Dunántúli Napló, 1956. október (13. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-02 / 232. szám

2 nap r ó 1956 OKTÖBER 8 Hétfőn megnyílt az Angol Munkáspárt évi országos értekezlete Ki a kispolgár? Hétfőn nyílt meg Blackpool- ban az Angol Munkáspárt évi országos értekezlete, ezerhá­romszáznégy küldött részvéte­lével, aki 707 munkáspárti ke­rületi szervezet, szakszerveze­tet és más alakulatot képvi­sel, együttvéve 6,870.000 tag­gal. Az értekezleten Edwin Goch, a munkáspárt elnöke megnyi­tó beszédében éles támadást intézett a konzervatív kor­mány külpolitikája ellen. Ki­jelentette, hogy a Tory-kor- mány politikája következtében Anglia elvesztette erkölcsi ve­zető szerepét, eltékozolta az igazságos voltába vetett hitet és az iránta táplált jóakaratot. Megkezdődött a harmadik londoni értekezlet a szue­zi ügyben Azzal kapcsolatban, hogy Gooch Eden terhére rótta: külpolitikája következtében hanyatlott Anglia tekintélye, az elnök rámutatott, hogy a szuezi válságban a kormány „még a háború küszöbéig is el­vitt bennünket és olyan hely­zetet teremtett, hogy agresszo- roknak bélyegeztek minket”. „Mindenekelőtt az töltött el félelemmel és döbbentett meg bennünket, — folytatta Gooch — hogy Anglia kormánya a XX. század kellős közepén azzal a gondolattal foglalkoz- hatik, hogy vitás kérdések rendezésére és saját céljai ér­dekében katonai eszközöket használ fel. Szuez ügye a leg­újabb azoknak a kudarcoknak a sorozatában, amelyek miatt egész középkeleti politikánk hitelét vesztette.” A konzer­vatív kormány középkéleti po­litikájával kapcsolatban Gooch azt is kifogásolta, hogy a kor­mány megtagadta a fegyver­szállítást Izraeltől, noha — mint állította — „Angliának ebben a térségben nincs jobb barátja, mint Izrael”. A továbbiakban a munkás- nárt elnöke annak a vélemé­nyének adott kifejezést, hogy Anglia sehol sem haladt való­jában az élen, amikor új erő­feszítésekre és kezdeményezé­sekre volt szükség. százalék), százhat mandátum (a:: előbbi választáson 110 volt). Liberális Néppárt 923 551 szavazat (23.8 százalék, 58 mandátum (a korábbi válasz­táson ugyanannyi volt). Konzervatív Párt 663 742 szavazat (17.- százalék), 42 mandátum (volt 31). Parasztpárt 366 376 szavazat 9.4 százalék), 19 mandátum (volt 26). Kommunista Párt 194 017 szavazat (5 százalék), 6 man­dátum (volt 5). A szavazáson hárommillió 879 265 va.asztó vett - szt, azaz a választásra jogosultak 79.4 százaléka. A honvédelmi miniszter köszönetét mond azoknak a művészeknek, sportolóknak, DISZ- és MOHOSZ-»ktivis- táknak, tartalékos tiszteknek, üzemi és falusi dolgozóknak, akik közreműködésükkel hoz­zájárultak az idei néphadse­regnapi ünnepségek sikeréhez. Szovjet államférfiak üdvözlő távirata kinai államférfiakhoz A Kinai Népköztársaság ki­kiáltásának 7. évfordulója al­kalmából Vorosilov, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Elnök­ségének elnöke, Bulganyin, a Minisztertanács elnöke, vala­mint Sepilov külügyminiszter táviratot intézett Mao Ce-tung- h , a Kinai Népköztársaság elnökéhez, Liu Sao-csihez, az országos népi gyűlés elnöksége elnökéhez, valamint Csou En- Iajhoz, az államtanács elnöké­hez és külügyminiszteréhez. Reptílőgépszcrencsétlensé}* a londoni repülőtéren A londoni rádió jelenti: Az angol légierők egyik legújabb típusú „Vulcan” lök- hajtásos bombázógépe hétfőn délelőtt lezuhant a londoni repülőtéren és felrobbant. — öten voltak a gépben, köztük Henry Broadhurst légimar- sall, a brit bombázó légierők főparancsnoka. A tábornagy néhány másodperccel a rob­banás előtt működésbe hozta az önműködő kivető széket és így sikerült megmenekülnie. Magyar kereskedelmi küldötfség utazott Kanadába A kölcsönös kereskedelmi kapcsolatok kiépítése céljából a magyar külkereskedelem képviselői már korábban tá­jékozódó megbeszéléseket foly­tattak a kanadai kormány szerveivel. Ezeknek a tárgya­lásoknak eredményeképpen magyar kereskedelmi küldött­ség utazott Kanadába. A négy­tagú delegációt Barabás Ti­bor, a Külkereskedelmi Mi­nisztérium főosztályvezetője vezeti. A küldöttség feladata, hogy a kanadai kormány meg- bízottaival együtt megvizsgál­ja a kereskedelmi kapcsolatok szélesítésének lehetőségét. (Vasárnapi cikkünk folyta­tása.) A legnagyobb baj talán az, hogy a szocialista együttélés és érintkezés formáinak nincs valamiféle zsinórmértéke. Ke­vés szó esett eddig arról, hogy a szocialista embernek hogyan kell viselkednie munkahelyén, társaságban, hogyan kell érintkeznie feletteseivel, n- katarsaival, hogyan kell kö­szöntenie hölgyismerőseit, ho gyan kell öltözködnie, általá­ban hogyan kell köszönnie és egyáltalán hogyan kell viszo­nyulnia a társadalomhoz. Az udvariasság és udvariat­lanság végletei között, a tisz­tázatlan érintkezési fonnák következtében gyakori a bi­zonytalanság és tömegével adódnak humoros hely _te<e. Sokszor nem tudjuk kinek hogyan köszönj nk, k.t ho­gyan szólítsunk meg. Voltak, akik ú<tv 7-ekez- tek bébi :onyítani a .arsadalmi rendünkhöz való hűségeiket, hogy siltes sapkát ho ak nyakkendő nélkül, gyakran borotválatlanul, ápolatlanul jelentek meg ünnepélyeken, reprezentatív helyeken, s úgy vélték, hogy ezzel külsőleg a proletárnemzetköziség gondo­latát hirdetik. Hozzá kell ten­nünk azonban, hogy az utób­bi években a párt és a társa­dalom egyaránt fellépett ez ellen. Munkásaink többsége ma már természetesnek tart­ja, hogy szórakozóhelyeken, ünnepélyes rendezvényeken a helyzetnek megfelelően öltöz­ködjék, már csak azért is, hogy ezzel az emberek egymás irán­ti megbecsülését kifejezze. Ma már nem nevezik kispolgárnak azt, aki tisztán, jólöltözötten és ápoltan jelenik meg ilyen helyeken. Érdekes volt a vita során az a megállapítás, hogy sokszor a környezet és a körülmények késztetik az embereket arra, hogy saját érdekükben „kis* polgári álarcot” öltsenek ma­gukra, mert így gyorsabban tudják elintéztetni ügyeiket, Ezt segíti az előszoba- és tit­kárnői rendszer is. Ma is ta­lálkozhatunk olyan esetekkel, hogy egyes vezetők szívesen fogadják, ha beosztottjaik haj- longanak, esetleg bokáznak előttük. Ezzel szorosan össze­függ, hogy társadalmunkban él még egy olyan réteg, amely másképp beszél hivataláoan, másképp baráti körben, belső bizalmas társaságban és ott­hon. Ennek a jellemrontó hely­zetnek a megszüntetése, a köl­csönös bizalom helyreállítása napjaink egyik fontos felada­ta. A vitaest résztvevői egyet­értettek abban, hogy ezeket a hibákat és lelki gátlásokat máris jóvészt feloldotta par­tunk értelmiségi határozata. A határozat után lényegesen megnőtt értelmiségünk aktiv- tasa, a pártba vetett bizalma, jobban érdeklik a közügyek, az értelmiségi dolgozók szíve­sebben adják át tudásukat munkatársaiknak, általában kezdenek őszintébben, gerin­cesebben nyilatkozni és élni. Azt is elhatározták a részt­vevők, hogy „A társadalmi érintkezés szocialista formái” címmel folytatják a Vitát a TTIT Bartók klubjában. A kispolgár fogalmát termé­szetesen sem ez a cikk, sem a vita nem határozhatta meg pontosan, sem azt, hogy mit kellene tennünk a „kispolgá­ri magatartás” címén ismert káros jelenségek ellen, ezért kérjük olvasóinkat, hogy h ,z- zászólásaikat küldjék el a szerkesztőségnek, vitatkozzunk az újság hasábjain. Felkeres­hetik leveleikkel a TTIT poli­tikai szakosztályát is. Takács József társadalomtudományi szaktitkár Hétfőn délelőtt magyar idő szerint 11 órakor a londoni Lancaster Houseban megkez- dőtött a „Szuezi csatornát használók szövetségének” meg­alakítását célzó nemzetközi értekezlet — jelenti az AFP. A vitát Selwyn Llyod angol külügyminiszter nyitotta meg az angol kormány nevében el­mondott nyilatkozattal. A svéd alsóházi választások végleges eredménye Közzétették a szeptember 18-án tartott svéd parlamenti alsóházi választások végleges eredményeit. A választások eredménye­képpen az alsóházban a követ­kezőképpen oszlanak meg a mandátumok: Szociáldemokrata Párt egy- egymillió 729 501 szavazat (44.6 párizsi magyar katonai attasé gadása a magyar néphadsereg napja alkalmából Kárpáti Sándor őrnagy, a párizsi magyar katonai attasé, a Magyar Néphadsereg Nap­ja alkalmából fogadást adott. A francia köztársasági eápök képviseletében Ganeval tábor­nok jelent meg a fogadáson. A francia fegyveres erők mi­niszterét Carpentier tábornok, a francia külügyminisztert De- lehaye, a Quai d’Orsay főtiszt­viselőinek egyike képviselte. Párizs városa nevében Turpin, a városi tanács alelnöke vett részt a fogadáson, amelyen egyébként jelen volt az UNESCO számos képviselője, a Párizsban akkreditált dip­lomáciai testület igen sok tag­ja, valamennyi baráti állam katonai attas-'.a, valamint sok közéleti személyiség. , Pécs időszerű problémái a/hétfői tanácsülés napirendjén Megkezdődön a városi tanács kétnapos ülésszaka Pécsett talán még egyetlen városi tanácsülést sem előzött meg olyan hatalmas érdeklő­dés, mint az október elsejei nyilvános tanácsülést. Ennek oka, hogy ez volt az első ta­nácsülés, amelyre interpellá­ciók érkeztek be, másrészt pe-< dig a városi tanács v. b. elnö­ke olyan kérdésekről számolt be, amelyek Pécs régi, megol­datlan problémái; BEVEZETTÉK AZ UJ LAKASIGÉNYLÉSI RENDSZERT Ilyen többek között a lakás- probléma. Györkő Antal elv­társ, a városi tanács V; b.- elnöke beszámolójában rámu­tatott arra, hogy a lakásigény- löknek csak kis számát tudták kielégíteni; A kerületi vfkg- cso port okhoz több mint 5 500 lakáaigónyléet nyújtottak be, ezzel szemben a kiutalt laká­sok száma — a cserékkel együtt — mintegy 1300 volt. A régi igénylési rendszer sze­rint nem mindig a legjobban rászorulók tudták meg időben a megüresedett lakások cí­meit és a kerületi városgaz­dálkodási csoportok számos törvénysértő határozatot hoz­tak. Például az I. kerületben özv. Csütörtök Jénosné laká­sából olyan szobát vettek igénybe, amely lakásszükség­letét nem haladta meg. Vagy az I. kerületben: igénybevet­ték özv. Bálint Ferenané laká­sát. azon a címen, hogy üres, pedig csak gyógykezeltetés miatt, ideiglenesen tartózko­dott máshol; Kormányunk a lakásrende­let megváltoztatásával új igénylési rendszert vezetett be. Eszerint az igénylésekben nem kell címeket megjelölni és a v. b.-re bízták, hogy a megüresedő lakásokat kinek utalja Id. A honvédség által felszabadítandó laktanyák egy részéből a tanács lakásokat kíván alakítani és támogatja a családi házépítkezést is. Ez évben 300 új lakóház építésé­re adtak ki engedélyt, OTP- kölceönből pedig 190 ház épült. 9 753 LAKAST ÉPÍTENEK A második ötéves tervben ►écsett hatalmas arányú la­kásépítkezés kezdődik. Anyu­f lati városrészben 5 554, a déli ►árosrészben oedig 41149 lá­tás épí*'' ’ teTj A vá­rosfejlesztéssel kapcsolatos lakásépítés első ütemében a Kolozsvár és Petőfi utca kör­nyékén 400, a Jókai utca kör­nyékén pedig további 500, összesen tehát 900 lakás épí­tésére kerül sor még ez év­ben, illetve 1957-ben. Tovább folytatják a meszesi rész ki­építését is. Itt még idén 232 lakás építését fejezik be és megkezdik további 400 lakás építését la; napi 15000 köbméter VIZET FOGYASZT A VAROS Pécs második nagy problé­mája: a vízellátás. A vízfo­gyasztás növekedésére jellem­ző, hogy amíg 1954-ben a víz- fogyasztás naponta átlagosan 6—7 ezer köbméter volt, addig ma már átlag 15 ezer köbmé­ter. Bár a Víz- és Csatornamű termelési tervét túlteljesítette, a vízfogyasztás nagyarányú növekedése miatt a város egyes részein, Így különösen Gyárvárosban és a Hegyalja utca környékén gyakori a víz­hiány. Hiányosság az, hogy Meszesen a bányászházakban még mindig méretlenül fo­gyasztják a vizet. Ennek meg­szüntetésére még ez évben sor kerül; TIZENHÉT LAKÁSOS UJ BÉRHÁZ ÉPÜL A lakáshiány csökkentése érdekében a tanács leválasz­tás útján eddig 48 lakást épí­tett. Az e célra biztosított kö­zel 1 millió forint hitelkeret felhasználását gátolja az, hogy az építőipari vállalat kapaci­tása túlterhelt és így a terv­bevett munkákat nem tudja időben elvégezni. Jelenleg a vállalat kapacitásának nagy részét leköti a Perczel utcai építkezés, ahol megkezdték egy 17 lakásos új bérház épí­tését 1 millió forintos költség­gel. Munkaerő- és anyaghiány miatt azonban ez a munka is lassan halad. A házak, lakások tatarozá­sát a PIK nem tudta teljes mértékben elvégezni, részben mert a munkálatokat nem a megfelelő sorrendben ütemez­te be, másrészt pedig az anyag hiány miatt. Még ma sem vé­gezte el azokat a javításokat, amelyeket Stem János Jókai tér 11 szám alatti lakásával kapcsolatban januárban ígért. A tanács lehetővé tette, hogy a vállalat az egyes részlegeket egy telephelyen, a Bajzsy Zsi- llnlszky utcában központosít­sa, a műszaki színvonal eme­lése érdekében pedig a héz- kezelőségekhez egy-egy tech­nikust állított be. Az 1957-es évi költségvetésbe pedig ki­lenc millió forintot irányzott elő a PIK kezelésében lévő házak, lakások felújítására, karbantartására. I 200 KÖBMÉTERES VIZGYÜJTÖMEDENCÉT ÉPÍTETTEK A vízmű kapacitásának nö­velése érdekében a tanács nagyarányú beruházást eszkö­zölt. A Tortyogón 1 200 köb­méteres vízgyűjtőmedencét építtetett és folyamatban van a tortyogéd gépház átalakítá­sa is. Lefektettek egy 5 kilo­méteres gerincvezetéket, mely- lyel a megnövekedett víz- mennyiség jobb elosztását kí­vánják biztosítani. Még ez év­ben lefektetik a siklósi úti fő­vezetéket, amely a Bőrgyár, a Honvédkórház, valamint az it­teni lakosság vízszükségletét biztosítja majd. Kisebb hiányosságoktól el­tekintve, a napi 16 ezer köb­méter víz termelésével a víz­probléma megoldódott volna, időközben azonban hatalmas igényekkel jelentkezett az új erőmű és a bauxitbánya. Az így megnövekedett igényeket a tanács csak újabb beruhá­zásokkal tudja kielégíteni. — Ezeknek a beruházásoknak a terveit most készítik és egyes munkák már folyamatban vannak. A munkálatok össze­ge mintegy 10 millió forint lesz. Megkezdték a Duna vi­zének Pécsre szállításához szükséges távvezeték építését is és így 1958-ban előrelátha­tóan lehetőség nyílik arra, hogy a város ipari üzemeit dunai vízzel lássák el. Ezzel kapcsolatban tovább folytat­ják a pécsi vízmű termelőké- képességének fokozását, vala­mint a szükséges nagyméretű csőhálózat lefektetését. Ezek a nagyszabású beruházások le­hetővé teszik a pécsi vízkér­dés végleges megoldását. AZ UJ LAKÓTELEPEKET IS BEKAPCSOLJAK A GAZ­ELLÁTÁSBA A tanácselnöki referátum megállapítja, hogy a város la­kosságának gázellátása nem megfelelő. A Kokszművek a lakosság részére csupán 8—10 ezer köbméter gázt tud adni, a többit a Porcelángyár kap­ja. Ez azt jelenti, hogy a la­kosságnak mindössze egy ha­tod részét tudják gázzal el­látni. Ezért a lakosságra jutó gázmennyiséget a szennyvízte­lepen keletkező gázzal, mint­egy napi ezer köbméterrel nö­velték. 1950-től kezdve a gáz- fogyasztók száma a lakosság körében kb 1100 fővel növe­kedett, ugyanakkor azonban az elosztó hálózat hossza úgy­szólván alig változott. A bauxitbánya építkezései, valamint a lakosság számának növekedése következtében az igények jelentősen emelked­nek. Ennek kielégítése érde­kében folyamatban van a Kokszművek fejlesztése, úgy, hogy 1957. év végére az új lakótelepeket is bekapcsolják majd a gázellátásba. A távlati tervek szerint 1960-ig a gáz- fogyasztók számát 12 ezerre emelik; felelősségre vontak A MULASZTÓKAT A háború előtti időszakhoz viszonyítva, a város köztiszta­sága nem fejlődött. A tisztított közterület nagysága 1938 óta kb. 50 százalékkal nőtt, en­nek ellenére a városnak csak egyetlen seprőgépe van, az is seiejtes állapotban. Kevés az öntöző autó is és megnehezíti a köztisztaságot az, hogy az úttisztítók nagyrésze, mintegy egyharmada, csökkentett mun­kaképességű, probléma az, hogy a város egyes részed, mint például Nagymeszes, Pécsibánya, még nincsenek be­kapcsolva a köztisztasági háló­zatba. Nem tisztítják elég gyakran a közterületeket, utcá­kat és a PIK sem gondoskodik a kezelésében lévő házak előt­ti járda takarításáról. Ezért a mulasztókkal szemben a ta­nács szabálysértési eljárást in­dított. Felelősségre vonta pél­dául Serfőző Józsefnét, a Sza­badság u. 40. sz. alatti ház fel­ügyelőjét, Szauer Istvánnét, özv. Szalai Ferencné PIK alkalmazottat, dr. Szilárd Zol­tán orvost, de magát a PIK Vállalat igazgatóját: Kamper Jánost i*j KÉSZÜL A KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYRENDELET A köztisztasági helyzet meg­javítása érdekében a tanács a közterületek tisztántartásáról szabályrendelet-tervezetet ké­szít és ezt a legközelebbi Ta­nácsülés elé terjeszti. Ettől függetlenül a városban meg­felelő tisztaság csak akkor lesz, ha a tanács öntöző-autó­kat, mosó- és seprőgépeket szerez be. A tanács az öntöző­autók számát már eddig is há­rommal növelte; A tanácsülésen Györkő An­tal elvtárs bejelentette, hogy a város déli részén, a Megyeri út, Doktor Sándor utca, a Rá­kóczi út, Rózsa Ferenc utca, délen pedig a vasútvonal Által határolt területen nagyarányú városépítést és városrendezést hajtanak végre. E terület !a- kósainak száma a jelenlegi 9 500-ról 24 000 főre emelkedik majd; GIMNÁZIUMOT ZENÉ­MŰVÉSZETI SZAKISKOLÁT, ÖVÓDAT ÉPÍTENEK A déli városrészen a tanács 12 tantermes általános gimná­ziumot, mintegy 250 férőhelyes zeneművészeti szakiskolát épít été SCt i »$, dlife»!. icleolai Lan­termet létesít. A zeneművésze­ti szakiskola megépítésével Pécs város lakosainak régi kí­vánsága teljesül és lehetővé válik a város zenei életének továbbfejlesztése, Az iskolák mellett több — összesen 573 férőhelyes — új óvódákat építenek. A vasút kö­zelében 100 személyes szállo­dát létesítenek. A déli város­rész lakosainak ellátását a ke­reskedelmi üzlethálózat kiépí­tésével, továbbá a jelenlegi piactér átépítésével és meg- nagyobbításával biztosítják majd. KERESKEDELMI TANULÖ- ISKOLÄT LÉTESÍTETTEK Györkő Antal elvtárs tanács­elnök közölte, hogy a szak­munkás utánpótlás biztosítása érdekében, a tanács a belke­reskedelmi minisztériumtól en­gedélyt kapott egy kereskedel­mi tanulóiskola létesítésére. Ez az iskola már működik és jövőre a kereskedelmi után­pótlást döntő mértékben már ez az iskola biztosítja majd. BANYASZKÓRHAZ létesítését tervezik Az egészségügyi hálózat *o- vábbfejlesztésével kapcsolat­ban megemlítette: a tanács szorgalmazza, hogy a szén- és bauxitbányászok részére meg­felelő számú ággyal berende­zett bányászkórházat létesítse­nek Pécsett; PVC HULLADÉKANYAG- FELDOLGOZÖ ÜZEM Közölte, hegy » helyi húlla- dókanyagok felhasználása ér­dekében g Finommechanikai Vállalatnál PVC hulladék- anyagfeldolgozó részleget lére- sítettety A nagy kereslet miatt már szüksége mutatkozik a részeg továbbfejlesztésének. O/örkő Antal elvtáre be­számolója után, dr. Hidvégi 'Tivadar, a városi bíróság el­nöke ismertette a városi bíró­ság eddigi munkáját. A tanács­ülés ezután hozzájárult több állandó bizottság átszervezésé­hez, maid megkezdődtek az in­terpellációk. A kedden reggel 8 órakor folytatódó tanácsülésen a ta­nácstagok interpellációira izok megválaszolására kerül sor, ‘ -

Next

/
Oldalképek
Tartalom