Dunántúli Napló, 1955. szeptember (12. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-01 / 205. szám

* A P E ö Vm SZEPTEMBER 1 ZZ' A moszkvai jugoszláv nagykovát estebédet adott a jugoszláv gazdasági küldöttség tiszteletére Mocdm (TASZSZ). D. VS- íBcs. JugoBnlAMi* madSafrOli ár- me*&w tattmaxott moezttavai nagykövete augusztus 30-án estebéoet adott „ Jugoszláv Szövetségi Néptoöztánseság Mosztováfoan tertóeíkodá gazda­sági kOldőrttségónelk vezetője, Sz. VukmaiiKA^jcs-TeTnpo, a vétség végréhsjto tanács ett- nflkiheHyeWcac és a gazdasági tteldóttség tagjai tisztesedére. Az estebédem résaveil B ©vunh* meghatalmazott tní­1 násatwr, a szovjet-Jugoszláv légi l'argaltrW egyezmény megfkö bő­séről tárgyadé jugoszláv kor- rnánySdjfldioOtság vezetője is. Szovjet részről részrtwertitek az estebéden. L. M. Kagacno- váca, G. M. Malenkov, A. I. Mitoajarv, M. G. PervuhJm, M. A. Szuczfov. továbbá I. F. Te- voszjam és M. V. Hrumyiesev, a Szovjabundé rrwtryisziterteriá- c sárnak elnökhelyettesei . Az estebéd szívélyes, barát - ságoa légköriben folyt le. Adenauer a minisztertanács elé terjesztette a moszkvai tárgyalásokra kidolgozott nyugatnémet irányelveket B«tta (MTI), A bonná kor­mány mnrrtAn Adenauer el- oűktatévefl. (ülést tartott A kanod lár ez alkalommal a ■ndmSnBtertatiáca étté terjesztet­ne azokat az Irányelveket. *me lyeket MOmenben poMbikad munkatársaival a moszkvai ■erogatnémeit-Bzonrjet tángyattá- •dkra doflgazott trf. Adenauer szerdán fogaz*, a Bonnban tartózkodó Livingsto­ne Merchant amerikai hölügyi áBamtttkárt éa a genfi külkügy- mfmtfsztertt értekezlet, vaJamdmit • kftaettgő moszkvai nyugartmé- met-eoavjet tárgyallások napi­rendjén szereplő kérdésekről tanácsttcoBOrtt vele. A megbe- «aétósettoen, amelyeket csüitör- tökőn la fottytatnak, Brentano kfHOgyTréndszter is résabvesz. Adenauer péntekre magához kél ette e bomi partementben képviselt pártok vezetőit, köz­tük OUenhawert, a Német Szo- «áMemckraiba Párt elnökét. A kancettttéir a moszkvai tárgya- Macfcfcal kapcsol atme tervedről tájékoztatja majd a pántod ve- aetődt. Legújabb köziétsdk sze­rint Adenauer a moszkvai tár. gyattásolk ettőtit időhiányra és technikai afcadáttyolkra hivat­koeva az eredeti tervtől elté­rően már nem tart négy szem­közti me^beszéttért Ollenbau- errall A Szecdákfenaohrata Páni sajtoszoflgáttata snemére veti Adenauemak. hogy a bonni parlament manoébumának egy harmad részévei rendeäfcezö Szociáldemokrata Párt véle­ményének rrse^ToLlgartáaa nél­kül akar a moszkvai tárgyaló- asztal hpz (Und. A sajtóaBottgáflaí azt írja, hogy a párt vezetőik péntekre tervezett együttes tá­jékoztatása nem nyújt alkal­mat „ Szociáldemokrata Párt fefflfogásámak résziét es és ér­demleges kifejtéséhez. A sajtó­szolgálat végiül kijelenti, hogy Oilenhauer mellőzése miatt fakozóddlk az ettttentét az Ade- nauer-konmány és a Szociálde­mokrata Párt között. A Szo­ciáldemokrata Párt vezetősége és padiaméntd csoportja egyéb­ként péntelken dél vitáin rendkí­vüli ülést tart Bonniban. Az ülésen Ollenhaiuer pártelnök beszámolója után leszögezik a Német Szociáldemokrata Párt na!k Adenauer küszöbön álló moszkvai! tárgyalásaival kap­csolatos álláspontját. A Francia Szocialista Párt vezetősége hétfőn este megvitatta az északafrikai kérdést Párt» (MTI). A Francia Szódáid sta Pánt vezetőség» Pá­rtodban hétfőn este összeült és megvitatta az észalkafrdlkai kér dóst. Kedden a vezetőség köz­iemén yt adott ki és ebben a bobbá között hangsúlyozza: a Szocialista Párt vezetősége el­itéül a megtorlást, amelynek méreted és Jellege Constantine megyében csak megnöveli a féieilmert és a gyűlöletért és ve­szélyesen fényegeti a lakosság különböző nemzetiségű csoport jeinak együttélését. A közlemény ezután rámu­tat arra, hogy nem lehet belpo­litikai meggondol ás ok sugal­mazta ravaszlkod ásókkal vagy erőszakos imitézlkedéselkkefl — mint nagytömegű hadianyag helyszínire küldése, vagy a tar. tájékotok behívása — megte­remteni a tárgyalásokhoz szük­séges légkört. Olyan intézkedé­sek f oganatosítására van sür­gős szükség, amelyek lehetővé teszik a megbékélést Algádban, valamint a lakosság szabad véleménynyilvánítását. — M arokkoban — folytató­dik a közlemény — a trómkér- dés továbbra is elintézetlen és ennek azonnali megoldása fel. tétele a megbékélési politiká­nak. A régi szultán Franciaor­szágba utazása, kormányzóta­nács felállítása és egy repre­zentatív kormány megalakítá­sa halaszthatatlan politikai in­tézkedéseket. tesz szükségessé. A párt vezetősége másrészt a párt küldöttségének meghall, gatását kérte Faure miniszter­elnöktől. E küldöttség tagjai lennének többek között Guy Mellet, a párt főtitkára, Dep- reux vollt belügyminiszter. Lemet ti, Benbahmed és Rru- telle. Kiilt'öS«Bi Ki írek i SZÓFIA A Nemzetközi Diákszövet­ség 'Fanácsának ülésein „A nemzetközi diákmozgalom és a Nemzetközi Diákszövetség feladatai”, valamint „A IV. diák-világkongresszus össze­hívása” témájáról szóló beszá­molók feletti vita befejeződött. Hétfőn este bizottsági üléseket tartottak. A következő telies ülést augusztus 31-én tartják. PÁRIZS Az AFP jelenti, ho-gy augusz tus 31-én hivatalosan bejelen­tették Grandval marokkói francia főhelytartó lemondá­sát. LONDON Kedden Londonban a követ­kező közleményt adták ki a szovjet-japán tárgyalásokról: Az augusztus 30-i ülésen folytatódott az eszmecsere J. Malik, a Szovjetunió képvise­lője és Sz. Macumoto Japán képviselője között a szovjet­japán viszony rendezésének kérdéseiről. A következő ülést szeptember 6-ra tűzték ki. PÁRIZS Pierre Schnei ter, a francia nemzetgyűlés elnöke megbeszé lést folytatott Anüsim szovjet ügyvivővel. A tanácskozás után hivatalosan közölték hogy szeptember 14-én fran­cia parlamenti küldöttség in­dul a Szovjetunióba. A kül- döttséjg néhány napot tőit Moszkvában, majd ellátogat a Szovjetunió más részébe is. PEKING Augusztus 31-én Pekingből továbbutazott Moszkvába a japán parlamenti küldöttség. NFAVYORK Newyorkbán kedd este foly­tatta munkáját az ENSZ le­szerelési albizottsága. Az ame­rikai küldött a genfi kormány fői értekez'eten beter'esztett amerikai terv újabb részleteit ismertette. Az angol rádió sze­rint Nuííim.g angol küldött ki­jelentette, hogy a leszerelési albizottságban képviselt álla­mok gondosan fogják tanulmá­nyozni e javaslatokat. Harkányi „csendélet66 Lemondott Poron argentínai elnök A Peronista Párt és az Általános Manhásszövetség Peront lemondásának visszavonására akarja késztetni Buenos Aires. Nyugati hír­ügynökségek Jelenítik, hogy Peron argentínai elnök szer­dán benyújtotta lemondását. Peron levélben közölte lemon­dásét a Peconieta Párttal és az Általános MunkAaszö vétséggel (Korporációs jellegű szervezet — MTI szerk.) A Peronista Párt és az Ál­talános Munkásszöveiség nem fogadta el az elnök lemondá­sát Az Általános Munkáisszövet­Hetatoíd (TASZSZ) — A Ma akarna című lep közölte, Kekkonen finn miniszterelnök augusztus 28-án Kokemaeki- ban mondott beszédét Kekko- nan beszédében finn reakciós köröknek azt a tételét ele­mezte, hogy az. ország küttpo- ütfkájának „Paastícivi-vonala” már elavult Kékkőmén a háború utáni helyzetet vázolva rámutatott, egyes körök állandóan azon fáradoztak, hogy bizalmatlan­ságot keltsenek azokkal szem­ben, akik hosszú évek óta irá­nyítják a külpolitikát. Különö sen népszerű volt az aggasztó rémhírek terjesztése. Most arról suttognak az or­szágban, hogy a kormány meg ígérte, átadja a Szovjetunió­nak az országban tartózkodó ingermanla/ndiakat. Ezek a kósza hírek természetesen tel­jesen alaptalanok. Amikor ta­,,A biztonsági tanács: foglalkozzék az északafrikai helyzettel-“ London (MTI). A londoni rá­dió hírül adja, hogy az ázsiai és afrllkiad országok ENSZ-kép- viselői kedden megbeszélésre ültek össze Ne-w Yorkiban. El­határozták, hogy hivatalosain felkérik a biztonsági tanácsot, foglalkozzék az észak afrikai helyzettel. E lépés megtételé­nek időpontját nem határozták meg. ség országos sztrájkot hirde­tett és tömegtüntetést rendez, hogy Peront lemondásának visszavonására készítesse. Az AFP jelentése szeriirt a csendőr-cég erői megszádJCák a minisztériumokat. A csendőrség és a rendőr­ség központja riadókészültség­ben van. A tartományi képviselőiház és szenátus táviratot intézett Peronhoz szolidaritásának 'ki­fejezésére. valy nyáron Moszkvában tár­gyaltam a számunkra igen fon tos ötéves finn-szovjet keres­kedelmi egyezményről, itt a nyugati partvidéken nyomben olyan híreket kezdtek terjesz­teni, hogy Kekkonen többszáz négyzetkilométert odaígért a partvidéken a Szovjetuniónak Vaasa vagy Pori környékén. Ez az értelmetlen rémhírter­jesztés immár egy évtizede folyik. Amikor a hivatalos külpoli­tikát nem tudják elítélni, ak­kor a külpolitikával kapcso­latos hazugságok kiagyalásá­ban és terjesztésében keresnek kárpótlást az erőtlen ellen­állásért. Államunk helyzetét, szabad­ságát és függetlenségét — hangoztatta Kekkonen — csak is úgy szilárdíthatjuk meg, ha becsületesen és őszintén követ­jük a jelenlegi külpolitikát. Krisna Menőn nyilatkozata Uj Delhi (MTI). Az Indimfo közüli: Krisna Menőn, India ENSZ-képviselője, augusztus 30-án Madraszban ki jelente tie, hegy India teljes mértékben támogatja az észak afrikai or­szágok harcát politikai függet­lenségükért. Krisna Ménen ki­fejezést adott annak a remé­nyének, hogy ezek az országok rövid időn belül szabadok lese- nette. Sehol lányi prüszkölő em­bert, mint a harkányi park­ban és reumakórházban! Nem spanyoljárvány dühöng, m influenza sem szedi áldo­zatait, csupán egyszerű, de annál kellemetlenebb meghű­léses esetekről szerzünk tu­domást a hangos hápcikból. No de hogyan? Hiszen itt a természet maga főzi, for­tyogta! ja a hatalmas kádak­ban a forró láb- és teavizet. De éppen ezért náthásak a betegek Harkányban. Éppen ezért náthás a reumakórház betegeinek a többsége. Ugyan is a fürdőigazgatóság — nem tudjuk, hogy önköltségcsök­kentés! vagy anyagtakarék os sági szempontoktól vezérelve — egészen egyszerűen nem hajlandó lécrácsot vagy gyé­kényszőnyeget adni a forró kádfürdőből kilépő betegek­nek és így azok közvetlenül a hideg betonra lépnek. A vonatok nem járnak olyan menetrendszerűen, mint ahogy ilyen „kilépésre” befut egy hatalmas nátha. Prága (TASZSZ) A CsehsJÖo vák Távirati Iroda közzétette a köztársasági elnöki iroda közleményét, mely szerint Antonin Zápotocky köztársa­sági elnök augusztus 30-án váratlanul szívgyengeséget ér­zett. Vérkirengési zavar fenn­állását állapították meg. Az elnök orvosi megfigyelés alatt áll. London (MTI) Sigemicu ja­pán külügyminiszter a wa­shingtoni sajtóklubban mon­dott beszédében kijelentette: — A bölcsesség azt taná­csolja Japánnak, hogy állítsa helyre a rendes kapcsolatokat a Szovjetunióval. A szovjet­japán kapcsolat normalizálása megszünteti a jelenlegi tart­Ra a fürdőigazgatóságnah részvénye lenne a nátha el­leni gyógyszerek gyárában és így érdekében állana, hogy minél többen vásárolják • náthaellenes készítményeket — könnyűszerrel megérte­nénk, miért takarékoskodnak annyira a filléres gyékény- szőnyegekkel. Ha a nátha, mint „ellenbetegség" horná- jánilna a reuma gyógyításá­hoz, ugyancsak megértenénk.- hogy erőszakkal megbeiegi- tik a beutaltaltat. De szó sincs ilyesmiről. A meghűlés csak árt a reumá­soknak, és nem hoz hasznot sem a fürdőigazgatóságnak, sem a kórháznak, sem az államnak. így hát ez a „gon­dos” fürdőigazgatóság, amev'v eltiltotta a harkányfürdő me­dencében a labdajátékot — éppen a betegek érdekében — talán arra is gondolhatna, hogy a betegek érdeke a gyékényszónyegekről vagy a lécrácsról való gondoskodást meg is követeli! A később kiadott orvosi Je­lentés beszámol arról, hogy Zápotocky elnök szív- & vér- kermgésgyengeségben szenved Az orvosi kezeléssel sikerült megjavítani a szív működését, Hőmérséklete szerdán reggel hat órakor 36‘3 fok volt. Vér­nyomása és pulzusa normális. Á beteg nyugodtan töltötte az éjszakát. hatatlan állapotot s hozzájárul majd a helyzet megszilárdí­tásához a Csendes-óceán kör­nyékén. Kijelentette továbbá, hogy nagyon erős népi nyomás sür­geti Japánban a kereskedelem növelését a Kínai Népköztár­sasággal. Kekkonen finn miniszterelnök beszéde Antonin Zápotocky elvtárs betegsége Sigemicu {apán külügyminiszter beszéde a washingtoni sajtóklubban Három kultúrotthon készülődik... Az irodábanI akol Pusztai ■ Rudolf kultúr otthonigazgató dolgozik, ket­ten is a kimutatások fölé ha­jolnak, számításokat végeznek. Másutt is szorgalmasan folyik a munka: kiszámítják, meny­nyi szenet termeltek, meg azt, hogy kik részesülnek hűség- jutalomban. Pusztai elvtársra hárman is várakozunk. A hozzáforduló asszonyt útbaigazítja, zászló­kat ad Hegedűs Istvánnak, akit a szabolcsi Puskin kultúr- házból küldtek. Ketten mara­dunk és Pusztai elvtárs javas­latára átmegyünk a Pécsi Szénbányászati Tröszt Igazga­tóságával szemben lévő kultúr terembe. — Szombaton este itt lesz az ünnepi műsor Erre az alka­lomra festették át a termet. Nagyhalom szék, fotel egy- rakáson. Hamarosan itt is rendet teremtenek. A bányász napi kultúrműsor iránt érdek­lődöm. Pusztai Rudolf készsé­gesen ad felvilágosítást. El­beszélése alapján megelevene­dik az ünnepség .. . Mintha már nézőtéren ülnénk ... Szétgördül -a függöny ... A zenekar a Himnuszt játssza.... Ünnepi beszéd következik, utá­na jutalomosztás. Ének csen­dül, zene szól, kezdődik a mű­sor. A sok meghívott vendég kö­zött ott találjuk Rufli Laios és Sudár Ferenc Kossuth-díias sztahanovista vájárokat. Je- lenszki János elvtáns, a szocia­lista munka hőse. szintén ked­ves vendég, akárcsak a vasasi Petőfi-aknai Kopa János DISZ brigád tagjai. Az ötventagu énekkar Blan- ter „Bányász dal”-át és Csaj- kovszki akatódalát énekli Azoknak szól az ének, akik itt vannak: a munkában edzett legjobb bányászoknak ajánl­ják. A műsorközlő bejelenti, hogy a színjátszócsoport két vidám jelenetet ad elő. Deres már a határ,;Ga­ramszegi György énekli. Ez­után „őszi csokor" címmel Ady, Kosztolányi és József Attila versei következnek .... Újabb szám: Gartner Ferenc- né orosz népdalt énekel, az „Estiharang”-ot. Pusztai Rudolf hangja rez­zent fel: — Bizonyára nem ez lesz a sorrend — mert egyben bá­nyász klubot is avatunk — egy azonban bizonyos: szépnek, jó­nak ígérkezik a műsor, ame­lyet nagy szorgalommal és iz­galommal tanulnak a szerep­lők ..; © Kerii Henrit\ elvtársat, a----------------— pécsbányatele­pi Zalka Máté kultúrotthon igazgatóját lakásán találom, épp most fejezte be az ebédet. Hellyel kínál és az ünnepi műsorról kezdünk el beszél­getni. — Harmadikén este 20—30 vájártanuló keresi fel lakásán a legjobb bányászokat, termé­szetesen a műszaki vezetőket is — kezdi beszámolóját. — Szerenádot adnak — har­monikakísérettel. — Jól esik majd azoknak, akik nagy gonddal, szeretettel tanítják a szakmára a fiatalokat. — Es a továbbiak? — érdek lödöm. — Vasárnap’ reggel hat órai kezdettel zenés ébresztő lesz. Kilenc óra után átmegyünk valamennyien Mecsekszabolcs ra az ünnepélyre. — Pompás lesz az ünne­pélyre való felvonulás! Együtt menetel apa a nagy fiával, az anyák a kisebb gyermekeket viszik magúkkal. Igv szokott ez lenni minden nagyobb ün­nepen ... A jóízű ebéd után jöhet a szórakozás, zene tánc.. — Szórakozását mindenki megtalálja. Erről gondoskod­tunk. Este hétkor kezdődik a műsor. Fellépnek a vájártanu­lók: 12 tagú a fiúk színjátszó csoportja, ugyancsak tizen- ketten lesznek a leányok is. ök baranyai és kalocsai tán­cokkal szórakoztatják a ven­dégeket. — Említette Kerti elvtárs, hogy a fiúk vidám jelenetet adnak elő. Szeretném tudni,a darab címét. — Várjunk csak!... hogy is mondjam ... mondták ám, de nem jut eszembe. (Később sem jutott eszébe, pedig illene a kultúrotthon igazgatójának tudnia ezt!) És itt van még az énekkar is! Jó és szép, hogy olyan 36 tagú énekkara van a kultúr- otthonnak, amelynek nagyobb része bányász. Köztük van Pativó Alajos vájár, kiváló bányász, Matusek Károly vá- iár szintén kedvvel énekel. De ő csak egyetlen egy a DISZ- tagok közül. Még jobb lehetne a dalárda, ha több fiatalt lát­nánk az idősebbek között. Meg is kérdeztem Kerti Henriiket, miért olyan kevés a fiatal? — Nálunk — sajnos — nem­igen tehet a DISZ-re számí­tani. Ha ’ehetne, akkor több ’ágból állna a kultúrgárdánk is ... — Hát ennyire „passzívak” lennének a fiatalok?!... — A hibát abban látom — gondolkodik el Kerti elvtárs, — hoey Mániái Ferenc elvtárs, a DISZ-titkár, csak a terme- 'ésre mozgósítja a fiatalokat. Pedig nem ártana, ha a kul/túr- munkában is segítenének ... Igaza van Kerti elvtársnak! De nemcsak a DISZ-nek kel­lene nagyobb segítséget nyúj­tania a kulturális élet fellen­dítéséhez. hanem a pártszer­vezeteknek is. Ha ez így lesz, iövőre a VI. bányásznapon gaz dagabb műsorral szórakoztat­hat i aik majd az igényes bá­nyász dolgozókat. • — Ez a felíró fi kerül az or----—------------------szátgút fölé, — magyarázza Keszthelyi Ká­roly, a snalbofliesd küitűrottihon igazgatója. Piros drapérián fehér betűk. Olvassuk csak: „Üdvözöljük bányászainkat az V. bányász­nap alkalmával!" Itt látjuk a készülő dekorációkat is. Ezek a kultúrotthon udvarára kerül­nek, fel a szabadtéri színpad­ra. Keszthelyi, elvtárs egy raj­zot kotor elő a papírok közül. — Ilyen lesz majd a szabad­téri színpad ... Ujját végigszadiasztja a raj­zon, úgy magyarázza: — Legfelül, az oszlopos rész­re a bányászjelvény kerül. Az ö-os a kalapácsokon az ötödik bán vászna,pót jelképezi. Ez alá kerül — a kék színű mezőbe — a földgömb a békegalamb­bal. Lejjebb ötágú csillag, nép­köztársaságunk címere, körü­lötte nemzetiszínű díszítés. — Valóban szép lesz. Bizo­nyára tetszik majd a vendég­seregnek. Nemcsak ez. tetszik majd — toldja meg Keszthelyi Károly — hanem a műsor is! — Két órás lesz a műsorunk. Bár nincsenek színjátszóink, de ezt a hiányt pótoltuk: meg­hívtuk a KPDSZ kul túrcsoport ját, meg honvédednket, akik eddig is nagy segítséget nyúj­tottak a termelőmunkában. A KPDSZ kultúrcsoport.ia két táncszámmal, ezenkívül négy jelenettel kedveskedik a bányászoknak. A katonák pe- öik — mint megtudtuk — bá­nyásztémájú jelenetet adnak elő. Bemutatják a bányászok múltbeli életét: a munkanélkü­liséget és a bányásznyomort. Ezenkívül! meglepetés is ért az. üirmepdőket: kiiállítást ta­lálnád* a kultúrotthonbain, „A pécsd szénbányák 10 éves fej­lődése" címmel. A kultúrott­hon képzőművészet* köre ezzel az anyaggal vertrt résaat a Bá­nyász Szökszerveaetek Orszá­gos Képaflmúvésvertd Kiállítá­sán, abol a második rtfjart nyer te el, Rtnonyáfcm finyeri a Mnyá­saoík, az önnepttő báaywiúft tetszését k

Next

/
Oldalképek
Tartalom