Dunántúli Napló, 1954. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-01 / 154. szám

DUNÁNTÚLI V/LÁC PMUmOJAI ECYEfÜLJETEK!----------—---------------------------------------------------------------------V A MAI SZAMBÁN: Traktorosok! Most érdemes igazán gyors, jó munkát végezni az aratásban (2. o.) — Mindvégig nagyszerű küzdelemben Magyarország csapata 4:2 arányban le­győzte a kétszeres világbajnok Uruguay csapatát (2. o.) — Megvalósul a pártvezetőség határozata (3. o.) — Levél a Szovjetunióból (3. o.) — Június 29-én a Pécsi Szénbánya Vállalat is befejezte féléves tervét (3. o.) i— Vidéki színházak a fővárosban (4. o.) — Százkilenc­venhét új nevelő megyénkben (4. o.) MDP BÁBÁN VÁM ECYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM ARA 50 FILLER CSÜTÖRTÖK, 1954 JÜLIüS 1 köszön tjük kiváló és érdemes orvosainkat! Kormányunk ma részesíti kitün­tetésbén azokat a kiváló orvosokat, akik tudásukkal, fáradnatatlan, oda­adó munkájukkal, törhetetlen akarat erővel küzdenek a gyógyítás jobb eredményeiért, a dolgozó nép egész­ségének megvédéséért, a tudomány továbbfejlesztéséért. Július elseje ünnep a magyar nép. a magyar és a világ összes orvosai számára, ezen a napon született Bu­dán 1818-ban Semmelweis Ignác. A világhírű magyar tudós születé­sének 135. évfordulóján az idén és ezentúl minden évben kitüntetik azo kát az orvosokat, akik követik az ő példáját. Az egészségügyi miniszter elvtárs ma adja át az Egyetem II. számú sebészeti klinika igazgatójá­nak, dr. Kudász professzor elvtárs­nak az érdemes orvos kitüntető cí­met. Kudász professzor olyan szer­viszívbajban szenvedő betegek szívét operálta meg klinikája szakemberei­vel együtt, akik a múltban hosszú keserves szenvedésnek néztek elébe és mint munkaképtelen emberek vigasztalan jövő várt rájuk. Megható volt, amikor viruló, egészséges, fia­tal nők és férfiak sorba vonultak fel Kudász professzor egyik előadá­sán. akiket az ő tudása, műtéti kész­sége, adott vissza a munkaképes, egészséges emberek táborának. Dr. Somogyi Gyula egyetemi ma­gántanár elvtárs, szintén ott vann kitüntetettek között. Nehéz és ve­szélyes munkaterületen teljesíti ál­dásos szolgálatát, mellyel sok száz és száz ember életét mentette meg, akiknél az ő röntgenvizsgálata alap­ján döntöttek a műtéti megoldás mellett es a műtét visszaadta a dol­gozó egészségét. A múlt évi kormány és párthatá­rozatok sok kötelezettséget rónak az orvosok és az egészségügyi dolgozók­ra. A dolgozó nők gyermekéről való gondoskodás, a bölcsődei hálózat ki- terjesztésével és jó megszervezésével biztosítható. A dolgozók szociális igényeinek kielégítése a mezőgazda- sági dolgozók szállásainak, üzemi konyháinak jobbá tétele terén igen sok tennivaló volt az elmúlt évek­ben. Ezen a téren ért el kimagasló eredményt, szívós munkával, s jó irányító készséggel dr. Németh Já­nos, a mohácsi járási főorvos elv­társ. Munkájában nagyszerű segítő tár­sa volt a járási pártbizottság és a járási tanács. Sikerült Németh elv- társéknak a mohácsi járásban minta szerű egészségügyet létesíteni. Per­sze, ezekhez az eredményekhez a kórház és a járás jól felkészült or­vosai és egészségügyi dolgozói is hoz­zásegítették. Még a megye többi já­rásában egy-két idénybölcsőde elhe­lyezése is nagy nehézséget jelent, addig a mohácsi járásban 10 idény és egy területi bölcsőde működik. Az egészségügyi szervező és irá­nyító munkásságot éppúgy megbe­csüli kormányzatunk, mint a gyó­gyító, vagy tudományos munkát. Németh elvtárs is ott van a kitün­tetettek között. Egészségünk valamennyiünk leg­féltettebb kincse. A járványos beteg­ségek százezreket pusztítottak el a múltban, amikor nem teremtették meg orvosaink számára a hatásos védelmezés lehetőségeit. Az idei zord télen is súlyos jár­ványos betegség vonult végig egyik határmenti megyében. Megyénk jár­ványvédelmi intézkedéseit dr. Hajnik József járványügyi előadó elvtárs irányítja. A járványügyi küzdelem terén a sellyei, mohácsi. villányi járás egészségügyi csoportjai komoly munkát végeztek és ennek a jó kol­lektív munkának köszönhetjük, hogy megyénk mentes maradt a járvány­tól. Dr. Hajnik József önként vállalta, hogy a járványsujtotta megyében a fertőtlenítő gépkocsival átmegy olyan útviszonyok mellett, amikor a hótorlaszok miatt az elakadás veszé­lye fenyegetett. Ott segített a jár­ványvédelem megszervezésében. Ott volt a szabolcsi, vasasi dysenteria járvány és az influenza elleni küz­delem megszervezésénél is. Sokan a fiatal orvosaink közül nem ismerik az egészségügy* szerve­zési kérdéseit és hajlandók arról úgy nyilatkozni, mint kisebb értékű egészségügyi munkáról. A szocialista egészségügy viszont a főhangsúlyt a védekezésre, az emberek egész­ségének megóvására helyezi. Ez ki­fejezésre jut most is, midőn Hajnik elvtársat is kitünteti kormányzatunk. Köszönet illeti azokat a körzeti orvosokat is, akik az idei járvány idején sokszor maguk is lázasan, be­tegen látogatták meg a betegeket. A téli hóviharok melletti nehéz út­viszonyok és sok influenzás beteg hívta fel a figyelmet dr. Józsa Sán­dor, szabadszentkirályi körzeti or­vosra is, aki fáradhatatlanul, sokszor lakóhelyétől távol lakó betegeihez motorkerékpáron igyekezett, s nem egyszer előfordult az, hogy a hótor­laszok miatt gyalog kellett az út nagyobb részét megtenni, hogy a reá váró betegnek segítséget nyújthas­son. Személyesen azt a falusi orvost éri ma a kormány elismerése, akit a múltban csak akkor vettek észre, ha véletlenül hibát követett el. Ez a kitüntetés melegséggel tölti el minden orvos szívét, mert a párt és a kormány megbecsülése nyilvá­nul meg ebben az orvosok felé. Ez a megbecsülés szól nemcsak azoknak akiket kitüntettek, hanem szól mind annaÍL_aki- . já.rovmkáiával. a rassbe- csülésre rászolgál. A pécsbányatelepi kórház még a közelmúltban is mint jelentéktelen kis intézmény működött. Dr. Schwarcz János igazgató főorvos elv társ becsületes munkájával, szakmai felkészültségével és a mellette mű­ködő sebészfőorvossal kivívta a dol­gozók elismerését, ragaszkodását a kórházihoz és Schwarcz János igaz­gató személyéhez. Sikerűit a kórházat szakmai vona­lon a nagyobb intézmények nívójára fejleszteni, ez megmutatkozik a be­tegek gyógyításánál és a betegfor­galomnál egyaránt. így szintén nem véletlen, hogy kormányzatunk a ki­tüntetettek 9orába Schwarcz János elvtársat is felemelte. A magyar orvosok legnagyobb ré­sze bátran fogott hozzá felszabadu­lás után egészségügyünk újjáépíté­séhez. Az elmúlt évek folyamán szá­mos nehézséget kellett leküzdeni, sokszor a legprimitív körülmények között dolgoztak, küzdöttek az embe­rek egészségéért, életéért. Kormányzatunk megbecsülése kife­jezésre jutott a Kossuth-dfjas pro­fesszorok, orvosok, „a kiváló és ér­demes orvosok“, „Egészségügy ki­váló dolgozója“ címmel kitüntetet­teknél. Ugyancsak a megbecsülést fejezi ki kormányzatunk az egészségügyi dolgozók iránt, amikor a legnagyobb béralapot az egészség- ügyi dolgozók részére biztosította. Pártunk és kormányzatunk komoly feladatokkal bízta meg orvosainkat, egészségügyi dolgozóinkat a múlt évi határozatokban. A szocializmus épí­tésében az emberről való gondosko­dás, egészségének megóvása, az anya és csecsemővédelem széleskörű ki- terjesztése, sokrétű feladata meg­oldására hívja fel az egészségügy szervezetét. Buzdítson jó munkára és újabb sikerekre pártunk és kormányzatunk megbecsülése, melyben kiváló és ér­demes orvosainkat részesítette. Dr. Abádi Gyula megyei főorvos, Arassunk — akadályozzuk meg a szemveszteségget! Egyháza sharaszti Ahogy elhagyjuk Siklós nagyfalu erdős faluszélét, az egyházasharaszti ter­melőszövetkezet hatvan­egy holdas teljesen be­érett árpatábláján a har­kányi gépállomás egy kom bájnja és egy kévekötő aratógépe vágja a rendet. A kombájnt Rózsa Sán­dor elvtárs vezeti. aki gépe után szalmakocsit akasztott, hogy a tsz tag­jainak ne kelljen még külön a szalma összesre- désével bajlódniok. A termelőszövetkezet tagjai amúgy istenigazá­ban nekikezdtek az ara­tásnak: nemcsak a gépál­lomás takarítja be náluk a terményt, hanem tíz kaszást és tíz maroksze­dőt is kiállítottak azokra a részekre, amelyen nem mehet el rendesen a gép. Ha az idő engedi, a hét végére már el is felejtet­ték az árpaaratást. Jó munkát az egyháza* haraszti Harcos tsz szor­galmas tagjainak! J Elmúlt Péter-Pál napja, most már nincs mire J várni tovább! A villányi, siklósi és sellyei járások- , ban már vigan peng a kasza, a gépállomások is ne- i kikezdenek a munkának. Nincs idő a tanakodásra J — az árpa legtöbb helyen teljesen beérett, lehajlott a kalásza magától lepattan, ha hozzáér az ember. — J Községi termelési bizottság, termelőszövetkezeti in- J tézöbizottságok — ne várjatok egy pillanatig sem 4 tovább! Saját érdeketekben, a gabona veszteségmen- 4 tes betakarításáért induljon meg mindenütt az ara- f tás! I \ : O 1 d Siklósnagyfaluval szemben az oldi Szabadság ter­melőszövetkezet aranysárga búzatábláján látott mun­kához ma reggel Juhász József elvtárs, a harkányi gépállomás sztahánovista kombájnvezetője. Egyet ke­rült a táblán, máris tizennégy zsák árpát aratott csé­pelt el — ott szárad kiterítve a tsz udvarán a pony­ván. De a kombájnnal baj esett, meglazult az egyik alkatrész és igy Juhász elvtárs saját maga látott neki segédvezetőjével helyrehozáséhoz. A falu másik végén egy kilencholdas táblán Mihó György zetorja vontatja a Knotek-kévekötő arató­gépet. A traktor is, az aratógép is a baráti Csehszlo­vák Népköztársaság munkásainak segítsége — szapo­rán halad vele a munka. Nemhiába segit kombájn is aratógép is — a tez- tegok kihasználják a gépi munka előnyeit: amíg a táblákon az aratás folyik, ők már negyedszer kapál­ják a cukorrépájukat, a kukoricájukat, úgy, hogy abból is nagy termést takarítsanak be. Magyarbóly A magyaxbólyi Tartós Béke termelőszövetkezet­ben egyszerre érett be az árpával együtt a repce. Az árpával hamar elbánik Tóth Gyula elvtárs és Rá­kóczi József, a