Dunántúli Napló, 1954. december (11. évfolyam, 285-310. szám)

1954-12-10 / 293. szám

4 N A PLÖ 1954 DECEMBER 1« A Baranya megyei ,,Felszabadulási irodalmi pályásat“ eredménye A Baranya Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága álltol meghirdetett ** „Felszabadulási irodalmi pályázat“ értékelése megtörtént. A Bíráló Bizottság j 'leotését és jaivastatáit a Végrahajtótoizottság Népművelési Osztálya eäiogadta. Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük a Bíráló Bizottság jelen­tését: A pályázat mind mennyiségi, mind minőségi szempontból sikeres eolt. Beérkezett Itt teljes regény, illetőleg kisregény, — 1 regényrészlet, <— 4 teljes estét betöltő dráma, — 6 egyfelvonásos, illetőleg jelenet, — 80 elbeszélés, illetőleg novella, — 8 verspályázat. A művek összterjedelme meghaladja az 1.500 oldalt. Lehetővé vált, hogy a pályázati felhívásiban közölt SÍ .800 forint pá­lyád! j teljes egészében kiosztásra kerüljön, de némiképpen módosított díjtételekkel, a művekben rejlő értékek alapján. A beküldött anyagban nem egy figyelemreméltó, kisebb javításokkal kiadásra is érdemes mű van. Ez elsősorban a regényekre és a novel­lákra vonatkozik. Gyengébbe^ a beküldött drámák, a verses pályázatok viszont nívótfanok, s kisebb díjazásra is csak két pályamű érdemes. Részletes eredmények: szesftt Gyen ás József: Nehéz éj­szaka című egyfeivonásosét, Szán- t ó Tibor: Az a reggel c. egyfelvo- násosáit és Gáli István: Baj van Köpecen c. egyfelvonásosát . Regény, kisregény 4.000 Ft-os díjat kapott: Orsi Fe­renc: Namioa néni c. kisregénye. 3.500 Ft-os dijat Péter fia Zol­tánná: Egyéves háború c. ifjúsági regénye, 2.500 Ft-os díjat Szántó Tibor Téli utazás c. kisregénye, 2.300 Ft-os díjat Fábián István Két nap c. kisregénye, 1.500 Ft-os díjat Gyen is József Háromért egyet c. kisregénye, 1.000 Ft-os díjjat Gáli- István: A hős Klein testvér c. kisregénye, 1.000 Ft-os díjat Leszkó MaYgit Márice c. kisregénye, A Bíráló Bizottság dicséretben ré­szesíti Vörös Márton: Azt üzenem című regényét. Színmű Elbeszélés, novella 2.000 Ft-os díjat kapott Egri La­jos: Ház a Bimbó utcában c. elbe­szélése. 1.500 Ft-os díjat G a 16 a i Pongrác Szökevények c. elbeszélése, 1.000 Ft-os díjat Egri Lajos: Egy tehén ára c. elbeszélése, 500 Ft-os díjat Per vein Elvira: őszi napsütés <f. elbeszélése, 500 Ft-os díjat Szöllősy Kál­mán: öreg Varon halni készül c. novellája, 500 Ft-os díjat Horváth Gyula: Girana c. novellája kapta. 2.000 Ft-os díjat kapott Vasvári László: Élefre-halálra négyfélvonásos színműve. 2.000 Ft-os dijat Kende Sándor: Tisztuló emberek c. nógyfelvonásos színműve, 1.500 Ft-os díjat Garami Lász­ló: Hamu alatt parázs című három- felvonásos színműve, 1.000 Ft-os díjat Futaky Hajna: Az. út vége c. egyfelvonásosa, 1.OÜ0 Ft-os díjat Gáli István: Anna élni akar c. egyfelvonásosa kapta. A Bíráló Bizottság dicséretben ré­őszinte örömmel láttuk a pécsi hangverseny-dobogón három fiatal művészünket, akik a muzsikálás egyik legkényesebb, legnehezebb ágában, a kamarazenében mutatták be tudásukat, művészetüket. A mű­soron Beethoven legbensőségesebb alkotásaiból, kamarazenéjéből kap­tunk néhány gyöngyszemet. Vásáry Tamás kiegyensúlyozott, pergő zon­goratechnikája, érett művészi felfo­gással párosulva a kamarazenélés tökéletes formáját nyújtotta. Bókay Csaba különösen a népszerű G-dur románc előadásában mutatott töké­letes művészetet. Virizlay Mihály zengően tömör tónusa, ugyanakkor azonban aprólékosságig finom meg­formálása és frazírozása a Varázs-, fuvola változatokban jutott érvényre. A Mozart és Beethoven lángelméjé­nek találkozásából született művet a darab természetének megfelelőleg a két mester stílushatárán kaptuk. Az a-moll zongora-hegedű szonáta 1 Dicséretben részesítik G y e n i s. József: Kapások c. elbeszélését, Eg. ri Lajos: Moroszov, a tanító c. el­beszélését, Géczy József: Szegény János c. meséjét, K ász on József: Emlékek c. elbeszélését és Werner István: Vaikiarcs c. elbeszélését. Gél lér B. Miklós: A pályázat c. elbeszélése, G a 1 s a i Pongrác: Egy ember, aki szenvedni akar c. novellája és Gáli István: Pamnács- ka c. novellája eszmei-témád alapja miatt nem felel meg a pályázati fel­tételeiknek, de színvonala dicséretet érdeméi. zenei felépítése jó, egységes volt, helyenként azonban a szenvedélyes témák kissé langyosan szóltak. Az A-dur zongora-gordonka szonáta köl­tői tartalma jutott előtérbe a művé­szek előadásában: különösen szelle­mes ötletességgel és stílusos megol­dásban hallottuk a scherzo-szerű II tételt. Külön ki kell emelnünk Vi­rizlay gyönyörű cantilénáját a rövid adagio részben. Az amúgyis kissé laza-szerkezetű B-dur, úgynevezett klarinét-trió a túlságos részletkidolgozás miatt kis­sé szétesett; a főtéma erejét nem éreztük meg. A II. tétel lírája mind­három hangszeren tökéletesen szép volt. A III. tétel variációs sorozata a kissé romantikus előadás-mód miatt nem volt eléggé meggyőző. Vásáry Tamás, Bókay Csaba és Virizlay Mihály pécsi bemutatkozá­sukkal komoly művészi élményt ad­tak a közönségnek. Horváth Mihály Verses epikai mű, lírai költemény 600 Ft-os díjat kapott Gáli Ist­ván a „Képzelet“ és az „őrségben“ c. verseiért. 400 Ft-os díjat Kalász Márton kapott: Béke, Fiiúk-lányofc, Sellyéi utcán, délelőtt, Szabadságról című verseiért. Több díjazásra vagy dicséretre ér. demes mű ebben a kategóriáiban nem érkezett. Borsos József: Vergődés című regényét, bár az eszmei-témal alap­ja nem felel meg a pályázat feltéte­leinek, tekintettel arra, hogy irodal­mi szempontból egyike a legjobbak, nak, pályadíj helyett 1.500 forint ju­talomban részesítették. A Bíráló Bizottság jelentését dr. Kolta Ferenc főiskolai docens, dr. Péczely László főiskolai adjunktus és Rónai Béla főiskolai adjunktus írta alá. A Baranya Megyei Tanács Népművelési Osztályának közleménye: „Köszönetét mondunk a „Felszar- badulási irodalmi pályázat“ részt­vevőinek és Bíráló Bizottságának az eredményes munkáért, a Magyar írók Szövetsége Pécsi Csoportjának a pályázat szervezéséért és a Dunán­túli Naplónak a pályázat népszerű­sítéséért. Az ünnepélyes díjkiosztás 11-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a megyei tanács végrehajtóbizottsági üléstermében. A díjakat Horgos Já­nos elvtárs, a megyei tanács v. b. elnökhelyettese adja át.“ A Magyar Írók Szövetsége Pécsi Csoportjának közleménye: „Ma, pántokén este hét óraikor a csoport helyiségében (Pécs, Széche­nyi tér 16.) a Bíráló Bizottság beszá­mol a munkájáról és értékeli a pá­lyázaton szereplő műveket. Minden érdeklődőt szívesen látnak. Az írószövetség Dunántúl c. folyó irata és a Dunántúl Könyvkiadó a közlésre, megjelenésire érett pályá­zati művek kiadási jogát magának fenntartja.“ Hol művelődjünk, hol szórakozzunk? SZÍNHÁZ Kálmán Imre: Csárdáskirálynő. — Délután fél 5 órakor. KAMARASZINHAZ: Egy pohár víz. Este fél 8 órakor. MOZI Kossuth: Szülőföld muzsikája (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Petőfi: A kis karmester (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Park: Titokzatos hajóroncs (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Jószerencsét (Pécsszabolcs): Szün­nap. Kossuth (Mohács): Nővérek (6, 8 órakor) előadások A Tiszti Klubban ma este 7 óra­kor Csáky Nándor alezredes _ „Is­merd meg a zene világát” címmel tart előadást. * Gyen is Imre városi foagronómus- nak „A barack telepítése” című elő­adása ma este 6 órakor kezdődik a városi tanács nagytermében.-k A Vasutas Kultúrotthonban decem bér 10-én, délután 5 órakor „Atom­energia és kozmikus sugárzás” cím­mel dr. Kerese István tart előadást. BALETT-BEMUTATÓ A Doktor Sándor Kultúrotthon ba lettiskolájának Bártfai Márta által vezetett csoportja december 11-én, délután fél 4 órakor tartja táncbe­mutatóját a Pécsi Nemzeti Színház­ban. KLUB-DEUUT.4N A Magyar H’drolóaiai Társaság oécsi csoportja december 11-én, szóm baton délután 6 órakor klubdélutánt rendez a Janus Pannonius u. 11. sz alatt. A klubdélután, keretében dr. Bauer Jenő (Budapest) . Szauna" cím mel tart bevezető előadást. FÉNYEZŐ ős kórpito« munkaerőt azonnal felvesz a XTV. sz. Autójavító Vállalat. Pécs. Munkácsy M’hály u. 55 sz. BÚTOROZOTT -zoha. fürdőszoba haszná­lattal 15-ére kiadó. Anponyi tér A fsz. 2. SZÁMI. ÁZÁSBAN Jártas, gyakorlott gcp- í.z-'.-t keres a Górcsőnyi Épúlatkarbantortó KTSZ. DISZNÓÖLÉSHEZ használjon ..Rába" fii I szerkeveréket. Kapható a pécsi vegyeske­reskedőknél. INNEN — ONNAN A 48-as tér Rákóczi- útl oldalán vas oszlopo­kat állítottak fel. Mind egyik oszlopon fehér porcelán szigetelő sze­rénykedik. Az oszlopok körül munkások dol­goztak és még többen kíváncsian nézték a műveleteket. — Mire szolgálnak ezek az oszlopok? — kérdezte az egyik, mi­re azonnal megkapta a választ: „A 48-as teret akarják este 8-tól éjfé­lig kivilágítani.** 1 Jó lenne, ha illetéke­sek tájékoztatnák az érdeklődőket, milyen célt szolgálnak majd a felállított vasoszlopok. * A Pécsi Bőrgyárnak nagy szüksége lenne néhány csillére, hogy a nehéz bőröket együk üzemrészből a másik­ba könnyen átszállít, hassák. A bőrgyár igaz gatósága mindent el­követ. hogy a csilléket beszerezze, de munká­juk edd.ig nem járt eredménnyel, azaz, hogy találtak néhány megfelelő vastartályt a Légszeszgyár u. 30 s?. alatt a MÉH telepén. A bőrgyáriak a vastar­tályokat kis költséggel átalakíthatnák szállí­tás céljára, a MÉH azonban nem adja át az úttest mellett heve. rő és tovább rozsdáso­dó vastartályokat. Kérjük a MÉH veze­tőségét, tegyék lehető­vé, hogy a vashulladék nak nevezett vastartá­lyok újra termelőesz. közökké válhassanak. * A Széchenyi téri Ncp- büffé-ben nem lehet bort kapni. Ha egy pörkölt vagy babfőze­lék elfogyasztása után valaki egy fröccsöt akar inni, át kell men­nie a Vendéglátó Vál- la’at Jókai téri sönté- sébe. Helyesnek tartjuk az egyszerűsítést, de csak módjával! * Örömmel vettük tu­domásul, hogy váro­sunk tisztaságáinak megőrzése érdekében néhány helyen hulla­dékgyűjtőt szereltek fel. Sajnos, a tapasz­talat azt mutatja, hogy egyesek következetesen melléje dobják a hul­ladékot. Javasoljuk, hogy a legközelebb felszere­lésre kerülő hűl ládáik- t y ültöket szereljék fel hangosan beszélő­vel, mely bizonyos idő közönként a követke­zőket mondja: , A hul­ladékot ne a gyűjtő mellé, hanem a gyűj­tőbe dobjuk!“ K0Z0 Fiatal művészek hangversenye SPORT A legjobb magyar tornászok Pécsett A Megyei Testnevelési Sportbizotts&g szombat-vasárnap fér!: ós női mesterfokú és plsőosztályú minősítő tornaversenyt rei de*. A verseny nevezései igen jól sikerültek. A férfiak versenyére 26. a «ők versenyeire 18 nevezés érkezett. A nevezők körött ©** vannak a legjobb magyar tornászok. A Jérfi mezőnyben Takács, Baranyai, Kienes, Fe­kete, Kabos, Mező, Kocsié és a pécsi HÉ ler és Várkői neveit találjuk. A női mester­foknak^ versenyében Keleti Ágnes olimpiai bajnokunk is rajihoz áll. Rajta kívül Bán- hegyiné, Bodó, a pécsi Horváth Leona és Kelényi is nevezett a versenyre. A férfiak versenyét a Bőrgyárban »opdezik meg, a nők versenyére a Nagy Lajos gimnázium tornatermében kerül sor. Mindkiét verseny szombaton délután 4 órakor indul, majd vasárnap délelőtt 9 órakor folytatod*! u 195 í ben „a világ legjobb sportolója“ Rover Bannis*er, „a világ legjobb labdarúgója“: Kocsis Sándor Közeledik az év vége. Régi hagyo­mány szerint idén U feltették a kér­dést: ki „az év legkiemelkedőbb spor­tolója?“ A legnagyobb nyugatnémet sport hírszolgálati iroda, a stuttgarti Internationale Sport-Korrespondenz sza­vaztatta meg a világ legismertebb sport­lapjait Aa elmúlt évek »órán Emil Zátopek károm alkalommal — 1949 ben és 1952_ben —, nyer­te el a kitüntető címet, mig a nult évben az országúti kerékpáros világbajnokra, az olasz Fains to Coppira esett a választás. Vi­lágszerte nagy érdeklődés előzte meg, hogy most, a labdarugó világbajnokság és számos más nagyjelentőségű esemény esztendejében ki leisz „az év legjobb sportolója?** öt vi­lágrész 24 országának sportlapjai küldték el jelölésüket: köztük a SzovjetsZkij SZport. az amerikai Stars and Stripes, az angol World Sports, a francia 1‘Equipe, a belga Les Sports, a zürichi Sport. Magyarország részéről a Magyar Rádiót kérték fel a sza­vazásra. Minden szerkesztőség öt sportolót nevezhetett meg. akik közül az első öt pontot, a sorrendben utána következők pe- dig egy-egy ponttal kevesebbet kaplak az összesített kimutatásban. AZ ÉV LEGJOBB SPORTOLÓJA A világ sports-ajtéjának jelölése alapján az 1954«es év legjobb sportolója a 25 éves angol idegorvos, dr. Roger Bannister, az 1500 méteres sikfirtás bajnoka lett, aki az egyraérföldes távot a világon elsőként fu­totta négy percen bellii. Az első helyért nagy vetélkedés folyt Bamnister és a kiváló szovjet távfutó — Zátopek méltó utódja — Kuc között. Annak ellenére, hogy a szavazó- cédulákon Kuc neve 18, Bannister6 pedig csak 17 alkalommal szerepelt, hajszálnyi kü­lönbséggel mégis az angol futó lett gz els°* mert őt több sportláp jelölte az első h<-~ 2yen. Érdekes, hogy az atléták milyen elő* I elő helyezéseket érnek el. Bannister és Vuc mögött a harmadik helyen is futó: a n elbournei Lantly végzett. Áz első öt he­lyezést elért sportolók sorrendje: 1. Ban* ni« ter Anglia, 2. Kuc Szovjetunió, 5. Landy Am ztrólia, 4. Bobét (hivatásos kerékpáros, Franciaország), 5. Fütterer Nyugat-Német- oisa ág. A LEGJOBB LABDARUGÓ A magyar sportolók közöl Kocsis Sándor és Puskás Ferenc neve szerepel a névsorban amely ben 15 ország 35 legjobb sportolóját említik meg 16 különböző sportágban. Ko­csis dz összesítésben a 9. helyen végzett és olyair kiemelkedő sportolókat előzött meg, mint flmil Zátopek és a világbajnok nyugat­német labdarugó csapat kapitánya, FfH® Walter.. Még a thaiföldi Bangkok Post sZe7’* kesziő.k‘gének listáján is szerepel a neve, ami a>*4 mulatja, hogy az ázsiai földrészen is nagy hírnévnek örvend a magyar labda­rúgás. 1 u&kás neve két helyen kapott sza­vazatot: ^ a világhírű angol sportláp, a World Sports «melynek egyébként legutóbbi si­mában Haskás fényképe a címlapon szere­pel) és m amsterdami Sport ea Sportv^- reld egy \ ránt az ötödik helyen említ«***'5 meg a magyar labdarugó csapat kapitány A világ; jelenlegi legjobb labdarugóinak sorrendje .így fest: , 1. Kocsis' Sándor, 2. Fritz Walter Nyugat- Németons: 3. Puskás Ferenc, 4. SchiaH,nÄ Uruguay. íme 24 oitnzág sportújságírói szerint a lúg legjobb* sportolóinak ranglistái. Lehet rajta vitatk q zni .. a Teremtsünk végre rendet sportkörünkben Ez a mondat jár szájról szájra Pécsvára- don a »portolni akaró fiatalok és a sport- szerető szurkolók körében. — Az idő sürget, valóban csinálnunk kell valamit! — Kevesebbet beszéljünk és többet csele­kedjünk! Hallottuk itt is, ott is az elmúlt napokban. De úgy látszik, hogy ezék a ke­serű kifakadások süket fülekre találtak. Hiába pellengérezte ki a Dunántúli Napló községünk sportvezetőit, azok bizony tovább ahidták álmukat. De nem sokáig! A fiatal­ság a DISZ aktív támogatásával ébresztőt ftijt. Megmozdultak a fiatalok. A rendelke. zésre álló hírverés minden eszközével moz­gósították a község sportszerető dolgozóit. Új vezetŐségválasztó gyűlést hívtak össze. A fiatalság színe-java képviseltette magát a gyűlésen, de hol maradtak azok, akiknek A Pécsi Rádió műsora A Pécsi Rádió a 223.8 méteres hullámhosszon sugározza műsorát FENTEK 18.30: Tánczene. 18.40: Készülnek a tervek. — Hor­váth Gyula riportjai. 1. Januárban is termelni kell. 2. Joós igazgató a jövőévi építési tervekről. 18.50: Arcképcsarnok: Csalódás. — Csajági János írása. 18.55: Hírek. 19.00: Pécsi szerző — pécsi előadó: Amtmann Prosper: Fuvolaverseny. Előadja Kömyei János és Borsay Pál. 19.10: A Pécsi Rádió népi zenekara muzsikál Dörömböző Géza vezetésé­vel. 19.20: Faluhíradó. — örsi Ferenc riportjai. 1. „Elmondta idős Pócskai János”. 2. Jó magtoól lesz a gazdag termés. 3. Hogy december 31-ig ne legyen hátralékos. 19.40: Délszíávnyelvfi műsor. 20.00: Műsorzárás. VILLA TELEK Balatonfeny vesen. Alsébéla telepen, a legértékesebb helyeken eladó. Pécs, János u. lt. Schön. 12 db szép vászon kötése* Breh.in: Állat­világ című könyv eladó. Bacsányj n. 16. KERESKEDELEMBEN jártas beosztott könyvelőt felveszünk. Pécs, PercZel u. 2. F. j. K. ELADÓ négy és kis Kalor-kályh«, göm­bölyű kis vaskályha. Diósi itt 3t. Gyárváros. CSERÉPKÁLYHA és Marklin vonat eladó. Molotov u. 39. KÉT szigorló orvos kUlönbejáratű bútoro­zott szobát keres, belvárosban. Kossuth tér 1. I. 4. Kovács. 80 cm-es komplett .gyapjúfonó garnitúra eladó. Kaposvár, Sétatér u. 25. özv. Ador­jánná, FOGSORÁT soronkívii! megjavítom. Vajda L. fogtechnikus. Mártírok u. 7. em. NAGYOBB mennyiségű széket vásárolunk a Bizományi Áruházon keresztül, kuliúrhá unk részére. Az ajánlatokat kérjük Mély- Híré Vállalat. Komló 60. sz. telefon címre. HÁZTARTÁSI- és festékcikk szakmában jártas szakembereket felveszünk. Pécsi Kis­kereskedelmi Vállalat. Rákóczi út 50. tulatdonképpe,i nevelni, vezetni kellene a fiatalokat? Tólvolmaredásuk azt bizonyítja, hogy még vaitvak egyesek, akik elótt köz­ségünk sportélete teljesen közömbös. Mind­ezek ellenére a vezetőségválasztó gytüf» sikerrel zárult. A megjelentek bonekés a-* vették a régi vezetőség hibáit. Javaslataik­ból, hozzászóló ralikból egy akarat csendült ki, egészsóres, faelyes mederbe terelni a község sportját. A megválasztott áj vezetőség dr. Locz. Végh, Kovács és még más sporttársak ***** mélyében olyan ig zetóket kapott a sportkör, akiknek valóban r. ívügyük n sport. A sz“1'- kn'ék, a sportolók, és a fiatalok bizalma el' várja tőlük, hogy ,a jövőben ne forduljanak elő olyan esetek, mint am.ik a közelmúlt­ban gátolták a spornt fejlődéséi Pée«vára4o°* Bárdosj Gyula, Pecsvárad, SI I fit E K PENTEK, ELŐEMBER 10 ÜGYELETES GYÖ| ÍYSZERTARAK: 1. sz. gyógyszertár, , Széchenyi tér "■ Tel.: 17-85. 8. sz. gyógyszertár, Kos-1 suth Lajos u. 81. Tej.: 23-94. 12. f" sYógyszertár, Doktor Sándor utca 47. sz. Telefon: 13-5S\ — NÉVNAP* Judit. — IDŐJÁRÁS VeleNTÉS: — Várható időjárás pén'V'ken estig: Növekvő felhőzet, töl\b helyen kod. Főleg a Dunántúlon btavazás, havas eső, eső. Időnként éU’tnk déli, dél­nyugati szél. Az éjsz.T kai lehűlés mérséklődik. A nappali’ feimelege' dés a déli megyékben csökken» másutt 'alig változik. V,árható icí' alacsonyabb hőmérséklet ma éjjé1: keleten mínusz 1—mínusz! 4, máshol nulla—plusz három, legmagasabb nappali hőmérséklet pánt a ken plus* 3—plusz 6 fok között. A ftités alsP' jául szolgáló várható középül őmérséA- let nulla—plusz 3 fok köztit. — A Városi Begyűjtési Hivat»! felhívja a város lakosságánál: fígYe' mát, hogy december 10-től kezdve ® begyűjtéssel kapcsolatos ügyedet, va­lamint a sertésvágási enged él vek__kri adását az I. kerületben lakók H Fűt®1 Sándor u. 69. sz. alatt, a II. kerület­ben lakók a városi tanácsbá!”• emelet 104. sz. szobájában, a I)',L ^e- rületben lakók a Szigeti út 33V ^ alatt, a vasasi, málomi és mí»’?®TT aljai lakósok az ott lévő begyűjt®61 kirendeltségeken intézhetik el. — Halálozás: Rippergcj Jóísefné szombaton délelőtt fél 12 érakor lesz. KOMLÓ környéki útépítésből kikerült kék feldolgozását, Tíllanypászták kitusk ® ^ sát részes alapon adjuk ki. Jelentke®,'‘ * Árpádtetői Erdészetnél. Árpádtetőro, mint Zobák-pusztán. Mecsekkeleti Erdőgl* DTTNANTÜIJ NAPIX) a Magyar Dolgozók Pártja Barnnvnmegyei Bizottságának lapj* Szerkeszti a «zerkeAziőbizottság Felelős kiadó: GÁBR1 MIM ALT Szerkesztőség és kindéhivaralr Páca. József Attila n ti. Tel.: f5 32, Előfizetési díj: bari ff.— forint Baranyamegyei Szikra Nyomda Pécs. Mtinkáesv Mihélv ntca i0 «*• Telefon. 20-27 nyomdáért felel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom