Dunántúli Napló, 1956. április (13. évfolyam, 81-103. szám)

1956-04-04 / 81. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI | AZ MDP BARANYA MEGYEI BIZO »TTSA'CA'NAIC LAPJA 1 XII. ÉVFOLYAM, 81. SZÁM Ara 50 FILLÉR SZERDA, 1956 ÁPRILIS 4 Szabadságunk születésnapján Tizenegy év. Hogy repül az idő! Kevés öreg akad, aki azt mondaná, hogy ezt a tizenegy évet nem gyorsabban élte át, mint korábban bármely évti­zedet. Pedig nem az örök sza­bályok szerint múló idő gyor­sult, hanem az élet lett szebb, vidámabb, s ha küzdelmekkel volt is teli, ezekből a küzdel­mekből is leginkább a győze­lem örömét őriztük meg emlé­kezetünkben, A mai nap a legszebb év­forduló, amelyet valaha is ün­nepelhettünk. Ez a magyar sza­badság születésének évforduló­ja. Nem könnyfen, nem fájda­lom nélkül, vérben és világot rengető hadizajban született meg a mi szabadságunk. Hő­sök ezreinek a vére folyt el, hogy szabadok lehessünk. Sír­dombok sokasodtak, újra, mint annyiszor a történelemben, vérrel termékenyült a magyar föld. De tizenegy évvel ezelőtt más népek, szovjet emberek harcoltak és haltak meg ér­tünk, s így zárták le a ma­gyar történelemnek azt a sok évszázadát, amelynek folya­mán magyar életek törtek de­rékba idegen érdekekért. Mindenképpen a legnagyobb fordulópont, a legmélyebben ható történelmi változás nap­ja hazánkban 1945. április 4. A szabadság is, amely ezen a napon köszöntött a magyar népre, más, mint amelyért né­pünk majd fél évezreden át csak néha-néha felcsillanó re­ménnyel, de lankadatlan küz­dőkészséggel harcolt. Ez a sza­badság több a nemzeti függet­lenségnél. A nép szabad lett, s nemcsak a külső elnyomást, hanem a belsőt is .lerázhatta végre. A szabadságnak még a reménye sem volt olyan teljes soha a történelem folyamán, mint tizenegy éve maga a valóság. Négyszáz éve a török ellen harcoltunk és mit remél­hetett a nép? Azt, hogy a job­bágy azontúl nem két, hanem csak egy úrnak adózik. A való­ság az lett, hogy mégiscsak két úr maradt a nép nyakán, ha nem magyar és török, hát ma­gyar és német. Kétszáz éve harcoltunk a német elnyomás ellen, s mik lehettek a nép kilátásai? Csak az, hogy az idegent kiűzve, csak saját urai fogják nyúzni. Reményei nem váltak valóra. És nem váltak valóra később sem, amikor 1848-ban egész Európa népei között a magyar nép járt élen szabadságharcával. A külső elnyomás és a belső osztályellentétek együttes ha­tása akadályozta meg, hogy 1919-ben győzzön a magyar proletárforradalom, amely el­sőnek hozta volna meg a ma­gyar nép igazi szabadságát Csak 1944-ben, a szovjet nép hősi erőfeszítései, véráldozatai nyomán ismerhettük meg a tel­jes és igazi szabadságot. Azóta minden évben elhang­zik a kérdés: helyesen éltünk-e szabadságunkkal? S minden évben a tények sora bizonyít­ja, hogy helyesen. Elvettük a földesurak földjét, hogy azok boldoguljanak rajta, akik min­dig rabjai és igazi gazdái vol­tak a földnek. Elvettük a gyá­rosok gyárait, hogy a munká­soké legyenek, akiknek verej­tékéből épültek. Elvettük a ha­talmat a kizsákmányoló ki­sebbségtől, hogy a dolgozók többsége vegye kezébe. S mindezek után hozzáláttunk, hogy a magunk módjára alkos­suk meg a magyar nép igazi hazáját, amelyben a szabad­ság mellett jólétet is biztosít­hat magának.; Pillantsunk csak végig sző­kébb hazánk, a szépséges Ba­ranya tájain. Minden falu, minden város, minden ház és benne minden család tizenegy év változásait igazolja. Az egykor grófi, bárói földeken ál­lami gazdaságok, termelőszö­vetkezetek épületei, modern istállói emelkednek, a Mecsek völgyeiben új és új aknator­nyok magasodnak. Üj-Meszes hétről-hétre gyarapodó házain, az erdőből néhány év alatt ki­növő Kökönyösön, Gesztenyé­sen hordozzuk végig tekinte­tünket, gyönyörködünk az új óvodákban, bölcsődékben nö­vekvő emberpalántákban, a fa­lusi kultúrotthonokban önfe­ledten táncoló, játszó, művelő­dő fiatalokban. Kedvtelve né­zegetjük a régi és új üzletek árukkal tömött kirakatait. Szebb, örömtelibb ma az élet, mint valaha is volt. Mindezeket számbaveszik ma az ünneplők. Azok, akik megteremtették, megalkották ezeket: a bányászok, munká­sok, dolgozó parasztok, értel­miségiek, a dolgos, szorgalmas magyar nép. Övék a dicsőség, az ő felelősségérzetük, öntuda­tuk — amely a tizenegy sza­bad esztendő legnagyobb vív­mánya — minden siker záloga. Az SZKP XX. kongresszusá­nak tanításai arra figyelmez­tetnek bennünket, hogy min­den tervünkhöz, elképzelésünk­höz ezt a mérhetetlen nagy erőt kell harcba hívni. Nagy szükség van erre, mert a szám­vetéskor arról sem szabad megfeledkezni, hogy még csak útunk elején tartunk. Ki vitatja, hogy a mostani­nál is szebben, jobban aka­runk élni? Ez a párt, a kor­mány és mindannyiunk terve. De ezért tenni is kell: többet és jobbat. Üzemekben, bányák­ban, a technikai haladás meg­gyorsításával olcsóbbá, terme­lékenyebbé tenni a munkát, a falvakban gondosan, és időben elvégezni a tavaszi szántás­vetést, az őszi kalászosok meg­erősítését. A dolgozó parasztok ezreit akarjuk a paraszti bol­dogulás egyetlen helyes útjára, a termelőszövetkezeti útra ve­zetni. Biztosak vagyunk abban, hogy dolgozó népünk, a párt vezetésével, — mint eddig számtalanszor — híven teljesí­ti országépítő kötelességét. Dicsőség és hála a felszabadító Szovjet Hadseregnek! Díszünnepség hazánk felszabadulásának 11. évfordulója alkalmából Felszabadulásunk 11. évfordulója alkalmából, április 3-án este 7 órakor a Magyar Dolgozók Pártja Baranya Megyei Bi­zottsága, a Baranya Megyei Tanács és a Hazafias Népfront ben­sőséges díszünnepséget rendezett a Pécsi Nemzeti Színházban. Az elnökségben helyet foglalt: Farkas László eívtárs, az MDP Központi Vezetőségének tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Kaszapovics András elvtárs, a Központi Vezetőség póttagja, országgyűlési képviselő, a kátolyi Decem­ber 21 Tsz Kossuth-díjas elnöke, Gádor Ferenc elvtárs, a megyei pártbizottság másodtitkára, Sziklai József elvtárs,a megyei pártbizottság harmadtitkára, B r ad á c s György ezre­des elvtárs, a B. M. Baranya Megyei Főosztályának vezetője, Czárt Ferenc elvtárs, a városi pártbizottság első titkára, Fessel Tibor elvtárs, a megyei párt-végrehajtó biz. ipari osz­tályának vezetője, Katona Lajos elvtárs, a megyei tanács v. b. elnöke, O r s ai János elvtárs, a megyei párt-végrehajtó bizottság ágit. prop. osztályának vezetője, P r ávicz Lajosné elvtársnő, a megyei párt-végrehajtó bizottság mezőgazdasági osztályának vezetője, Tóth Sándor elvtárs, a megyei D1SZ- bizottság titkára — a megyei párt-végrehajtó bizottság tagjai — Győr kő Antal elvtárs, Pécs város tanácsának v. b.-elnöke. A díszünnepség elnökségében foglaltak helyet: Alfred Pet- rovics Lojskov elvtárs, a jelenleg Pécsett élő szovjet koló­nia képviselője, a baráti jugoszláv nép szomszédos járásának küldöttei, Buny evác Moco elvtárs, a járási népbizottság elnöke, Makszimovics Dino elvtárs, a járási népbizottság alelnöke, Österreicher Sándor elvtárs, képviselő, Brkics Tunyo elvtárs, a járási tanács dolgozója, képviselő, valamint Pécs város politikai, kulturális, gazdasági és társadalmi életé­nek számos kiválósága. Felcsendült a magyar és a szovjet Himnusz, majd Joó László, a Pécsi Nemzeti Színház tagja, Majakovszkij: ^A párt­ról" című versét szavalta. Katona Lajos elvtárs, a megyei ta­nács elnökének megnyitóbeszéde után, Gádor Ferenc elvtárs, a megyei pártbizottság másodtitkára mondott ünnepi beszédet. Gádor Ferenc elvtárs ünnepi beszéde — Ma tizenegyedszer ün­nepli a magyar nép szabadsá­ga és függetlensége születésé­nek évfordulóját. Azokat a nagyszerű eredményeket ün­nepeljük, amelyeket a szabad Sággal élni tudó dolgos né­pünk elért. Örök dicsőség és hála a felszabadító Szovjetuniónak Ha visszapillantunk az el­múlt 11 évre és összehasonlí­tást teszünk a múlt s a jelen között, akkor első szavunk a felszabadító Szovjetuniónak szól. Ma nemcsak hazánkban emlékeznek a dolgozók. Emlé­keznek a Szovjetunióban is anyák, apák, gyermekek, fele­ségek, azok, akiknek szeretett hozzátartozói a mi szabadsá­gunkért, szebb életünkért éle­tüket áldozták. A szovjet em­berek tudták, hogy bármeny­nyire is fáj nekik szeretteik elvesztése, az nem hiábavaló, mert abból egy a szabadságá­ért évszázados harcot folytató nép szabadsága, szebb élete, boldog jövője születik. Ezért írta a magyar nép hálával és szeretettel a szovjet hősök em­lékművére, ezért mondhatjuk minden évben nagyon sok­szor, hogy: örök dicsőség és hála a felszabadító Szovjet­uniónak, a szovjet hősöknek! Ezek a szavak nem kopnak el. Ahogy évről-évre előrehala­dunk, gyarapodnak eredmé­nyeink, gazdagodik hazánk, szépül dolgozó népünk élete, úgy mélyül a felszabadító Szovjetunió iránti szeretet, fé- nyesedik a hazánk felszabadí­tása közben hősi halált halt szovjet katonák emléke. Évszázados elmaradottságot számolunk fel — Próbáljunk a magyar tör­ténelemből bárhonnan 11 évet kiragadni és összehasonlítani a legutóbbi 11 évvel. Történelmi múltúnkban sok szomorúsá­got, elesettséget találunk, ame­lyet csak itt-ott tesz derűssé, biztatóvá egy-egy olyan törté­nelmi esemény, mint Mátyás kora, a Rákóczi szabadságharc, 1848 forradalma és szabadság- harca és 1919 dicső Tanács- köztársasága. — A mi korunk legutóbbi 11 évéről bátran mondhatjuk, hogy olyan történelmi korszak kezdete, amikor melegen süt ránk a szabadság, a magyar nép alkotó tevékenységének, a biztos jövőnek éltető napja. Olyan vívmányok korszakát éljük, amikor évszázados el­maradottságot számolunk fel, amikor minden eddiginél szebb, gazdagabb országot épí­tünk. Megyénkben is új város épül, új bányákat tártak fel, új üzemek létesültek, a legne­hezebb mezőgazdasági mun­kákat ma már gépek végzik, soha nem látott mértékben fejlődött a közlekedés, a kul­túra, a szociális ellátottság. Mindezek olyan mutatók, me­lyek jelenünk szépségét, gaz­dagságát jelzik. Ezek az eredmények minden nap, minden évben gyarapod­nak. Bányászaink, üzemi mun­kásaink többsége nemcsak kötelességét teljesíti, de szá­mos helyen terven felül is ter­mel, hogy gyorsabban épüljön az ország, gyorsabban szépül­jön az élet. Dolgozó paraszt­ságunk közül, egyre többen választják a felemelkedés, a jobb paraszti élet útját, a kö­zös gazdálkodást. Az elmúlt 11 év alatt a tu­domány, a kultúra dolgozói számos értékes alkotással gaz­dagították népünket, orszá­gunkat. Uj tudományos felfe­dezések születtek, a baranyai tudományos munkások. írók munkája nyomán új könyvek kerültek a dolgozó nép kezé­be. A gazdasági és kulturális területen elért eredményeink egyik mutatója, hogy 1956- ban ismét két baranyai dolgo­zó kapott Kossuth-díjat. Hasznosítsuk az SZKP XX. kongresszusának tapasztalatait Az elmúlt évtizedek alatt a dolgozó nép, a haladás minden rendű és rangú ellensége tele- szájjal kürtölte, hogy a mi né­pünktől, a magyaroktól idegen a marxizmus -lenimzmus. A va­lóság az, hogy minden ragyo­gó eredményünket a marxiz- mus-leninizmus segítségével, iránytmutatásával értük el. A marxizmus-leninizmus mélyí­tette népünkben a közös ügy iránti odaadást, lelkesedést. A marxizmus-leninizmus tanítá­saival nemcsak az országot formáljuk át, hanem az embe­reket is. Műveltebbekké, ta­pasztaltabbakká, szorgalma­sabbakká és jobb hazafiakká neveljük őket; A ml pártunk nagy eredmé­nye, hogy vezetése nyomán nemcsak a gazdasági életben, de az emberek gondolkodásá­(Folytatás a 2. oldalon) ÚJH E§ZES 19S6

Next

/
Oldalképek
Tartalom