Dunántúli Napló, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-01 / 154. szám

2 NÄPCö 1954 JŰLIUS 1 Elmúlt Péter-Pál napja és már nemcsak a Siklós, Sellye, Villány- kömyéki sík földeken, hanem a sás- di, pécsváradi járások dombjain is sárgul az érő gabona. Sok falu ha­tárában már dől a kaszák nyomán az ősziárpa, felbúgott a kombájnok motorja és széles rendet hasítva a táblákban, megindultak a kévekötő aratógépek is. AZ ORSZÁG KENYERÉRŐL. SAJAT ÉRDEKETEKRŐL VAN SZŐ Soha nem készült még Baranya parasztsága így az ország, a saját kenyere betakarítására, mint az idén és soha sem nőtt meg ekkorára a traktorosok becsülete a termelő­szövetkezeti tagok és egyéni gazdák szemében, mint most, a legnehezebb mezőgazdasági munka napjaiban. — Ősszel sokezer holddal többet vetet­tek be gabonával, hogy ne legyen hazánkban kenyérszüke, hóra szórt istállótrágyával, tömérdek péti sóval ápolgatták a kemény tél után és amire még nem volt példa — száz meg száz holdon porozással védekez­tek a futrinka kártétele ellen. Ami­kor ennyi aggódás és fáradozás után kalászbaszökött. beérett a gabona, most traktoristáinkra, a tizenhat ba­ranyai gépállomás sokszáz dolgozó­jára, gépkezelőjére, kombájnosára bíztak harmincezer holdat: takarít­sák be, úgy, hogy ne peregjenek ki a tarlóra a szemek, végezzenek idő­ben az aratással. Ha Mágocstól Két- üjfaluig és Szentlászlótól Mohács­szigetig már sárga »és viaszérésben levágják gépállomási traktorosaink a gabonákat, alig veszik el belőle valami. Ha késlekednek, lassan, baj­lódva haladnak a rájuk váró har­mincezer holdon, húszezer mázsa ár­pa, búza lesz az egerek, hörcsögök zsákmánya, annyi gabona, amely bő­ségesen elegendő Mohács, Siklós. Sásd, Pécsvárad lakosságának egy havi élelmezésére. Traktorosaink be­csületbeli kötelessége megmenteni ezt a tömérdek búzát — hiszen a termelőszövetkezeti tagok, egyénileg dolgozó parasztok jövedelmén kívül a saját családjuk — az egész ország kenyeréről van szó. De a puszta kötelességteljesltésen felül minden traktoros egyéni érdeke is azt párán Traktorosok ! Most érdemes igazán gyors, jó munkát végezni az aratásban Mit kell tudni a traktorosok új bérezési rendszeréről csolja, — minél gyorsabban haladjon aratógépével, kombájnjával, tarló- hántó tárcsájával, mert az új gépál­lomási bérezési rend bevezetése óta kétszeresen érdemes jól és gyorsan dolgozni. A számtalan kormányki- tüntetésen, a Traktoros Nap ünne­pén kívül pártunk és kormányunk a bérezéssel is elismeri a traktoris­ták nehéz, felelősségteljes munká­ját. A tíznapos elszámoláskor ugyan­azért a teljesítményért több fizetést kap az idén, mint 1953-ban, ha pe­dig túlszárnyalja műszaknormáját, többszörösét kapja prémiumként a múlt esztendeinek. TAVALY VOLT „PÉNZES" ÉS TSZ TRAKTOROS — IDÉN EZ MEG­SZŰNT Tavaly még kétféle traktorost is­mertek a gépállomásokon: a „pén­zest" és a tsz-tagot. A pénzes jól­járt, mert fizetett szabadságot, csa­ládi pótlékot, betegsége idejére táp­pénzt kapott, de egész éven keresz­tül a boltból és a péktől élt, mert nem volt semmiféle terményjáran­dósága, vagy illetményföldje. A tsz traktoros? Mint termelőszövetkezeti tag, nem kapott sem családi pótlé­kot, sem táppénzt, csak a termelő- szövetkezet munkaegységeiből része­sült. Jól járt a terménnyel, rosszul a pénzzel. A „pénzes" traktoros nem nagyon ügyelt munkája minő­ségére, hisz mindegy volt, akár­mennyi termett, ő nem részesedett belőle. Az új bérezési rend gyöke­res változást teremtett. Nincs se pénzes, se tsz traktoros — mindnyá­juknak egyformán jár, a fizetés, a táppénz, családi pótlék, házassági és feleségének szülési segély és a ga­bona is — melléje az egy kataszte­ri hold illetményföld. Mit jelent ez Sztrepka György villányii traktoros életében? Négy gyermeke után ta­valy semmi családi pótlékot nem kapott, tsz traktoros lévén fizetett szabadságban sem részesült. Iáén? napi hat forintos prémiummal együtt 548 forintot fizettek ki neki. Az iáén ez a teljesítménye 160 százalékos eredménynek felel meg és a bérelszámoló így számfejti já­randóságát: kap. A 144 kát. hold 14.4 műszaknormával és 50.4 munkaegységgel egyenlő. Az 50.4 munkaegységre jár 11 forintjával 554.40 Ft De mivel normáját túlteljesítette, a 105 százalék elérése­kor, hozzáírnak 9 munkaegység et, ezért 99.— Ft-ot Ezen felül minden százalékra 0.22 munkaegységet, amely 55 százaléknál 12.1-et tesz ki: 133.10 Ft Keresete tehát 160 százalékos teljesítménynél 786.50 Ft, 238 forinttal több, mint a tavai yi. A harkányi gépállomáson rájöttek a traktorosok, most érdemes csak igazán a kapcsolt munkát alkalmaz­ni, mert sokszorosan megtérül bé­rükben az a kevés vesződség, amit a munkaeszközök kapcsolása okoz. Elhatározták és ezt meg is tették, hogy valamennyi kévekötő aratógé­pük után két levél tárcsát és hen­gert akasztanak, amelyet az arató­gép megkívánta kettes sebességgel kényelmesen elvisz a Hoffher. Ha csak a 10 holdas műszaknormát is teljesíti naponta, ez a dekád során a 90 hold aratás mellett ugyanennyi tárcsázást és hengerezést is jelent = 665.50 forint fizetést a 121 kiló kenyérgabona járandóság mellé. — Mennyit keresnének kapcsolás nél­kül, ugyanezzel a teljesítménnyel? Háromszázötven forintot. A harká­nyi traktorosok mindegyike tudja, hogy jó géppel nem tíz, hanem ti­zennégy—tizenötholaat is learathat­nak, tárcsázhatnak, hengerezhetnek, egy napon — ha „megnyomják a gombot" 3500—1000 forintot keres­hetnek a hat—nyolc mázsa gabona mellé csak aratásban a cséplés meg­kezdéséig. El is határozták, hogy a termelőszövetkezetek és saját jöve­delmük növelése érdekében, a ter­més gyors betakarításáért aratás- cséplési, tarlóhántási versenybe lép­nek a megye valamennyi gépállo­másával. Érdemes! A gyors betakarítás — több kenyér az országnak, maga­sabb a munkaegységek utáni része­sedés a termelőszövetkezetekben, jó pénz, gyarapodás minden traktoris­tának! A saját és családja ellensé­ge az a gépállomási munkás, aki most, a nagy munkalehetőségek ide­jén, amikor egyvégtéből arathat le harminc-negyven holdakat, nem ragadja meg a munka boldogabb végét — nem igyekszik beszerezni családjának a téli ruhára, a hízott­disznóra valót, minaent, ami csak- megilleti a mezőgazdaság fejleszté­sének élharcosait, a traktoristákat. A MEGNÖVF.KEDFTT JÓLÉT BIZONYÍTÉKAI A gépállomások új bérezési rend­szere egész népünk megbecsülését fejezi ki az izzó hőségben, dermesz­tő hidegben a kormány mellett ülő traktorosok iránt és máris mutatko­zik eredménye a gépállomások mun­kásainak életében. Többé nem affé­le „menedékház" a gépállomás, aho­va csak jobb híjján kéretőzik az em­ber. Ujpetrét a múlt évben 60-en hagyták el. Idén? Nyolc — de ebből hatot úgy távolítottak el. Akik el­mentek is pár esztendeje, sorban kérik felvételüket. Csak Harkányba és csak a legutóbbi napokban ket­ten is visszakéretőztek: Bosnyák László is, Karsai István is úgy ta­lálta — most érdemes igazán trak­torosnak lenni! Ujpetrén lassacskán külön motorkerékpár és bicikli el­helyezőt kell építeni a traktorosok gépeinek — a megnövekedett jólét kézzelfogható bizonyítékainak. — Most már elértük, hogy ha a föld­művesszövetkezeti boltokban sokat és drága portékát vásároló asszo­nyokkal találkozunk — tuaju'k ró­la, biztosan a mi traktorosunk fe­lesége — mondotta Jávorka elv­társ, az ujpetrei gépállomás igazga­tója. Ha külön buszjárat indul Pécsre egy-egy színielőadás megte­kintésére, biztos, hogy az ülések há­romnegyed részét a traktorosok csa­ládja foglalja el, mert az új bére­zés után most már nem esik ne­hezükre egy-egy ilyen kiadás , JOBB, GYORSABB MUNKA — TÖBB KENYÉR, TÖBB FIZETÉS Traktorosaink, akik dermesztő fagyban és most a forró júliusban éjjel-nappal a kormány mellett ül­nek, rászolgálnak a jó fizetésre, a magas jövedelemre. Szapora, gépi munkájúk nyomán időben kerül a magtárakba a gabona, nem csökken­ti szemveszteség és tűzveszély a ter­melőszövetkezeti tagság évvégi ré­szesedését, országunk kenyerét. Mi­nél gyorsabban mennek az aratógé­pek, minél nagyobb területen dol­goznak a kombájnok, a tarlóhántó tárcsák — annál több, fehérebb a kenyerünk, annál nagyobb trakto­rosaink jövedelme. így fonódik ösz- sze, így kapcsolóaik egybe megyénk tizenhat gépállomása sokszáz trak­torosának, kombájnosának, aratógép kezelőjének, szerelőjének egyéni ér­deke dolgozó parasztságunk, a me­zőgazdaság fellendítése — egész ha­zánk érdekeivel, A gépállomási pártszervezeteken és a szakszerve­zeten a sor: lelkesítsék olyan mun­kára munkásainkat, hogy a termény betakarítás idején a baranyai gépál­lomások kiköszörülhessék a tavasz folyamán szerzett csorbát és első helyre törjenek fel az országos rang­listán. Családi pótlék egy évre négy gyenmek után Tizenkét nap fizetett szabadsága alatt jár neki Visszamenőleg kapott családi pótlékot Többletjövedelme 1954-ben »ha fizetését havonta 301.— fö­tal emelték volna. De vizsgáljuk lieg a „pénzes" traktoros, Gamos -stván jövedelmét: a múlt eszten­dőre nem járt neki semmiféle ter­mény. Március 1-től a mai napig százhetven munkaegységére eddig 340 kiló búzát kapott a pénz mellé, de ha a keze alá tártozó termelő­szövetkezetek kettő helyett három kiló búzát osztanak zárszámadáskor a háromszáznegyven kiló búzát újabb 170-nel tetézi. Tavaly csak nyolc forint készpénz járt egy-egy munkaegység után, az idén tizenegy — de csak a gépállo­mástól. Ha a termelőszövetkezet zár­számadásakor 21 forintot oszt tagjai­nak, akkor tíz forinttal megtetézi a náluk dolgozó traktoros munkaegy­ségeit. Sok traktorosunk pénzbeli keresete meghaladja az idén a hu­szonötezer forintot. Márpedig, hogy jövedelemmel zárul-e a termelőszö­vetkezetben az esztendő, az java­részt a gépállomáson múlik. Ha né­gyet osztanak? Akkor megdupCáz- zák! Ezért aztán Burai Lajos is és ~ repka György is egyformán 'élnék arra, hogy gyorsan végez­ek az aratással, ne menjen kár- egy szem gabona sem, hisz az jövedelmüket rövidíti meg. A sö­3120.— Ft 518.40 1060.— 4698.40 Ft, tétség1 beálltakor pedig lekapcsol­ják az aratógépet. tárcsát akaszta­nak a traktor után, mert hallották az agronómustól^ ettől is függ a jö­vő évi termés sorsa. Márpedig ők sokat akarnak keresni, legalább annyit, mint id. Papp Sándor, az újpetrei gépállomáson, akii április­ban 3000 forintot vitt haza az 510 kiló tiszta búza mellé. Pár hónap alatt rádiiót, külön gramofont vett, régi Sachs motorját egy vadonatúj Csepel 12ö-ösre cserélte ki, szekré­nyében, bár nyolctagú családja van, három öltözet ruha lóg. Az óljában? Tavaly két 180 kilós disznót vágott idén is kettő hízik nála. Illetmény­földjén — minden traktoros rende­sen megkapta — megterem a kuko­rica, a konyhára való krumpli, sa­láta, zöldség, hagyma, módosodnak hónapról-hónapra. MENNYIVEL KERES TÖBBET A KOMBAJNOS? A „pénzes“ és „tsz-tag" traktoro­sok rendszerének eltörlése csak az első lépése az új bérezésnek. — Alaposan felemelték az egyes mun­kák után járó javadalmazást is. Ha már ittjárunk Ujpetrén, kerestessük ki a főkönyvelővel Kéri András kombájnos tavalyi keresetét: Tavaly júliusban 245 holdat takarított le kombájnjával. Alapfizetés 138.33 munkaegység Prémuim 13 összes keresete: 151.33 munkaegység 1100.64 Ft 104.— 1210.64 Ft Kéri elvtársat más beosztásba he­lyezték, de kombájnját kijavították rendesen, helyettese arat. csépel ve­le. Tegyük fel — bár erősen fogaa­Alapfizetés Prémium összes keresete és 419 kiló búza. öt forint híjján 1.100 forinttal, egy igen jó férfi ru­ha árával keres többet ugyanazért a teljesítményért, mint 1953-ban. HAT AZ ARATÖGÉPKEZELÖ? De nemcsak a kombájnosoknak kedvez az újfajta bérezés. A har­kányi gépállomáson dolgozik Már- kovics Márk, aki tavaly 152 holdat vágott le kévekötő aratógépével és 42.6 munkaegységére 340.80 forintot keresett. Ugyanezért a teljesítmé­nyéért idén 52.2 munkaegység és 574.20 forint munkabér jár (a mun­kaegységenként megjáró két kiló gabonán kívül), tehát neki 234.60 forinttal, egy pár jó bakancs árá­val jelent többet a gépállomási bé­rek rendezése. kozik, jóval nagyobb területtel vé­gez — az idén is csak 245 hold tel­jesítményt jegyeznek be neki. Mit kap érte — most? ­1628.— Ft 677.60 2305.60 Ft ÉRDEMES TÚLTELJESÍTENI A NORMÁT Akadnak olyan, eperfa hűsében henyélő emberek is, — szerencsére nem nagy számban, — akik most úgy vélekednek, hogy nem érdemes gyorsítani a tempón, hiszen kiderül, ha csak úgy haladok, mint tavaly, akkor is többet keresek. Ebből csak az az igazság, hogy a tavalyi telje­sítményekre valóban többet fizetünk idén, de ugyanakkor az új bérezési rend a normák túlteljesítéséért ösz- szehasonlíthatatlanul magasabb pré­miumban részesíti a traktorosokat, mint ezelőtt bármikor. Stáyer Jó­zsef harkányi traktoros tizenkét és fél helyett bzenhat holdat aratott le naponta, igy a dekád végére a 148 munkaegység 61.6 209.6 munkaegység Mindvégig’ nagyszerű küzdelemben Magyarország csapata 4:2 arányban legyőzte Uruguay csapatát Lausanneban, az olimpiai stadion ban még a rossz idő sem riasztotta el a nézőket a magyar—uruguayi találkozótól. Annak ellenére, hogy délután három órától alapos eső áztatta a stadion gyepszőnyegét, sok-sok ezer főnyi közönség helyez­kedett el a lelátókon, hogy tanúja legyen a két világhírű csapat, a vi­lágbajnok Uruguay válogatott és az olimipai bajnok magyar válogatott mérkőzésének. A két csapat találkozójára mind­két együttes összeállítását megvál­toztatták — a sérültek miatt. A ma­gyar válogatottban Budai és Palotás játékára került sor, míg az uru­guayiaknál Carballo, Souto és Hoh­berg került be az együttesbe. Magyar idő szerint hét óra előtt néhány perccel jelent meg a két csapat a pályán. A játékosok fel­sorakoztak a gyepszőnyeg közepén, majd felhangzott a két ország Him­nusza. A csapatkapitányok kezetfog- tak egymással, majd elindult útjára a labda. Játékvezető: Griffith (Wales) Magyarország: Grosics — Búzán - szky, Lóránt, Lantos — Bozsik, Za­kariás — Budai, Kocsis, Palotás, Hidegkúti, Czibor. Uruguay: Maspoli — Andrade, Santamaria, Cruz, — Carballo, Mar­tinez — Soute, Ambrois, Schiaffino, Hohberg, Borges. Magyar támadásokkal kezdődik a játék, Kocsis mór az első percben meredeken szökteti Budait, de a lab­da a szélső elől az oldalvonalon kí­vülre csúszik. Bedobás után az urugayiak törnek előre. Az előre hú­zódó jobbfedezet tizenhat méterről óriási lövést küld a magyar kapu­ra, a labda azonban elzúg a kapufa mellett. Az esőtől felázott füvön so­kat csuszkáinak a játékosok. Ma­gyar támadások következnek ismét, lábról-lábra száll a labda. Az 5. perc­ben Czibor indít el egy formás ak­ciót. A labda Palotáshoz, majd Bo- zsikhoz, azután Buzánszkyhoz, majd Kocsishoz kerül, a jobbösszekötőt azonban Santamaria megzavarja s oda a nagy helyzet. A 7. percben Kocsis jól tör kapura Cruz azonban az utolsó pillanatban szögletre tud menteni. A beívelt labdát az' urugayi védők elfejelik, Bozsik megkaparint­ja, rálő. de a labda lepattan a vé­dőkről. A 9. percben újra a magyar csapat tör előre. Kocsis Czibort szök­teti. Egy csellel becsapja a ráfutó Carballot, Hidegkútihoz gurít. A bal- összekötő váratlanul élesen lő kapu­ra, a bombalövés azonban elzúg a kapu mellett. Újra az uruguayiak tá­madnak. A 11. percben Hohberg tör veszélyesen kapura, ballal nagy lö­vést küld Grosics hálójára, a magyar kapuvédő azonban remek, robinzo- náddal, szögletre tólja a labdát. Rö­vid ideig nagy nyomás alatt áll a ma­gyar kapu, állandó munkában van a magyar védelem, de Buzánszky és társai most sem vesztik el a fejüket. A 13. percben végre megszületik a magyar labdarúgó válogatott első gólja. Kocsis ragyogóan ugratja ki Czibort, a balszélső egy pillanatig kivár, majd elfut és ballábbal az el­mozduló Maspoli mellett küldi a há­lóba a labdát. (1:0) Sűrű cseppekben esik az eső. mi­kor a második félidőben kijönnek a pályára a csapatok. Schiaffino indít­ja a labdát, de a következő pillái­ban már Czibort szerelik az uruguayi 16-osnál. A 2. percben nagyszerű ma­gyar gól születik. Kocsis remek szök tetősével ragyogóan fut el Budai, az alapvonal közeléből bead és Hideg­kúti a jobb alsó sarokba fejeli a lab­dát. (2:0) Egyre erősödik a játék ira­ma s a magyar csatársorok próbálko­zásait az uruguayi védők legtöbb­ször becsúszó szereléssel szerelik. Több kemény összecsapás is tar­kítja a játékot. A 31. percben gólt érnek el az uruguayiak. Ambrois hozza fel a labdát, Schiaffinohoz ját­szik, a balösszekötő elgurít Lantos mellett és az átadásra pompás ütem ben kiugró Hohberg, a magyar ka­puba lő. (2:1). Már csak pár perc van hátra s úgylátszik, hogy a ma­gyar csapat győztesen hagyja el a pályát. A 40. percben azonban a védelem pillanatnyi megingását a ragyogóan játszó Schiaffino kihasz­nálja s a kifutó Grosics mellett gólt ér el. (2:2). Hatalmas izgalom­ban telnek el az utolsó percek, egyik csapat sem tud újabb ered­ményt elérni, úgyhogv a rendes já­tékidő (2:2) arányú döntetlennel ér véget. így szünet után kétszer ti­zenöt perces hosszabbításra kerül sor. A magyar csapat kezdi a játékot. Váltakozó a játék s óriási küzde­lemben gól nélkül ér véget a hosz- szabbítás első része. Azonnal fordulnak a csapatok s megint a magyar csapat a többet kezdeményező. A 22. percben meg­szerzi a magyar válogatott a vezető gólt. Budai és Palotás hozza fel a labdát, majd Palotás szöktetésével Budai szélsebben elszáguld és min­taszerű beadását Kocsis védhetetle- nül fejeli a hálóba. (3:2). Befejezés előtt hat perccel ismét Magyarország ér el újabb gólt. Pa­lotás és Hidegkúti adogatja egymás­nak a labdát, maja Hidegkúti mér­tani pontossággal íveli előre a lab­dát, amely Kocsis fejéről élesen vá­gódik a hálóba. (4:2). Megismétlő­dik a brazilok elleni mérkőzés ne­gyedik gólja utáni pillanat. Ezúttal az uruguayi kapuvédő, Maspoli dől sírva a kapufának. A közönség pe­dig nagy tapssal üdvözli a magyar csapatot. A pálya közepén felsorakozó hu­szonkettő labdarúgót a közönség óriási tapssal köszönti, s ekkor az uruguayiak megmutatják, hogy tud­nak sportszerűen veszteni. Maspoli Palotást öleli át, míg a legjobb uru­guayi játékos, Schiaffino, elsőnek a magyar csapatkapitánynak, Bozsik- nak gratulál. Buzánszky a levegőbe ugrál örömében s a többi magyar játékos egymás nyakába borulva hagyja el a nagyszerű győzelem szín helyét. # Nyugat-Némctország—Ausztria 6:1 (1:0) « A LABDARUGÓ VILÁGBAJNOK­SÁG további műsora A KÖVETKEZŐ: Július 3-án szombat; Zürich: Ausztria—Uruguay a 3. és 4. helyért Július 4-én, vasárnap, Bern: Magyarország—\yugai- Németország mérkozw < világbajnoki elmért. Az Egyesült Allontok rothadt búzát szállít Pakisztánnak Uj Delhi (TASZSZ): A pakisztá­ni sajtó jelenti, hogy a pakisztáni közvéleményt felháborítja az a tény, hogy az Egyesült Államok rot­hadt búzát szállít az országnak, A Times of India című lap tájékozta­tó közleménye megírja, hogy „a magtárakban elrakta, ozott 500 ton­na rothadt amerik.: • búza problé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom