Dunántúli Napló, 1955. szeptember (12. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-13 / 215. szám

4 NAPtÓ 1955 SZEPTEMBER IS Testvérekre találtak D «sötétedett. A mékányesi házaik közt fiászktíő csendet csak a moai hírszó­ró jabói áradó zene töri me-«. A terem szék­soraira öregeik, fiatalok telepedmeít, — a tsz tagjai rendkívüli taggyűlésre jöttéik össze. Vondégök is vannak itt, négy szárászt gaz­da, a?, előkészítő bizottság tagjai. Becze Antal az ötvecihárcmíhaíi felosztott szárasai tsz el­nöke is átjött és Ott beseéiget a sor szélén a meScanyem ujalfkotmánybeii elkikel. Aurélt szól, hogy armtloiclején a szép kezdet irtán, j óné hányán se szó se beszéd, eí szélűm- góztafk üzemekbe, bányákba. Az asszonyok meg egyedül hiába küszlköditelk, nem sók mun­kaegységet tudtak összeszedni. A legelső et- mök ment hatan váltogatták egymást, — is hűtlen lett a csoporthoz, Pestre ment dolgoz­ná. Senki sem tartotta kézben a gazdaságot és az embereket, s így egy szép napon vott- rwtcs tsz. — Itt azonban már Gyurka József is beleszól. — De les7 megint 1 Mert a m ekén pestiek megfTrjtattálk. hogyan lehet pke év alatt alig nébáűi.vezer forintos közös vagyonból rr.ilKo- nvss. porhosiabbaji kétmilliós termelószöveéke- zetet csjná.'nd. Közben etosendesed’k a teremben a beszél­getés, Zsiga Sándort, az Uj Alkotmány elnö­két hal Igát jóik. A mekényeisi tsz gnzda® eredményei a falu határát átlépve, messzebb is hatottak. Nem­csak annak támadt híre, hogy múlt vasárnap 190 ezer forint előleget kaptak a tagok, a sok mázva kényéi-- és takarmánygabonán kívül, de földjeiken „ szép termés is nrmdtzn szónál meggyőzőbtosin beszél. Meg a gyönyörű állat­állomány — a 14.1 literes toléfllőátBag, — ami­lyent nem bpláflni még egyet a megyéében. — Mindezek együttesen érlelték meg a szárá­sz isk elhatározását, hogy öinéfló brigádként felvételüket kérjék ezen a lag,gyűlésen a me kemye*i Uj Aíkctmányba. Péntek ért1 g 15 csa­lád 27 taggal. 172 holddal dőrut^tt újra a kö­zös út melleit. De ez. csak a kezdet Sók szárász* ,zúzdában ugyanis éjidéig még felülkerekedett a két-há- rom évvel ezelőtti egyenetlenség, megwmér- tés, szervezetlenség rossz emléke. De rajtuk múlik, hogy ez mégegyszer ne iemélilődjék me« — és akkor Szárász, újból szocialista köz ség lesz, de olyan, amelynek jó híre bejárja majd az országot is. Mert jő gazdák a szárásznak. Erről bárka meggyőződlhot, csak be kell járnia a határt. Úgy művelték meg földjeikéit, hogy a metcé- nyesi egyéni gazdag is példáit vehetnek tőlük. Ez pedig önmagáért beszél, — és azoknak a meíoémyeai tsz-tagoknak, akik leétkeave fogad­ták a sKáróseáaik csrtftafkozáeámak hírét. Egyál­talán nem úgy iTan — mint ahogy a napekbo,! többen mondták, hogy a szár úsztak csak úgy egyszerűen .beülnek a készbe.“ Mert a csat­lakozó üzemegységnek van bőven földije, ele. gendó munkaereje és szorgalomban, becsüle­tes helytállásiban sem lesz hiány. A saárásariiak már megismerték ogysaser a közös muinkia dl árnyét. Jobban akarnak boldo- gtaint minit egyénileg, és fognak, is, esek erős- kezű, a gazdasággal és az emberekkel bánná tudó vezetőre van szükségük. Zst£p Sándor ilyen vezető. A saárásziialkmalk azonban már a kezdet-kez­detén meg kell alapoeniok a sikeres munka feltételeit. Tudják, kik azok, akiilt megtéved- tek amafcidején. amit még csak fokozott, a tsz-toan eliunalKkodott fejletlenség. Ezeket az em­bereket hívni, meggyőzni kell, megmondani ne­kik — ami volt, — elmúlt és nem ás fog még egyszer láb rákapni, ha mindiannydan dfeuliruak belőle. Akii pedig nem körűjük való és egyé­ni érdiekéit a közös ügy elé akarja helyezni, annak lehetőséget sem szabad megadni arra, hogy egyenetlenséget szítson a boldogabb pa­raszti jövőt építők soraiban. Akik azzall várnak még, hogy „majd meg­látom”, „még gondolkodom a dolgon“, azok­nak Sándor Lajos bácsi, az Uj Alkotmány ju­hásza ezit mondja: — Bn 62 éves ember lébemre sckmindienf láttam és próbáltam. De ez az igazi. Itt van meg először a bőséges kenyerem és mindenem. Szeretetten várom a szárásznak at a vasárnapi ünnepi közgyűlési ne ég legyünk egymásnak se­gítő, jó társai. Azok lesznek. Ment a szárásznak tudják, hogy az Uj Alkotmány közösségében hatal­mas eró vian, smelly tesitvérltaén.t fogadja ókét. A termelószöive-tkezet pedig ezzel az egyesü­léssel még erősebb lesz, tagijai pedig még in­kább boldogulnak. W, V. Iái, WOfyty Wfáz ? Ejrv h&narmal ezelőtt bi­zony nehéz lett volna eldön­teni, ho0%/ tél van-e avagy nyár. Az eső esett, nemegy­s-cr me id megfaavoti er, ok* július körepén nem húzott télikabálot vagy bízva a nap­sugaras reggel állhatat ->ss,igá ban nem gondoskodott eser­nyőről, felöltőről. Az időjárás azonban azóta megemberelte magát és ha szavizist rendez nénk, félidőben vagyunk-e vagy nyárnak évidjó.n, bizo­nyára mindenki egyhangúlag a nyárra szavazna. Mindenki? Hát ez bizony túlzás. A pécsi klinikálton ét­kező orvosok, ápolók és bete­gek bizony inlcább a télre szavaznának, különösen mi­kor megkapják ebédjüket, va csórójukat. Nyári zöldfőzelék nefk se híre, se hamva... Hogy az esti fél darab vajhoz vagy tojáshoz zöldpaprikát, paradicsomot adnának7 Szó sincs róla. Nem azért nem ad nak zöldfőzeléket, nem azért nem adnak minél több vita­mindús ételt a betegeknek, mert drága vagy nem kapni, hanem ... Nem i3 tudom mi­ért nem-. Talán a Pécsi Or­vostudományi Köpetem gaz­dasági hivatalában és kony­háján egészen egyszerűen megfeledkeznek arról, hogy nyár mn, hogy csak néhány fillérbe kerül a zöldfőzelék, a paradicsom, a paprika, a zöldbab, a karfiol, a sárga­répa — és vegyék elő a piaci helyzetjelentést, kiolvashat­ják a többit onnan is. Igaz, semmi panasz. Mert majd télen, mikor méregdrá­ga a nyári idényétel, bizonyá­ra pótolják a mulasztottakat. Hogy ezzel már nem használ­nak azoknalk. akik nyáron fe­küdtek a klinikák jn? Ez le­het, de hát mindennel, külö­nösen a vitaminok kérdésé­vel nem foglalkozhatok a gé- há. Foglalkozzanak azzal csak a tudósok. ' Pécsre érkezik a Varsó Cirtusz A lengyel Népköztársaság Állami Varsó Cirkusza má­jus éta szerepel hazánkban. A cirkusz, a Pécs városi tanács meghívására szeptember 16-án 50 vagonon szerelvényével meg érkezik Pécsre és már ugyan­aznap este megtartja bemutat­kozó díszelőadását. A száztagú együttes szerep­lése alkalmával a pécsi közön­ségnek Is alkalma lesz megis­merni a lengyel nép üdvözle­tét tolmácsoló akrobatákat, ar­tistákat, akik az. előzetes hírek szerint hivatásuknak kiváló művészei. Rendkívül érdekesnek ígér­kezik például a kerékpáros- számek sorozata. Erő, ügyesség és humor egyesül a kerékpáro­sok mutatványaiban és ahol a cirkusz, szerepelt, méltán be­szélnek róla még hosszú ideig a nézők, olyan maradandó él­ményben volt részük. Említésre érdemesek a.r, ál­latszámok is, különösen a.r a mutatvány, melyet » termé­szetben egymássá,! annyira el. lenlábas állatokkal végeznek iilomitótk. A nevelés, szokta­tás hozta magával, hogy ga­lamb és kutya, papagály és majom, tyúk és macska, ka­kas és görény együtt megfér a legnagyobb békességben, sőt közös produkcióban szerepel. A Varsó Cirkusz magyaror­szági körúti- során Pécs az utolsó vidéki állomás. Ez.után a Fővárosi Nagy Cirkuszban szerepelnek lengyel vendége, ink, majd Romániában folytat­ják sikerekben gazdag szercp- I lésüket. A mezőgazdasági kiállítás megtekintésére teherautókon is fel lehet szállítani a dolgozókat Budapestre A Közlekedési- és Posta.ügyi Minisztérium kivételesen en­gedélyt adott arra, hogy a megye termelőszövetkezetei, állami gazdaságai és más állami üzemei dolgozóikat teherautójukon szállíthassák fel Budapestre az Országos Mezőgazdasági Ki­állításra. Az üzemek az általuk patronált tsz-ck tagjait is fel­számíthatlak az autókon. Akik ezt a. kedvezményt igénybe akar­ják venni, forduljanak a Pécsi Autóközlekedési Igazgatóságon Simoníai Mária elvtársnóhöz (telefon 15*10) mai NÄFLÖ I >55. szeptember 13. Hol művelődjünk, hot szórakozzunk ? SZÍNHÁZ: Huszita Jenő: M»rU főhadnagy. Este fél 8 órakor. Szel vénybérlet: sr'-.j”. MOZI: Kossuth: Nyárt valeer (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Petőfi: Gróf Monte Christo I. rész. (5, 7, 9 órakor) Park: Gróf Mont« Christo I. rész (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Utolsó előadás kadvezó idd «setén a kertben. joezereacaét (Pécsaaabolcs): Tigrlaszeliditő ((, 9 órakor). Kossuth (Mohács): Jelzőtűz (6, t órakor) Zrínyi (Szigetvár): Harag napja (fél t órakor) A PÉCSI RADIO MŰSORA: 11.00; Hírek. IS,06: üzenetváltás — Itthon és a kiállításon. Orsi Perelte összeállítása. 1JJ0: Első Mősők — Balogh Márka írása. 1S.U: Szüret előtti képek. Oroszlán Imre riportja. 19.00: DáUzMvnyelvű műsor. SZABO-VARRO TANFOLYAM A November 7 Kultúrotthonban 14-én, szerdán este 6 órakor kez­dők és haladók részére szabó*var- ró tanfolyam kezdődik. tánciskola Ma este 8 órakor tánciskola kez­dődik a November 7 Kultúrotthon- ban. — ügyeletes gyógyszertárak: l. M. gyógyszertár. Széchenyi tár 8. Tel.: 11-8». - át*, gyógy saertar. Kossuth Latos U. II. Tői.) 88-94. — íz. sz. gyógyszsriár, Doktor stndor utca *7. «* Ideien: 11-98. Névnap: Ludovtka. Várható Időjárás kedden estig: változó felhőzet, néhány helyen kisebb eső, mérsékelt délkeleti- dél! szél. Meleg Idő. várható leg­alacsonyabb hőmérséklet ma éj­jel: lí-10. legmagasabb nappali hőmérséklet kedden: a&—J* fok között, ....... ............ Ér tékes eredmények a pécsi nemzetközi úszéversenyen A Pécsi Dózsa ünnepélyes kere­tek között rendezte meg meghívá­sos, nemzetközi úszóversenyét, amelyen a Bp. Dózsa egy-két ki­váló versenyzőjén kívül teljes számban résztvettek a kínai főis­kolás úszók is. A verseny fel­vonulással, majd üdvözlő beszédek kel kezdődött. Az egyes verseny­számokban, különösen a too és 400 méteres férfi gyorsúszásban és a 100 méteres férő mellúszás­ban érdekes, színvonalas volt a küzdelem. A kísérő számokban a tehetséges pécsi üszóutánpótlás jutott szóhoz. A meghívásos szá­mok eredményei: 100 m férfi gyorsúszás: 1. Dö­mötör (Bp. Dózsa) 59.8, l. Ipacs iBp. Dózsa) 1:00, 3. Mu Sam-han 1:04.4. Dömötör, bár fordulás után kétszer is a kötélre úszott, mégis kitűnő hajrájával felülkerekedett az utolsó métereken. 100 m férfi hát: 1. Magyar (Bp. Dózsa) 1:09.6, 2. Antos (Pécsi Dózsa) 1:21, 3. Sáfár (Pécsi Dózsa) 1:26.1. Magyar igen könnyedén úszott és mintegy 20 méterrel biz­tosan győzött. 100 m női gyors: 1. Hean Ke-het 1:21.5, 2. MolnáT (Pécsi Bástya) 1:26.6, 3. Balázs (Pécsi Dózsa) 1:37.2. A kínai kislány biztosan győzött a tehetséges pécsi Molnár előtt. 200 m női mell: L Fen Se-fe 8:16. í. Fen Jan-pin 3:19.8, S. Can Csin-csin 3:22, 4. U Tyü 3:23.2. 5. Dani (Pécsi Dózsa) 3:27, megyei csúcs. 100 m férfi mell: L Mu San-eu 1 rl8, 2. SI Cu-sian 1 ü.8.9, 2. Hoan Te-«1on 1:21.8. A magyar bajnok­ságot nyert kínai versenyző leg­alább IS métert úszott feleslegesen mert rajt után két pályát tévesz­tett. Eredménye így is jó. 400 m férfi gyors: 1. Hl St-csln 4:58, 2. Hanák (Bp. Dózsa) 4:S9.8, S. Li M 5:07.5. 200 méterig Hanák vezetett, azután Hl Sl-cstn vágott az élre és bár meglepetésre, de megérdemelten nyert, igen jó erő­beosztásával. 4x100 női vegyeeváltó: L Írtnál főiskolások 5:24, 2. Pécsi Dózsa A) 6:54.9. 4x100 férfi vegyes váltó: L kí­nai főiskolások 4:55, 2. Pécsi Dózsa A) 5:20.9. A nemzetközi ószóversenyt va­sárnap délután folytatták. Általá­ban közepes eredmények szület­tek, de egy nagy meglepetés la akadt. A pécsi Gagyi Jó idővel le­győzte a kínai csúcstartót. Nagy sikere volt Pajor Évának Is, aid fölényes biztonsággal és aránylag Igen jó Idővel győzött a hátúszás­ban. Kínai vendégeink ezúttal is komoly felkészültségről tettek tanú bizonyságot, A meghívásos számok vasárnapi eredményei: 100 m férfi gyors: L Dömötör 1:00.5, 2. Ipacs 1:00.6, S. T.1 51-estn 1:01.9. Nagy küzdelem volt a két magyar között. 100 m férfi pillangó: í. Gagyi (Pécsi Dózsa) 1:12.6, 2. Can Tian- hui 1:13.7, 3. Cse Jun-po 1:14.8. A pécsi fiú végig vezetett, nagy tap­sot kapott értékes győzelméért. 166 m nöl mell: 1. Can Cstn-esin 1:32.9, 2. Cen Se-fe 1:33.2, 3. Cea Jen-bim 1:34.4. 166 m női pillangó: 1. Del Sl-hoa 1:31.2, 2. Balezer (Pécsi Dózsa) 1:30.9, X Szabolcs (Pécsi Dózsa) 1:51.9. 260 m férfi mell: 1. Mu San-eu 2:51.7, 2. Szu Ce-ston 2:34.8, 1 Hoan Ta-slom 2:35.5, szép, Izgal­mas verseny volt. A győztes 158 után úszott az élre. 106 m női hát: 1. Pajor (Bn Dózsa) 1:18.5. 2. Fu Cui-mel l.-27.3< 3. Hoan Ko-hul 1:33. Pajor kömé­nyedén úszva, mintegy 13 méter­rel győzött. 4x100 m férfi gyorsváltó: 1. SH­nal főiskolások 4:20.5, 2. Pécsi Dózsa A) 4:39.2, 3. Pécsi Dózsa B) 4:48.2. 4x100 m női mell váltó: 1. Kínai főiskolások 6:21.8, 2. Pécsi Dózsa A) 6:39.8, 3. Pécsi Bástya 6:33. Szombathelyi Törekvés—Pécsi Dózsa 2:0 (1:0) Szombathely, 7000 néző, vezette: Pósa. Szombathelyi Törekvés: Varga II — Nyíró, Tarr, Szöllöst — Kul­csár, Szakály — Papp, Varga L, Czlgony, Molnár, Kolesánszky. Pécsi Dózsa: Danka — Szöes, Kocsis, Hegyi — Pleck, Kresz — Lovtg, Lehel, Keszler, Schwara, Brada. Széllel hátban kezdett a pécsi csapat, de a szombathelyiek azon­nal magukhoz ragadták a Játék Irányítását. .Tőiramu Játék alakult kJ és a szombathelyiek támadtak többet. A 9. percben Nyíró 30 méteres szabadrúgását Danka ki­ütötte s utána csak nehezen tud­tak tisztázni a pécsi védők. A Dózsa védelme ekkor még Jól állt a lábán és tartani tudták a szom­bathelyi csatárokat. Danka rossz kidobását Varga megszerezte, lö­vését Danka szépen védte. Pécsi támadások során Lehel és Schwn- ra jutott lövéshez, de ezeket Vám ga H. biztosan hárította. A 25. percben szerezte meg a vezetést a szombathelyi csapat. A pécsi kaputól mintegy 25 méternyire sza­badrúgáshoz Jutottak a szombat­helyiek. Nyíró nagyerejfl lövését Danka kiütötte és a berohanó Varga I. a hálóba továbbította a labdát. 1:9 a szombathelyi csapat javára. A pécsi védelem most kapkodott, a szombatheljdek rohamoztak. A csatársor nem tudta tartani a lab­dát, a szombathelyi védelem pedig Jól működött. Lehel Jó labdájá­val Brada kiugrott, de Szöllósl az utolsó pillanatban mentett. Később Keszler bombája a kapufára vá­gódott. Lehel lövését pedig Varga II. védte. A második félidőben a szom­bathelyiek Szöllősl sérülése miatt 19 emberrel Játszottak. Kiegyenlí­tett lett most a játék, a Dózsa a mezőnyben szépen Játszott, bár Krest sérülésé kiújult. A közönség óriási hangorkánjától fellelkesltett stcmbathelyi csapat nagy erővel küzdött és védelme nem engedte kibontakozni a pécsiek játékát. A 17. percben újabb gólt ért el a hazai csapat. Hegyi üresen hagyta Pappot. A szélső pár lépési tett a labdával, maid élesen a Jobb felső sarok­ba lölt: 2:0 lett az eredmény a szombat- helyi csapat Javára. A játék ke­TANACSTAUOK FOGAbOORAl! A Hál-.óczt úti KIOSZ helyiségé­ben 14-én, szerdán este 6 órakor dr. Schwarcz János és Nagy Iván Mária, a Székelj- Bertalan út 11 alatt Sebők Béláné és Andren Antalné, az Aradi Vértanuk úti óvodában Nagy Jenő és Dlenes Gyula II. kerületi, az István-aknal Iskolában délután 6 ójától Tátrai József, az újmesze­st pártházban este 7 órától Miklós Gyula és Szllas István, a pées- bányatelepl v. b. kirendeltségen este 7 órától Bőrzsel Mihály és Grátz János, a Budai II. pártszer­vezetben este 7 órától Hahn József és Wégner Terí*, a Vorosilov utt iskolában este 7 órától Pánczél Ottó és Nagy sandorné I. kerületi az Alkotmány üti lakóiéban este 6—7 óráig C’zof Ferenené és Bausch János, a Keltető Vállalatnál Varga Lajos és Jeszenszky László, a Pedagógiai Főiskolán Bofce Tibor és Läufer Helga, az istenküti Is­kolában Balogh György és id. Ká­rolyi Imréné, Szentkút 30 alatt Majorlahl János és Nagy György III. kerületi tanácstagok fogadó­órát tartanak. A Pécsi Állami Óvónőképző dol­gozó tagozata számára beiratkozás szeptember 13-án és 14-en délután 3—fél s-lR. A tanév szeptember 15-én délután 4 órakor kezdődik. Az Állami Zeneiskola felhívja a beiratkozott növendékek figyelmét hogy az I. évfolyamosok kivételé­vel 14-én, szérdán délelőtt 10 óra­kor. vagy délután 4 órakor a Ze­neiskolában (Deák utca z.) Jelent­kezzenek tanáruknál. A* I. év­folyamos növendékek közül azok. akik délután járnak lakolába, 16- án, pénteken délelőtt 8 órakor fel­tétlenül Jelentkezzenek a Zene­iskolában, —■ ménnyé vált, a szombathelylék védekezésre rendezkedtek be, csak két csatáruk maradt elől. A 25. percben Szakály csúnyán beletalpalt Schwara lábszárába, a Játékvezető kiállította a szombat helyt Játékost, Schwarát pedig a partvonalon ápolták. A pécsi csa­pat nem tudta kihasználni ember­előnyét. A csatársor a helyzetekét egyénileg próbálta megoldani, a szombathelylek csak ritkán támad­tak. de majdnem még egy gólt értek el. A Dózsa támadásaival ért véget a mérkőzés. A szombathelyiek határtalan lelkesedéssel küzdöttek, nem Is­mertek elveszett labdát, tudták, hogy bentmaradásuk függ a mér­kőzés eredményétől. A mérkőzés két pontját végeredményben a két rsatársor közötti különbség döntötte el a szombathelyiek Ja­vára. A Dózsa csatársora Ismét csak a mezőnyben elégített ki, a támadások sikeres befejezése ez­úttal Is elmaradt. A védelem lel­kesen küzdött, bár többször zavar­ba jött és akkor kankodás JeM-- mezte játékát. A győztes csapé —ti Varga II., Nyírő, Kulcsár, Papp és Varga t. játéka tűnt ki. A pé­csi csapatból igazán jól csak Szöcs, Kresz és Időnként Brada játszott. A többiek közepes teljt­FOGSORAT soronkfvül megja­vítja Vajda Lajos fogtechnikus, Mártírok útja 7, emelet. SZAKKÉPZETT, textil eladót ke­resünk. Jelentkezés Déldunántúll Textil és Felsőruházati Nagyker. V. Pannónia épület, Személyzeti előadónál. ELADÓ szép. sötétszínű kombl­náttszekrény és egy dupla reka- mié. Kisflórlán utca 4. Kovács. HASZNÁLT gyglupadokát vés* a Pécsi Hangszer- és Asztalosáru­gyár, Pécs, Somogyi Béla utca 6. KETSZEMELYES rekamiék epe- dával, fotelok, székek olcsón kap­hatók kárpitosnál. Budapest, VII. Almássy tér IS. Wesselényi u. sarok. TIZENEGYEDIKEN a pécsi vá­sáron egy kis malac elszökött. Becsületes megtaláló Nagykozár, pásztorház, Harmat Anna névre küldjön értesítést. BUTORATALAKITAST, Javítást, fényezést vállal. Alpár, Alsóbalo- kány u. 41. JÖ állapotban lévő fekete szőr­mebunda eladó. Szabadság u. 21. sz., emelet balra. Báldy. SZENTM1KLOS1 dűlőben 700 négyszögöl szőlő, pince, présház eladó. Patacs 41. s*. MTNDEFELE nyers és vadbőrt. valamint borkövet vásárol Habli- csek. Ipar u. 3. DtOSZtNHE fényezett hálőazobs- bütor eladó. Doktor Sándor u. 34. RADIÖJAVITAS, vétel, csere, el­adás. Hohmapn. Aradi vért. útja 11. Telefon: 43-36. HARKÁNYBAN szeptember Iá­én. csütörtökön rendes országos állat- és kirakodó vásárt tarta­nak. Vészmentes hclvről szabály- szerű Járlattal az állatok felhajt­hatok. sftményt nyújtottak, csak Pleck játéka emelkedett az átlag fölé. ' Az NB L további eredményei: Vörös Lobogó—Diósgyőrt Vasas 3:1. Csepeli Vasas—Bp. Kinizsi 1:0, Dorogi Bányász—Légierő 4:1, Bp. Honvéd—Salgótarjáni Bányász 5:3, Bp. Dózsa—Győri Vasas 4:1, Epu Vasas—Vasa« Izzó 4D. Ab NB I állása 1. Bp. Honvéd 1* IS s 1 07:33 38 2. Bp. VL IS 14 4 1 57:18 33 3. Bp. Kinizsi IS 13 4 S 51:19 38 4. Bp. Vasas 19 IS 3 4 53:33 28 5. Dorog 19 7 7 5 29:28 21. 6. Salgótarján 18 4 9 5 21:34 n 7. Bp. Dózsa 19 3 8 8 32:38 18 8. Pécs 19 8 4 9 19:28 18 9. Csepel 19 8 3 10 30:38 15 10. Győr 19 S s 9 81:4« 15 11. Szombathely 19 6 2 11 24:48 14 12. Diósgyőr 19 4 4 11 26:40 12 13. Izzó 19 S S 13 18:47 9 14. Légierő 18 s 2 13 14:48 » • A Pécsi Dózsa Ifjúsági birkó­zót 6:4 arányban legyőzték a Be, Törekvés csapatát. A versenyt va­sárnap délelőtt rendezték meg Pé­csett a Nagy Lajos Gimnáziumban: • A totó 13 találatos szelvénye: 1, 1, törölve, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, i* x, 2. BEJÁRÓNŐT keresek. FarkSA Vitéz u. 34. KODAK mozifelvevőgép, asztal- tűzhely, gyermek sportkocsi zon­goraszék eladó. Telefon: 45-66. HA PESTRE JÖN, keressen fel bizalommal. Rekamiék 1—3 szemé­lyesek, fotelok, székek, remek garnitúrák, minden Igényt ktélé- gítőek, kisipari készítmények nagy választékban. Fizetési kedvez­mény. Sörnyel kárpitos, Budapesti VIII. József krt. 48 KITÁGULT harisnyáját 2.80-értj kardigánját újragumlzom. Elhasz­nált nylonharisnyájából újat ké­szítek, Fenyő Fix. Szabadság u. 7: ÁCS szakmunkásokat helybeli állandó munkára felveszünk. Pécsi Epületkarbantartó V. Molotov u.) 35, sz. ADMINISZTRÁTORI munkaitól* betöltésére gyakorlott gyors- és gépírást tudó férfit vagy nőt ezon- na’l belépésre keres Bólyl Állami Gazdaság. KÁPOSZTA és paprika tartósítá­sihoz (konzerválásához) értő szak­embert azonnal felvesz , a Pécsi Vendéglátó Vállalat, Pécs, Tímár u. 2. sz. BÚTOROZOTT szobát keres egyedülálló fórfl. rímeket a szer­kesztőségbe kérünk. nTPVANTfil.l NAPLÓ a Matryar Dolgozók Pár«)» Baranya megyei Bizottságinak lapja SzerkeezTl a szerkesnőBlzottsáa Felelős kiadó: FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. József A. u. 10. T: 15-32. 15-JS Törleszti: e Megyel Postahivatal Hlrlaposztálya es a hlrlao-kézbesltO postahivatalok Előfizetés: postahivataloknál és kézbesítőknél Havi előfizetési dt): 11.— PL Pécsi Szikra nyomda Pécs, Munkácsy Mihály u. 1# «Bt Telefoni 20-27» Nyomdáért felel- Melle« RetaA Készletrendezési kiállítást rendez a Magyar Nemzeti Bank és a Műszaki Bizományi Vállalat. Budapest, XI-, Egri József u. 20—22., volt Műszaki Főiskola kultúrterme (Petőfi híd budai hídfőiénél. Ver­peléti útnál, az új egyetemi épületben). 1955. IX. 19-töl 20-ig. Vállalatok, Intézmények, szövetkezetek és kisiparosok ré­szére széleskörű anyagbeszerzési lehetőségek nyílnak vas, szerszám, műszaki, villamossági, textil, vegyi, munka- védelmi, papír, fa és egyéb anyagok vásárlására. | A próhirdetések

Next

/
Oldalképek
Tartalom