Dunántúli Napló, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-01 / 154. szám

1954 JÜLIUS 1 NAP E ö PÁR7 ÉS PÁRTÉPITÉ S * Megválóiul a pár(¥exe(oség; határozata Másfél héttel ezelőtt jártunk Bolyban, a Kossuth termelőszövet­kezetben. Akkor is esett az eső, egy kapavágást sem lehetett tenni a ku­koricában. répában, gyapotban, min­denki szidta az időjárást. Akkor is R kovácsműhelyben dolgozott Marsi János, az elnök, meg az agronómus összedugták fejüket s a következő munkákról beszélgettek, a pártszer­vezet vezetősége pedig az aratás- cséplés tervén dolgozott. Nem történt azóta semmi válto­zás a termelőszövetkezetben? A ha­talmas, akkor még haragoszöld bú­zatáblák egyre szőkébbek, s amint Szabó Mátyás agronómus szavából kiderül, hamarosan kasza alá kerül az árpa. A kukorica hatalmasat nőtt s megtisztult a gyomtól. A tsz párt- szervezete pedig egy lépéssel előbb­re jutott: a kommunisták hozzálát­tak a pártvezetőség határozatának megvalósításához ... Egy határozat sokféle úton-mó- don eljuthat azokhoz, akiknek szól. Csak egy a fontos: minden kommunista és tsz-tag megis­merje, magáénak érezze, akkor a munkában nem lesz hiba. A Kossuthban a pártvezetőségi ülés harmadnapján egybegyült a szövetkezet vezetősége. Szabó Ist­ván elvtárs, a pártvezetőség terve alapján határozta meg a szövetke­zet tennivalóit. Ebből a vezetőség minden tagja megismerte a párt- szervezet útmutatásait és a maga munkaterületén megtehette a szük­séges intézkedéseket. Nézzünk csak néhányat közülük. „Gépesítés. A kombájn a ÍOO hol­das sarkot aratja, kb 10 nap alatt elvégzi. A kötözőgép naponta húsz holdat vág le. A négy marokrakó ugyancsak 20 holdat. A kombájn­hoz és a többi gépekhez 27 férfi és 51 női munkaerőt teszünk. A gabona tisztításához 10 embert. Az aratást tíz nap alatt elvégezzük. Behordás, cséplés. Tizennégy fo­gat hordja a gabonát és egy vontató két pótkocsival. Huszonkét ember segít nekik. Egy cséplőgép dolgozik, huszonhatan kerülnek melléje.“ A tsz vezetőségének minden tagja ismeri a határozatot és mindegyiknek megvan a maga tennivalója. Tóth Lajos elvtárs, a traktoros bri­gádvezető a minap megérdeklődte Szabó Mátyás agronómustól, hogy névszertnt kiket osztottak be a kom­bájn mellé. Az agronómus készség­gel sorolta s Tóth elvtárs azzal búcsúzott: „Majd beszélgetünk ve­lük.1' ö már kovácsolja a kollektí­vát. A pártszervezet is. A múlt hét közepén taggyűlést tartottak. Egyet­len napirendi pont szerepelt azon: a .pártvezetőség határozatának ismer­tetése, megvitatása. Rég volt ilyen taggyűlés! Nyolckor kezdték és éj­fél után egy órakor alig akarták ab­bahagyni. A határozat értelmében pártmegbizatást kaptak a kommu­nisták. A két növénytermelési bri­gádba három-három párttagot kül­denek, akik elősegítik a határozat végrehajtását és ellenőrzik azt. A Béke-brigádban Hajdú Dezső, Szi­geti Sándor és Győrfi Magda, míg az Uj Élet-brigádban Hamvas Já­nos, Schwartz János és Zsuró Anna elvtársakra hárul ez a munka. Milyen véleménnyel volt a tag­gyűlés a pártvezetőség határozatá­ról? „Én úgy látom ,— mondta Ko­vács Lajos, — hogy a Kész-brigád már a határozat szellemében dolgo­zik. A brigádvezető intézkedett hogy a gyomos kukoricából, gyapotból minden tag megkapja a maga ré • szét. Gyorsabban halad ez a mun­ka, idejében készen lesznek.