Dunántúli Napló, 1956. július (13. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-26 / 175. szám

12 IV A P L 6 1956 JÚLIUS 28 ' CÁ mai NAPLÓ Takarékoskodik a vasút Hétfőn Pestről akartam Pécsre utazni, kényelme­sen — olvasva . és szundítva, — s ezért előre meg­vásároltam az új­ságokat. Egy Sza­bad Népet, Ludas Matyit, Élet és Tudományt és még vagy hét más folyóiratot. An­nak rendje-xnódja szerint kimentem a kelenföldi pá­lyaudvarra vona­tot várni. A mozdony ép­pen előttem állt meg. Sietve helyet kerestem. Az első kocsin nagy be­tűk hirdették: MÁV mérőkocsi. Semmi közöm a MÁV méréseihez. Gyerünk tovább! Postakocsi követ­kezik, aztán még egy. Utána gye­rekkocsi, oda nem mehetek. Párnás kocsiba sem száll­hatok — fapados jegyem van. Az­tán az étkező ko­csi következik. — Nem azért hoztam rántott csirkét, hogy étkezőkocsi­ban reggelizzem. Na talán most! Ez jó lesz, de az ajtó zárva és rajta cé­dula: Bérelt sza­kasz. Három ko­csi ' egymás után bérelt. Megyek to­vább. Igen, itt van mar egy pécsi kocsi, de tömve, mint a heringes hordó. A lépcsőn is emberek lóg­nak. A következő kocsi már Kapos­várra ment. Mind­egy, odaszállok. Hogy mégis Pécsre érkeztem? Hát igen, mert jól tudok helyezkedni 74 forintért és 70 perc késésért. De még így is megérte. Mond­ják, hogy máskor még ennyi hely 6incs és nem ritka a másfél órás ké­Névnap: Anna. Ügyeletes gyógyszertárák: i. sz. gyógyszertár. Széchenyi tér 2. TeL: 17-85. — 8. sz. gyógyszertár, Kossuth Lajos u.* 81. Tel.: 23-94. — 12. sz. gyógyszertár. Doktor i Sándor utca 47. sz. Telefon: 13-53. Időjárásjelentés: Nyugat- és Kö- zép-Európa felett leszálló légáram­lással csendesebb, szárazabb, me- . legebb Idő van kialakulóban. Az 11 óceán felől érkező ciklonok főleg f szárazföldünk északi részét érin­tik. Várható időjárás csütörtök es­tig: változó felhőzet, néhány he­lyen (főleg a mai nap folyamán) még eső. Időnként élénkebb észa- I ki-északkeleti szél. A nappali fel- I melegedés fokozódik. Várható leg­alacsonyabb hőmérséklet ma éjjel 9—12, legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön 22—25 fok között, helyenként 25 fok felett. SPORT 1853 MHK- jelvényt adtak ki Pécsett az első félévben t A ses sem. (Gáldonyi) hírek 2 és fél vagon őszibarack — Csehszlovákiába A Baranya Megyei Mező- gazdasági Termékek Értékesí­tési Szövetkezeti Központja (MÉK) Pécsett létesített 5 fel­vásárló telepén naponta reg­gel 6 órától délelőtt 10 óráig vásárolják az őszi barackot. A ht'yszínen azonnal export re­keszekbe csomagolják és gép­kocsival a vasútra szállítják, aho' előhűtött vagonokba rak­ják és útnak indítják külföld­re. Július 4-től a mai napig összesen 2 és fél vagon pécsi őszibarackot exportáltunk Csehszlovákiába. Büfét létesítettek Kővágószölösön A kővágószől ősiek régi kí­vánsága teljesült. A Vidéki Vendéglátó Vállalat a 22-es fő­építésvezetőség segítségévei büfét létesített, ahol a dol­gozók állandóan jégibehűtött italokat, májkrémet, olajos­halat, péksüteményt, nápolyit és más cikkeket vásárolhat­nak. Amint elkészül a gáztűz­hely. a büfében bevezetik a sü't kolbász árusítását is. ■— Örömmel fogadták a kővágó­sző* 1 ősi dolgozók azt is, hogy az Észak-Baranya Megyei Nép­bolt a régi üzlethelyiségből egy nagyobb helyiségbe költö­zött át. Ifjúsági találkozó lesz Harkányban A DISZ Megyei Bizottsága augusztus 26-án, ifjúsági ta­lálkozót rendez Harkányban. Ez alkalomból a megyei ta­nács kereskedelmi osztálya if­júsági vásárt rendez, ahol kul­túr- és ajándékcikkeket hoz­nak majd forgalomba. Ruházati áruház Siklóson A Dél-Baranya Megyei Nép­bolt tervbevette, hogy Sikló­son ruházati áruházát létesit. A munkát már megkezdték. Az áruház megnyitására előrelát­hatólag augusztus végén kerül Szív küldi szívnek ... A Doktor Sándor Kultúr­otthon augusztus 1-én este 8 órakor szív küldi műsort ren­dez Pécsett a szabadtéri szín­padon. A műsor keretében fellépnek: dr. Palló Imre Kos- sutih-díjas, kiváló művész, Vö­rös Sári, Fáy Erzsi, Fekete Pál, Reményi Sándor, Orsolya Emmi, Győző László, a Fővá­rosi Népi Zenekar. Magyar nó­tákat, népdalokat, vidám zenés jeleneteket és a János vitéz­ből részleteket adnak elő. — Rossz idő esetén, az előadást délután 6 és este fél 9 órakor a színházban tartják meg. Pécsre érkezik a plovdivi ének- és tánc­együttes Augusztusban kéthetes ven­dégszereplésre Magyarország­ra érkezik a plovdivi népi ének- és tánczenekar. A kiváló bolgár művészegyüttes Pécsre is ellátogat. Meghosszabbítják a vadásztársaságok bérleti szerződéseit A jövő év július 31-én lejár­nak a vadásztársaságok va­dászterületi bérleti szerződé­sei. Ezzel kapcsolatban a ba­ranyai vadászok között olyan hírek terjedtek el, hogy a bérleti szerződéseket nem hosszabbítják meg, hanem a vadászterületekre új árverése­ket tűznek ki és más vadász- társaságoknak juttatják. Ezzel szemben a valóság az, hogy a jól működő vadásztársaságok bérleti szerződéseit újabb ti­zenkét évre meghosszabbítják. Ugyanez vonatkozik a nagy­vadas vadászterületekre is. Dunántúli népművészeti kiáll tás A dunántúli népművészeti kiállítást július 29-től au­gusztus 5-ig rendezik meg a fonyódi járási tanács kultúr­termében. A kiállításon fa-, csont- és szarufaragásokat, sárközi, alsószentmártoni, lakácsai és ormánsági szőt­teseket, hímzéseket mutat­nak be. A Népművészek Szövetke­zete tagjai közül idős Ka- poli Antal Kossuth-díjas so- mogyhárságyi, ifj. Kapoli Antal dióspusztai, Breglovics Kálmán pölöskei, Nagy Fe­renc tabi, Bognár Károly és István balatonzamárdi fara­gó iparművészek alkotásai adnak ízelítőt a gazdag ha­gyományú dunántúli faragó­művészet kincseiből. A népi szőttesek kiváló alkotói Báli Istvánná és Werner Andrásné (Sárközi Népművészeti Szövetkezet) és Maticsányecz Márkné al­sószentmártoni sokác szövő, Jakab Sándorné csányoszrói és Borbás Mihályné lakácsai szövő is elküldték munkái­kat a kiállításba. A Népi Iparművészeti Ta­nács és a Háziipari Szö­vetség jövőben több vidéki városban — főleg ahol ide­genforgalom is van — ren­dez népművészeti kiállítást. KISS I. SÁNDOR tavasz beálltával az iskolái: tanulói, a sportkörök tagjai. a a vállalatok, gyárak dolgozói el- J lepték a sportpályákat és felke­lj szültek az MHK próbákra. Az ál­talános iskolák úttörői, a közép­iskolák. a főiskolák és egyetem DISZ ifjúsága a különböző isko­lai háziversenyeken városi és me­gyei döntőkön próbázott. A közép- iskolások közül a tanév befeje­zéséig Összesen 785-en tűzhették menükre a LMHK és MHK jel­vényt. A pécsbányatelepi, gyárvárosi, Mátyás király utcai általános is­kolák, illetve az építőipari tech­nikum, a gépipari technikum, a Nagy Lajos gimnázium és Janus Pannonius gimnázium vett részt a legfelkészültebben a versenye-* ken. Az elmúlt iskolai évben egyet­len MHK-jelvénye sem volit a bel­városi fiú, az Alkotmány utcai, a Bártfa utcai általános iskolának, valamint a Széchenyi gimnázium­nak, a bányaipari, a közgazda- sági fiú és lány technikumnak. Az MTH intézetek és sportkörök közül kizárólag az 500. számú in­tézet tanári kara és 154 ifjúmun­kása szerezte meg az MHK-jel­vényt. Az Egyetemi Haladás sport­kör jól végzett munkáját dicséri az, hogy 292 egyetemi hallgató és sportköri tag tűzte mellére az MHK-j el vényt. A pedagógiai fő­iskolától eddig egyetlen jelvény­igénylés nem érkezett be. A tanulók eredményeit nem kis mértékben segítették elő a DISZ vezetőségek és az iskolák igazga­tói, de dicséret illeti az iskolák testnevelőit is. Szuhovszky Ber­talan tanszékvezető tanár, Cso­konai Sándor, Szopós Gábor, Czéh László és Pál József né középisko­lai, valamint Bódi Dezső, Schnei­der György általános iskolai test­nevelők MHK tömegszervezési munkájukkal vívtak ki maguknak elismerést. Üzemi iminkásmflvelődési félórák A TTIT a városi tanács nép­művelési osztályával és az SZMT-vel közösen „Művelő­dési félórák“ címmel előadás- sorozatokat rendez az őszi, téli és tavaszi oktatási időszakban. Az előadássorozatok program­jában összesen 72 témakör sze­repel. Egy-egy témakörről 6-6 előadást tartanak. Á „Dunántúl" 17. számának nyilvános vitája az írószövetségben A „Dunántúl” folyóirat új számai mind nagyobb és na­gyobb érdeklődést váltanak ki az irodalmat kedvelők köré­ben. A közelmúltban megje­lent 17. szám, melyben, a pé­csi írók művei mellett Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Tamási Ko! művelődtünk, ho' szórakozzunk? A PÉCSI RÁDIÓ MŰSORA 18.00: Hírek. — Zenés napló. 18.05: Mai fullánkunk: Befalazott lehetőségek. 18.08: Riportműsor: Kiterjedtebb geológiai kutatást! — Halasta­vakat! — Néhány szó a tégla­gyártásról. — A tsz-gépkocsik- órt — Annabáll program. — Üj-mohácsi gondok. 18.20: Mai postánkból. 18.25: Az utolsó betyár. Rab Fe­renc írása. 18.30: Délszlávnyelvü műsor. SZÍNHÁZ Lehár: Cigányszerelem. Este fél 8 órakor. Pótszelvény „IV . MOZI Park: Esküvő akadályokkal (fél 5. tél 7 és fél 9 órakor.) Rossuth: Egy nap a bíróságon (5, 7 és 9 órakor.) Petőfi: Egy nap a bíróságon (fél 5. fél 7 és fél 9 órakor.) »ószerencsét (Pécsszabolcs): Par­tizánlány, (6 és 8 érakor.) Május 1. (Vasas H.): Tavasz (8 órakor.) Kossuth (Mohács): Halálugrás. (fél 7 és fél 9 órakor.) Zrínyi (Szigetvár): A matróz (fél 9 órakor.) Május 1. (Komló): Scuderí kis­asszony. (fél 7 és fél 9 órakor.) FILMVETÍTÉS A Tiszti Klubban ma este fél 9 órakor a „Vörös és fekete” (I. rész.) című francia filmet vetítik. Csak 16 éven felülieknek! A ni. kér. tanács végrehajtó bi­zottsága felhívja az ebtartók fi­gyelmét, hogy az ebeket tartsák megkötve, mert a közölt szabály- rendelet szerint kutyát megkötve és csak olyan házban szabad tar­tani, ahol kellő udvartér áll ren­delkezésre. A gyepmester az utcán kóborló ebeket elfogja és azok gazdái ellen a kér. tanács sza­bálysértési előadója az eljárás* megindítja. A vb. felhívja a sző­lősgazdák figyelmét Is az ebek megkötésére. A rendelet megsze­gői elilep eljárást indítunk. Áron, Örkény István és más jelentős írók írásai szerepel­nek, most kerül megvitatásra az írószövetség Pécsi Csoport­jában. A bevezetőt dr. Kolta Ferenc tartja, a vitaestet pén­teken este 7 órakor rendezik meg Széchenyi tér 16. szóm alatt az írószövetség helyisé­gében. Minden olvasót, min­den érdeklődőt szívesen lát­nak. A szakszervezeti sportkörök A MHK munkája még eléggé kezdetleges, Az MHK bizottságok többnyire csak papíron léteznek és így rögtönzött mozgósítás a versenyekre nem hozza meg sem a várt eredményeket, sem pedig a versenyzői létszámot. Kétségte­lenül olyan eredményeket nem várhatunk tőlük, mint az iskolák­tól. De eddigi munkájuktól elté­rően mégis sokkal nagyobb akti­vitással kell szervezniük a ver­senyeket. Az egyes versenyszá­mok szintjei a korcsoportoknak megfelelően olyanok, hogy azokat minden egészséges ember telje­sítheti. Természetesen, igen he­lyes és szükséges is, hogy a ver­senyekre előzetesen edzéseken felkészüljünk. Ezt sajnos, eddig még nem tapasztaltuk. Sportkö­reink és a DISZ vezetősége* az MHK bizottságokkal közösen biz­tosítsanak a versenyezni kívánók­nak edzési és versenyzési lehető­ségeket, pályát, felszerelést stb. Hassanak oda, hogy a következő év végéig minden sportoló és minden DISZ-tag megszerezze az MHK jelvényt. Nem állíthatjuk, hogy szakszer­vezeti sportköreink nem tettek semmit az MHK népszerűsítése, a dolgozóknak a sportba való be­vonása érdekében. Valamennyi sportkör ezévi házi, városi, me­gyei szpartakiádján helyet adott az MHK versenyszámoknak Is es ennek eredményeképpen eddig kb. 300 dolgozó tett részpróbát. Biz­tosítani kell, hogy a megkezdett próbákat mindenki még lehető­leg az ősz folyamán befejezhes­se. Az év első felében a városi TSB összesen 1853 MHK jelvényt adott ki az arra érdemes úttö­rőknek, és DISZ fiataloknak. Milyen sürgősen kijavítandó hibák vannak még mindig az MHK szervező munkában? El­sősorban az, hogy sportköreink, DISZ szervezeteink nem valósít­ják meg minden esetben a sza­bályzatban foglaltakat. Igen sok esetben előfordult, hogy a ver­senyeket nem jelentik be a TSB- nek, vagy csak az utolsó ollla- natban mondják be telefonon a verseny időpontját. így a TSB nem tud ellenőrző bizottsági ta­got kiküldeni, s enélkül a ver­seny nem Is érvényes. Nem biz­tosítanak a résztvevők számára felszerelést, elegendő számban versenybírókat "és segítő aktívá­kat, aminek következtében a ver­senyek igen vontatottakká válnak. Nem készítik el a versenyek 1eey- zökönyveit és a versenyzők sze­mélyi lapjait, holott enélkül nem ir^nvelhetnek jelvényeket. A z MHK ellenőrző bizottsági ** tagok látogatásaik alkalmá­val adjanak nagyobb segítséget a soortköröknek és DlSZ-szerveze- teknek a versenyek szervezésé­hez. tervezéséhez és lebonyolítá­sához. Az OTSB nedlg az eddi­ginél sokkal gyorsabban lássa el a TSB-ket jelvénnyel. Rózsahegyi Mátyás VTSB előadó. Megyei labdarúgóbajnokság állása Pécsi Kinizsi—Pécsi Postás 1:1 (1:0) Sörgyár pálya. A két csapat találkozójára kedden került sor. Góllövőik: Kovács, illetve Hőger. 1. Pécsb.-tel. 16 13 1 2 99:12 27 2. M.-szaböles 17 10 3 4 37:25 23 3. Szigetvár 16 10 1 5 32:19 21 4. P. Hal. 19 9 2 8 30:26 SO 5. P. D. III. 10 8 3 5 36:27 19 6. P. Vas*as 15 7 4 4 23:20 18 7. Szászvár 18 6 4 8 39:49 L6 8. P.-újhegy 15 6 3 6 26:16 15 9. Hidas 17 6 3 8 38:44 15 10. P. Trakt. 17 5 5 7 16:26 15 11. Mohács 17 7 1 9 21:38 IS 12. Véménd 17 5 3 9 31:36 13 13. P. V. Lob. 16 6 1 9 26:30 13 14. P. Ép.* 16 6 2 8 23:34 12 15. P. Kinizsi 17 5 2 10 27:41 12 16. P. Postás 17 2 6 9 22:42 10 * Két büntető pont levonva. Hírek A Pécsi Dózsa sportirodája a Kilián György u. 3. szám alól a Dolores Ibárruri utca 8. szám alá költözött. Telefonszáma: 28-29. * Kaposváron rendezték meg a Béke kupa úszócsapatvemeny má­sodik fordulóját. A pontverseny­ben a Pécsi Dózsa úszói szerepel­tek a legjobban, 335 ponttal, meg­előzve a Komlói Bányászt. Nagy- kanizsai Törekvést, Kaposvári Tö­rekvést, Dombóvári Törekvést, Kaposvári Kinizsi és a Bonyhádi Törekvés úszóit. A legjobb ered­ményt Gagyi Dénes érte el, a 200 méteres férfi pillangóúszás- ban 2:5l.5-es idejével új megyei csúcseredményt állított fel. Jól úszott a 66 és kétharmad méteres úttörő fiú hátúszásban Abay Ne­mes László, aki 53-as időt ért el. * Pécsi Dózsa—Tiranai Partizán nemzetközi labdarúgó mérkőzés lesz vasárnap Pécsett a Törekvés sporttelepén. Az érdekesnek kező mérkőzés előtt a megyei szpartakiád döntőit bonyolítják le. * Értesítik a Dózsa rendezőit, hogy pénteken délután 6 órakor a Dózsa Dolores Tharruri utcai sportirodájában megbeszélést tar­tanak. Szerdán a koradélutánl órákban visszaérkezett Pécsre a Dózsa csehszlovákiai portyájáról. Kalo­csai Géza dr. edző és a pesti já­tékosok Budapesten maradtak, ők majd pénteken reggel jönnek Pécsre. A sakk-bajnokság végeredménye Az országos egyéni sakk baj­nokság pécsi középdöntője befe­jeződött. A legjobb pécsi ver­senyző, Titschka hetedik lett. A verseny végeredménye: 1. Kö­bért (Bp. Vörös Lobogó) 10.5, 2. Sebestyén (Pedagógus) 9. 3. Bi­tek (Bp. Vasas) 8.5, ponttal. Ezek a versenyzők kerültek be a döntő­be. 4. Dely (utasellátó) 8,5, 5—6. Kapu (Bp. Vasas), Weinberger (Bp. Vörös Meteor) 8. 7. Titschka (Pé­csi Bányász) 7.5. 8. Sallay dr. (Gyapjúfonó) 7, 9. Maeskássy (Pe­dagógus) 6.5, 10. Négyesy dr. (Vendéglátók) 6, 11—14. Bakonyi J. (Győri Vasas) Csanádi (Má- vag) Csiszár (Bp. Szikra) Szii- jártó-Szabó (Várp. Bányász) 5,5, 15. Kovács K. (Veszpr. DóZsa) 3.5 ponttal. Uszodák közötti postaverseny Az elmúlt évben 1772 verseny­zővel Pécs a városok között első helyen végzett a versenyen. De Baranya megye Is jól szerepelt, mely elnyerte az országos ván­dorserleget. Az elmúlt év sikerei az Idén is jó munkára kötelez­nek. A versenyeket Pécsett Július 29-én, augusztus 5-én. 12-én és 19-én rendezik meg. A versenyen mindazok résztvehetnek, akik még az úszósportban nem szereztek minősítést. A versenyszámok szintjeit úgy állaoították meg. hogy azok egyben MHK próbának is számítanak. Az egyes távokon tet­szés szerinti úszásnemben lehet résztvenni. A négy versenynap eredménye alapján az első három legjobb időeredményt elért ver­senyző uszodánként és verseny- számonként éremdíjazásban ré­szesül. Nevezéseket a helyszínen is elfogadnak. Versenynaponként egy versenyző csak egy számban Indulhat. A pécsi vensenyeket a Balokány és a Hullám fürdőben rendezik meg. A városi labdarúgóbajnokság I. osztályának tavaszi végeredménye 1. Törekvés 13 11 1 1 35:11 23 2. Spartakusz 13 9 2 2 17: 5 20 3. Vasas I. B. 13 9 1 3 39:11 19 4. Szikra. 13 9 1 3 24:15 19 5. P.-gyár 13 7 2 4 26:10 16 6. Honvéd 13 7 1 5 31:28 15 7. Vendéglátó 13 6 1 6 25:22 13 8. Vasas II. B. 13 5 — 8 17:24 10 9. Cementipari 13 3 3 7 13:29 9 10. Erőmű 13 4 1 8 15:32 9 11. Bástya 13 3 2 8 20:32 8 12. Tatarozó 12 3 1 8 24:29 7 13. Kesztyűgyár 13 3 1 9 12:33 7 14. Bauxit 12 2 1 9 9:27 5 A Tatarozó—Bauxit mérkőzést ősszel Játsszák. Meghívásos atlétikai verseny A Szpartakuez országos szpar- takiádjával kapcsolatosan meghí­vásos atlétikai versenyt rendez­tek. Több számban jő eredmény született. Kiss László, a Törekvés versenyzője új megyei csúcsot ál­lított fel a 2000 méteres síkfutás­ban. Eredménye 5:27 . 400 m "át­futásban Wágner (Dózsa) harma­dik. Sági (Komlói Bányász) negye­dik lett. A 400 méteres férfi Ifjú­sági síkfutásban Fogarasl (Dózsa) győzött 52.7-tel. A komlói TaHán 53.8-del nem ért el helyezést. A 800 méteres síkfutásban Somoriai (Törekvés) l:59.9-del negyedik lett, a gerelyvetésben Cserháti (Kom­ló) 48.94-del második, a súlvlö- késben Kiss (Dózsa) 12.2-del har­madik. Borbás (Dózsa) 11.88-del negyedik, a távolugrásban Lltz (Haladás) 6.22-del második helfen végzett. A 4x400 méteres váltóban a (Törekvés) Kiss, Llopay, Hor­gas, Solvmosi összeállítású esana- ta 3:21.2-vel új megyei csúcosa! szerezte meg a győzelmet. A 4x 100 méteres férfi iflúsáel váltóban a Dózsa váltója (Pakucs. Varga. Fogarasl, Séhuszter) 54.9-del a második lett. Megnyitják az Üdülőszálló teraszát A SZOT kezelésében lévő Üdülőszálló teraszát új kő­burkolattal látják el. A burko­lás befejezése után, augusztus első felében az Üdülőszálló teraszát újból megnyitják a város lakossága előtt. Emelkedett a mozilátogatók száma A Baranya megyei állami kezelésben lévő mozikat ez év első felében 2,437.277-en láto­gatták. Ez tizenkét százaik­kal több. mint az elmúlt év hasonló időszakában volt. Az ifjúsági filmeket 173 764-en nézték meg. Apróhirdetések — HALÁLOZÁS: Gadányi Gyula MÁV főkocsivizsgáló jú­lius 23-án, tragikus körülmé­nyek között elhunyt, temetése ma délután fél 3 órakor. SZOBAFESTÖ-mázolő, kőműves szakmunkásokat, segédmunkáso­kat, vontatóhoz rakodómunkáso­kat alkalmazunk. Pécsi Epitő-Ta- tarozó Vállalat, Molotov u. 35. FOGSORÁT soronklvül megja­vítja Vajda Lajos fogtechnikus Mártírok útja 7., emelet. SZŐLŐ eladó szentkúti dűlőben 1 hold. megosztva is, teljes felsze­reléssel. Toldi Miklós u. 8. Jávo­ri. 659 SZEKERES ciánozó olcsón rész­letfizetésre Is ciánoz. Tettye utca 1. ez* A PÉCSI Epületanyagfuvarozó Vállalat, Pécs, Megyeri út 50. sz„ keres gyakorlott gépkocsivezető­ket. Jelentkezés naponta a válla­lat munkaügyi osztályán 8—12 óráig. KISPOSTA VÖLGYBEN 980 négy­szögöl szőlő, sok gyümölcsfával azonnal beköltözhető épülettel, gaz­dálkodásra alkalmas, 35 ezer fo­rintért eladó. Cim: Erdősl, Pécs­szabolcs, Deák Ferenc u. 3. (Bu­dai vámnál.) 660 A m. KERÜLETI tanács vb. pá­lyázatot hirdet a patacsi község­rész szőlő területeinek hegyőri ál­lására. Jelentkezni lehet július 27- lg a III. kerületi tanács mezőgaz­dasági csoportjánál (Szigeti út S3., I. em. 5.) ahol a feltételeket közöl­ni fogjuk. KOMBINALTSZEKREnY eladó. Hargita utca 5. (Petőfi utcából nyílik.) 667 SZÖRMEBUNDAK gondozását, alakítását, javítását elvállalja. Tu- kács szücsmester. Teréz utca 5. BEKÖLTÖZHETŐ — kettő szo­ba, összkomfort — négyszobás alagsoros ház eladó. Veszek gaz­dálkodásra alkalmas házat, kert­tel, földdel, valamint 1»/* HP-s egyfázisú villanymotort. Közvetí­tőt díjazok. Naponta 18 órától. Szilágyi, Miklós U. 15/1. 655 FÉRFI segédmunkást szennaira alkalmazunk. Pécs, Állomás res­taurant. 654 BALATONFENYVESRE egyágyas szoba nyaralásra kiadó. 25.— fo­rint. Telefon: 21-63. 653 ELCSERÉLNÉM Hl. kerületi szép. kétszer szoba, konvhás. élés­kamráé lakásomat kétszoba. für­dőszobásért. Érdeklődni: 49-91 te­lefonon* 662 ELCSERÉLNEM jövedelmező egészséges szoba, konyhás. élés­kamrás házmestert lakásomat két­szoba, konyhás főbérletiért. Me­zőszél utca 1. s*. 670 DUNÁNTÚLI NAPLÓ a Magyar Dolgozók Párttá Baranya Megyei Bizottságának és ■ megyei tanács lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadd: FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. József A. u. 10. T: 15-32. 15-33 Terjeszti: a Megyei Postahivatal Htrlaposztálva és a hlrlnn-kézbcsitő postahivatalok: Előfizetés: postahivataloknál . és kézbesítőknél. Havi előfizetési díj: II:— Fb Pécs! Szikra nyomda Pécs. Munkácsy Mihály u. lO *2: Telefon: 20-27: Nyomdáért feleli Melle« Rezső«

Next

/
Oldalképek
Tartalom