villányi gépállomás két traktorosa — eddig harminc holdat arattak le szombat óta, de a repce sem megy ve­szendőbe: a termelőszövet kezet kocsisai összefogtak és egy nap alatt letakarí­tották, keresztekbe rak­ták. Azért rakták keresz­tekbe és nem sátrakba, mert félnek, hogy egy hir« télén eső kicsépeli. A magyarbólyiak a sa­ját kárukon tanulták. —« amikor siettek a repce összerakásával: szombaton ugyanis a tarlón hagyták aa árpakévéket és a hét­tői eső ott érte valameny- nyit. most aztán szárogát­hatják. A gyors összera­kás azért is fontos, hogy akadálytalanul nekikezd­hessen a tarlóhántásnak is a traktor. Mihelyt össze rakják, már indul is a Hoffher. másodvetés alá készíti elő a talajt * Alsószent már ton A siklósi járásban sehol sincs talán annyira be­érve az őszi árpa. mint az alsószen tmártani egyéni gazdák tábláin Már régen túljutott a vi&szérésou .tör- delődzik a kalász, pereg belőle a szem, mégsem látni kint egy lelket sem a határban, nincs egyetlen arató sem. Mire vártok, alsószentmártooni gazdák?! Az ege­reket akarjátok etetni a veszendőbe menő rengeteg árpával?! * Az Uj Alkotmány termelőszövetkezet árpája még nincs olyan érett, mint az egyéni gazdáké, de az inté­zőbizottság nem várakozik: a harkányi gépállomás aratógépét azonnal a helyszínre irányították. Tanulhatnak a termelőszövetkezettől az alsószent- mártoni egyéni gazdák! Ivándárda f iapat Az ivéndáirdai határban is érésnek Indult az őe T°" árpa. Elsőnek Bukovic* János. Gergícs Antal As Me. . Márton, az Uj Élet I. típusú tszcs tagjai fenték meg kaszájukat, hogy az arany lón sárga parcellákon el­végezzék az árpa aratását. Csenducs István tszcs-tag sem késlekedik. Június 30-án bejelentette a tanácson, hogy július másodikén 6 is megkezdi az aratást. Nagy János tszcs-tag is ezen a napon vágja először kaszáját a mintegy 14—15 mázsás termést ígérő árpatáblájába. Az ivándárdai Sarló és Kalapács termelőszövetkezet tagjai is felké­szültek az aratásra és előreláthatólag július 3-án, szombaton kezdik meg azt. Magyartelek L i p p ó A magyarteleki Gerö Ernő terme­lőszövetkezet tagjai június 30-án be­fejezték a minteg-y hat-nyolc má­zsás átlagot ígérő 25 hold repce ara­tását. De egy pillanatra sem pihen­tek meg az emberek. Délután Tol­nai Ferenc tsz elnök és Glávics Ist­ván párttitkárral az élen húsz ka­szás állt be a mintegy húszholdas árpába. A tsz vezetősége igen helye­sen bevonja a családtagokat is a munkába, hogy addig is, amíg meg nem érkeznek a vajszlói gépállomás kévekötő aratógépei, egy pillanat ki­esésük se legyen. A lippói határban szinte jól esik a szem­nek végignézni a szé­pen rendbentartott nö vényeken. A Béke őre termelőszövetkezet im­már harmadszor vé­gezte el 380 holdat kitevő kukorica és napraforgó tábláin a kapálást. Emellett nagyban megkönnyíti az aratásra való jó felkészülést az is. hogy K hold lucernásukon és 30 holdas rétjükön elvégezték a betakarí­tást. Az egyéni gazdák sem maradnak le a sző vetkezetiektől. Szé­pen rendben tartott növényeik mellett ne­kiláttak az aratásnak is. Elsőnek Landek Péter hatholdas egyé­ni gazda vágta leegy- holdas árpafölajének termését. De Nagy Bé­la hatholdas és La- czonri János négyhol­das gazdák is az élen­járnak az aratásban egyholdas. illetve fél- holdas területükön ré­ge-/1 ék el az árpavá- gást. Ács Gyula 11 holdas, Börös Ferenc 9 hol­das gazdák is meg­kezdték egyholdas te­rületükön az új ter­més betakaritésánajer 8 első szakaszát és m: *art T i ■* Q helyt az idő engedi, be is fejezik azt. Gyorscsépléssel segítik a védnökségükbe focadott termelőcsoportokat A Bári Állami Gazdaság dolgozói ezévben két termelőszövetkezetet: a bári Uj Élet-ét és a sombereki Béke tsz-t fogadták védnökségükbe. Moór János, aki Nyikoláj Bredjuk módszerét követve lett sztahánovis­ta, vállalta, hogy csapatával a gaz­daság gabonájának elcséplése mel­lett megsegíti a két termelőcsopor­tot is. A vállalás teljesítéséért Moór Já­nos és társai újra áttanulmányoz­ták a Bredjuk-féle gyorscséplés le­írását és gépükön több észazerűsí- tést alkalmaztak. Az elmúlt évi ta­pasztalatok alapján többek között kerékcserével a felvonószerkezet tö­kéletesítésével meggyoi-sítják a for­dulatszámot. a törekrézó rosta nyí­lásainak helyes beállításéval pedig megakadályozzák hogy a szemek a lörekbe peregjenek. A bári gazdaság dolgozói a gyors- •jsépléssel idén is a beadás gyors teljesítéséhez segítik hozzá a bári és somberek! termelőcsoport tagsá­gát. Szinnyey Henrietta Megerősödött a mattyi tsz — elsőnek teljesítette zabbeadási kötelezettségét Néhány hónappal ezelőtt még a leggyengébbek közé sorolták a sik­lósi járásban, de az egész megyé­ben is a mattyi December 21 ter­melőszövetkezetei. A „Dunántúli Napló'* bíráló cikke és a járás se­gítsége "nyomán a tagok gyökeresen megváltoztatták a munkák menetét: rendbetették könyvelésüket. meg­szilárdították a munkafegyelmet és teljes erejükkel megindították a nö­vényápolást. Idős Szolga Istvánná 82 éves létére segítség nélkül meg­kapálta a rá kijelölt területet, akár Grüli István és a közös munkában resztvettek a családtagok is. Erőfe­szítéseik eredményéként v&lameny- nyi kapásnövényüket kétezer gyom- talanítottáik, a cukorrépát háromszor is megkapálták. Június elsején pe- uig, amikor hét forint negyven fü­léi' előleget is kiosztottak munka­egységenként — idős Trenycsényi Sándor, Bíró József. Nagy Sándor. Györkő Ferenc és ifj. Trenycsényi Sándor családja bejelentette, hogy korábbi szándékától eláll, bentma­radnak a termelőszövetkezetben. A mattyi December 21 tagjai kö­telességtudó pontossággal teljesítik beadásukat is. A múlt hónap vegén egész esztendőre szóló sertés és vá­gómarhabeadásukat rendezték, ami­ért 42 mázsa morzsolt kukoricával kevesebbet kell beadniok. Egész, évi baromíibeadásuk hetven, tojásbeaoá- suk hatvan százalékát vitték be- gyüjtőhelyre, de a jövő héten pó­tolják a hiányzó negyven százalé­kot is. Az állam iránti kötelesség- tudásukat mutatja, hogy bár meg nem arattak egy rendet sem, már most teljesítették 1954 évi zab be­adásukat: maradt bőven tavalyról és így a régiből elvitték a begyüj- tőhelyre az előírt 17 mázsát, ezzel elsőnek szállítottak be terményt idén egész Baranya megyében. A gyenge, zilált termelőszövetke­zet saját tagjai akarása és az illeté­kes szervek segítsége folytán ma már a járás legjobbjai között foglal helyet. Példásan felkészültek az ara­tásra is: a harkányi gépállomás kom bájnja és aratógépe mellé tizen­nyolc kaszát állítanak ki a hét vé­gén és így egy hét leforgása alatt végeznek a termény be takarítással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom