Dunántúli Napló, 1956. augusztus (13. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJÁT EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI r NAPLÓ BARANYA MEGYEI PA'R'.'BIZOTJsAu CS A MEGYEI TANAC5 LAPJA XIII. ÉVFOLYAM, 180. SZÄM ARA 50 FILLÉR SZERDA, 1956 AUGUSZTUS 1 Az országgyűlés keddi ülése Az országgyűlés kedden délelőtt a Minisz­tertanács elnökének beszámolója feletti vi­tával folytatta munkáját. Az ülésen megjelent a párt és a kormány vezetői közül Apró Antal, Erdei Ferenc, Ge­ro Ernő, Hegedűs András, Hidas István, Ko­vács István, Kiss Károly, Marosán György, Mekis József, Szalai Béla, Bata István, Gás­pár Sándor, Piros László, Rónai Sándor, Eg­ri Gyula, Vég Béla valamint a Miniszterta­nács tagjai. A diplomáciai páholyolíban helyet foglalt a budapesti diplomáciai képviseletek több ve­zetője és tagja. Az ülést néhány perccel 10 óra után Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke nyitotta meg. Bejelentette, hogy a Minisztertanács elnöké­nek beszámolója feletti vitában Vég Béla, Achátz Imre, Földvári Rudolf, Kiss Imre, Molnár Ernő és Urbán Ernő képviselők je­lentkeztek felszólalásra. A vitában elsőnek Házi Árpád, az állami ellenőrzés minisztere szólalt fel. ÉPÜL az Égeri tó mo­dellje a Felsőbalo- kány utcában. E kis építők álma — reméljük — hamarosan valóra válik. A III. ke­rületi tanács ma hallgatja meg a szakbizottság je­lentését egy tó építésének lehető­ségeiről s ennek alapján határoz a további teendők­ről* El kell érnünk, hogy a vezetés közelebb kerüljön a végrehajtáshoz Házi Árpád, az állami ellenőrzés miniszterének beszéde Házi Árpád bevezetőben hangsúlyozta, hogy Hegedűs elvíárs vázolta azokat a fel­adatokat, amelyek az állami munka további megjavítása érdekében pártunk Központi Vezetőségének útmutatása alapján soron következnek, a tennivalók között igen jelentős helyet foglal el az állami mun­ka megjavítása, demokratiz­musának továbbfejlesztése. — A szocialista demokrácia fejlődésének meggyorsil ásó­ban kiemelkedő szerepük van a tanácsoknak — mondotta. A lakosság által demokratikusan megválasz­tott tanácsoknak, a tanácsok - végrehajtó bizottságainak, ál­landó bizottságainak úgy kell megszervezniük munkájukat, hogy állandó és élő kapcsola­tot tartsanak fenn a széles dolgozó tömegekkel és e kap­csolatot állandóan fejlesszék és erősítsék ennek segítségével vonják be az összes hazafias erőket az állami ügyek intézé­sébe. E fontos cél megvalósítása érdekében a tanácstagok és a tanácsok végrehajtó szervei ál­landóan és gondosan tanulmá­nyozzák a lakosság szükségle­teit és ezek kielégítésének le­hetőségeit. A továbbiakban szólt a he­lyes községpolitikai munkáról, amelyhez már jelentős anyagi alapot biztosítottunk, majd el- , mondotta, hogy a tanácsi mun­ka további javításának az is feltétele, hogy a megyei, járá­si tanácsok is adják át az al­sóbb tanácsi szerveknek azo­kat a hatásköröket, amelyek átadása a munka megjavítását, a bürokrácia megszüntetését, a lakosság szükségleteinek jobb kielégítését szolgálja. A községpolitikai munkában azonban még jelentős hiányos­ságok vannak — hangsúlyoz­ta ezután majd felhívta a fi- gve'met arra, hogy a hazafias- sálból, államunk iránti szere­tőből származó lelkesedés, kezdeményezés és áldozatkész­ség jelentősen kiegészítheti, megnöve’heti az állam terem­tette feltételeket és erőforrá­sokat. Számos példát sorolt fel ennek a’átámasztására megyé­iéből, Pest megyéből. \z így megoldott feladatok ie’entőséee — folytatta — nem ker'átoződik csupán arra, hogy meeépiil egy-egy kultúrotthon, S’ebadtéri színpad, orvosi ren- deiő, vasty tanítólakás — bár ezek önmagukban is jelentő­sek A társadalmi aktivitás fel­keltésével a tanács arra ne­veli az állampolgárokat, hotv közös erőfeszitéssel. a közügyek iránti érdeklődés­sel megvalósíthatjuk azokat a célokat is, amelyeket szét­szórtan, egyéni erővel soha nem lehetne elérni. A tömegek társadalmi ön- jíudata növekszik ezen az úton. Megerősödnek azok a feltéte- ek, amelyek szükségesek ah- loz, hogy a lakosság hason- ó érdeklődést mutasson az or­szág vezetésének legnagyobb kérdései iránt is. így lesz a jólvégzett községpolitika az ál­lami demokratizmus erősítésé­nek fontos forrásává is. A tanácsok munkájának ez a módszere még nem vált ál­talánossá, még sok ezen a té­ren is a hiányosság, de a jó tapasztalatok fejlesztésével, ál­talánosításával el lehet és el kell érni a hibák gyors felszá­molását. Nekünk országgyűlé­si képviselőknek ebben kell el­sősorban tevékeny segítséget adnunk a tanácsok munkájá­hoz. A demokratizmus fejleszté­sének útjából — amint pártunk Központi Vezetősége meghatá­rozta — el kell távolítanunk minden fékező és gátló ténye­zőt, meg kell szüntetnünk azo­kat a bürokratikus vonásokat amelyek az állami munkában még megtalálhatók — mon­dotta, majd hangsúlyozta: az állami munkában el keli érnünk, hogy a vezetés kö­zelebb kerüljön a végrehaj­táshoz, a végrehajtó szervek pedig a széles dolgozó tö­megekkel egybeforrva vé­gezzék munkájukat. Nekünk, országgyűlési képvi­selőknek is egy emberként kell munkánkat végeznünk a szo­cializmus építésének további sikereiért, a szocialista de­mokrácia fejlesztéséért. (Taps). Achátz Imre országgyűlési képviselő szólalt fel ezután. Pécs dolgozói a nyugodt, alkotó munkát tekintik életelemüknek Achátz Imre országgyűlési képviselő felszólalása Bevezetőben arról a biza­lomról szólt, amellyel Pécs dolgozói fogadják kormányunk célkitűzéseit és arról a lendü­letes munkakedvről, amellyel e célokat valóra váltják. El­mondotta, hogy a felszabadu­lás óta eltelt néhány esztenO® alatt gyökeresen megváltozott a pécsi dolgozók élete. Míg 1939-ben 73.000 lakosa volt Pécsnek, s a város hem­zsegett az inségmunkára váró munkanélküliektől, most 110.000—120.000 között van a város lakóinak száma és nem találunk munkanél­külit, sőt munkaerőhiány van. — Pillanatnyilag az a leg­főbb gondunk, hogyan juttas­suk fedél alá azt a 25.000— 30.000 embert a nyugati vá­rosrész kiépítésével, akik a második ötéves tervben a Me­csek nyugati részén kezdik meg a bányaművelést. Szá­molnunk kell azzal, hogy a második ötéves terv végére Pécs Iéleikszáma eléri a 150.000-ret. A továbbiakban a nagymér­vű fejlődés egyes kérdéseivel foglalkozott, kiemelte annak jelentőségét, hogy Pécs megyei jogkörű város lett. Megnőtt a tanács önállósága, az egyes ke­rületi tanácsok közelebb kerül­tek a lakossághoz. Részletesen foglalkozott a lakásproblémá­val, s rámutatott, hogy az építkezés nem tudott lépést tartani az egyre növekvő igé­nyekkel, s bár a második öt­éves tervben a nyugati város­részen és Uj-Meszesen több­ezer új lakást építenek. A lakosság helyeselné a la­káshiány tervszerű felszá­molásának ütemezését, a szükséges hitelek folyósítá­sának, az építőanyag és a munkások biztosításának koordinációját. Elmondotta még: javult Pécs ivóvíz ellátása is, amely a város többévtizedes problémá­ja volt. 1954-ben hat és fél­milliós beruházással a koráb­bi hatezer-hétezer köbméterről kilenc-tízezer köbméterre emelték a vízmű kapacitását, de az igények egyre nőttek s most újabb beruházásokkal már tizenötezer köbméter vi­zet fogyaszthat a város, s a vízhiány megszűnt. A nyugati (Folytatás a 2. oldalon) Kedvező hírek a repülőtéri építkezésről Fél hónappal előbb adják át az első épületet Kiss Gyula elvtáre, a nyuga­ti városrész főépítésvezetője jelentette, hogy négy lakóépü­let cserepe zését befejezték, s az első épületet padlózzák. Az első épületben a jövőhéten megkezdődik a szobafestés és mázolás. Eredeti tervek szerint ezt az első épületet november elején kellene átadni, de az építők már október közepére elvégzik munkájukat. Ezután csak a közszolgáltatás — víz, villany stb. — biztosítása szükséges, s lakhatóvá válik az új nyuga­ti városrész első épülete. A nyugati városrész építke­zését meggyorsítja a gépi va­kolás alkalmazása. A Baranya Megyei Építőipari Vállalat szakemberei sztálinvárosá pél­da alapján saját maguk készí­tettek három vakológépet,‘ Halászcsárdát nyit a mekényesi tsz Megalakulásának hetedik évfordulóját újabb érdekes létesítménnyel köszönti au­gusztus 20-án a mekényesi Uj Alkotmány Termelőszö­vetkezet. A volt erdészház­ból átalakított halászcsárda ezen a napon megnyitja ka­puit, hogy a környék ezentúl vasárnaponkint megízlelhes­se a tó partján Kocsis Ist­vánná tüzes halászleveit és jóillatú rántott halait. amely hosszabb idő óta műkö­dik, s mintegy harminc kőmű­vest helyettesig Az elmúlt napokban új gép­pel is gazdagodott az építke­zés. Egy teljesen új törpe to- ronydarút kaptak, ami meg­könnyíti az előregyártott ele­inek beemelését, s rakodását, A lánycsóki Csillag Tsz végzett az aratás-csépléssel Kedden, júllns 31-én a lány­csóki tsz-ben elhallgatott a cséplőgép: erre az esztendőre letették a gabonabetakarítás gondját és a gép délután már az egyéni gazdák szérűjére huzatott át. Nagy dolog, jú­liusban végezni mindkét mun­kával és a lánycsókiakat a gé­pesítés segítette abban, hogy' a járásban ilyen téren a legel­sők legyenek, Borivók örömére Pécs város és Baranya megye dolgozói a rádió­ban örömmel hall­gatták és a sajtó­ban érdeklődéssel olvasták Hegedűs András elvtárs bejelentését, hogy augusztus 1-től az átlagos minőségű borok - fogyasztói árát húsz száza­lékkal leszállít­ják, ■ • ’ ' ' r — Mit értenek átlagos minőségű borok alatt, forint értékben melyik bor lesz olcsóbb? tettük fel a kér­dést Nagy Ká- rolynak, a Borfor­galmi Vállalat műszaki vezetőjé­nek. — Az asztali fe­hér, amelynek ed­dig 10.70 volt az ára, augusztus 1- től kezdve 8.60 fo­rint lesz. Az aszta­li siller bort 10,30 forint helyett iá- terenként 8.40 fo­rintért hozzák majd forgalomba. Olcsóbb lesz a pecsenye fehér is, 15,50 helyett 12,50 Ft-ért vásárolhat­ják meg a ve­vők. A pecsenye fehér árá is lé­nyegesen csők­ként: 16,30 helyett, csak 13 forintba kerül. majd. Vé­gül az édes ka­darka ára 15,60 helyett 12,50 fo­rint lesz. Rá kell mutatnom arra, hogy kizárólag az átlagos minőségű borok fogyasztói ára lett olcsóbb. A minőségi borok árainál nincsen semmiféle válto­zás; >— Az átlagos mi­nőségű borok árá­nak csökkentése nem vonja-e maga után e borok mi­nőségének romlá­sát? *— Az árcsök­kentés következ­tében az átlagos minőségű borok minősége nem­hogy romlana, el­lenkezőleg javulni fog. Á Borforgal­mi Vállalat ugyan­is arra törekszik, hogy minél jobb minőségű bort hozzon forgalom­ba; Most ősszel például már nem hozunk forgalom­ba olyan új bort, amely még nem forrott ki teljesen. Ö-borokat hozunk majd forgalomba, mert meglévő készleteink ezt le­hetővé teszik. 35 csehszlovák turista érkezett Pécsre Kedden délelőtt kilenc személygép­kocsiból és három motorkerékpárból álló karaván kanyarodott be a Széche­nyi térre a Nádor szálló elé. A gépko­csikról és motorkerékpárokról 35 cseh­szlovák turista szállt le, akik 12 napos magyarországi kőrútjuk során kétnapi tartózkodásra érkeztek Pécsre. A kara­ván Rajkánál lépte át a csehszlovák— magyar határt és Győrön keresztül ér­kezett Budapestre, ahonnan továbbha­ladt Egerbe, Lillafüredre, Miskolcra, Debrecenbe, majd Szolnokon át Sze­gedre és onnan Pécsre. Csehszlovák vendégeink csütörtökön reggel indulnak tovább Sztálinvárosba, onnan Siófokra, Veszprémbe, Balatonfüredre, majd Győ­rön keresztül térnek vissza hazájukba. A cseh turistacsoport vezetője, Ma- rés tábornok munkatársunknak elmon­dotta, hogy valamennyien tagjai a Csehszlovák Honvédelmi Szövetségnek és hogy a tagok közül is a legjobbakat válogatták ki erre a túrára. — Utunkat versenyszereűen folytat­juk — mondotta Mares elvtárs. — Társaságunk három csoportra oszlik. Egy-egy csoporthoz három-három gép­kocsi és egy motorkerékpár tartozik. Mielőtt egyik állomáshelyünkről elin­dulnánk, megbeszéljük, hol találkozunk. A célt térképen jelöljük meg, és az is­meretlen terep, a gyakran hibás térkép ellenére is mindig időben megtaláltuk egymást, nem tévedt el senki — A motorosok feladata, hogy a fél­egyórás időkülönbséggel induló autós csoportok között szükség esetén meg­teremtsék a gyors összeköttetést, hogy­ha kell, segítséget vigyenek, vagy hírt adjanak. Eddig szerencsére csak ki­próbáltuk motorosaink ügyességét, mert különösebb baj nem adódott az úton, — egy-két motorhibát kivéve. Éppen ez alkalomból ismertük meg a magyar autósok és motorosok szolgálat­készségét. Az én kocsim — egy szürke lfa — mondotta Mares elvtárs — javí­tásra szorult. Budapesten kérésünkre azonnal megjavították, és ez valameny- nyiönknek nagyon jól esett, mert nem kellett programunkat felborítanunk. Út­közben is volt egy motorhibánk és ezt egy mögöttünk jövő, próbaúton lévő teherautó szerelői segítettek rendbehoz­ni. A tehergépkocsi azután elkísért ben­nünket — egyirányba tartottunk — és ellenőrizte, rendben van-e minden, nem szorulunk - újabb segítségre. >— Mindenütt nagyon kedvesen, elő­zékenyen fogadtak bennünket. A szege­di Tisza-strandon például megtudták, hogy csehek vagyunk és a következő pillanatban már cseh muzsikát sugár­zott a strand rádiója. Elmondhatom, hogy nemcsak a hivatalos fogadtatás volt mindenütt megragadó, hanem egész utunkon a magyar nép rokonszen- ve és barátsága kisért bennünket. — Igazán örülünk, hogy Magyaror­szágot választottuk útunk céljául. Elő­zőleg ugyanis Lengyelország és Bulgá­ria is szóbakerült. Azért állapodtunk meg végül a magyarországi túrában, mert nemrégiben motorversenyzők jár­tak nálunk és amit elmondottak a MÖHOSZ-ról és a magyar motorsport­ról, azt bővebben, közelebbről is meg akartuk ismerni. Ha visszatérünk ha­zánkba, mindenki beszámol majd lakó. helyén itteni tapasztalatairól, élményei­ről és ahogyan utitársaimtól hallom: valamennyien azt ajánlják majd bará­taiknak, ismerőseiknek, hogy jöjjenek Magyarországra minél előbb. — Társaságunk szinte egész Csehszlo­vákiát képviseli és a legkülönbözőbb foglalkozású emberek vannak közöt­tünk. Van például orvosunk, 6 a máso­dik csoportban utazik, hogy ha valami előadódna, akár az első, akár a harma­dik csoportban, könnyűszerrel megköze­líthesse. Orvosunk egyébként operatőr is, állandóan filmez. Szerencsére eddig még csak operatőri munkáját ismerjük, nem kellett igénybevennünk orvosi szol­gálatait. Velünk utazik a Honvédelmi Szövetség lapjának munkatársa, ö ri­portsorozatot ír utunkról és minden érdekesebb eseményt lefényképez. — Külön meg kell dicsérnem az IBUSZ-t, mert már Csehszlovákiában pontosan tudtuk egész programunkat, hogy hová mikor érkezünk, melyik szál­lodában lakunk, és milyen lesz ellátá­sunk. Eddig minden a terv szerint tör­tént, ami nem könnyű dolog, hiszen két naponként változtatjuk tartózkodási he­lyünket. Valamennyiünknek nagyon Íz­lik a magyar konyha főztje és azt hi­szem még odahaza is emlegetjük majd a magyar ételkülönlegességeket. Csehszlovák vendégeink kedden dél­után szétszéledtek a városban, sokan strandra mentek, mások a Mecsekkel ismerkedtek. Ma délelőtt közös városnézés szerepel a programban, délután pedig ismét egyénileg tanulmányozok a várost a turistacsoport tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom