Dunántúli Napló, 1955. május (12. évfolyam, 102-124. szám)

1955-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETARTU EGYESÜLTETEK! DUNÁNTÚLI NAPLÓ AZ MDP BARANYA MEGYEI BIZOTTJA'CA'NÁKT LAPJA xn. Évfolyam, 102. szám ara 50 filler VASÁRNAP, 1955 MÁJUS 1 Harcos ünnepünk Rónkvirrtadit május elseje. Régen vártuk, készültünk rá. Aki tudni akarja, hogyan, csak nézze meg az üzemek, bá­nyák verseny tábláit, járja vé­gig a falvadt utcáit. Jól készül­tünk, igyekezitünk úgy dolgoz­ná, hogy eredményes munka után nyugodt leükiásmerettel, büszkén és vidáman ünnepel­hessünk. Ma megtehetjük. Eddig tíz­szer tehettük, s ma tizenegyed, szer, hogy színpompás oszlo­pokba sorakozva^ szabadom* bátran és büszkéin végigvonul­junk utcáinkon, tereinken,, éne­keljük messzecsengő hangon az Intemacianálét és énekel­jünk utána népdalokat, bú- feiedtető vidám nótákat és nem kell gyanakvó óvatosság­gal körülkémdekiünk, őröket állítanunk, hogy jaj, nem jön­nek-e a kakastoUasok, nem csillan-e a rügy fakasztó máju­si napsugár halált hozó szu­ronyokon. Messze már a mult, a nép ez úr az utcákon, a tereken, a városokban és falviakban. Nincs félnivalónk, féljen az, aki nem velünk tart, aki el­lensége a népnek. Féljenek a ’ kizsákmányolok, itt és a hatá­rokon túl. Itt azok, akiktől •elvettük a gyárakat, akik ke­zéből kiragadtuk a hatalmat és most nyugatról jövő cso­dáikra várnak. A határokon tűi féljenek azok, akik elnyomás alatt tartják a népet, mert má­jus elsején érezhetik, hogyan inog alattuk a talaj. Csodára várnak azok is, arra, hogy tö­megek legyilkolásával, egy­másra uszításával, atomfegy­verekkel és baktériumokkal megfordíthatják a történelem kerekét. A május csodákat ígér, — de nem ilyeneket. Má­jus nem a halál, hanem az élet, nem a múlt, hanem a jö­vő nagyszerű csodáit igén. Május 1 az osztályhare ün­nepe. A mindennemű Kizsák­mányolás eltörlésére, műiden elnyomó feletti győzelemre hi­vatott munkásosztály nagysze­rű seregszemléje. Harcos ün­nep. Népünnepély, vírsuevus, so’jváEZat, virágillat, ut.-abál és az önfeledt ünnepiéi min­den más formája sem feled­teti el, hogy ez az ünnep az osztályok véres és vártaién, de minőig kegyetlen harcának az ünnepe. A kizsákmányolok ha­talmának állig felifeg.y vérzett védelmezőivel szemben kö­vekkel és pusata öklükkel harr colták ki a munkások az ün­neplés jogát. Puszta ököllel és a tömeges fellépés erejével harcolnak ma is Európa nyu­gati részén, Afrikáiban, Ázsiá­ban, Amerikában n munkások, akiket május elseje minden évben újra meg újra f.gyel- meztet: ne hagyjátok jog ható­kat! Annak van joga az élet­re, a jólétre, alti dolgozik és harcol érte. Nem a más mun­káján élősködőknek, hanem a dolgozóknak. A munkásosztály ügye győ­zött a Szovjetunióban, győzött a felszabadított népi demokrá­ciákban és Kínában. Neon ké­telkedhetünk abban, hogy győznie kell az egész világon. De a győzelmet sohasem adták ingyen. Nem diadalkapuk fo­gadják az Igaz ügyért har­coló munkásokat a ma még tő­kés iga alatt nyögő ország ok­ban., hanem imperialista had­seregek szurony erdői, tankok és atomágyuk. Az első, ami­ért harcolni kell, hogy ezek a fegyverek ne léphessenek működésbe, ne gyilkolhassák halomra a boldogabb jövőt vá­ró embereiket. A munkásosz­tály nagy nemzetközi ügye most a bákeharc. Azért kell harcolnunk elsősorban, hogy az imperialisták, akik ural­muk meghosszabbítását remé­lik egy újabb háborútól, ne kísérelhessék meg reményük valóraváltását, ne robbanthas­sanak ki háborút. Ha a béké­ért folytatott nemzetközi küz­delem eredménnyel jár, bizto­sabb a szocializmus ügyének győzelme az egész világon. A mi munkásosztályunk már jól érti, hogy mit kell tennie a nagy ügy, a szocializmus győzelme érdekében. Nálunk a munkásosztályé, a dolgozó népé a hatalom, a2t kell meg­őrizni, kézben tartani és szün­telenül erősíteni. Bányászaink felszabadulási versenyének ha­talmas eredményei, a május 1 tiszteletére indított munkaver­senyek lelkes hangulata, gyá­raink, üzemeink dolgozóinak versengése a több jobb, ol­csóbb gyártmány előállításáért ezt j, célt szolgálja és növeli egyúttal a dolgozók jólétét. A hű szövetséges, a dolgozó pa­rasztság ezt a célt szolgálja, amikor a bólyi, drávaifoki, mohácsi és más termelőszö­vetkezetekben új utat tör a szocialista mezőgazdaság felé,, s amikor egyéni gazdáink egy­mással versenyezve teljesítik állam iránti kötelezettségüket: az adózást és beadást. Ezért küzd értelmiségünk, amikor terjeszti a szocializmus esz­méit, fejleszti a tudományt, felvirágoztatja az új szellemű művészetet, elméleti segítsé­get ad a nagyarányú építő- munkához. Jó hazafiak, akik így tesz­nek, mert ezzel szolgálják a hazát, amely csak. egy évtize­de igazán a népé. És nemcsak ezt a hazát szolgálják, ha­nem a ma még elnyomottakat és kJ zsákmányol lakat i$ segí­tik abban, hogy hazát teremt­senek maguknak. A dolgozók világ minden táján remény- ikedve és saját jövőjüket a je­lenben látva figyelik, hogyan fejlődünk, erősödünk. S ahogy fejlődünk, úgy erősödik ben­nük a bizonyosság: ők is el­jutnak idáig és haladnak majd tovább, szabadon, bát­ran, tőkéseik nélkül és anél­kül, hoigy háborúktól, válsá­goktól, munkanélküliségtől, jár ványoktól és éhínségtől kelle­ne rettegniük. Május elseje előtt meglet­tük a magunkét. Most ünne­pelünk, mert ünmepelheitünk nyugodt telkiismerettel, van mivel büszkélkednünk a mai seregszemlén. Ünnep után pe­dig folytassuk a harcot még keményebben, még szívós ab­ban, még eredményesebben. A szénbányászati {resztek jelentik: Kiváló eredménnyel köszöntik bányászaink május elsejét A felszabadulási serleg két tulajdonosának, a Komlói és a Pécsi Szénbányászati Tröszt dolgozói a serleg elnyerése után tovább fokozták lendületüket a felszabadulási versenyben. Má­jus elseje előtt a szombati napon mindkét tröszt kiváló ered­ményeket ért el a tervtúlteljesítésben, a pécsiek szorgalma s igyekezete ellenére is Komló jár élen. A páros verseny legfrisseb eredményei: Pécs napi havi Komló András-akna 97.- 99.3 III-as üzem Széchenyi-akna 102.7 103.1 Il-es üzem István-akna 100.3 102.7 Béke-akna 100.6 100.4 Petőfi-akna 100.4 104.4 Béta-akna I-es üzem Szászvár napi 90.8 89.9 96.8 131.3 89.8 havi 97.2 102.1 103.4 110.7 92.6 ■•■»■■■■■•■••■•••■••■•«•■■•■■■■«••■■■■a Éljen május t, a proletár nemzetköziség harcos ünnepe! Marx-Engels-LeninmSstálin zászlaja alatt Üt Üt t § I $ üt A lig egy hónap telt el a nagyszerű eredményekkel végződött felszabadulási ver- seny óta, s máris újabb győzelmékről számolhatunk be. Bányáink, üzemeink, mezőgazdaságunk, hivatalaink és intézményeink dolgozói a felszabadulási verseny lendül létével folytatták a versenyt május 1 tiszteletére. A megye két szénbányászati trösztjének dolgozói többezer tonna szenet termeltek terven felül, a Sopiana Gépgyár a terven felül készült szecskavágók és egyéb kisgépek újabb sorait indította útra a falu dolgozói számá­ra, Baranya és Somogy megye dolgozó parasztjai egymással versengve teljesítették beadási, talajművelési, vetési és adózási terveiket, A május elsejei nagy seregszemle azt bizonyítja, hogy egyre növekszik erőnk, egyre biztosabb lépésekkel haladunk a dolgozók növekvő jóléte felé. Győzelmi jelentéseink kéz­zelfogható számadatai tanúskodnak erről, s egyúttal arról is, hogy biztosan számíthatunk/! megyénk dolgozóira az ezután következő idő ben, amikor újabb nagy feladatokat kell meg­oldanunk. Komló ötezer tonna terven felüli szénnel köszönti május elsejét A Komlói Szénbányászati Tröszt dolgozói május 1 tiszte­letére terven felül 3000 tonna szén kitermelését vállalták. Mi­kor megtudták, hogy elnyerték a felszabadulási serleget, még kétezer tonnával megtoldották vállalásukat. Április 29-én, a serlegátadás napján kiváló eredményeket érteik el a bányászok. Az Anna-aknaiak napi tervüket 144, a Kossutli-bánya I-es üzem dolgozói pedig 131.3 százalékra tel­jesítették előirányzatukat. •» A Komlói Szénbányászati Tröszt dolgozói április 30-án reg­gelig terven felül 3.300 tonna szenet termeltek. Á pécsváradi gépállomás dolgozói teljesítenék felajánlásaikat A pécsváradi gépállomásról jelentjük, hogy dolgozóink a május 1-rc tett yersenyfelaján iásukat teljesítették. A teljesítők között is élenjár nak a Petőfi-brigád tagjai, akik a vállalt 540 nonmálhold helyett eddig ínár 545-öt tel­jesítettek. A brigád vezetője, Dom Ödön, a brigádvezetők Tröszt 100.3 102.2 Tröszt 106.9 103.4 Az Anna-aknal bányászok esedékes havi tervüket 108.9, a nagymányoklak 103, a mázalak 104.5 százalékra teljesítették. Napi tervüket jelentősen túlszárnyaltál Befejezték a vetést (Telefonjelentés) Sterba Frigyes tudósítónk, a pécsváradi járás főagronómusa telefonon a következő győzelmi jelentést adta: az erdösmecs- kei Szabadság, a mecsekná- dasdi Kossuth, a szederkényi Dózsa, a máriakéméndi Rákóczi és Petőfi, az ellendi Uj Élet. a kátolyi December 21, a monyo- ródi Uj Élet, a fekedi ,.Megvéd jük a békét” és a palotabozso- ki Petőfi termelőszövetkezetek szombaton délelőtt befejezték minden tavaszi vetését. A Mohácsi Gép- és Fémárugyár is várományosa az élüzem ki­tüntetésnek. Áprilisi tervüket mintegy 113 százalékra teljesí­tették, május elsejének tiszte­letére 35 szívókutat készítet­tek el. Az üzem a nagy ünnep tiszteletére elkészítette azokat a kiállítási tárgyakat, amelye­ket Pécs 10 éves felszabadulá­sának kiállítására szántak. Harminckét új belépő (Telefonjelentés): A mekényesi Uj Alkotmány termelőszövetkezet elnöke je­lenti: május elseje tiszteletére elvégeztük 20 hold burgonya, 80 hold heterózis kukorica és 16 hold napraforgó vetését. Jó munkánk láttán a már­ciusi határozat megjelenése után a falu egyénileg dolgozó gazdái közűi 32 új belépőnk volt. Legutóbb Sipos Imrét és Cseh Jánost vettük fel tag­jaink sorába. Csoportunk kétszeresen is ünnepel május elsején. Egy­részt örül annak, hogy végre szombaton délben beereszthet­tük a vizet abba a halastóba, (9 holdas), amelynek gödrét már tél óta ástuk . Másrészt pedig azért, mert egy héttel ezelőtt kapott a termelőszövet­kezetünk egy új Rába Szuper gépkocsit, A komlói Les üzem lelt a bánya­üzemek versenyének győztese A komlói Kossuth bánya dolgozói az ünnep előtti nagy termelői műszakon is megmu­tatták, hogy méltó tulajdono­sai a felszabadulási serlegnek. Szombaton délelőtt 11 órakor már teljesítették áprilisi ter­vüket. Legelői az I-es üzem járt a vetélkedésben, 131.7 szá­zalékos tervteljesítéssel. Pén­teken 219 tonna szenet küld­tek terven felül. Az a 1756 ton­na szén, amit havi tervükön felül adtak, nagyban hozzájá­rult ahhoz, hogy Kossuth bá­nya határidő előtt tegyen ele­get kötelességének. Délelőtt egymásután érkez­tek a győzelmi jelentések a bánya mélyéről. Jauch György front brigád ja 11 órakor büsz­kén jelentette telefonon, hogy már 75 csillét kitermeltek, 12- kor viszont már arról adott Hírt, hogy már a 105. csillét is megtöltötték. A csapat terve egy műszakra 150 csille. Szilas Adolf csapata is győzelmi hírt telefonált a külszínre: 11 óra­kor 90 csillét, 12 órakor már 130 csillét töltöttek meg jómi- nőségü komlói fekete szénnel. A körletek is nagy versen­gésben álltak most az ünne­pek előtt. Kovács István kör­lete harcolta ki az elsőséget Az utolsó előtti napon tervü­ket 136.8 százalékra valósítot­ták meg, s mintegy 1038 tonna szenet adtak terven felül áp­rilisban. Második Piegl János körlete lett 127 százalékos terv teljesítéssel, 718 tonna terv- túlteljesítéssel. A legjobbak közé tartozik Szkupa János és a Donovál körlet is. megyei versenyében az első helyet nyerte ei április 4-en. Brigádja ugyanakkor megkap­ta a megyei vándorzászlot és ezt még most is őrzik. t A kommunistát: zömét ie az élenjárók között találjuk. így Zombár Józsefet is, aki május elsejére 140 normálholdat vá)r Lalt és eddig 147-et teljesített. Szilágyi Gyula traktorvezető. 120 helyett L30 neu-málh óidat szántott fel. Példájukon felbuz dúlnak a póirtonkívüii dolgo­zók: is. Molnár Géza párton- kívüli zetoros petééül azt vál­lalta, hogy 174 normálholdon végzi el a szükséges fala lmun­kéit, de 185 holdon tette meg ugyanezt. Hochrein Ferenc i* 7 holddal többet szántott fet, mint amennyit május elsején* vállalt. Mészáros József ü. b. eSmök. Háromszáz tonna túlsúlyt küldtek szerelvényenként Élüzemavatást ünnepeltek tegnap a Kokszművek kultúr­termében a pécsbányarendezői vasutasok is. Az élüzem cím elnyerésének mind a hat előfeltételét magasan túlteljesítették, így többek közt a kocsiterhelést, menetrendszerinti vonatindi- tást, fajlagos kocsimozgatást, kocsikihasználást, stb. Az áprilisi tervet is jelentősen túlszárnyalták. Az eredményekben oroszlánrésze van a Kossuth-brigAd­nak, melynek Völgyi János az egyik vezetője. Rendszerint túl­súlyos vonatokat továbbítottak. Pécsbányarendező nagyrészt éppen ennek köszönhette azt, hogy most büszke tulajdonosa az élüzem címnek. Áprilisban minden nap átlagosan 300 tonna túlsúlyt indítottak útnak szerelvényenként Száz hold kukoricát vetnek még terven felül! Az ország ezernyi termelőszövetkezetei kö­zűit a harmadiknak lenni nagy dicsőség, már­pedig a mágocsi Rákosi termelőszövetkezet ezt a helyezést érte el. A tervezett tavaszi gabona és a kapások vetésével az utolsó négy­szögölig végeztek május elsejére. Egy héttel ezelőtt még vissza volt a kétszáztiz hold ku­korica vetése, de szóltak a gépállomásnak, ahonnan azonnal egy négyzetes kukorkavető- gópet küldtek a termelőszövetkezetbe. Ile- tesi György és Jankó Dénes zetorosok szom­baton estére már végeztek a 210 hold kuko­rica vetésével, de elvetettek még ezenkívül 40 hold heterózis kukoricái is. Ennyi volt a tervük, de az ünnepek után még 100 holdat vetnek el, mert szükség lesz minden szem kukoricára, a mintegy 800 darab bacon sertés hizlalására. A mágocsi Rákosi termelőszövet­kezet május elsején jó munkájáért tízezer fo­rint pénzjutalmat kap. A megye legjobb kö»ségében Téleíoiiértesftéfc érkezett a szerkesztőségbe csütörtökön 'este, Nagy István elivtáritői, a gödreszentmártoni tanács elnökétől, hogy má­jus elseje tiszteletére a község gazdái elvé­gezték a 27 hold gyümölcsös tisztogatását, a szőlő nyitását és metszését, a cukorrépából pedtig 5 százalékkal többet vetettek, mint a kötelességük és megszerezték a megye 300 egynéhány laözsége között az eüső helyet. — Csafc még a kukorica és a burgonya egy ré­sze volt vissza, amikor szerdáin este a falu gazdái gyűlést tartottak, aho! elhatározták, hogy nagy ünnepünkig ezzel is végeznek. A péntek esti ellenőrzés során már a kapósok­nak mintegy 90 százaléka a földiben volt, így bizonyos, hogy a sásdi járás községei között elsőnek végeznek minden vetesse L Idős Pat­tantyús Ferenc lt holdas gazda, a verseny elindítója már pénteken este befejezte „ ve­tést,

Next

/
Oldalképek
Tartalom