedély kiadása a forradalom előtt az illetékes szakmimsztériurnlioz tartozott, de a rendkívüli körülmények­re és a szükségleteikre való te­kintettel önállóan, felsőbb en­gedély nélkül intézkedtünk ezeknek az engedélyeknek ki­adásánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom