Dunántúli Napló, 1954. december (11. évfolyam, 285-310. szám)

1954-12-25 / 306. szám

8 N ÄPLö 1954 DECEMBER 25 ♦ RÁDIÓ-míSOR állandó müsorszamok*. KOS5U TH-RAD1Ó: 4.50: Hirek. ldőjárás- felontés. — 4.40—8.22-ig: Reggeli zenés mű sor, — Közben: 5.30: Falurádió. — 6.30 Színházak műsora. — 6.45: A Szabad Nép mai vezércikke. — 7.00: Hírek. Időjárásje lentés, — 7.30: Naptár. — 8 L Műsorismer­tetés. — 9.20: A Gyermekre ó műsora. — 10.00: Hírek Időjárásként és. — 12.00: Hí­rek Lanszemlrv ídŐTá^á^T^íeTités — 14 W) Hírek. Közérdekű közlemények — 14.10: Időjárás ée vízállás jelentés. 17.00: Hírek Időjárásjelentés 20.00: Esti Híradó. Időjárás- jelentés — 22.00: Hírek. Időjárásjelentés, 'port. — 24.00: Hírek, ldójaiasje-íemes. 0.22: Himnusz. Utána. Vízjelzőszolgálat. PFTÖFl-RADIÓ. 6.30 A kis iskolások műsora. — 6.40: Torna. — 11.30- Műsorzá­rás. — 23.00: Műsorzárás. December 24., vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 4.30—8.00 ig: Reggeli zene. — 8.10: Egy falu — egy nóta. — 9.00; Zenebarátok kö­re. — 10.00: Versek. — 10.10: A Gyermek­rádió műsora. — ti.00: Ünnepi műsor Sál gótarján felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.15: Jó munkáért — szép muzsi­kát! — 14.15- A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. — 15.30; Egy hét a külpolitikában. — 15.45: Szív küldi szívnek szívesen, — 16.15: A Rádió troda’mi foíyóiruta. — 17.00: Tánczene. — 18.00: Arc­képcsarnok. ..Gyávák“. — 18.40: Szív küldi szívnek szívesen. — 19.05; Társszerzők Ko­vács Dcne« és Vajda Albert beszélgetése. — 19.30; Az épülő kommunizmus nagy or »zágában. — 20.20: Rigoletto és Tribouletto. — 22.09: Holdas este... — 22.30: Haydn: Évszakok — oratórium. — 0.10. Dankó Pis ta dalaiból. PETóFI R4DIÓ 8.00: Színes magyar muzsika. — 9.00: Fa­lurádió. — 9.30: Miska bácsi lemeAesládája. — 10.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 11.00: Parasztdaltól a Háry Jánosig. — 11.50: Mesélő muzsika — 12.30: Moliére szatírája. A kcllcmrtlenkedők. — 13.00: MűvésZleme- zck. — 14.00: Hangverseny francia operet­tekből. — 15.00: Tudósok a mikrofon előtt. — 15.20; Régi magyar dalok — 16 00;'Köz vetítés a Petőfi Színházból. A Pál utcai fiúk. — 18.30: Mozart: Szerenád 13 fúvóshang­szerre. — 19.10: Vidám melódiák — 19 30: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 20.20: A „Tartós békéért, népi demokráciá­ért“ című lap ismertetése. — 20.35: Tánc­zene. — 21.30: Fúvószene a baráti rádiók műsorából. — 22.00: Zenekari hangverseny. December 27^ hétfő KOSSUTH RADIO 8.30: Zenekari hangverseny. — 10.10: Ba­ráth Éva zongorázik. — 10.30: óvodások mű­sora. — 11.00: Operarészletek. — 11.30: Ze­nés irodalmi műsor. — 12.10: Operettrész­letek. — 12.45. Beszélő atlasz: Irak. — 13.00: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 13.44; Könnyű zene. — 14.25: Úttörő híradó. — 14.50: Heti zenés kalendárium. — 15.40: Szonáta. — 16.00: Fényszóró. — 16.25: A dal születése. — 16.40: Oanik Zsófia éne­kel. — 17.10: Válaszolunk falusi hallgatóink­nak. — 17.30. Egy falu — egy nóta — 18.00.- A riponterek jegyzetfüzetébőL — 18.20: Csárdáskirálynő. Nagyoperett három felvo­násban. — 22.10: Tíz perc külpolitika. — 22.51: Hazánk zenei életéből. — 0.10: Régi magyar muzsika. PETóFI-RADIó 6.50: Fúvósindulók. — 14.00: Operarészr letek. — 15.00: Délutáni hangverseny. — 15.35: Telekes Béla verseiből. — 16.00: Szív küldi szívnek szívesen. — 16.30: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 17.00: A Textilszakszervezet Központi Énekkara éne­kel. — 17.10: Régi táncok. — 17.25: Film­zene. — 17.40- Paul Robeson levele Borisz Polevjhoz — 18.00: Blanka Hauser énekel. — 18.30: Vonósnégyes. — 19.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.30: A Föld élete. — 19.50: Részietek Mozart „Va­rázsfuvola" című operájából. — 20.20: Sport­híradó. — 20.40: lánczene — 21.10: Ba­lettzene. — 22.00: Kamarazene. December 28., kedd KOSSUTH-RADId 8.30: A Magvar Rádió népi zenekara ját­szik. — Í'.OO: Indulók, tömegdalok. — 10.10: Könnyű zene nagyzenekarra. — 10.45: Kí­nai dalok. — 11.00: Magyar Rádió szimfo­nikus zenekara játszik — 11.30: Csipkeve- rők. Elbeszélés. — 11.55; Hanglemez — 12.15: Toki Horváth Gyula és zenekara ját­szik. — 13.00: Magyar kamarazene. — 13.30: 1 Klasszikus operettek. — 14.25: Hangverseny gyermekeknek. — 15.00: Népszerű vígope­rákból. — 16.00; Az úttörők és középiskolá­sok szellemi öttusaversenye. — 16.20: Nép­dalfeldolgozások. — 16.40: Kórusok. — 17.ltk Válaszolunk falusi hallgatóinknak. — 17.30: A Debreceni Népi Együttes zenekara játszik. — 18.00: Egy évtizede . . . 18.20: Szív küldi szívnek szívesen. — 19.00; Emlékezés Ro­main Rollandra. — 19.30: Tánczene. — 20.50: Ámor és Psyché. Apuleius meséje. — 21.20: A Magyar Rádió énekkarának hang­versenye. — 20.20: Bura Sándor és zenekara játszik. — 23.00: Előadóművészeink hangver­senye. — 23.45: Nyolc orosz népdal. — 0.10; Magyar nóták. PETÓFI-RADId 6.50: Xilofonszólók. — 14.00: Népi zene — népi kórus. — 15.00: Dalok. — 15.30: A sziklatörő. Ivan France versei. — 16.00: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 17.00; Zongoramuzsika. — 17.30: Beszélő at­lasz: Arábia. — 17.45: Tánczene. — 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.00: RoseinL A sevillai borbély. Vígopera három felvonásban. — 22.00: Zenekari hang­verseny. December 29., szerda KOSSUTH RÁDIÓ 8.30; Operarészlctek. — 10.10: Nagy mes­terek művei gyermekeknek. — 10.30: Óvo­dások műsora. — 11.00: Délelőtti hangver­seny. — 11.30: Filmzene. — 12.15: Tánczene. — 13.00: Bundás Elbeszélés. — 13.20: Vidéki népi zenekarok műsorából. — 14.25; Úttörő híradó. — 14.50: Vonósnégyes. — 15.20: Emlékezés Tóth Árpádra. — 16.10: Zenekari hangverseny. — 16.40: Kedves hallgatóink! Levelekre válaszolunk. — 17.10: Nemzetközi kérdések. — 17.25: Szív küldi szívnek szí­vesen. — 18.00; A virágzó mezőgazdaság ut­ján.. — 18.30: Népzene — 19.00: Napló, írta: Demeter Imre. — 19.15: Jó munkáért — szép muzsikát! — 20.20: Zenés irodalmi tarkaest. — 21.20: Tánczene. — 22.10; Tíz perc külpolitika. — 22.20: A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. — 23.21: Chopin: Ballada. — 23.30: Verses- zenés összeállítás. — 0.10: Dankó dalok. PETŐFI RÁDIÓ 6.50: Csárdások. — 14.00: Könnyűzene, nagyzenekarra. — 14.40: Halló itt Bukarest! — 15.10: Rácz Zsiga és zenekara játszik. — 15.40: Részletek Jacobi ,Leányvásár“ című operettjéből. — 16.20: Versek a télről. — 16 40; Magyar népi muzsika. — 17.20: Nagy . írókról — kicsinyeknek. — 17.45. Bach: Goldberg-variációk cemballóra. — 18.30: A szocialista iparosítás feladatai az áj sza­kaszban. Előadás. — 19.50: Operettrészletek. — 19.30: Az épülő kommunizmus nagy or­— Halálozás. Eszéki József Adolf teme­tése hétfőn fél 4 órakor lesz. — Simon Jánosné. szül. Hergert Anna te­metése hétfőn délután 2 órakor lesz. — özv Mísángyi Istvánná temetése hétfőn fél 2 kor lesz. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Paucsa József, Kun Tibor. Lantos Zsuzsanna, Tóth Ibolya, Asztalos Éva, AnscUau Gábor, Lakatos Zsuzsanna, Henéri László Kotró László, Ország Mária, Rácz Tibor, Erdősi Mária, Tóth János, Buzási Ju­lianna, Pasics Ilona, Szarka Szilvia. Tamás Ferenc, Ricza György, Lantos Éva. Pécsnek János. iszőke Tibor, Jakab Zoltán, Bognár István, Kővári Béla, Timár Dániel, Mészá­ros Emilia, Gyenis Tibor, Hesz Mária, Mi- sándi Piroska, Orsós István, Stenger Györ­5 yi, Lisch Attila, Gerber Sándor, Szőke ános. Tőkés Kornélia, Német János, Rozgo- nyi Miklós, Lévai Zsolt, Göttíinger Judit, Strausz Gyula, Bertók János. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mozsgai Sán­dor tanár és Kubini Mária gyakorló iskolai nevelő, Fejes István belügyminisztériumi dol­gozó és Gonda Hennin-, Csákfalvi József villanyszerelő és Lakatos Julianna, Wusching István gépkocsivezető cs Marschall Matild hivatalvezető, Pozsár Sándor gépkocsivezető és Boll« Edit gyors- és gépíró, Deckmann Pál géplakatos segéd és Faoi Julianna lánc- sodro, Klieber Jakab segédmunkás és Gvócsi Irén segédmunkás, Kárpáti Ferdinánd labo­ráns és Stang Katalin háztartási alkalmazott, Pauli Gyula lakatos segéd és Jager Anna ápolónő, Horváth Béla vtzvezetékszerelő segéd és Vidék Margit gépkezelő, Szűcs Béla Kő­műves segéd és Tatai Ilona árueladó, Majlin- ger János katona és Eisler Anna újsá^író^ Hufnúgel Károly gépkoesivezefo és torai Margit, Lang Károly üzemvezető és Lengyel Mária, Papp Ernő katona és Reichel Ro­zália háztartási alkalmazott, Tóth Tibor bel­ügyminisztériumi dolgozó és Konics Piroska jegykezelő, Szabó László tervezési előadó és Horváth Magdolna statisztikus, Gecsényi Ist­ván belügyminisztériumi dolgozó és Rippel Cecilia gyári munkás, Szakály Géza segéd­munkás és Kovács Margit csillés, Mészáros Béla színházi kartáncos és Kovács Margit a énztúros, Jakus Antal csillés és Földesi iargit, Nagy Pál katona és Mecseki Klára, Bertók János csomagoló és Vas Edit, Petro- vics Jenő lakatos és Szőke Ilona forgalmi irányító, Kulcsár Sándor katona és Rózsa Ilona takarító, Antal János katona és Ter^ nai Ilona titkárnő, Dinka László forgalmi irányító és Gerner Katalin adminisztrátor, Nagy Dezső elektrotechnikus és Barsi Sára anyagkönyvelő, Nagy István segédmunkás és Földvári Ilona, Kalmár György vasesztergá­lyos segéd és Pozsonyi Ilona vasesztergályos segéd, dr Nádor Tamás zenei rendező és Záhonyi Márta tanítónő, Perblró Pál pénz­ügyi osztályvezető és Balaskó Katalin köny­velő, Kondor László katona és Csöllei Ilona fépmunkas, Pallos Endre személyzeti előadó és Schmidt Margit üzletvezető. MEGHALTAK: özv. Simesik Károlyné szül. Donberk Anna 68 éves, Jámbor György 46 éves, Kovács Imréné szül. Szokol Mária 71 éves. Papp Sándor 5 napos, Miskolczi István 3 napos, özv. Bayer Ignácné szül. Richter Erzsébet 79 éves, özv. Marton Albertné szül. Usztricky Eugénia 91 éves, Fülöp .Jó­zsef 61 éves, özv. Kocsis Sándorné szül. Pap Éva 81 éves, Horváth Lajosné szül. Kesztyűs Teréz 68 éves, Zima Istvánné szül. Dacó Ilona 67 éves. Kocsis Ferenc 74 éves, Fehér ános 26 éves, Bozsó Istvénné szül. Mengercz rzsébet 41 éves, özv. Jámbor Ferencné szül. Simon Mária 68 éves. Farkas József 63 éves, Árvái Lívia 13 éves, Bernieder József 77 éves, Winger Vince 58 éves, Tisztner Gvörgv 49 éves, Petz Lujza 86 éves, Gerdei Jakab 57 éves, Eszéki József 61 éves. 220 kilós hízottsertés eladó. Szigeti út 96. •zám. MECHANIKAI töltő toll javító műhelyeimet többéves budapesti gyakorlattal megnyitot­tam. Gyors minőségi munka, golyóstolltöl- tés. Kari Lajos dr. töltőtolljavító és készí­tő. Pécs, Felsőmalom u. 2. (Kossuth Lajos n. seroknázban.) 0mél«ti színvonalunk emelésé» ••alti *16 az GOMBOR-féle steppelt, mély gyermekkocsi (új állapotba«) eladó. Doktor Sándoir u. 34. ELADÓ: bécsi, körpánoélos, kerfc»Z'thúros hangversenyzongora. Telefon: 28-10. Kardos ELADÓ 180 kilós hízottsertés fele. Marx út 63. alatt. KIS családi ház eladó. Cím: Geisler Eta utca 5. sz. — 2x1 szoba, konyhás családi ház eladó. Kisboldogasszony u. 7. Érdeklőd­ni: Gerencséreknél, Orsolya utca 6. sz. — Elcserélném Gyárvárosi előszobás, szoba-kony­ha. spejz, nyárikonyha használattal, disznó­tartással, olcsóbérű, belvárosban. Cím: Elme­klinika portán. — Elcserélném 220 n-öl, 25 drb termő gyümölcsfával, házhelynek is al­kalmas, Csillag u. 3. sz. — Családi ház el­adó, azonnal beköltözhető, Kisboldogasszony utca 5. sz. Andics. — 2—3 szobás, kertes, életjáradékos házat keresek. Józan, Kulich utca 20. — Sásdon, Kaposvári út 22. ház, 3 szoba,konyha, mellékhelyiséggel, gyümölcsös­sel, 1000 n-öl szántóval eladó. Beköltözhető, — Kertvárosban 2 szoba, konyhás, adómen­tes családi ház, 120 n-öl gyümölcsössel el­adó. Cím: Inköz. — Elcserélném 2 szoba- konyhás lakásoinaM szoba, konyháiért. Tety- tvei Kőbánya fölött, Zsivanovich-villa. — Eladó kertes családi ház beköltözhetően. Ér­deklődni: Hegyalja utca 45. — Elcserélném nagyszoba, konyhás,^ belvárosi lakásomat egy­szobás garzonért. Cím: Inköz. — Villatelck Balatonfenvvesen. Alsó-Bélatelepen legértéke­sebb helyen eladó. Érdeklődni: Pécs, János utca 11. Schon. — Sürgősen vennek kész­pénzért félházat, öröklakást, kisebb családi házat, egy szoba beköltözhetőséggel. Kovács, Pécs, Petőfi utca 54. — Budapesti 2 szoba­konyha, fél komfortos, gázos lakásomat el­cserélném hasonló Pécsiért. Érdeklődni: Pécs, Engels út 13. ELSŐRENDŰ zsírsertés eladó. Kisbalokány dűlő 6. Telefon: 23-54. BEJÁRÓNŐT keresek a délelőtti órákra. Jelentkezés hétfőtől: Geisler Eta utca 7. 14. ajtó. MODERN, űj diószínre fényezett hálószo­babútor eladó. Rákóczi út 45. GYÖKERES szőlőoltvány, vad-hazai, garan­tált. Január 1-től megrendelhető, Vásárinál: Molotov utca 13. BŐRKABÁT és irha festes irhák átfestése bőrkabátra. Hohner, Tüzér utca 4. BORJAS Tehén, 20 liter tejhozamú ga­ranciával eladó. Zománc tűzhelyet veszek. Telefon: 21-96. 220—230 kg-os zsírsertés fele eladó. Pipacs utca 5. (Vásártér mellett.) LAKOSSÁGTÓL megrendeléseket kőműves, ács, lakatos, festőmázoló, villanyszerelő vízvezetékszerelő munkára elfogad Pécsi Ál­talános Építő Kisipari Szövetkezet. Pécs, Sallay utca 11. AZ ERDŐGAZDASÁGI Építőipari Vállalat III/4. Építésvezetősége felvesz kőműveseket, segédmunkásokat és tehergépkocsi mellé fel- terhelő munkásokat. Jelentkezni lehet: Pécs, Majláth utca 29. sz. alatt. KUKORJCACSUTA az Agrária Keményítő- gyárban korlátlan mennyiségben kapható. • SOPIANA Gépgyár hegesztőt sürgősen fel­vesz. A SIKLÓSI Állami Gazdaság hálózati és autó'Villamossáffl szakképzettséggel rendelke­ző villanyszerelőt keres azonnali belépésre. Jelentkezés lehetőleg személyesen a főgépész­nél gépműhelyben. SERVICE Finommechanikai és Motorjavító- nél. Bajcsy Zsilinszky u. 12. sz. alatt meg­nyílt és az autótulajdonosoknak méltányos díjak mellett rendelkezésére áll. GUMI és finommechanikai javítások (rá­dió, óra, műszerek, villamossági gépek, var­rógép, kerékpár, reszelővágns. tűzhely ja vitás, orvosi műszer és gyógyászati gépek, irodagé­pek, töltőtoll, autó és motorkerékpár továb­bá gumilábbclik. gumiabroncsok és tömlők gyorsan és garanciával készülnek a Pécsi Finommechanikai és Motorjavífó V.-nál Köz- ponti Iroda: Bajcsy Zs. út 12. Tel.: 30 48. MOTORSZERELŐKET azonnalra felveszünk. Finommechanika, Bajcsy Zs. út 12. MODERN konvhaherendezés eladó vagy sertésért elcserélhető. Klóin aőZlalos. Voro. sllov u. 33. FOGSORÁT BoronlkÍTÜl megjavítja Vajda L. fogtechnikus. Mártírok u. 7. eam. KÉT hízottsertés eladó. Fürj u. 22. 150—200 kiló közörtti hízottsertések eladók. Csillag u. 3. KÉT elsőrendű hízott 165—180 kilós, fiatal mangalica sertés eladó. Vasas, Megyeri út 52. Hizlaldával szemben. 180 kilós (2 db) hízottsertés eladó. Pécs- újhegy 5. dűlő 243. DIÓSZINRE fényezett kisipari hálóbfitor eladó. Rákóczi u. 13/b. Házifelügyelő. ÁLLATOK és madaraik preparálását, kitö- mését vállalom. Sranczi Mihály, F elsőm akár u. 6. UJ rekamié, két fotel, dohányzóasztal, gépi pe.rzsaszőnyeg eladó. Szabadság u. 29. 350 köbcentis Horex motorkerékpár élői­ké túl tclesztkópo« (újszerű) eladó. Pécs, Már­tírok u. 21. felső csengő. MINDENFÉLE használt borá-saati, szőlészeti és pincegazdasági cs'közöket állandóan vá­sárol és elad. Gulyás, új címe: Perczel u. 27. Telefon: 46-56. KÉT férfi télikabát, 4t-es bilgeri csizma és csizima nadrág eladó. Pe rezei u. 2. I. 2. Kovács. 200 kilós fiatal zsírsertés eladó. Táncsics Mihály u. 41. Czinkos. Ft,ADÓ fiatal mangalica zisírsertés. Pécs. Szövetség ti. 30. FODOASZATI cikkek Pánczél Gézánál sze­rezhetők be. Rákóczi út 37. Telefon: 23-04. RÁDIÓT veszek, eladóik, javítok. Néprá diót vilá'gvevőre alakítok, Hohmann, Aradi vértanuk útja 11. Telefon: 43-38. KUKORICA szemesen, vagy csövesen el­adó. Pécsre beszállít iáik. Cíiip: Dávid, Rá­kóczi út 77. II. em. Érdeklődés d. u. 6 óra után. BŐRKABÁTOK, bőrtáskák szakszerű fes­tése. Spinethné. Felsőmalom u. 14. DIÓFASZ1NRE fényezett két új ágy eladó. G<arai u. 4. sz. MÁRKÁS töltőtolllak szaikiszerű javítása. Blancz ViLmoe, Perczel u. 15. EGY PAR új nv’on harisnyát készítek két pnr el használtból. Preislerne Perczel u. 32 fsz. 1. KÖZVETLEN Pécs környékén gazdasági házat esetleg földdel, gyümölcsössel és fe­lestartásra anyagöbét bérbe keresünk. Ma­dách I. u. 26. SERTÉS VÁGÁST vállalok. Herendi Lajos hentesme-sfer, Anna u. 3. NYUGDÍJAS nő egy-két személy háztartá­sát vezetné. Doktor Sándor u. 19. mozi. KERES7THUROS, k ozmáné élő«. német gvártmányú zongora eladó. Vas Gereben u. 13. sz. 180 kiló körüli fiatal hízottsertés eladó. Dugonics (Csokonai) ft. 45. TÖLTŐTOLL JA VITÁS. go’vódoll-töltés. Kossuth Lajos u. 36 Zátonyi János. HORDOZHATÓ táskarádió, és játék-mozi vetítőgép, filmekkel eladó. Fogaras n. 12. om. ELADÓ: keménvff, hálóbútor. gyermek vaságy, férfi telikabát. silók, dann asztok evőeszközök, zippzár, vas ródli. Lyceum n. 3. DUNANTÜU NA pro a Magyar Dolgozók Pártja Barony »megyei Bizottságának lapja Szerkeszti a s/erke*»r főbizottság Felelős kiadó GABR! M»M \| Y Szer ke?/tőség 6*. kiadohivaiai Pécs. Ió*spf Attila u 10 Tel.: 1VV> 13 33 Előfizetési díj1 havi n — forinf Baranyamegyei S/ikrs Nvomda Pécs* Munkácsy Mihát\ utea j0 •* Telefon. 20-27 Nyomdáért felei, Melle« Rezsó szágáb&n. — 20.00: Bolgár kórushangver­seny. — 20.20; Sporthíradó. — 20.40: Rész­letek magyar operákból. — 21.20: Orvosi tanácsok: Ä vérzékenységről. — 21.30: Ma­gyar nóták, népdalok ée hangszerszólók. — 22.30: Tito Schipa énekel. December 30.t csütörtök KOSSUTH-RaDIó 8 30: Szimfonikus zene. — 10.10: Az Állami Haugversenyzenekar játszik. — 10.30: Ked­ves szóval, vidám dallal. — 10.50: Szimfo­nikus táncok. — 11.30: Vigasztaló. Elbeszé­lés. — 12.15: Operarészletek. — 13.00; Elő­adás Damjanich Jánosról. — 13.20: Operett­részletek. — 14.25: A Rádió Gyermekújság műsora.^— 15.15. Népek zenéje. — 15.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 16.00: A Magyar Néphadsereg Vörös Csillag érdemrenddel kitüntetett Művészegyüttes énekkarának műsorából. — 16.20: Romániai költők versei. _ 16.40: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.10: Válaszolunk falusi hall­gatóinknak. — 17.30: Egy falu — egy nóta. — 18.00: Szilveszter előtt. — 18.20: Jó mun­káért — szép muzsikát! — 19.00: Ifjú Fi­gyelő. — 19.30: Táncze.ne. — 20.20: Opera- részletek. — 20.50: Virágénekek a XVII. szá­zadból. — 21.00: Kellemes szórakozást! — 22.20; Népdalok ée magyar nóták. — 23.00: Éji zene. — 0.10: Magyar nóták. PETŐFI RÁDIÓ 6.50: Uttörőkórusok énekelnek. — 14.00: Zenekari hangverseny. — 14.40: A Mugyar Rádió népi zenekara játszik. — 15.10: Re­gény ismertetés. — 15.40: Szendrei-Karper László gitározik. — 16.00; Szív küldi szív­nek szívesen. — 16.30: Műsor az úttörők ze­nei szakköreinek. — 17.25: Népek muzsiká­ja. — 17.50: A téli Balaton. — 18.00: Schu­bert: Pifsztrángötös. — 18.40: Egmont. — Részletek Goethe drámájából. — 20.00: Me­sélő muzsika. — 20.25: Szórakoztató zene. — 21.30: Sporthíradó. — 21.50: Esti hangver­seny. December 31., péntek KOSSUTH-RADIÓ 8.30: Zenekari hangverseny. — 9.20: Kró­nika. — 10.10: Szakadék. Darvas József drámájának rádióváltozata. — 11.52; Tassy: Ritmusszvit. — 12.15: Filmzene — 13.00: Népi zenekarok műsorából. — 13.39: A Bu­dapesti Koncert fúvószenekara műsorából. — 14.25: Az elmúlt év zenei eseményeiből. — 15.20: Mit várhatunk a tudománytól a jövő esztendőben? — 15.40: Szív küldi szív­nek szívesen. — 16.10: Magyar szerzők Pe­tőfi verseire írt dalai. 16.40: Kedv«« hallgatóink! Levelekre válaszolunk. — 17.10: Vígoperarészletek. — 17.30s Hanglemezek. — 18.00^ Egy falu — egy n-6ta. — 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.00: Zenekari hangverseny. — 20.20; Szi!- ve-szter-esti vidám műsor. -- 24.00: Himnusz. Újévi köszöntő. — Utána: Tánczene 4.00-ig. PETŐFI UA Dió 6.50: Filmzene. — 14.00: CW>epettfínálék. — 15.00: Előadás Petőfi Sándorról. — 15.20: Denevér. — Johann Strains operettje. — 16.20: A szabadságharc legvitézebb bakája. Előadás. — 16.35: Tánczene. — 17.10: Fiata- lok^ sporthíradója. — 18.00: Bolond Istók. Petőfi Sándor elbeszélő költeiaiénye. — 18.30: Szív küldi szívnek szívesen. •, — 19.00; Az év sporttörténete. — 20.00: Hámglemezek. — 20.20: Tánezenen. — 24.00—4. Hl ig: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. Január 1^ szombat KOSSUTH-RADIú 4.30—6.00-ig: Tánczame. — 6.00—S. 00-ig: Reggeli zene. — 8.10: Egy fal« — egy nóta. 9.00: Na^y mesterek kis műveiből. — 10.00: Ünnepi Tevéi. — 10.10: Ifjúsá|ri rádiójáték. — 11.00: Részletek az elmúlt év operettjei­ből. — 12.15: Jó ebedhez szói. a nóta. — 13.15; Közkívánatra ... — 14.4*5: Hősi ének — oratórium. — 15.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 16.15: Petőfit lapciava . , . Illyés Gyula Kossuth díjas író előadása — 17.00: Tánczene. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 18.40: Bartók zongoraműveiből. — 19.20; Szív küldi szívnek szívesen. ■— 19.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.10: Jót nevettünk ... — 22.10: Táifc* éjfélig. — 0.10: Vidám táncok. PETŐF1-RADIÓ 8.00; Színes magyar muzsika, j— 9.00: Dél­előtt» hangverseny. — 10.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 11.00: Magyiar muzsika. — 11.40: Akiket mindig szívesen, hallgatunk. — 12.30: Emlékeim az alvilágból. Irta Déry Tibor. — 13.00: Művészlemezek., — 14.00: Operettrészletek. — 15.00: 125 téves a ma­gyarnyelvű újságírás. — 15.20: Itt agyar népi muzsika. — 16.00: OperarészleteJc. — 17.00: A Rádió Geyrmekszínház műsorai. — 17.40: Délutáni hangverseny. — 18.35:; Szórakoz­tató zene. — 19.10: A Rádió rcyelvművelő előadása. — 19.30: Magyar muzsikba. — 20.20: A Pjatnyickij- és Oszipov együtt*» műsorá­ból. — 20.50: Népszerű opera részletek. — 21.30; Szórakoztató zene. — 22.00*: Zenekari hangverseny. VIZSGÁZOTT építőipari időmérőt felve­szünk. Jelentkezés: december 28 án é« 30- án 8—12 óráig a Cementáruipari Vállalat (Pécs, Siklósi út 10.) munkaügyi osztályán. A PÉCSI Pannónia Sörgyár felvesz 1955 január 1-vel gépészmérnököt, gépésztechni­kust, vegyészmérnököt. Személyes jelentke. zés önéletrajzzal. UJ szemllveg, szemflvegjívítíé. fénykép«» '.őgépjavítás gyorsan készül a p^esi Fény. <zör, Széchenyi (ér 17. sz. alatti látszerész részlegénél. Egyes javítások mi^gvárhaték. KSzKBl vényre szemüvegeket ibeváltnnfc. Minőségi munkával várjuk a dolgjozőkat ELADÓ 100 kilós angolsertés. Sztßkoly Ber­talan u. 27. ÁLLANDÓ munkára dolgozóikat felvesz Állati Fehérje Vállalat, Pécs, Basamalom ut. TANGÓHA.RMÓNIKA (120 ba*«zi*<o«, vál­tós) sürgősen eladó. Sallay u. 31. em. KERESÜNK felvételre gépkocsivezetőt, mű­helyszerelőt, Diesel-traktorvezetőt, lánctal- pas-trnlktorve-zie'tót. Jelentkezés a műszaki előadónál december- 27“én^ reggel 8 órakor. Vf-ecsekkeleti Állami Erdőgazdaság, Pécs, József utca 19. ; HASZNÁLT rádiót veszek, eladok, becse­rélek. Néprádiót világvevőre alakitoflc, hong- orősftő, rádió, rezsó, vasaló, töltőtedl javí­tását vállalom. Horgas rádiós, Pécftj, Téré* u. 1. Tel: 26-82. 80 bassz-usos, váltós tangóharmómllka, 130 kilós tizedes mérfog eladó. Felszabadulás u. 7. sz. PÉcs-tM eszes telepen 1955 január hó folya­mán megnyíló Ruházati Boltunkban felvé­telre keresünk gépi harisnya-szem felszedés­ben jártas» munkaerőt. Ajánlatokat kérjük az Észak Baranya Megyei Népbolt Igazga­tóságán, Pécs Rákóczi út 50. sz. alatt le­adni. KÉT db. keményfa ágy eladó. Bartók Bél* n. 41. sz. HAT új afrik-matrac eladó. Bognár., Már­tírok u. 13. délután 4~től. ÉRTESÍTJÜK üzletfeleinket, hogy decem­ber 29 . 30, 31-én leltározunk. Az árukiadás ezen idő alatt szünetel. Pécsi Papír és Iroda, szerórtékesítő V. CSOMA GOLÓN AK erős fizikumú férfi munkaerőt keresünk. Papírértékesítő, Per­cZel utca 2. TAMÁS KÁLMÁN motoros faffirészelió tele- fontszáma: 39-91. Gyöngy u. 6. TÁSKA ÍRÓGÉP eladó, esetleg bér jjteadé. Leíróiroda, Deák n. 5. Tel: 23-85. 1-5« kilő körüli fiatal híző eladó. Kiss Ernő n. 53. sz. HARISNYAFELSZEDÉST tökéletesen készí­tek gépvarrással, elhasznált harisnyaszárak- ból. Megye utca 11. MINDEN nő szép lehet elsőrendű koz­metikai készítményeimtől és speciális szeplő- krémjeimtől. Utánvéttel szállítom. Sándorffi József kozmetikus, Budapest, Jókai tér 3. STELLNER gumijavító (azelőtt Jókai-téren) gumilábbeliiket, tömlőket javít. Rákóczi át 66. az udvarban (Hal-dérrel szemben.) KOMBINÁLTSZEKRÉNY 2.500 forintért eJ; adó. Ábrmhám, Pécsváradi út 3. Újhegy* sportpályával szemben. FÉRFI és női segédmunkásokat kizárólag helyi, állandó munkára felveszünk. Pécsi Épületkarbantartó Vállalat, Pécs, Molotov a. 35. sz. ^RÁDIÓT vesz, javít, garanciával világ*e- vőre alakít. Bogi rádiósmesteT, Vas«», laká­sa: Pécs, Hegyei ja u. 41/3. AUTOKRAT, rugónélküli sérvkötő, éjjel- nappal. viselhető. Nagy sérvekre1 rugóval kombinálva. Ludtalpbetétek, haskötők. — Kérjen A számú díjtalan képes ismertetőt! Pártos László, Budapest, Néphadsereg (Fáik Miksa) u. 3. Rádióműszerészeket — akik kellő elméleti és gyakor­lati ismeretekkel rendelkeznek — azonnali belépésre felveszünk A Posta Rádióvételtechnikai és elektróakusztikai Üzeme (volt RAFILM) Pécs, Széchenyi tér 6. MÉH Vállalat felvesz kádár szakiparoso­kat. Jelentkezés Pécs, Doktor Sándor u. 14. A HETVEHELYI Állami Gazdaság traktor- ;zere>lőkfct ó$ vehetőket keres alkalmazásra, felentikczés mindennap reggel 7 órától estc 6 óráig, a Hetveihelyi Áll. Gazdaság Szabad­ág-majorban, Szabó mechanikusnál. HASZNÁLT katonai és civil ruhát veszek. Hetónvi, Bem u. 20. fű/.ővarrodában. Tele fon: 22-49. FIGYELEM! Felhívjuk a mozilátogatók figyelmét az alábbiakra: December *25-én mindhárom moziban négy előadást tartunk. Kossuth és Park moziban fél 3, fél 5, fél 7, fél 9 órakor, Petőfi filmszínház­ban 3, 5, 7 és 9 órakor. 26-án a Kossuth moasi matinéja elmarad. A dolgozók kérésére 1955. január 1-től a Kossuth moziban minden­nap délelőtt fél 10 órás kezdettel a műsoron lévő filmből rendes helyárakkal előadást tartunk, va sár- és ünnepnapok kivételével, amikor egységes 1.30 Ft-os hely ár akkal tartjuk a matiné-előadásokat. A matiné-előadásokat minden esetben feltüntetjük a műsorplakáto­k on. BARANYA MEGYEI MOZIÜZEMI VÄLLALAT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom