Dunántúli Napló, 1956. október (13. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-14 / 243. szám

6 napi: ö 1956 OKTÓBER II ’’ MEGYÉNK ÉLETÉBŐL Négy éves terv a legeiők megjavításéra A megye állami gazdasá­gainak legelői, és rétjei, az utolsó tíz esztendő helytelen gazdálkodása folytán elvize- sedtek és nem termették meg a szükséges takarmány meny- nyiséget. Az állami gazdasá­gok 11 ezer hold rétjéről, le­gelőjéről 1200 vagon helyett mindössze háromszáz vagon szénát takarítottak be. így a szükséges takarmánymcnnyi- séget szántó területeken kel­lett megtermelni. A rétek és legelők megja­vítása és felújítása érdeké­ben négyéves tervet dolgoz­tak ki az állami gazdaságok megyei igazgatóságán. így a második ötéves terv végére a gazdaságok valamennyi rét­jét és legelőjét felújítják és víztelenítik. Ezzel mintegy ötezer hold szántóföld szaba­dul fel, melyen ismét hasz­nos kultúrnövényeket ter­melhetnek. A felújításokat és víztele­nítést már meg is kezdték. A vízügyi igazgatóság szakem­berei már dolgoznak a sátor­helyi állami gazdaság terü­letén. Babarcon 180 holdat víztelenítettek ebben az esz­tendőben. Tervet dolgoztak ki a gy^mfertözöit, iglice tüskés rétek hasznosítására is. Nikrozillel irtják a káros gyomot. Két gazdaságban már sikerrel alkalmazták a vegyszert, csupán azért nem lehet szélesebb körben fel­használni, mert még igen drága. Bár hazai gyárakban állítják elő, mégis egy hold gyomtalanítása 260 forintba kerül• A víztelenítést gépekkel akarják elvégezni, hogy gyor­san és eredményesen dolgoz­hassanak. Kaptak egy 80 ló­erős lánctalpas traktort. Ta- lajegyengető rétgyalut a gaz­daságok házilag készítenek a munkákhoz. A legelőket fásítják is az ötéves terv végére megyénk állami gazdaságaiban. Bevezetik az 5 napos munkahetet A Kereskedelmi és Pénz­ügyi Dolgozók Szakszerveze­te elnökségének és a Belke­reskedelmi minisztériumnak az engedélye alapján, a ru­házati nagykereskedelmi váN lalatok Pécsett október 15-től kezdve bevezetik az 5 napos munkahetet. Egy órás meg­szakítással reggel 7-től dél­után 5 óráig tartanak nyitva, szombaton pedig zárva lesz­nek. Az 5 napos munkahét bevezetése a ruházati nagy­kereskedelmi vállalatok ed­digi jó munkájának elisme­250 millió tonna szén a komlói szdnmcdencében Kétszáztagú kutatócsoport alakult a komlói szénmeden­ce szénvagyonának pontos felmérésére. Az eddigi pró­bafúrások szerint, a komlói </énmedencében 200—250 millió tonna szén található. Másodszor is kivirágzott a körte- és akácfa A hosszan tartó meleg kö­vetkeztében Drávapalkonyán a körtefa, Nagyharsányban pedig az akácfa másodszor is kivirágzott. Az öreg gazdák véleménye szerint ez azt je­lenti, hogy hosszú ősz és jö­vőre bőséges búzatermés lesz. 50.000 köbméter fát termelnek ki géppel a Mecseken A mecseki erdőkben a gé­pesített brigádok megkezdték a felvonulást. Az Erdőgazda­ság kilenc erdészetébe érkez­tek meg eddig a fakitermelő gépek. 1956—1957 telén ösz- szesen 50.000 köbméter fát géppel termelnek ki. Megkezdték a kendermag cséplését Baranyában megkezdték a kendermag cséplését. Főleg a Dráva mentén termeltek az idén kendermagot nagy terü­leten. Az egész megyében 1200 holdat arattak le. Ebből 400 holdnyi termést exportra szállítanak. Piaci helyzetjelentés A Bajcsy Zsilinszky utcai nagy­piacon szombaton délelőtt való­ban nagy piac volt. Délelőtt fél 11 óráig a piaci felhozatal a kö­vetkező volt: burgonyából 31 má­zsát, sárgarépából 600, petrezse­lyemből 600, vöröshagymából 1320, kelkáposztából pedig 600 kilót hoz­tak. Az őstermelők 2800 fej salátát, 40 kiló parajt 230 kiló kalarábét, 1200 kiló karfiolt, 11 mázsa para­dicsomot, 46 mázsa zöldpaprikát, 330 kiló főzőtököt, 540 darab zöld tengerit, 10 kiló zöldborsót és 70 kiló zöldbabot szállítottak a piac­ra. Kielégítőnek mondható a szom­bati gyümölcsfelhozatal. Almából 24, körtéből 30 mázsa, szilvából 17 mázsa és 80 kiló, szőlőből 20 mázsa és 10 kiló, dióból pedig 83 kiló került a piacra. Nagy volt a kereslet a baromfiak iránt. Csirkéből 166, tyúkból 222 darab, pulykából 26, sovány kacsából 23, kövér kacsából 37 sovány libából 9. kövér libából 5 volt a piacon. Kevésnek bizonyult a tojásfelho- zatal, mindössze 1217 tojást hoz­tak a termelők. Rekord termés Már a nyár derekán büsz­kélkedve mutogatták cukor­répa táblájukat a csikóstöt- tösi termelőszövetkezet tag­jai. A cukorgyári szakembe­rek is azt hangoztatták, hogy ehhez hasonlót ritkán látni. Most beigazolódott várakozá­suk: csaknem 230 mázsás cukorrépa termést takarítot­tak be a csikóstöttösd tsz- ben. Tanácstagi fogadóórák I. kerület: Október 15-én, délután 6 órától Michelutti Ferenc és Ileidt József a volt Helyes-féle vendéglőben, Ritzl Béláné és Györki József, Ba­logh Istvánná és Lesnyik Istvánné a Budai II. párthelyiségben, Czir- kos Mihályné és Bárdosi Lajos a a Vorosilov úti iskolában, Berki Fülöp és Kurucz Béla a Beloiannisz u. 61. szám alatt. Október 16-án, délután 6 órától Tamásy István és Cservenka Emil a Vasas II. bányászotthonban. Mar- kovics Károly és Palotai Győzőné a Szabolcs telepi Puskin kultur- olthonban, Marton János és Gyú­lási József a Szabolcstelepi MDP helyiségben, Györkő Antal és Prel­ler Alajosné az öregmeszesi szak- szervezeti helyiségben, Tamás Jó­zsef és dr. Cselényi József az I. kerületi tanácsházban. Czöndör Ferencné és Krassói Józsefné az I. kerületi egészségházban, Sárdi Lajos és Székely Sándor a Re­mény utcai pártházban, Balázs Ferenc és Goják Mártonné az er- zsébettelepi kullurházban, ifj. Eicher József és Lovasi Ferencné a Budai II. pártszervezetben, Simon Ferenc és Kőhalmi Lajosné a Bu­dai n. pártszervezetben, délután 5 órától Rózsavölgyi Ferencné és Horváth János a Vorosilov úti is­kolában. Október 17-én, délután 6 órától Vertike István a felsőmeszesi is­kolában, Kovács István és Mizerák József a volt Tűrr-malómban, Kó­bor József és Mayer Istvánné a Fürj utcai iskolában. Istókovics Márta és Fruzsina István az er- zsébettelepi kulturházban. Október 18-án. délután 6 órától Ilómann Józsefné és Szikszay Ru­dolf a Bártfa utcai iskolában. Október 19-én, délután 6 órától Sztipánovics József és Peák Já- nosné az Építő és Tatarozó Válla­lat kultúrtermében. Október 22-én, délután 6 órától Lucza Jánosné és Kalmár Kál- mánné a Kokszmű ’-ulturtermé- bem Anyakönyvi iiírek SZÜLETTEK: Balogh Zoltán, Szirtes Zoltán, Schaffer János, Feldvebel Gábor, Cseke Györgyi, Prohászka Ibolya, Széles Eszter, Kohlman György, Kovács Ilona, Tarján Zita, Raffai Agnes, Walter József, Makat Jenő, Ángyán Már- ta, Győri László, Tóth Márta, Kon­tár Ilona, Patak István, Tóth Andrea, Schneider János, Halápi Ferenc, Bittner Márta, Keszthelyi Teréz, Katus János, Burgert Ottó, Antal János, Krizl Erzsébet, Do- náth Aranka, Batancs Zoltán, Do­bos László, Schmidt Erzsébet, Bu­chen Ella, Antal Ferenc, Kalmár Zsuzsánna, Matáncsi Nonna, Ko- zsahuba János, Kis Piroska, Pa- lacskó Vince, Filipsz Géza, Rod- ják Zsuzsanna, Goldschmidt Ri- chárd, Gadár Zoltán, Lajos Gyön­gyi, Lestyán Éva, Katies Mária, Adám Edit, Gyenes Brigitta, Haj­dú István, Molnár Lilla, Barna Gábor, Kelemen Ilona, Heilmann Anna, Ambrus Sándor, Pap Zol­tán. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Solymosi Jenő hivatásos honvéd­tiszt és Szabó Mária gyors- és gépíró, Eszenyi Jenő hivatásos honvédtiszt és Marek Anna, Kiss József postakézbesítő és Sándor Mária postasegédkézelő, Egervári László hivatásos katona és Berta Erzsébet, Berky László villany- szerelő és Tóth Katalin áruössze­állító, Sántics Béla szabó és Ma­tók Rózsa, Szántó István lakatos és Kerekes Rozália segédmunkás, Kirchner János kőműves és Sipos Etelka, Bárdos Lajos csillés és Nők Erzsébet takarítónő, Papp Béla operatőr és Éva Dani Mária. Szentesi Sándor kőműves és Gön­czi Magdolna postai segédkezető, Fischer József bányacsillés és Rei­ferer Erzsébet pénztáros, Szlipcse- vics Mátyás agronómus és Fürtös Rozália MÁV raktári munkás, Keller Vilmos műszaki ellenőr és Farkas Erzsébet tanítónő, Fiumei Frigyes továbbszolgáló tiszthelyet­tes és Rimóczi Margit, Mikola Iéászló lakatos és Kovács Margit bérszámfejtő, Weisz Ernő felszol­gáló és Kaszab Anna. MEGHALTAK: Halász László 3 hónapos, Bauer Károly 55 éves, özv. Kaszás Józsefné szül. Ambrus Katalin 82 éves, özv. Hochatrosz Józsefné szül. Reichenauer Kata­lin 67 éves, Bánfai Mátyás 46 éves, Progli Antal 63 éves, Csorbics Mi­hályné szül. Kvála Mária 73 éves, Pap András 54 éves, Gergely Fe­rencné szül. Kovács Rozália 66 éves, Lukács Mária 1 napos, Já­nos Ferenc 8 hónapos, Nemecsek Emma 1 napos, Várnagy Zoltán 9 éves, Klobucsár Mihályné szül. Lovrics Mária 72 éves, Márton An­tal 3 hónapos, Udvari Józsefné szül. Kenyeres Mária 56 éves, Wortmann Simon 88 éves, Zöld József 8 hónapos. n. kerület: Október 15-én, délután 6 órakor Mezei András és Fekete Józsefné a kertvárosi ált. iskolában, Tóth József és Balázs Istvánné a málo- mi v. b. kirendeltségen. Október 16-án, délután 6 órakor Garamvölgyi Andrásné és dr. Lin- ka László a belvárosi fiúiskolában. Október 17-én, délután 6 órától Szekeres Lászlóné és Molnár Géza a Mátyás kir. úti ált. iskolában, Lichner Károly és Kovács József a Vízmű kultúrtermében (Bajcsy Zsilinszky u. 25. sz. alatt). Schnö­be! Mária és Pellérdi József az Ágoston téri ált. iskolában, dr. Kardos Lajosné a Gyógypedagógiai Intézetben, Borbás Gyula és Szabó Lajosné a városi tanácsház I. eme­let 44. sz. szobában. Október 18-án, délután 6 órától Török Géza és Link János az Egye­tem utcai ált. iskolában dr. Csethe Miklósné és dr. Korda Alfréd a Leánygimnázium (Geister Eta ut­ca), Késmárki Gyula és Szele Já­nosné a Felsőmalom u. 9. sz. alatt. Október 19-én, délután 6 órától Müller Margit és Erdős! Antal a nagyárpádl v. b. kirendeltségen. Exner András és dr. Hámori László az Ágoston téri ált., isko­lában. Herr Józsefné és Schul- teisz István az Ágoston téri ált. iskolában. III. kerület: Október 15-én, délután ö órától Makiári Pálné és Favibl Józsefné Közép-Deindol 2, Balogh György és id. Károlyi Imréné Közép-Dein­dol 2. Október 16-án, délután 5 órától Gaál Lajosné és dr. Kocsis Mi­hály Bánya rendészet (József Attila u. 9. sz. alatt). Horváth György és Tencsik Lajos a Petőfi utcai is­kolában, Somogyi Mihály és Ha­lápi László a Petőfi utcai isko­lában, Cseri Miklósné és Szász Antainá a Petőfi u. 64. szám alatt, Dolmány Vincéné és Kappan Mi­hály Alkotmány utcai iskolában. Október 17-én délután 5 órától Magdó Sándorné és Bedekovics József a Petőfi utcai iskolában* Jaskó Erzsébet a Doktor Sándor u. 22. sz. alatt, Rudas Aladár és Dán Józsefné este 7 órától Szi­geti u. 2. szám alatt, délután 5 órától Szabó Józsefné és Hunyadi Lászlóné a Nyár u. 3/1. szám alatt, Czopf Józsefné és Rausch János, dr. Puskás Ödön és Arató Jánosné az Alkotmány utcai iskolában, Kis Nagy József az Alkotmány utcai iskolában, Antal László és Kakas Ferenc a III. kér. tanács­házán, Nikics Lászlóné és Läufer Helga a Ped. Főiskolán. Devecseri János és Beke József a mecsek- aJjai kirendeltségen. Október 18-án, délután 5 órától Klement Józsefné és Sárán Ferenc az ipari tanulóiskolában (Rét ut­ca) Partartics Ferenc és Kántor Gyuláné a Közgazd. Technikum­ban (Temesvár u. 2. szám alatt). Báli János és Nagy Károly a MÁV bérházban (Mártírok u. 42. sz. alatti kultúrterem). Október 22-én délután 5 órától Kovács Andrásné és Kotolák Já­nos a Ped. Főiskolán, Varga Laios és Jeszenszky László Keltétő Vál­lalat (Xavér utca) helyiségében. Tanácstagi beszámolók I. kerület: Október 19-én délután G órakor Kabar Ferenc és Gyenls József a Vasas II. telepi kulturházban, Kle- pach Ottmár és Dallos István a Vasas II. falusi iskolában, Kónya István és Kónyi Dávid a Szabolcs falusi kulturotthonban. Október 20-án délután 6 órakor özv. Szebeli Jánosné és Peti Jó­zsef a Vasas II. falusi Iskolában, Bocz György és Bátai János a Vasas II. falusi iskolában. Pécsi naptár Október 14. 1686. Lajos bádeni őrgróf csapatai f Pécs Városát visszafoglalta 6 a töröktől. Makár János hu- i szárezredes, aki bátor vitézei- \ vei a székesegyház közeié- f ben tört át a várfalon, a i nap legdicsőbb hőse volt. \ Vitézsége jutalmául kapta a , basamalmot, a Pécstől nyu- ? gatra fekvő szőlőhegyet, f amelyet róla neveztek el. i 1906. X Pécs-Baranya megyei Mú-J zeum Egyesület alakuló köz­gyűlése. Az első elnök Erreth János. 1323. A Pozsonyból áttelepült Er­zsébet Tudományegyetem ün­nepélyes megnyitója. Az egyetem első rektora: dr. Nagy József. II. kerület: Október 15-én délután 6 órakor Köteles Ferencné és Vodl Mária az Ágoston téri ált. iskolában, Be- tiol János és Jankó Mária a Bu­dai I. pártszervezet helyiségében. Október 18-án, délután 6 órakor dr. Sebők Lászlóné és Várzi Júlia az Ágoston téri ált. Iskolában, Nesz László és Kazi Józsefné, a Hegyalja u. 102. szám alatt. Október 17-én, délután 6 órakor Pajor Zoltán és Krassó Ferenc sz Ágoston téri ált. Iskolában, Seré­nyi Ferencné és Storch Józsefné a Budai I. MNDSZ helyiségében. Október 18-án, délután 6 órakor Schön Adámné és Stadlinger Jó­zsefné az Ágoston téri ált. iskolá­ban, Juhász Károly és Odor Sán­dorné az Egyetem utcai ált. isko­lában. Október 19-én, délután 6 órakor Exner András és dr. Hámori László az Ágoston téri ált. iskolában, G-ichisch Xtudolfné és dr Rudolf Lóránd az Egyetem utcai ált. Is­kolában. Vihar Volt tegnapelőtt Nem fatörzseket rángató, nem eget beborító, hanem emberjogokat követelő sza­vakból kerekedett vihar. — SzáJlásgyűlést rendeztek a kővágószöllősi bánya Rókus utcai legényszállásán. A gyűlést a folyosókon he­ves vitatkozások előzték meg. Szőke hajú fiatalember hangoskodik a földszinti fo­lyosó végén. — ::. Hogyan lehet az, hogy 30—40 ember nem ka­pott vacsorát, máskor pedig annyi marad, hogy kiöntik? — méltatlankodik és a ciga­rettavéget mérgében a fal­hoz vágja. A többi megerősíti szavait, sőt újabb panaszokkal told­ják meg; — és tegnap? — akarja folytatni a vitát egy idő­sebb férfi, de a folyosó vé­géről félbeszakítják. — Minek annyit beszélni? Minek annyit beszélni? — hadonászik egy viharkabá­tos, gumicsizmás alacsony ember. Kabátzsebéből kikan­dikál a literes borosüveg. Nevetnek rajta, lnnen-on- nan meg is szólítják: „Na, mi van papa, megint meg­csókolta a menyasszonyát?” Sétálok a folyosón, s fi­gyelem a beszélgetést. Tüzet kér tőlem valaki, s a fellob­banó gyufa fényénél látom, hogy mélyein a szemembe néz. — Az elvtárs a központból jött? Bemutatkozunk, aztán megfogja a karomat s félre­húz. — Tudja, sok itt a panasz.. Hát nézzen körül, ilyennek kell lenni egy legényszállá*- nak? Hitegetnek, hogy csak Ideiglenes megoldás ez, de már negyedik hónapja va­gyunk itt;: 1 A szállásbizalmit Kaszab János elvtársit keresem. Ma- goshomlokú, 35 körüli fiatal­ember. ö is panaszkodilí. — Nézze meg a szobánkat! — mondja s máris invitál föl a harmadik emeletre. Hatal­mas, olajospadlós terembe vezet, ' ahol hirtelenjében vagy 35 ágyat számlálok ösz- sze. Sehol egy szék, sehol egy asztal. A fal mentén keskeny vasszekrények, ezek­ben tartják ruháikat. Nagyon kicsinyek, alig fér el bennük valami, gyúródik, rongyoló- dik a ruha ;:: Az egyik ágy mellett három ember beszél­get. Elmondják, hogy a mi­nap Csizmadia Mihályt meg­látogatták Kecskeméten la­kó szülei. Feljöttek ide a szo­bába beszélgetni. Alig szól­tak egymáshoz pár szót, jött a portásinő és kizavarta őket. Szegény gyerek, hát hova vi­gye a szüleit? Se társalgó, se vendégszoba, ahol fogadhat­ná őket. — De van vendégszoba,— szól közbe a másik, —csak­hogy az a miniszteriális kül­döttnek van fenntartva: Parkettázott, szőnyeggel, kis kombináltszekrénrtyel, szép fekhellyel ellátott, tisz­ta helyiségbe vezetnek^ — Itt lehet rendes szobát csinálni, nekünk nem? — kérdik; Aztán nem iß azt pa­naszolják, hogy ez a szoba szép, rendes, hanem azt. hogy az övék rendetlen, pisz­kos és sötét Tóth Ferenc folytatja a panaszkodási: — Vasárnap éjjel, amikor hazajöttem, benéztem a konyhára. Látom, hogy az egyik konyhalány és egy ka­tona bent a konyharaktár­VIHAR ban... Szóval érti az elv­társ? Jellemezzem az itteni állapotokat tovább? Az eme­leteken nem folyik a víz, még WC-re is a földszintre kell menni, ötszáz ember lakik itt, elképzelheti milyen a WC. Ha az ember onnan kijön, hát a hányinger kerül­geti. Igaz, kevés is, rossz is, amit a konyhán adnak, de még azt sincs az embernek kedve megenni;:: — Na, a konyháról jobb nem beszélni — vág közbe a másik. Megnézzük a konyhát. A konyhaszemélyzet is panasz­kodik. A kétszázötyen főre tervezett konyhán jelenleg csaknem négyszázan étkez­nek. A konyhaszemélyzet — más helyiség hiányában — kénytelen itt mosakodni, öl­tözködni. A tányér kevés, vi­zeskancsójuk mindössze há­rom van. ötszáz embernek három vizeskancsó 4;: — Kevés a tányér az igaz, de az is sűrűn előfordul, hogy az emeletről udvarra dobálják a tányérokat, poha­rakat — vág vissza Kovács Mária felszolgáló. 2:: Pető Erzsébet vizes ci­pőjét mutatja s arra panasz­kodik, hogy ez már a har­madik cipője, amit tönkre­tesz, A mosogatóban dolgo­zik, gumicsizma kellene; A konyha melletti étkez­de már tele van emberekkel. Körülülik az asztalokat, aki­nek nem jutott hely — áll. Mintegy százan fértek be, a többi kiszorult a folyosóra... Két villanykörte halovánv fényt áraszt, sűrű cigaretta- füst gomolyog. A padló tele csikkel, sehol egy hamutar­tó. A falon r. _ betűkkel Irt plakát „Figyelem, ma szállásgyűlést tartunk” cím alatt közlik, miről lesz szós így fejeződik be a hirdetés: „Jelen lesznek a párt, a szak- szervezet, a központ képvi­selői és az újságíró.” Ilyen plakátot sem láttam, ahol így kiírták volna az újság­írót is. Lehet, hogy a „na­gyobb nyomaték" kedvéért? A gyűlésen aztán ki­tört a vihar. Négy hónap fel­gyülemlett keserűsége bugy- gyamt ki az emberekből. Szó volt a részegesekről, a fel­szolgálásról, az étkezési je­gyekkel való csalásról, a nyi­tott teherautókról, amelye­ken utazni bizony már nem valami kényelmes, a sport és művelődési lehetőségek hiányáról, stb., stb. Ki szen­vedélyesen, ki halkabban.de vagy harmincán mondották el kifogásukat. Amikor né­mileg lecsitultak a szenve­délyek, a vállalat munkás­ellátási osztályának vezető­je, Rakk elvtárs válaszolt: „ . -.-. ideiglenes megoldás ez (még szerencse!) •... napo­kon belül új otthont kapnak (régen hitegetik már őket!)... ezután nem nyitott, hanem zárt teherautón szállítják majd a munkásokat (éppen ideje!);..” Majd a pártszer­vezet és a szakszervezet is megígérte, hogy többet törő­dik a legényszállással. — Az üzemélelmezési vállalat kép­viselője pedig azt ígérte meg, hogy nagyobb gondot fordí­tanak az élelmezésre. Csaknem három óra hosz- szat tartott a gyűlés. Remél­jük, nem volt hiábavaló. Egy tény: a dolgozóknak igazuk van. Nem teremtet­tek számukra olyan környe­zetet, amelyet joggal elvár­hatnak. Több figyelmet kel­lett volna a vállalatnak for­dítania a konyhára, ahol sokszor eltűnt az ételről a hús, a konyhaablakon ado­gatják az utcára az ételt 9 „haveroknak“, ismerősöknek. Hiányzott általában a szállás ellenőrzése. Még most is elő­fordul, hogy az embereknek nincsen állandó fekhelyük. Szűcs Károly például hol egyik, hol a másik ágyban alszik. Van az éremnek azonban egy másiik oldala is! A le­gényszállás lakói sok hibát megelőzhettek volna, ha töb­bet törődnének egymással. Volt olyan eset is, hogy fo­gadásból eltörték a kés nye­lét, kdöntözték a folyosóra az ételt. Sokan nem becsülik embertársukat. Orsós Péter elmondta, hogy tűket szur- kálnak az ágyába csak azért, mert ő cigány. Ahogy Rakk elvtárs el­mondotta, most már bizo­nyost?), hogy napokon belül új helyiségbe költöznek. A legényszállás lakói és a vál­lalat vezetősége is okuljon az elkövetett hibákból! Vá­lasszák meg a szállásbizott­ságot, amely hivatva lesz a szállás rendjére ügyel111- A szakszervezet, — amelyet ed­dig hiába kerestek, s nem találtak — hallasson magá­ról, töltse be feladatait! A gyűlésen felvetettje a DISZ- szervezet megalakításának gondolatát. Ne késlekedje­nek vele! A gyűlés végén a vállalat is, a dolgozókJs Ígéretet tet­tek: közös erővel megoldják a problémákat. Igen! Közös erővel — erre van szükség. Nemsokára ÚJb61 meglátogatjuk (remé’jük már az új helyén) a legény­szállást s beszámolunk: lett- e foganatja a /.fe elhatáro­zásnak* Garay Ferenc Me® ’ ell szüntetni a csillag-garázst! Az elmúlt hetekben hírül adta a Dunántúli Napló, hogy korszerű autójavítót építenek majd, ahol a XIV. Autójavító, a TEFIJ és a MAVAUT együtt lesz. Ez szép terv s hasznos is. Marad azonban egy másik, egyre égetőbb kérdés: Mi lesz a egyre szaporodó sze­mélygépkocsikkal? Nemcsak a javításra gondolok, hanem a gépkocsik karbantartására, ápolására és tárolására is. A felszabadulás előtt öt garázs volt Pécsett, ahol a gépkocsik karbantartásával és tárolásával foglalkoztak. Ma nehezebb garázst szerez­ni Pécsett, mint lakást. Pe­dig napról-napra több kül­földi keresi fel városunkat. És ha itt éjszakázik, kény­telen a csillag-garázsban, azaz a szabad cg alatt hagy­ni a gépkocsiját. Azelőtt be­vitte egyik garázsba, ahol reggelre megtisztítva, a ki­sebb hibákat kijavítva, üzemanyaggal feltöltve ve­hette át. Hogy mekkora hiány vau garázsban, azt hűen mutat­ja a Nádor szálló előtt éjsza­kánként álló gépkocsisor. Ha ezt az állapotot máról-hol­napra nem is lehet megszün­tetni, de e kérdéssel foglal­kozni kell! Volna három javaslatunk a kérdés megoldására. . _Ha a XlV-es Autójavító vj helyiségbe költözik, ami­kor készen lesz a tervbevett új üzem, akkor annak a je­lenlegi helyén kevés átalakí­tással mintegy 100 személy­gépkocsit befogadó garázst kellene létesíteni. Ennél sok­kal jobb volna egy korszerű garázst építeni a Rákóczi úton, a Légszeszgyár utca és a Rózsa Ferenc utca között lévő üres telken. A harma­dik megoldás pedig az vol­na, ha a Citrom utcában lé­vő taxi vállalatnak az egyéb­ként is kicsi és szűk garázs helyett egy néki jobban megfelelő, nagyobb helyet adnának, és a jelenlegi he­lyiséget az átvonuló forga­lomnak adnák át, ahol a gépkocsik tisztítását és ga* razsirozását el lehelne vé­geseit — pef —*

Next

/
Oldalképek
Tartalom