“ Zsuró Anna: „Mindinkább kibontakozik .n verseny, már sokan kihívták egy­mást.“ Mások arról számoltak h- hogy kevesebb a munkából elma­radók száma, ma már inkább a kö­zösben dolgoznak. örvendetes jelenség ez: alig párnapos határozat s máris egy sor eredményt hozott Tehát dol­goznak a szövetkezet vezetői... A taggyűlés másnapján mintegy’ tizenhárom kommunista harcba in­dult, hogy megmagyarázzák a pár- tonkívülieknek is a pártszervezet határozatát, tervét. A brigádokban kisgyűléseket szerveztek, beszélget­tek, vitatkoztak a dolgozók. Akármit is és akárhol is dolgoztak, mindig csak erre terelődött a szó. Édel- mann Mária „kereken“ kijelentette: A Béke-brigád akkor is győz a versenyben, ha éjjel is kint kell len­nünk. Ezt értse meg mindenki!“ A pártvezetőség csak az ilyen példáik hallatán tudja érzékelni, hogy mit jelent a kommunisták aktív mun­kája, milyen nagyfokú lelkesedést tudnak kialakítani. Ezzel kapcsolatban Rudolf Mária — pártonkívüli — esete külön feje­zetbe kívánkozik. Becsületes, szor­galmas, tsz-tag — erről az oldaláról már jól ismerik. De a másikról? . .. Hétfőn délután szénát gyűjtöttek. Estefelé már mindenki mondogatta, hogy holnap Péter-Pál. tehát mun­kaszünet. Rudolf Mária felcsattant.: „És a széna? Ha jön egy eső, itt rohad az egész. Dolgozzunk holnap is." Meglepődve néztek rá a többiek. De az csak folytatta a „veszeke­dést”, beszélt az aratásról, a közös vagyonról, — az ő érdekükről. Maga sem vette észre s népnevelő lett. Az ám, de még milyen! Egy órán át tartó harc után beadták a dereku­kat: „Ha Mária dolgozik, akkor rm is." Csak a keddi eső keresztezte ter­vüket ... Az üllők, kalapácsok, hegesztők birodalmában dolgozik Kiss Károly és Marsi János. Az udvaron négy’ marokrakó gép — hárommal akár arathatnak is. Pleskonics elvtárs be­szélt velük a taggyűlés határozatá­ról, elmondta nekik, hogy számíta­nak rájuk. Kiss elvtárs mosolyog. „Mi már tudunk mindent. Péntekre minden gép működik. Tartalék al­katrészeket is készítettünk. Csak a hegesztővel lesz baj Ugyanis a járási tanács nem ad egy deka kar- bidot sem. — Festék is kellene — szól közbe Marsi elvtárs. Pleskonics elvtárs megígéri hogy küldet egy kilót, s a járásnál utá, nanéznek a karóidnak is. Megálla­podnak még egy nagyon fontos do­logban: az aratás idején állandóan ellenőrizni kell majd a gépek kar­bantartását. tehát nekik állandóan, jármok kell a határban. így tettek az elmúlt esztendőben is, s a gépek körül nem történt semmi’ hiba. Az idén az emberekkel sem lesz baj. Az elmúlt esztendőben hosz- szú vita árán sikerült minden embert az aratásba állítani. A pártszervezet okult ebből s már jó előre beszélgetnek a tagok­kal. A belső kertészet dolgozóit nem­rég megbírálták. S dicséretükre le­gyen mondva, a brigádvezető min­den más munkát félretéve gazolni küldte az asszonyokat, hogy mire megkezdődik az aratás, ők is szed­hessék a markot. A növényápolás is jól halad, — bár az eső igen hát­ráltatja — e héten mégis befejezik a negyedszeri kapálást. Hamvas János elvtársról rossz hí­rek keringtek az elmúlt hetekben. Nem példamutató, nem jár dolgoz­ni a közösbe. A legutóbbi taggyűlé­sen a szemébe is megmondták, hogy rgy kommunista így nem Viselked­het, különösen ilyen nagy munka küszöbén. Hamvas elvtárs nem tett ígéretet, csak azt mondta: „Igaza­tok van.“ S ami ezután következett, annak magam is szem- és fültanuja voltam. Kész elvtárs, az Uj Élet brigád­vezetője a tsz székházéban járva, henézett Pleskonics elvtárshoz, a párttitkárhoz. — Te, Toncsi. Ez a Hamvas meny­nyit változott a taggyűlés óta!? A kapálásnál már ö serkentette a töb­bieket. Egyik reggel meg három fogatra volt szükségem. Oda megyek a kocsisokhoz és mondom nekik, hogy melyikük vállalkozna. Persze akadt több is a kelleténél, de en­gem az lepett meg, hogy Hamvas elsőnek jelentkezett. Ilyen nem mos­anában történt. Én azt mondom, jót tett neki a bírálat, ez a mun­káján látszik. * Az aratás első napjaiban újból meglátogatjuk a termelőszövetkeze­tet. Ekkor azt nézzük meg: a párt- szervezet útmutatása alapján hogyan dolgoznak és a pártvezetőség hogyan ellenőrzi a határozatok végrehajtá­sát. Bocz József „Ányagfakarékosság" a önyösí építkezésen Rékkenő hőségben kaptatunk fel a kö- könyösi dombon. Előttünk vígan kelepeinek, s rohan­nak a szénosztályozó felé a Béta-aknai kötélpálya csilléi. S míg izzadt hom­lokunkat törülgetjük, az önköltségcsökkentés jár az eszünkben. Hogy miről jutott éppen most az eszünkbe? Hát a kökö- nyösi járdáról. Arról, ame lyik az Uj-fürdő mellett indul el a dombra a leg­újabb üzletház felé. Már éppen hálálkodva kez­dünk gondolni a járda építőire, hogy sima jár­dával, s szép kőlépcsők­kel így megkönnyítették a kökönyösiek feljutását a meredek domboldalra, — amikor egyszercsak el­fogy a járda a lábunk alól, majd később újra foil tatódik. Hát nem ez a legegyszerűbb önkölt­ségcsökkentés? Egy kis járda, egy kis szünet, az­után megint egy kis járda megint egy kis szünet. Mindenki előtt világos, hogy sokkal kevesebbe kerül, mintha végig lebe­tonozták volna, az esős Időkben oly marasztaló szívélyességü kökönyösi agyagot. De bezzeg elmegy a tré­fálkozó kedvünk, mire fel érünk a 114-es épülethez. A nap mintha pótolni akarná a sok bumlit, amit a tavasz folyamán elkö­vetett, a legvadabb igye­kezettel sugározza a me­leget, s mintha egyenesen bennünket célozna. Für- dürik a verejtékünkben. De nemcsak mi, hanem a 114-es építkezés dolgozói is. Ott áll előttünk a ha­talmas üzletház körültűz­delve magasbakúszó lét­rákkal, s az állványpal­lókon sürögve-forogva, a tűző napnak fittyethányva csinos fiatal lányok, ha­barccsal telifröcskölt kő­művesek dolgoznak. Míg kifújjuk magunkat, szétnézünk .az épület kö­rül. Itt-ott törött létravé­gek, széttört pallók, az árok oldalában néhol fél- méternyi vastag téglatör­melék meredezik. A laká­sokban műanyagból van­nak a WC-k ülőkéi, mű­kőből az ablakkeretek. Hány ülőke kikerülne ezekből a szanaszét he­verő állványanyagokból?! ■Mennyire igaza volt Gerő elvtársnak, amikor meg­állapította a kongresszu­son: a magas- és méiy építő iparban új mód szereknek bevezetésével jelentős mennyiségű fa­anyagot takarítottunk meg. Ugyanakkor persze ugyanezekben az ipar­ágakban tovább folyik más területeken a fa­anyag pocsékolása.“ A lig gondoljuk végig Gerő elvtárs szavai­nak jelentőségét, máris újabb, de most már való­ban felháborító bizonyíté­kok tárulnak szemünk elé. Az út mentén táton­gó hatalmas ha'barcsoslá- dák mellett a sárban sza­bályos lécdarabkák fek­szenek. Ahogy megtisztít­juk őket, látjuk, hogy va­donatúj parketta darabok. Hogy kerülnek ezek ide? A z egyik lakó világo- sít fel bennünket. Kiderül, hogy vagy két hete megkezdték a hatal­mas épület lakásainak parkettázását. Teherautón hordták a parkettát. A munkások felcipelték a nyitott és be nem zárható lépcsőház pihenőire, eme­leti előtereire, s ott leszór­ták a földre. Úgy volt, hogy az ,,A“ lépcsőház szobái kerülnek először sorra. Megtudták ezt a „B“ lépcsőház lakói. Szed­ték kosaraikat s cipelték át. a parkettát — maguk­nak. Kinek mennyi tet­szett. Senki sem mérte ki nekik, senki nem gátolta őket, s ha az utcáról nem jöttek fel egy két kosár­ral másik épületekből, az csak az ő bajuk, mert nyugodtan feljöhettek vol­na, hiszen a jó száraz par­ketta köztudomásúan nagyszerűen ég. S ha a ház lakói, akik korlátlan mennyiségben birtokukba vehették a drága parket­tát, nem azzal fűtöttek be a fürdőszobába, vagy a takaréktűzhelyeken — az ő érdemük. A 73 5-ös számú pécsi Segédipari Vállalat vezetői, dolgozói felöl nyugodtan megtehe.- ték volna. Aztán megérkeztek a parkettázók, Természete­sen oda mentek parket­ta/::'i, ahol parkettát ta­láltak. S ami megmaradt egy-egy lakásban, odake­rült az előtérbe. Még egy hét múlva is ott voltak, t>:d;y á parkettázók né­hány napi munka után megunták a dicsőséget, s állítólag Sándor elvtárs a 73 5-ös Segédipari Vál­lalat építésvezetője utasí­tására el is távoztak Kom lóról. Hár lehet-e csodálkozni hogy a gyerekek közben lehordták az utcára a parkettát? Hiszen olyan jól lehet úsztatni őket a habarcsosládák vizében. — Meg aztán kisházat is nagyszerűen lehet belőle építeni. Így aztán nem volt csoda, hogy a pihe­nőkön napról-napra fo­gyott a parketta, míg a maradékot végre a kökö­nyösi építésvezetőség el- takaríttatta. No nem ma­gától, hanem a szemtanuk keresetlen szavai hatásá­ra. If ért sainos, a 49/6- ■*’ os vállalat dolgozói sincsenek még azon a ma­gaslaton, hogy felhábo­rodtak volna, amikor meg látták a parkettákat a habarcsosládákban. Egy­szerűen kidobták azokat a vízből, hogy ne akadá­lyozzák munkájukat. Ott hevernek még most is a kökönyösi „önköltségcsök­kentés“ és az „anyagta­karékosság“ illusztrálására a széttört állványlétrák és pallóik társaságában. JIwpL a cSzúo jetu n iábőL Kedves Elvtár- sak! Engedjék meg hogy én, aki a Kokszművektől ír tam többször a Dunántúli Nap­lónak, üzemünk problémáiról, — most a Szovjet unióból is felke­ressem . levelem­mel a szerkesztő­séget. A Pécsi Ko ksz m ü vek bői Sztálinvárosba ke- k- > rültem, innen a f Szovjetunióba küld 1 lek, hogy még in- | Kább megtanuljam | a kokszos szak­sát. Május 25-én in- i dúltam a ferihe- L-- gyi repülőtérről Moszkvába. — Az utasok nagyobb része szovjet em­ber volt, a személyzet tagjai is. A kis magyar delegációt, amelynek egyik tagja én voltam, már itt fi­gyelmes, szeretetteljes bánásmódban részesítették. Esett az eső, amikor felszálltunk, de mikor már a két­ezer méter felett jártunk, szépen sütött a nap. Kievig az utat ilyen magasságban tettük meg. Idáig csak térképen láttam a Kárpátokat, most saját szememmel láttam, a hófödte csúcsokat. Ezt elhagyva, már a szov­jet terület felett szállt gépünk. Két órakor értünk Kievbe, ahol egy órát időztünk. A rövid idő alatt megtekintettük a kievi repülőtér környékét és képeslapokat küldtünk haza. Három órakor emelkedtünk is­mét a levegőbe, hogy egyenesen Moszkvába repüljünk. Nagyon ér­dekes volt a hat—hétezer méter ma­gasságban való utazás, nem egyszer zivataros rétegeken haladtunk át. Hat óra tájban értünk Moszkvába. Itt már magyar küldöttség várt ben­nünket. Moszkva legszebb szállodájá­ba, vagyis a szál­lásunkra men­tünk. Ebben a gyönyörű város­ban, amely annyi élményt jelentett : számunkra, hét : napig tartózkod­tunk. Megtekintettük Lenin és Sztálin eívtársak mau­zóleumát. A láto- j gatási napokon Moszkva lakóinak : ezrei zarándokoi- : nak iae. Innen a j Történelmi Mú­zeumba vitt az •! utunk. A nagy ; termekben a vi- iag minden tájá­ról Sztálin elvtárs ... «*■ ■<• iák küldött aján­dékokat láthattuk Itt volt a baranya megyei és pécsi dolgozók ajándéka is. Moszkvából Dnyeprodzserzsinszk- be utaztunk, hogy három és fél hó­napig tanulmányozhassuk az itteni koksz- és vegyiművek munkáját. Jóbarátok lettünk már az első na­pokban a szovjet dolgozókkal, na­gyobb részük a háború idején Ma­gyarországon is járt, mivel a máso­dik és harmadik ukrán hadseregben szolgáltak. Ittartózkodásom ideje alatt min­dent elkövetek, hogy tudásom bőven kamatozhassák majd Sztálimvárosban — ahol hazánk legnagyobb koksz­művét építik. A szovjet elvtársak­tól minden segítséget megkapok és úgy érzem, három és fél hónap múl­va tudásban gyarapodva térhetek haza. Üdvözlöm a Kokszművek dolgo­zóit. Horváth József művezető, a vegyipar kiváló dolgozója. Június 29-én a Pécs« Szénbánya Vállalat is befejezte féléves tervét A Pécsi Szénbánya Vállalat dolgo­zói 29-én befejezték első féléves ter­vüket. Egy nap alatt 381 tonna sze­net szállítottak terven felül. Kiváló teljesítményt értek el, András-, Bé­ke- és Széchenyi-akna dolgozói. Osz- szesen 16.873 tonna szenet termeltek félévi tervükön felül. Ebből legtöb­bet András-akna dolgozói, akik 7733 tonna szenet adtak előirányzatukon felül. Béke-akna 5872 tonna és Szé- ehenyi-akna 3258 tonna szenet adott az országnak terven felül. Júniusban a körletek közül a leg­jobb teljesítményt a Béke-aknai Tóth körlet érte el, 123.4 százalék­kal. A frontbrigádok versenyében - vasas! Fejes-csapat vezet 130.4 szá­zalékkal, második a Páncél-csapat 120.2 százalékkal és harmadik a Tö­rök-csapat 107.5 százalékkal. A vájárok versenyében a legjobb teljesítményt 28-án a következő vá­járok érték el: Pécs VI. kerület: Sárdi Károly 161.8. Schalter Adám 153.8, Vándor László 143.4 százalék; Szabolcs ke­rület: Győrfi András 214, Szűcs Jó­zsef (10) 214, Nagy István (24) 150 százalék; Vasas kerület: Stencer Jó­zsef 162.2, Fridrich Károly 150, Wer­ner János 142 százalék. Válasz a „Dunántúli Napló“ bírálatára A „Dunántúli Napló“ keddi szá­mában „Jegyzetek az első nyári va­sárnapról“ címmel többek között fog Lalkoztunk Harkány-fürdő „szűk ke­resztmetszetével“, a kabinhiánnyal. Szerdán reggel felkereste a szerkesz­tőséget a fürdő vezetője és elmond­ta, hogy egyetért a bírálattal, -már gondoltak e hiba kijavítására, de most meggyorsítják az intézkedést. A kabinhiány átmeneti megszünte­tésére a Vörös Csillag szállóban (volt Benyovszky szálló) mintegy 2000 főre alkalmas ruhatárat, illetve vetkőzőhelyiséget biztosítanak. Az új vetkőző és öltöző helyiség már va­sárnap működik, tehát mindenkinek lesz hova raknia ruháját. A fürdő vezetősége ugyanakkor felhívja a Harkányba autóbusszal és gépkocsival érkezők figyelmét, hogy a parkban engedélyezték a fürdőruhában való közlekedést. Te­hát nyugodtan levetkőzhetnek az autóbusszal és személygépkocsival érkezők a járműben és fürdőruhában mehetnek a strandra. A fürdő vezetősége felhívja a dol­gozók figyelmét, hogy július 12 és 26, augusztus 9 és 23, szeptember 6 és 20 és október 4-én szünnapot fart a strandfürdő, de a kád és az I. ■ a fürdő ezeken a napokon is üzerrber lesz. Nem elszigetelt jelenség Mi, a Sopiana Gép­gyár öntvénytisztító­műhely dolgozói is har colunk a termelékeny­ség emeléséért. Szép eredményt értünk el, amikor kongresszusi felajánlásunkat 110 százalékra teljesítette műhelyünk. Ezután sem akarunk lemarad­ni, ez természetes is, hiszen egyre több gép­re van szüksége a me­zőgazdaságnak. A termelékenység fo­kozásához szükséges azonban a jó termelési feltételek biztosítása is Ezen a téren van még javítanivaló. Műhe­lyünk dolgozóinak mun káját gátolja, hogy nincs megfelelő mére­tű és minőségű kézi­vágónk. Felhívtuk erre Tóth Zoltán öntödei művezető figyelmét is, aki támogatja kérel­münket. Révész Ist­ván főmérnökkel szin­tén beszéltünk erről, de a három hete tett ígéretét még nem va­lósította meg, nem kap tűk kézhez az erős ki- vitelű vágókat. Ez nem elszigetelt je­lenség nálunk. A gyors intézkedés nem egy­szer elmarad. Múlt héten napokig húzó­dott a villanyvilágítás, míg végre megjavítot­ták a vezetéket. Ezek a látszólag aprónak tűnő esetek, ha elsza­porodnak, nagymérték ben gátolják munkánk menetét. Apró bosszú­ságokat okoznak min­den dolgozónak s ez­zel nem erősödik, ha­nem lankad a munka­kedvünk. Még egy problémára szeretném felhívni üze műnk vezetőinek fi­gyelmét: a munkaerő­vándorlásra. Ennek okát leginkább abban látom, hogy nem ki­elégítő az új dolgozók­kal való foglalkozás Azért van ez, mivel a munkába állításuk után már kevésbbé tö­rődünk velük. El kell érnünk, hogy minden dolgozó érezze a párt-, szakszervezet és az üzemvezetőség segítsé­gét. Ha a dolgozó lát­ja, hogy törődnek ve­le, és segítséget is kap, eszébe sem jut más munkahelyet keresni. Én Krizics János és Meszler Mihály segéd munkásokkal foglalko­zom segítem, tanítom őket. Mindketten kedv vei dolgoznak. • Udvarnoky Ferenc . öntvénytisztító.

Next

/
Oldalképek
Tartalom