Dunántúli Napló, 1954. december (11. évfolyam, 285-310. szám)

1954-12-01 / 285. szám

DUNÁNTÚLI VílÁC PROLCTÁBJAi ECYtfÜlJETEKl NAPLÓ A MAI SZAMBÁN: Molotov elvtárs az atomkérdésről szovjet emlékiratot nyújtott át a moszkvai amerikai ügyvivőnek (2. o.) — Ho Si-Mink elnök találkozója a bonnal miniszterelnök­kel (2. o.) — Német sajtóhangok Adenauer választási vereségéről (2. o.) — Újabb könnyítés a beadási hátra­lékok rendezésére (2. o.) — A babarci állami gazdaság téli gép javítási versenyre hívja a megye valamennyi állami gazdaságát (3. o.) — Mit vásárolhatunk kará­csonyra? (3. o.) — Garabonciás diák (4. o.) DP B ARA N VA MEGYEI B I Z O TT S A'CA'N A K LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 285. SZÁM ARA 50 FILLER SZERDA. 1951 DECEMBER 1 Részleteiben is teljesítsük u tervet! Még egy hónap és vége az évnek. Végetér az ötéves Terv ötödik éve. Ideje körülnézni, hogyan állunk a •tervek teljesítésével. Túlzott opti­mizmusnak nincs helye, üzemeink többsége nem maradt el tervétől, munkásaink igyekszenek eleget ten­ni kötelességeiknek — de még az utolsó hónapra is marad pótolnivaló mindenütt. A tervteljesítés egyébként sem olyan egysíkú dolog, mint ahogyan azt sokan képzelik. Az úgynevezett „globális’“ tervteljesítés, a tervek „általában és egészében“ való telje­sítése nem elég. „Igaz, hogy ezzel a gyártmánnyal lemaradtunk — vi­szont ebből, meg ebből túlteljesítet­tük a tervet“’ — szokták mondani, egyesek, s bizonygatják, hogy a túl­teljesítés „kiegyenlíti“ a lemaradást. S ezenkívül nemcsak termelési terv van, hanem bevételi-, beruházás -, szociális- és egyéb terv is és ezeK- ben a tervekben is előfordulnak túl­teljesítések, lemaradások, amelyek azonban „kiegyenlítődnek“, ha csak globálisan nézzük a tervteljesítést. Ebből következik, hogy a tervtelje- sítés kérdését — ha nem akarjuk ön­magunkat becsapni — nem globáli­san, hanem részletenként, alaposan és lelkiismeretesen kell megvizsgál­nunk. Ugyanígy az egy vállalathoz tartozó üzemek és üzemrészek terv­teljesítését is külön-küjön kell meg­vizsgálnunk, hogy még idejében ki­küszöbölhessük az aránytalanságo­kat. Megyénk üzemei közül legfontoeab bak a szénbányák. A Pécsi Szénbá­nyászati Tröszt a napokban befejez­te évi és ötéves tervét. De ha meg­nézzük, mi van a „globális“ szám­adat mögött, kiderül, hogy több mint 8000 tonna szenet István-akna dol­gozói helyett András- és Széchenyi- ckna bányászai szállítottak. Komló még mindig 40 ezer tonná­nál több szénnel adósa az országnak. De ennek az adósságnak is nagyré­sze az /., a fi. üzemet és Anna aknát terheli, míg Béta-akna és a 111. üzem rendszeresen teljesíti és túltel­jesíti tervét. Régi, de rossz módszer „azt a lo­vat ütni. amelyik a legjobban núz." A Komlói Szénbányászati Tröszt 'Sem várhatja, hogy majd legjobb üzemei pótolják a rosszabbak lema­radását és törlesztik a tröszt adós­ságát. Az is helytelen lenne, ha az István-aknaiak most a többi akna dolgozójával együtt ünnepelnék a tröszt nagyszerű munkáját, az idő­előtti tervteljesítést, és nem harcol­nának saját lemaradásuk gyors fel­számolásáért. Számos más üzemünknek van azon ban még pótolnivalója. A Pécsi Por­celángyár például még mindig nem oldotta meg teljes sikerrel az o'csó és jóminőségű porcelán használati tárgyak gyártására való átállást. Pe­dig a Porcelángyár ilyen készítmé­nyei, művészi kivitelű gyártmányai régebben világhírűek voltak és ma is igen nagy keresletnek örvendenek nemcsak az országban, hanem kül­földön is. A Mohácsi Selyemgyár becsületesen teljesíti tervét, de sok baj van a gyártmányok minőségével. A Pécsi Kesztyűgyár igen nagy gon­dot fordít exporttervének teljesítésé­re, de közben gyakran megfeledke­zik önköltségcsökkentési tervének teljesítéséről. így sorolhatnánk még a példákat, amelyek mind azt bizo­nyítják, hogy terveink teljesítése még sok körültekintést, sok, alapo­san meggondolt intézkedést, kemény munkát követel. A tervek teljesítése természetesen egész évben feladatunk. Most, az év­vége felé közeledve azonban meg­növekszik ennek a feladatnak a sú­lya és jelentősége. Nem mindegy, hogy milyen eredményekkel fejez­zük be az évet és hogyan lépünk át az új esztendőbe. Az évi és ötéves tervek teljesítésétől függ, hogy a jövő évben milyen lendülettel fej­leszthetjük tovább a lakosság szük­ségleteinek kielégítését szolgáló ipar­ágak termelését, hogy további célki fűzéseink megvalósítása során mi­lyen eredményekre támaszkodha­tunk. Minden munkásnak saját ér­deke is, hogy üzeme minden adósság nélkül lépje át az újév küszöbét, nemcsak azért, hogy nyugodt lelki- ismerettel mondhassa társai nevében is: „Megtettük a magunkét*“, hanem elsősorban azért, mert nem fogyaszt­hatunk többet, mint amennyit ter­melünk, magunk teremtjük meg ma­gunknak a szebb, a jobb életet. Nem csak a Sörgyárban igaz ez, amely 40 ezer literrel teljesíti túl idei tervét, hanem például a Harsényi Kőbányában is, amely 30—40 száza­lékkal kevesebb kohókövet termel, mint amennyit terve előír. A kohókő hiánya az acéltermelést gátolja, ha kevés az acél, nem tudjuk ellátni a mezőgazdaságot a tervezett mennyi­ségű géppel, annak hiánya pedig gá­tolja a mezőgazdaság gyorsütemü fejlesztését. Egész népgazdaságunk hatalmas láncolat, összefüggő egész, amelyben nagy zavarokat okozhat bármely láncszem kiesése is. Ezért kell most, még idejében megnéz­nünk: mit tudunk még tenni évi tervünk teljesítéséért, ötéves ter­vünk befejezéséért. A tanácsválasz­tások tiszteletére, felszabadulásunk tízéves évfordulójára kezdeménye­zett termelési versenyekben mun­kásaink nagy eredményeket értek el és ezzel bebizonyították, mire képe­sek. Most arra fordítsuk energián­kat, hogy az év végén ne maradjon befejezetlen terve, ne maradjon adóssága a néppel szemben egyetlen üzemnek se. Megnyílt Moszkvában az európai béke és biztonság kérdésével foglalkozó értekezlet Molotov elvtárs nyilatkozata a moszkvai értekezlet első ülésén 99 December 10-re elérjük az aknát(( Mint ahogy legtöbben, akiket az országos hír szárnyára vett, Mol­nár István csapatveze. W vájár is szerényen készéi csapatának nagy tetteiről. A közelmúlt küzdelmeiről a víz és a fúró alatt szikrázó sziklák ellen, a neves ézer méterről már nem szívesen emlékezik, tn_ kább a jövő érdekli — a csapat további mon­Óvatosan kell most Mőrehaladniok, nehogy tterepesszék a szállító- aknát, amelytől kb 32 toéterre vannak. De­cember 10-re lyukasz­tanak. Kedden a délelőttös harmadban négyen dolgoztak: két vájár- Mrsával és egy csillés, ácsoltak, 25 csillét töl­töttek és berepesz tet­tek az „ort“-ot. 100 centimétert — az elő- tefayaat kétszerese —* •’•toSdtak előre, De a csapat nem­csak magával törődik. Tettek és most is so­kat tesznek azért, hogy „Nevelj új bányászt “- mozgalom necsa;< sza­vakban éljen. Nem ön­ző a vezető, a csapat sem az. Kalányoö Fe­renc, akit Molnárok neveltek vájárrá, éj, akit azután a szorga­lom sztahánovisia vá­járrá is tett, a napok­ban megy át a nafos csapathoz harmadveze. tőnek. Arról is beszélt Mol­nár elvtárs, hogy nem érhették volna el eze­ket az eredményeket, ha nem kaptak volna meg minden támoga­tást a felügyelettol, — Tapasztó Ferenc tech­nikus, Kovács József és Regős György lő- mes terek mindig ott voltak, ahol az 6 ere­jük nem bizonyult ele­gendőnek. örültek a csapat sikerednek, se­gítettek léptem-nyo- mon. Szirtzl Ignác üzemvezető helyettes naponta ellenőrzi a munkájukat, de ez so hasem marad pusztán ellenőrzés, mindig kéz zelfogható segítséggé párosul. Dr. Huszár György üzemvezető Iá. toga fásai ugyancsak ilyen természetűek. — Nem igaz, —mond ja Molnár István, • — hogy a műszakiadról csak akkor beszélnek, ha nincsenek meg a munkafeltételek. Ak kor leginkább — de én csak a dicséret hang­ján említhetem őket. Nélkülük bizony nem sakra mennénk. A csapatvezető azon­ban nemcsak a mun­káról tervez... Ma­gántérré! is varinak: januárra autót vesz. Fél évi kereselébő. futja,,* V. M. Molotor elvtárs nyilatkoza­tában rámutatott, hogy azt a javas­latot, amelyet a szovjet kormány a Lengyel Népköztársaság és a Cseh­szlovák Köztársaság kormányának egyetértésével intézett az európai államokhoz, valamint az Egyesült Államok kormányához, hogy vegye­nek részt egy általános európai ér­tekezleten az európai kollektív biz­tonsági rendszer megteremtésével kapcsolatban, az Európában most ki­alakult helyzet diktálta. Ez a helyzet jogos aggodalmakat kelt az európai népekben. Az európai események fejlődése — mondotta V. M. Molotov, — a békét veszélyeztető úton halad, mert egyes nyugati államok, első­sorban az Amerikai Egyesült Ál­lamok, de Anglia és Franciaor­szág Ls. határozottan irányt vett Nyugat-Németország felfegyver­zésére és saját katonai csoportjá­ba való bevonására, amely szem­ben áll a többi európai állammal. Ez a Londonban és Párizsban ki­dolgozott egyezmények alapgondo- 'ata. Most ezeket az egyezményeket ratifikálás alá bocsátják, hogy az­után rátérjenek az egyezmények vég­rehajtására. Molotov megállapította, hogy tel­jesen világos az a veszély, amellyel e tervek az európai béke ügyét fe­nyegetik- Molotov kijelentette, hogy e veszély kiküszöbölése, a német kér­dés megoldásának hathatós előse­gítése az európai béke és biztonság biztosítása céljából a Szovjetunió ja­vasolja, mondjanak le ezekről a ter­vekről és jussanak megegyezésre a következő alapfettételek alapján: 1. Semmilyen körülmények között ne engedjék meg. hogy feltámasszák a német militarizmust, amely fel­idézte az első és második világ­háborút és fogjanak végre hozzá a német kérdés állhatatos és tü­relmes megoldásához a megegye­zésre való törekvés szellemében, elsősorban annak a négy hata­lomnak megegyezése alapján, amely különleges felelőssége* vi­sel ezért és egyúttal az európai béke és biztonság biztosításáért. 2. Teremtsék meg az enrópai kollektív biztonsági rendszert a béke megőrzésében és megszi­lárdításában érdekelt valamennyi európai állam részvételével, füg­getlenül állami és társadalmi berendezésüktől, ehhez a legtel­jesebb figyelemmel tanulmányoz­zák mind az „összeurópai kollek­tív-biztonsági szerződés“’ szovjet tervezetét, mind más országok olyan javaslatait, amelyek e kér­désre vonatkoznak. Amint V. M. Molotov a továbbiak­ban megjegyezte, a Szovjetunió ja­vaslatainak egy közös céljuk van: biztosítani az európai béke fenntar­tását és megszilárdítását. A párizsi egyezmények alapját viszont más­fajta célkitűzések képezik. A párizsi egyezmények abból indulnak ki, hogy egyes európai államokat szem­beállítsanak más európai államok­kal, kiélezzék a közöttük fennálló ellentéteket és folytassák a fegyver­kezési versenyt, amit csak egy újabb agresszió és egy újabb háború elő­készítésére irányuló tervek diktál­hatnak. V. M. Molotov rámutatott, hogy a Szovjetunió megegyezésre tö­rekszik Franciaországgal, Angliá­val és az Egyesült Államokkal a német kérdésben, elsősorban a német állam egysége helyreállí­tásának kérdésében. Ilyen megegyezés elérhető, ha mind a négy hatalom Kelet- és Nyugat- Németország egymáshoz való köze- lebfohozása irányában fog cselekedni és arra törekszik, hogy az egyesült Németország valóban békeszerető, demokratikus állam legyein. Molotov utalt arra, hogy jelenleg erőltetett ütemű előkészületek foly­nak a párizsi egyezmények ratifi­kálására, majd kijelentette, hogy a párizsi egyezmények ratifiká­lása és végrehajtása komoly bonyodalmakat okoz az egész nemzetközi helyzetben. A szovjet kormány ebben az év­ben háromízben javasolta az Egye­sült Államok, Anglia és Franciaor­szág kormányainak, hogy együtt tár­gyalják meg az európai kollektív biztonság égető és igen megérlelődött kérdéseit, de ezek a javaslatok egyet len alkalommal sem találtak támo­gatásra az említett kormányok ré­széről. E kormányok nemcsak, hogy nem hajlandók megvizsgálni az össz­európai kollektív biztonsági szerző­désnek a Szovjetunió által előter­jesztett tervezetét, hanem semmiféle saját javaslatot sem terjesztenek elő ebben a kérdésben. V. M. Molotov megjegyezte, hogy ez nem véletlen. Ismeretes, az Egye­sült Államok, Anglia és Franciaor­szág kormányainak jelenlegi tervei a párizsi egyezményekben öltenek testet, amelyek célja nem az európai kollektív biztonság és béke biztosí­tása, hanem olyan katonai csopor­tosulások létrehozása az újrafelíegy- verzett Nyugat-Németország bevoná­sával, amelyek Európában a háborús veszély fokozódásához és a nemzet­közi feszültség újabb kiéleződéséhez vezetnek. A békeszerető európai államok erőinek tömörítéséről A párizsi egyezmények — hang­súlyozta V. M. Molotov — további, különösen veszélyes szakaszt jelen­tenek egy újabb európai háború elő­készítésében. Kijelentette, hogy a békeszerető enrópai államok­nak saját biztonságuk szilárd biztosítása érdekében tömöríteni és jelentősen fokozni kell erőiket a párizsi egyezmények ratifiká­lása és végrehajtása esetére. E célból védelmi képességük növe­lésére irányuló olyan intézkedéseket kell kellő módon előkészíteniük, amelyek megfelelnek a jelenlegi hely zetnek. Ez együttes intézkedéseket köve­tel a jelen értekezleten résztvevő államoktól fegyveres erőik és azok parancsnokságának megszer­vezése terén, de megkövetel más intézkedéseket is, hogy megbíz­hatóan védelmezzék népeink bé­kés munkáját, szavatolják hatá­raink sérthetetlenségét és bizto­sítsák a védelmet egy esetleges agresszióval szemben. V. M. Molotov kifejezte azt a meg­győződését is, hogy az európai or­szágoknak ez a jelenlegi értekezlete kétségtelenül fontos szakasz lesz az európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésének útján, annak a rendszernek, amelyet Európa és az egész világ népei támogatnak és így elsőrendű jelentőséggel bír egy új világháború megakadályozása szem­pontjából. V. M. Molotov befejezésül kifejez­te azt a meggyőződését, hogy az európai országoknak az európai béke és biztonság biztosítása ügyében meg tartott moszkvai értekezlete becsü­lettel megbirkózik majd a reáváró feladatokkal. * Ezután J. Cyrankiewicz. a Lengyel Népköztársaság küldöttségének veze­tője tett nyilatkozatot. Az értekezlet következő ülése no­vember 30-án délután 3 órakor lesz. Ab Elnöki Tanács határozatai a tanácsok üléseinek előkészítéséről, összehívásáról és tanácskozásának rendjéről A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1954 évi 16. és 17. számú határozatá­ban szabályozza a fővárosi, megyei, megyei jogú városi, járási, járási jogú városi és a fővárosi (városi) ke rilleti tanács, illetve a községi ta­nács üléseinek előkészítését, össze­hívását és tanácskozásának rendjét A határozatok megállapítják, hogy a tanácsok tevékenysége a dolgoto tömegeket képviselő tanácstagok összességének együttes munkáján alapul. A tanács tevékenységének alapvető szervezeti formája a tanács­ülés, amely határoz a társadalmi gazdasági és kulturális élet >rányítá- sával járó legfőbb feladatok meg­oldásáról és ellenőrzi a végrehajtás módját és eredményét. A határozatok értelmében a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi tanács szükség sze­rint, de legalább háromhavon- ként, a járási, a járási jogú vá­rosi. valamint a fővárosi (városi) kerületi tanács legalább kétha- vonként, a községi tanács leg­alább havonként tart ülést. Az Ülések általában nyilvánosak. A végrehajtóbizottság szakigazgatási szerveinek vezetői — községekben a hivatali szervezet ügyintéző do.gozói — kötelesek az ülésen résztvenni és az ügykörüket érintő kérdésekre fel­világosítást adni. Meg kell hívni az ülésre a tanács alá nem rendelt szer­vek vezetőit is, ha az ilyen szerv beszámolóját vagy javaslatát tárgyal ák. Tanácskozási joggal résztvehet- nek a tanácsülésen a felsőbb állam­hatalmi szervek tagjai és kiküldöttei, a minisztertanács tagjai és kiküldöt­tei. a felettes végrehajtóbizottságok tagjai és kiküldöttei, a területileg illetékes ügyész és felettesei, vala­mint azok, akiket a tanács vagy a végrehaltóbizottság tanácskozási jog­gal meghív. Az ügykörüket érintő napirendi pont tárgyalásán a felsőm1 takon felül tanácskozási joggal részt- vehetnek a minisztériumok és az egyéb országos hatáskörű szervek ki­küldöttei, valamint a felettes szak- 'gazgalási szervek kiküldöttei. A ta­nácsok összehívásáról a végrehajtó­bizottság gondoskodik. Első esetben a megválasztást követő tizenöt na­pon belül köteles összehívni a taná­csot. Az ülésen szavazati joguk csak a tanácstagoknak van. A határozato­kat szótöbbséggel hozzák. A tanács­ülés elnöke mindig részívesz a sza­vazásban.. Szavazategyenlőség ese­tén azt a javaslatot keil elfogadni, amelyre a tanácsülés elnöke szava­zott. A tanács nyílt szavazással, kez- felemeléssel határoz. A szavazato­kat és ellenszavazatokat össze kell számolni. A tanács ülésének napirendi ter­vezetét a végrehajtóbizottság állítja össze. Figyelembe kell vennie az összeállí­tásnál az előző ülés határozatait, a felsőbb államhatalmi és államigaz­gatási szervek rendelkezéseit, a bi­zottságok és a tanácstagok indítvá­nyait, a Hazafias Népfront helyi bi­zottságának, a tömegszervezeteknek* a községekben a termelőszövetkeze­teknek, valamint a termelési bizott­ságoknak, végül a tanács alá rendelt és a tanács alá nem rendelt szervek­nek javaslatait. Az előző ülésen meghatározott napirendi pontokat, valamint mindazt, aminek felvételét a felsőbb államhatalmi szervek, a minisztertanács és a felettes végre­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom