Dunántúli Napló, 1954. december (11. évfolyam, 285-310. szám)

1954-12-11 / 294. szám

DITMÁNTTITI V/LÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A MAI SZAMBÁN: A szovjet kormány jegyzéke Franciaország, Anglia és Egyesült Államok kormányához (2. o.) — Megnyílt a Szakszervezeti Világszövetség főtanácsának 1. ülés­szaka (2. o.) — Népnevelőértekczletet tartottak Pécs- újhegyen (3. o.) — A harmadik zárszámadás (3. o.) — Tiszta, jótninöségű szenet! (3. o.) — Negyven filléres napszámtól a négyezer forintos keresetig (3. o.) — A pécsi pedagógiai iskola munkájáról (4. o.) M DP BA B A N YAM EGYE! B I ZOTT S A CA'NAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 294. SZÁM ARA 50 FILLER SZOMBAT. 1954 DECEMBER 11 Bányászaink új eredményei a több és tisztább szénért folyó versenyben A pécsi és a tatabányai szénbánya- I nye: szók versenyének pénteki eredmé-1 A tatabányai Szénbányászati Tröszt dolgozói ezen a napon is meg­előzték a pécsieket. Napi tervüket 104.2 százalékra teljesítették, míg a Pécsi Szénbányászati Tröszt 101.4 százalékot ért el. Havi tervüket * tatabányaiak 105.8, a pécsiek 101.3 százalékra teljesítették eddig. * A pécsi Szénbányászati Trösztnél értékelték a körletek és frontbrigá­dok közötti verseny november havi eredményét. A legjobb körlet Prégl János körlete volt (Széchenyi-akna). Havi tervét 120.4 százalékra teljesí­tette. Az eddigi 2.5 százalékos pala- tarlalmat 1.8 százalékra csökkentet­te. A 79.7 százalékos műszaki ellá­tottság mellett is 151 százalékos volt az egy főre eső teljesítményük. Prégl János körlete nagyszerű eredményé­vel elnverte a tröszt körletei között indított havi verseny vándorzászlaját A frontbrigádok közötti vándor- zászlót is Széchenyi-aknára vitték. Novemberben Eszter József frontbri­gádja lett a győztes. A csapat 123.6 százalékra teljesítette havi termelési tervét. A 2.4 százalékos palatartal­mat 1.27 százalékra csökkentették. A csapat minden tagja 100 százalék fö­lött teljesítette normáját. A fe telje­sítmény 93.8 százalékos műszaki el­látottság mellett 131.8 százalék. Emel lett az eddigi 30 százalékos hamu- tartalmat 28.8 százalékig csökkentet­ték. * Az elővájási csapatok közötti ver­senyben Stenczer János Petőfi- aknai csapata nyerte el a vándor- zászlót. Stenczer János elővájási csa­pata 164 százalékra teljesítette no­vember havi tervét. Komló—Pécsbányarendező—Sztálinváros állomás dolgozóinak versenye Közeledik az év vége, egyre fonto- *abbá válik terveink maradéktalan teljesítése. Nem akarjuk adóssággal kezdeni az új esztendőt. A három ál­lomás dolgozóinak november havi teljesítménye azt mutatja, hogy egy­re fokozódó lelkesedésükkel minden tényezőben sikerül elérni a 100 szá­zalékot év végéig. A három állomás versenyében továbbra is Pécsbánya­rendező tartja az első helyet. Pécsbánya Komló SatéMnvére*. % V. •/• Fajlagos kocsimozgalás 113 124 94 Tehervonatok terhelése 108 112 112 Menetrendszerű vonatindítás 109 99 94 Kocsi tartózkodás csökkentése 119 129 104 Kocsikihasználás 108 104 nem küldött jelentést Szállítási tonnaterv 106 91 99 A pécsbányaiak mögött szorosan fel Zárkóznak a komlói állomás dolgo- zói, de a sztálinvárosiak nem sokkal hiaradtak el a versenytársaktól. A Versenylendület további fokozásával biztosítjuk az éves terv maradékta­’an teljesítését, így adósságmentesen kezdhetünk a jövő évi terv megváló sításához. Görbe Zoltán komlói vasútállomás. Bolyon minden traktoros résztvesz saját gépe javításában A bólyi gépállomáson már most készítik elő a traktorokat a tavaszi Munkákra. Eddig Palotai Miklós, Scháb István és Jakab Kálmán erő­gépét hozták rendbe. Mivel még iónéhány hold szántani való akad a Gépállomás körzetében, ezért a kija­vított traktorokat ismét kivltték a vtezöre a munkák befejezéséig. Utá- Va mégegyszer alaposan rendbehoz- *ák. Az ezután generáljavításra ke­rülő traktorokat már csak tavasszal állítják munkába. Ezen a héten Lécz István U 3-as Gépét hozták rendbe. A műhelyajtó etött már újabb gép várja a maga *°rét. Benedek András Kisnyárádon befejezte a szántást, így a G 35-ös tr,iktorja az 1954-es esztendőben már Vem végez talajmunkákat. Kucsera ll>tván, a majsi határban fejezte be °2 őszi mélyszántást, ő is generálja­vításra hozza masináját. Egyszerre két gépet javítanak a bólyi gépállo- Vtás műhelyében — így osztották be a munkát és a brigádokat is. Hogyan is végzik a bólyiak a téli Gépjavítást? Ot brigád, amely 15 főből áll, két traktoron végzi el a javítási munká­dat. Minden gépnél dolgozik egy fVotorikus brigád, egy diferenciálmű, Valamint járószerkezetet javító bri- Bad.' Szakosított javítás folyik tehát bólyi gépállomáson. Két-két trak- ornái külön brigád végzi a hűtő ja­nisát. Ezenkívül Sziegli Péter mü- jelylakatos csapágyöntéssel, Budai ,,°s pedig villanyhegesztéssel fog- Klkozik. A két Mosnitzka testvér pe- 7*0 a finomabb esztergályosi munká- at végzi el. A leglényegesebb pedig *• hogy minden traktorista részt- e*2 saját erőgépének kijavításában. így aztán nem fordulhat elő, Hogy egyik traktort jobban, a másikat ke­vésbé jól javítják ki. Amilyen körül­tekintő a traktoros, olyanra javítják ki traktorját! \ Lányesek dolgozói a népfront-program megvalósításáért A nagyobbára két-három holdas kisparaszti gazdaságokból álló Lány­csókon a népfront-bizottság javas­latára a termelési bizottság állatte­nyésztési fejlesztési tervet készített. A gazdák, akik az igaerő hiányát a mezőgrjzdasági munkában maguk is érzik, szívesen vállalkoztak arra, hogy eddigi csekélyszámu állatába^ mányukat gyarapítsák. Mindeddig azonban az állattenyésztés fellendí­tésének komoly akadálya volt a le­gelő hiánya. Ami legelő akadt a község határában, az is többfelé, kisebb-nagyobb darabokban. A község tanácsa most a népfront­bizottságokban tömörült legkiválóbb gazdák, — mint ifjú Szűcs Imre hat­holdas dolgozó paraszt — kezdemé­nyezésére elhatározta: önkéntes föld csere útján összefüggő, nagyobb le­gelőterületet létesít. Azok a gazdák, akiknek földterülete a legelődarabok között fekszik, vállalkoztak arra, hogy ezeket másutt fekvő, hasonló minőségű földre kicserélik. A legelő kijelölése már meg is történt. Ezzel negyven holdnyi ösz- szefüggő legelőterület áll rendelke­zésre, amelynek talaját még ezév te­lén nagyrészt társadalmi munkával megművelik, Mein (nejük Nyugat-Mémetorszng^ líjrafelfegv vérzését! A minisztertanács «Kitárgyalta és elfogadla a «ujzkvii értekezzen résztvelt magyar kormánykiilütsíg jelentését A Magyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa december 10-1 ülésén He­gedűs András elvtárs. a miniszter- tanács első elnökhelyettese, a ma­gyar kormányküldöttség vezetője be­számolt a moszkvai értekezletről. A minisztertanács a beszámoló alapján megtárgyalta a moszkvai értekezlet eredményeit, a magyar kormánydele­gáció tevékenységét és határozatot hozott, amelynek értelmében teljes mértékben magáévá teszi a moszkvai értekezlet záróközleményéuek megál­lapításait. A minisztertanács üdvözli a mosz. kvai értekezlet nyilatkozatát és tel­jes mértékben egyetért azokkal a megállapításaival, amelyek hangsú­lyozzák, hogy az igazi európai biz­tonság csak abban az esetben való­sítható meg, ha egyes európai álla­mok zárt katonai tömbjei helyett létrejön az európai kollektív bizton­ság rendszere, amelyben — állami és társadalmi berendezésére való tekintet nélkül, — valamennyi euró­pai ország résztveiiet. A miniszter- tanács annak a szilárd meggyőződé­sének adott kifejezést, hogy ilyen kollektív biztonsága rendszer meg­teremtése nagymértékben megköny- nyítené a német kérdés békés ren­dezését is, megakadályozná Nyugat- Németország remilitarizálását és ked vező feltételeket teremtene az egy­séges, demokratikus, békeszerető Né. metország létrehozásához, ami a néniét nép és valamennyi európai néo elsőrendű érdeke. A minisztertanács megállapította, hogy a német kérdésnek ilyen szel­Békét, boldog életei akarunk gyermekeinknek! Mi, pécsi asszonyok is mélységes aggodalommal kísérjük figyelemmel a német rrűlótarizmus feltámasztásá­ra irámviüó terveket Számunkra ez nem egyszerűen külpolitikái ese­mény, amely fölött napirendre tér­hetnénk. A történelem arra tanított meg bennünket, hogy a német mili- tartamus feltámasztása nagy veszélyt jelent országunk számára. Édesanvák. akik a gyermekeknek eletet adunk, gondozzuk, neveljük őket. nagyon jól tudjuk: gyermeke­ink szebb és egyre boldogabb éle­téről van szó. Nem felejtettük el b két világháború borzalmait, halot- tainkat és kirabolt, rombadöntött ha­zánkat. az MNDSZ Városi Elnökség Tiltakozó röpgyűlésvk A HETVEHELYI SZTÁLIN TER­MELŐSZÖVETKEZET dolgozód cso­portosan hallgatták meg Hegedűs elwtárs rádióbeszédét. A beszéd el­hangzása után vitát rendeztek és a vita során tiltakozásukat fejezték ki a német miiültarizmus újjáélesztése ellen. Ezt a tiltakozást távirat for­májában az Országos Békotanács- nak is eljuttatták. A távirat szövege a következő: ,.Mi, a hetvehetyi Sztálin termelő­szövetkezet dolgozói a legmeszefcto- menően tiltakozunk a német máláta- rizmus feltámasztása edlen. Mi soha­sem feledjük az általuk kirobbantott háború borzalmait, a pusztulást és nyomort. Községünk szocialista köz­ség. Minden becsületes dolgozó pa­raszt a termelőszövetkezetbe tömö­rült. Virágzó, milliomos termelőszö. vetkezetünk van, amit állandóan to­vább fejlesztünk. Ml nem a tankok, repülőgépek százainak halál zenéjét, hanem a trak­torok zúgását akarjuk hallani. Ezért ''gyömbérként elítéljük azokat, akik a német hadsereg fed fegy vérzésén dolgoznak. Építeni, alkotni akarunk és nem engedjük, hogy a haladás és béke ellenségei eCpusztítsák orszá­gunkat,” lemben történő rendezése teljes mértékben megfelel a Magyar Nép- köztársaság érdekeinek is. A ma­gyar nép a német imperialisták ál­tal kirobbantott véres háborúban egy emberöltő alatt kétszer vesztet, te el a fiainak százezreit, nemzeti vagyonának, kulturális értékeinek jelentős részét és ezért kész minden erejével sikraszáilni a német mili- tarizmus újjáélesztésének megakadá­lyozásáért és a moszkvai értekezlet célkitűzéseinek megvalósításáért. A minisztertanács magáévá tette a moszkvai értekezletnek azt az el­határozását, hogy a résztvevő álla­mok — közöttük a Magyar Nép- köztársaság is. — a párizsi egyez­mények ratifikálása esetén együttes intézkedéseket — köztük katonai in­tézkedéseket — tesznek védelmi ké­pességük fokozása érdekében, hogy biztosítsák népeik békés alkotó munkáját, országuk biztonságát min­den agresszív szándékkal szemben. A minisztertanács a moszkvai ér­tekezlet nyilatkozatában ismételten lefektetett elv alapján, — amely hangsúlyozza, hogy az aláíró orszá­gok békében akarnak élni és baráti kapcsolatokat kívánnak kiépíteni és fenntartani minden országgal — to­vábbra is legfőbb feladatának tekinti hogy minden tőle telhetőt megtegyen a népek közötti béke. az országok közötti együttműködés megszilárdí­tása érdekébe«. A minisztertanács elismerését fe­lezte ki a magyar kormányküldött­ségnek és tevékenységét jóváhagyta. (MTI) Az imperialisták most újra fegy­vert r„kornak adni azotanak a ke­zébe, akik mindennek okozói voltak. Mi, ez ellen mélységes felihátooro- aással tiltakozunk. Ugyanakkor tel- ies erőnkkel! támogatjuk a moszkvai értekezlet deklarációját, mely eré­lyes figyelmeztetéssel fordult a világ közvéleményéhez az új re. feife« wer­tes ellen Mi. édesanyák békét, lobbiétet és biztonságot akarunk gyermekeink és családunk száméra. Ezért harcolunk a háború ellen. — Szári ái’uitk még jobban helyt e munkában a szigetvári gépállomás DOLGOZÓI 9-én. reggel tartották meg tiltakozó röpgyűlésüket a gép­állomás szerelőműhelyében. A dol­gozók mindannyian elítélték a nyu­gati imperialista körök háborús ké­szülődését és egyemberként kiáltot­ták: pusztuljanak a német fasizmus felélesztői. Az Országos Béketanácshoz küldött táviratukban többek között a követ­kezőket írták: „Nem engedjük nö­vekvő jólétünket, békénket feldúlni. Ml békét akarunk. Mi traktorosok a béke tankjait, a G. 35-ösöket és kombájnokat akarjuk vezetni, mely­nek nyomán az élet, a bőség, a jó­lét fakad. Valamennyien őrtállunk a béke frontján. Gépeinket határ­időre, jó minőségben javítjuk ki és a tavaszi vetési, növényápolási mun­kánkat úgy végezzük el, hogy terme­lőszövetkezeteink, egyénileg dolgozó parasztjaink terméshozamai növeked jenek. Erről a röpgyűlésről küldjük fi­gyelmeztető hangunkat a háború elő­készítőinek, hogy minden körülmé­nyek között helytállunk a béke, a szabadság elért vívmányainak meg­védéséért folytatott harcban,“ Felháborodva tiltakozuuk Dolgozók levelei, táviratai Tiltakozunk, mert tudjuk, mdt je­lent Nyugat-Németország új «fel­fegyverzése. Azt a német hadsereget akarják a londoni és párizsi szerző­dések ratifikálása útján újjáélesz­teni, amely egyszer már lángbaborí- totta a világot, s amelynek borzal­mairól egész életünkben tanúskod­nék a háború rokkanttal. Nekünk, anyagtelep dolgozóinak az a feladatunk, hogy az énülő új há­zakhoz a faanyagot osztályozzuk és szállítsuk, mert munkánk szervesen összefügg az építkezéssel, éolteni azonban csak békében lehet. Éppen ezért ellene vagyunk a háborúnak és minden olyan fondorlatosságnak, amely azt hozná magával. Ha minden békeszerető ember ösz- szefog, az imperialisták most is ve­reséget szenvednek. A 73/6 Anvagellátó Vállalat anyagtelepének dolgozói * Felháborodva tiltakozunk a német mili tar izmus újjáélesztése és felfegy­verzése ellen, örömmel üdvözöljük a nyolc európai állam által kibocsátott közös deklarációt, ami a világbéke ügyét kívánja szolgálni. SZIGETVÁRI SÜTŐIPARI VÁLLALAT DOLGOZÓI * Mi. az Erreth Lajos utca 17. számú ház lakói lelkesen csatlakozunk ah- hoz a mozgalomhoz, amely Nyugat- Németország felfegyverzése ellen bar col. Mi is hangos szóval tiltakozunk az ellen, hogy Európában egy újabb háborús tűzfészket létesítsenek. Nyugat-Németország felfegyverzése veszélyt jelent a békét akaró orszá­gokra, Magyarországra, sőt az egész világra. Nem engedjük, hogy újra lángbaboruljon a világ, országok, vá­rosok, gyárak, békés munkánk ered­ményei romhalmazzá váljanak. Megegyezéssel a világ összes né­véi békében élhetnek egymás, mel­lett. Békét követelünk az egész vi­lágnak! T.ACZKÓ SÁNDOR és még 25 aláírás * Mi. Szigetvár vasútállomás dolgo­zói tiltakozunk Nyugat-Németország felfegyverzése ellen. Mi békében akarjuk építeni a szocializmust. Igér- iük, hogy mindent megteszünk mun­katerületünkön is azért, hogy meg- akadálvozh ássuk Nyu gat-Néruetor­szág újra felfegyverzését. A szigetvári vasútállomás dolgozói Mi újság Mohácson ? — HÉTFŐN TARTOTTA alakuló gyűlését a városi tanács. Zubán Pé­ter sokáé tanácstag azt javasolta: az elhanyagolt nyárádi és jegenyei uta­kat társadalmi munkával javítsák meg. Miután a jav-riatot elfogadták, Zubán Péter váll- tu a társadalmi munka megszervezését. — 36 KILOMETER hosszú útsza­kaszon. akác és nyárfával fásították be a i'áros veremét és a dülőutakat. A további 30 kilométert, kitevő fa­csemeték ültetését is megkezdték. — A NÉPFRONT BIZOTTSÁG 10 taaból álló bizottságot hozott létre, melynek feladata, hogv a nénfront b’zottság akcióprogramját felülvizs­gál ín és kidolgozza a város politikai tervét. — 400.000 FORINTOS beruházás­sal cukorlcakészitö üzemet létesíte­nek Mohácson. Az üzem. amely ta­vasszal kezdi meg működését, előre­láthatólag 60 dolgozót foglalkoztat. — GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉG- FELDOLGOZÓ üzemet létesítenek a Duna partján. Az üfcetm nyáron kezdi meg majd működését. — KÉT MŰSZAKBAN dolgozó veaves árudát nvitanak meg decem­ber 15-én a Szabadság úton. — NÉPRAJZI ÉS VAROSTÖRTÉ­NETI osztállyal bővült a mohácsi múzeum. A rendbehozett múzeumot december 12-én, vasárnap nyitják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom