Dunántúli Napló, 1953. november (10. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-13 / 266. szám

4 NAPLÓ M53. NOVEMBER » BÍRÁLATUNK NYOMÁN: Megjavítják a mozit Pécsváradon, Harkányban és Mecseknádasdon ' A „Dunántúli Napló" november 4-1 számában „Ami nem tetszik a dolgozóknak" cím alatt cikk jelent meg, amelyben egyik dolgozó rámu­tatott arra, hogy a film tanít, nevel, ennek ellenére sem látogatják a pécs várad! mozit. Ezzel kapcsolatban a válaszunk az, hogy jó lett volna, ha az illető már korábban felhívta volna a pécsváradi tanács, valamint a Raranyamegyéi Moziüzemi Válla­lat figyelmét a vidéki moziknál ész­lelhető hiányosságokra. Három hó­nappal ezelőtt egy ellenőrzés során, amikor esős Idő volt, megállapítot­tuk. hogy a tető beázik és az egész mozi eléggé elhanyagolt állapotban van. Ilarmincnyolcezer forintos költ­séggel most csináltatjuk meg a Pécs várad i KTSZ-szel, amely a munkát december ZÖ-ra be is fejezi. Annak ellenére, hogy a gépész eddig ne­künk nem tett semmiféle jelentést, hogy a mozigép rossz, a 38 000 forin­tos mozijavítási költségen felüt a pécsváradi mozi részére javasoltuk egy új gép beállítását. A harkányi mozival kapcsolatban csak annyit, hogy egy éve járunk a harkányi tanácshoz, fürdőigazgató­sághoz, a siklósi járási tanácshoz és a haranyamegyei tanács kommuná­lis osztályához,, hogy az épület, amelyben a mozihelyiség van, kinek a tulajdona, illetve ki kezeli, hogy a kapcsolatot felvehessük és a mozit megjavíttathassuk. Ügyünk azonban elveszett a bürokrácia labirintusá­ban és így a mozit rendbehozatni •iem tudtuk. Most, hogy az új kormányprogramm 'ehetővé teszi a harkányi mozi meg­javítását is, erre a célra 20.000 fo­rintot fordítunk. A dolgozók igé­nyeit azonban ez sem fogja kielégí­teni, mert a mozi nem a községben van, hanem a fürdőtelepen. A har­kányi tanács felajánlotta vállalatunk nak, hogy a mozi részére egy új he­lyiséget biztosít. A felajánlott helyi­ség meg is felelne a követelmények­nek, de jelenleg a harkányi tszcs ga­bonaraktárnak használja azt, jólle­het a régi mozihelyiség is megfelel­ne gabonaraktárnak. A „Dunántúli Napló" november 1-t számában az egyik dolgozó arról is írt, hogy Mecseknádasdon rossz a gép és előadás közben otthagyják a mozit. Ez megfelel a valóságnak. A gépész szaktárs ezt Jelentette vál­lalatunknak az ügyet kivizsgál­tuk és miután a panasz jogos volt, a gépet kicseréltük. Reméljük, hogv a dolgozók most már nem hagyják ott a mozit. CZ1NK JANOS Baranyamegyel Moziüzemi Vállalat HfREK PÉNTEK, NOVEMBER 18 ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK, 1. sz. gyógyszertár, Széchenyi tér 2. Tel: 17-85. 8. sz. gyógyszertár, Kos­suth Lajos u. 81. Tel: 23-94. 12. sz. gyógyszertár, Doktor Sándor utca 47. Telefon: 13-53. — NÉVNAP: Szaniszló. — IDÖJÄRÄS JELENTÉS: Várható időjárás péntek estig: Rész­ben felhős, főleg az ország keleti felében még párás, helyenként kö­dös idő. Legfeljebb északon néhány helyen kisebb esők. Mérsékelt lég­áramlás. A hőmérséklet alig válto­zik. Várható hőmérsékleti értékek az ország területére: péntek reggel 0 — plusz 3, déliben 5—8 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várható napi középhőmérséklet pénteken 10 fok alatt lesz. — A megyei tanács közlekedési osztálya értesíti a vállalatokat és kö­zületiket, hogy a 63. sz. út Mecsek- szabolcstól Mániáig elkészült és így a mai nappal ezen úton a közleke­dés szabad. — Mániától—Komlóig egyirányú közlekedés van, visszajö- vet Hosszúhetényen ét történik vagy I Mecsekpölöske, Magyarszék felé. — Halálozás: Ormos József teme­tése pénteken 3 órakor lesz. Tankó István temetése pénteken fél 4 órakor lesz. Gondoskodás a csökkent szellemi képességű gyerekekről Pécsett és környékén mintegy kétszáznyolcvan a csökkent szellemi ké­pességű gyermekek száma Nevelésükkel, tanításuk kai 16 pedagógus foglal­kozik. A gyerekeket elő­ször beíratják az általá­nos iskolába. Itt tanítóik észreveszik, hogy kinél megy nagyon nehezen a tanulás. A pedagógusok és idegorvosok javaslatá­ra az agyi sérülteket az­után áthelyezik a gyógy­pedagógiai iskolába, ahol a nevelőtestület a legna­gyobb szeretette!, türelem mel, fáradtságot nem is­merve foglalkozik velük. A kis gyermekek első útja az előkészítőbe ve­zet, ahol jelenleg Berényi Sándorné elvtársnő küzd azért, hogy munkája mi­nél eredményesebb legyen Amikor felkerestük, egy levelet olvasott fel. Hor­váth Ilona a kerkabara- bási általános iskola ve­zető tanítója írta: — Bencze Etelka az el­múlt évben is járt már első osztályba — negyed­szer — de semmi ered­ményt nem tudtam vele elérni. Egyetlen számot vagy betűt elsajátítani nem tudott, még hosszas korrepetálás után sem. Kérdéseimre feleletet nem adott, vagypedig értel­metlen, oda nem illő vá­laszt kaptam. Berényi elvtársnő lete­szi a levelet, elmosolyo­dik, azután fellapozza Etelka füzetét, amelyben formás 1-esek sorakoznak csaknem egy teljes olda­lon. örömét alig tudja lep lezni. csak annyit mond: „Két hónapja Etelka már elég szépen beszél Is, még feleletet is ad." Az első osztályba jár ifj. Horváth Géza. Tizen­két éves volt, amikor az előkészítőbe került. Ked­vetlenül lépett be, elke­seredetten mondogatta — belőlem úgysem lesz sem­mi. A fiú- súlyos mozgás­zavarok miatt írni egyál­talán nem tudott, de meg tanult, jelenleg pedig már áthelyezték az első osz­tályba. Mihelyt látják, hogy a gyermekek szellemi képes sége eléggé fejlett, átirá­nyítják őket az általános Iskolába. Kálmán János négy osztályt végzett gyógypedagógián, most kitűnő tanuló az általá­nos iskolában. Sokat le­hetne még beszélni az eredményekről. Hogyan is érték el ezeket? — ve­tődik fel a kérdés. A vá­lasz egyszerű és mégis olyan sokat mond: min­dent a munkára építenek fel. Az egyes fogalmaikat, mozzanatokat különböző gyakorlati módszerrel, eszközökkel rögzítik meg a gyerekek gondolatvilá­gában. Kint az udvaron, munka közben megma­gyarázzák a szó jelentősé­gét, értelmét. Képeken szemléltetik kavicsból, babból, gesztenyéből ki­rakják a betűket és mi­után mindenki tudja mi­ről van szó, csak azután kerül a táblára és a fü­zetbe. Az alapos és gondos ne­velés, tanítás eredménye nem marad el. Napról- napra észrevehető a fej­lődés. A szülők bizakod­va hozzák már gyerekei­ket a gvógyoedagógiai is­kolába. Mindennap e'kísé- rik őket és el is jönnek gyerekeikért, érdeklődnek fejlődésük iránt. Á nevelőtestület tagjai mindent elkövetnek, hogy minél eredményesebb munkát végezhessenek. Az iskola minden nevelő­iének szaktanítói képzett­sége van. Jelenleg tízen a főiskolát végzik el le­velező oktatáson a többi pedagógus gvógvoedneó- giai tanári oklevéllel ren­delkezik. Államunk igen nagy gondot fordít a csökkent szellemi képességű gyere­kek nevelésére. A kormányprogramm megjelenése óta az iskola új felszerelést, új bútoro­kat kapott. Itt viszont az a nehézség, hogy nincs hova elhelyezni, mert nincs elegendő helyiség. A további még eredmé­nyesebb munka szükséges sé teszi a gyógypedagógiai iskola központosítását. Ha egy épületben lehetnének, a nevelőknek nem kelle­ne egyik helyről a másik­ra járniok, több idejük lenne a gyerekekkel va’ó foglalkozásra. A városi és megyei oktatási osztály adjon segítséget a nehézsé gek legyőzésére. Berényi elvtárs, az Is­kola igazgatója nagy célo­kat tűzött maga elé. Tan­folyamot szeretne indíta­ni a hibásbeszédűek szá­mára, valamint a mozgás- therápia beindítását akar ja gyermekek és felnőtték részére egyaránt. Ha ered mérveiket ilvon ütemfcon tovább növelik és valóra- váltlák terveiket, kiemel­kedő szolgálatot tesznek társadalmunk, az élet egvik legnehezebb, de leg értékesebb területén. P. J. Mi az oka a megyei ökölvívó sport hanyatlásának ? Egy-két érvel ezelőtt Pécs város dolgozói * több alkalommal nézhettek végig színvona­las, kemény ökölvívó mérkőzéseket. Majd­nem minden vasárnap sorrakerült valami­lyen mérkőzés, ahol vagy a Lokomotív, vagy a Dózsa, vagy a Honvéd ökölvívói j mérték össze erejüket egymással, vagy ide­gen csapatokkal. Az idei évben azonban már | csak ritkán lehettek szemtanúi a dolgozók jó ökölvívó mérkőzéseknek. Az év folya­mán alig volt egy-két komolyabb ökölvívó- mérkőzés, amire rá lehetett mondani, hogy sz• ii v mi las küzdelme •••oz tt. Ma sok pi-e-d egyesületnek van ökölvívó szakosztálya, azonban ezek fejlődése az edzésekkel nagy- i részt kimerül, mert egyesületeink nem biz- j tosítanak kellő versenyzési lehetőséget ököl- j vívóinknak, pedig kemény mérkőzések nél-1 kül nem lehet fejlődni ebben a szép, férfias ! küzdő sportban. Több egyesület ökölvívó szakosztálya panaszkodik, bogy nem kapja meg a megfelelő anyagi támogatást az egye- j stíléitől. Sok helyen még a költségvetésben megállapított Összegek sem állnak teljes ! egészében a szakosztály rendelkezésére, mert , a költségvetések 70 százalékát a labdarúgó szakosztályokra fektetik és ezzel a többi sportág valósággal el van nyomva a labda­rúgás mellett. Pedig egy jól működő ököl­vívó szakosztály az egyesület bevételi ter­vének teljesítését nagymértékben elő tudná segíteni, mert a közönség szereti az ököl­vívó sportot és szívesen jár a színvonalas, ió mérkőző rkre. Az ifjúság szívesen foglal­kozik az ökölvívással, azonban az a baj, hogy látja azt, hogy az ökölvívás nem kap kellő támogatást és így inkább megy olyan sportághoz, mint a labdarúgás, ahol az ifjú- • sági csnr>nt is több támogatást kap. mint egye« ökölvívó szakosztályok. Az ökölvívó sport a katonai kiképzés egyik alapja. A kiizdőkéoesség és állóképesség nagymérvű fejlesztése mellett a kti’önböző fájdalmak elviselésére is edzi ifjúságiinkat. Éppen ezért szükséges lenne ha a társadalmi szö­vetség és az illetékesek megnéznék az egye­sületek költségvetését és igazságosabb anya­gi ellátást biztosítanának az egyesületek az ökölvívó sportnak, mert az állom támoga­tása az Ökölvívóké is, csak azt igazságosab­ban kellene az egyesületeknek elosztani. Az ökölvívó «port fejlődését nagyban hát­ráltatja az ifjúság bekapcsolásának nehéz­ségei. Az ifjúság jó része, különösen a kö­zépiskolákban szereti a sportot és sok je­lentkező van ökölvívásra is. Nagv hiba azonban az. hogy a kollégiumokban elhelye­zett ifjúságnak csak egy ki«» része «portói­kat. A kollégiumokból egy iskola diákjaiból esők 10 fő mehet ki a patronáló egyesület különböző szakosztályaiba edzésekre. Leg­több sportkör több szakosztállyal rendelke­zik és az^ a sportkör, amelyik 10 Szakosz­tállyal működik csak, 1 tanulót foglalkoz­tathat rendszerint szakosztályonként, több nem jut. A kollégiumokban «okksJ több pedig azoknak a száma, akik renö- szereslen sportolni szeretnének. Az MTH-b®! szintén az a hiba, hogy csak páran járhat' nak edzésekre és itt még súlyosabb az, hogf este 7 óra után nem mehetnek a tanuló» edzésre, pedig legtöbb helyen ebben az időpontban kezdődik az edzés Jő lenne, n* az illetékesek megnéznék ezt a kérdést kü­lönösen itt Pécsett, ahol a diákság nagy* része kollégiumokban lakik. Ma, amikor * sport az ifjúság nevelésének egyik legdön­tőbb alapja, akkor meg kellene találni * módot a;rra, hogy a sportot hátráltató mere* szabályokon módosítsanak és az ifjúság szé­les rété fjét engedjék sportolási lehetőséghez a kollégiumokból. Súlyos hiba még a bírok foglalkoztatásának kérdése és fejlődése, amin az illetéke« TSB szerveknek sürgősen segíteni kell. A megyében több ízben volt mar országos jellegű mérkőzés is és ott. a pécsi bírókul nem foglalkoztatták, á folyamatos fejlődés pedig megkívánja, hog? a bírókat sokkal többet foglalkoztassák, ter­mészetesen ez csak úgy lehetséges, ha * megye területén sokkal több versenyt re*‘ deznek, mirtjí eddig. Feltétlenül jó lenne, oo más megyébe is elkiildhetné a társadalmi szövetség a bírókat, hogy azok ott tapasz­talatokat szerezzenek azt itt hasznosít®' ni tudják a »negye ökölvívó sportjának fel­lendítése érdekében. Az 19*52. évi bírótovább­képző tanfolyamhoz hasonlóan az idén j* 100 * 1 meg kellene rendezni azt. úgy az 1. oszt®* lyú, mint a Icisebb minősítésű, de ióí műkö­dő fejlődőkén«« bírák bevonásával. Az ed' zok továbbkéf>zésére is nagy gondot kell fordítani, mert a szakmai nevelés mellett ma már feladatja edzőinknek az ifjúság P0' litikai nevelése is. Ha az edzők nem fogl® ' koznak a napi eseményekkel és saját ma?11* fejlődésével, akkor nem tudják az ifjúság0* helyesen nevelni” és nem tudnak eleget tenni feladatuknak az új szocialista embertípflS kinevelésében. Illetékes szerveink fogd**' hozzanak az öktfjlvfvósport jelenlegi hely* zetével és hassanak oda, hogy e szép sport' ég visszafejlődése megyénkben megálljon é* az elkövetkezendő időben fellendüljön és to­vább fejlődjön a honvédelem szempontját*01 is fontos sportág: az ökölvívás. MAI SPORTMŰSOR Kézilabda. Tud. Haladás—Péc«i Honv^ férfi. Egyetemi Tomnesnrnok 14 30. Kosárlabda. Pécsi Haladás TI.—Ped. Főfr' /Cola felnőtt férfi 17. Haladás csarnok. esi Ha’ndás—Pécsi Vörös Meteor ifjúság1 férfi. Haladás csarnok 18.10. Pécsi fialni* —Pécsi Vörös Meteor felnőtt női. Haladás csarnok 19.20. Pée«i Haladás I.—Pécsi L«*0' motiv II. felnőtt ffi. Haladás csarnok 20-^' A Pécsi Rádió mai műsora A Pécsi Rádió a 223.8 méteres hullámhosszon sugározza műsorát. 18.40: Délszláv műsor. 19.00: Maervarnyelvxí adás. Ismerkedjünk megyénkkel (Bara­nya versekben, válogatja és bevezeti Galsai Pongrác). Látogatás a moszesd építkezése­ken. Hírek Baranyából. A siklósi járásban a jövő héten befejezik az ősziek vetését. Zenei műsor a bevonuló honvédek üdvözlésére. 20 00: Műsorzárás. FELKÉREM azt a férfit, aki «zombaton éjjel zöld, kockás felöltőmet a Színház-téren felvette, adja le (mert felismerték) Szigeti­ét 14-be. JÓKARBANT.ÉVfl, fehér, gyermek sport­kocsi olcsón eladó. Sándor-u. 25. 617 100 KÖBCENTIS, 3 sebessége* Zetka mo­torkerékpár jóállanotban eladó. Pécsszabo’cs. Deák Fercne-u. 40. 622 RAdT(%JAT megjavítja, világvevőre alakít­ja. használt rádiókat, nagyméretű, lehetőleg koc^maasztalt és székeket vesz. Bagi rádiós. Vasas. Lakás: Pécs, HegyaJja-u. 41/3. 609 HOL MŰVELŐDJÜNK. HOL SZf»wokozzunk? SZÍNHÁZ , Leányvásár. Szelvénybérlet „B". Este órakor. MOZI: Kossnth: Déryné, (fél 5, fél 7, fé! * ér*' kor). Park; Dalnok esküje. Szovjet film. (fél fel 7, fél 9 órakor). Petőfi: A sorompók lezárulnak Olasz fl^O* (fél 5, fél 7, fél 9 órakor). Zenei est A Doktor Sándor kultúrotthonbnn (Mól»" tov-utca 18.) ma este fél 8 órai kezdettel; -űrök vágyak“ címmel (Csajkovszkij, Lis*V Brahms, stb. dalaiból) zenei est lesz. Elv' adó: Horváth Mihály zeneiskolai igazgat* Chopin-est A November 7 knltúrotthonban me ed* 7,órai kezdettel Chopin-est lesz hanglemeze*' jól, a jogi orvotem ifjúságának rendezésé" ben. Előadó: Nádor Tamás. Előadás A Magyar írók Szövetsége pécsi esopo**' iában pénteken este 7 órai kezdettel ,.A* irodalmi kép esztétikai sajátosságai" címu anyagból tartanak szemináriumot a Móric* Zsigmond irodalmi tanfolyam során. Az 1«®* szövetség. Széchenyi-tér 16. I. emeleti helyi' segehen megrendezésre kerülő előadás«’ minden érdeklődőt szívesen látnak. Előadás A Munkácsy Mihály utcában két új klini­kát és két új intézetet létesítettek. Az eredeti ha­táridő 1953 május 31 volt, azonban különböző akadályok miatt az épületet — egy sor műszaki hibával — csak szeptember 25-én vettük át. El­tekintve, a műszaki hibák kijavításától rende­zésre vár az épületet körülvevő terep is. A te­reprendezés ügye már hónapok óta húzódik és úgy kezdődött, hogy az előtervezés során a Vá­rosrendező Beruházási Vállalat figyelmen kívül hagyta a tereprendezés szükségességét, röviden szólva -r- kifelejtette a tervekből. Megrendelésünkre a Pécsi Tervező Iroda a tereprendezés, tervdokumentációját ez év június 10-én részünkre elkészítette és ml június 26-án négy példányban elküldtük az egészségügyi mi­nisztérium beruházási osztályénak. A minisz­térium augusztus 27-én közölte, hogy a munká­latokra 250 ezer forinro* igényelt az Országos Tervhivataltól. Szeptember 1-én a minisztérium beruházási osztályához megküldtük a hitelnyi- táshoz szükséges nyomtatványokat is. Szeptember 2-án átiratban felkértük a 73/1 sz. Építőipari Vállalatot, hogy még 1953. évi tervébe ütemezze be a tereprendezési munká­kat a vállalat szeptember 7-én közölte, hogy átiratunkat tudomásul vette, azonban megjegyez­te azt, hogy a munkák elvégzéséhez felettes ha­tóságának, az építésügyi minisztériumnak a ki­jelölése szükséges. Szeptember 8-án kértük az egészségügyi minisztériumtól a 73/1 számú Építő­ipari Vállalat kijelölését. Szeptember 21-én az egészségügyi minisztérium II. főosztálya közölte velünk, hogy a munkálatok elvégzéséhez általunk eredetileg kért 450 ezer forintot a tereprendezési munkálatokhoz biztosítani tudja. Az eddigiekből is látha'.ó hogy milyen bosz- *zú idő telt el június 10-*51 szeptember 21-ig anélkül azonban, hogy a ' reprendezés ügyében gyakorlatban valamit elő haladtunk volna. De a huza-vona most kezdődött csak igazán, és saj­nos. még a rnai napig is tart. Szeptember 26-án arra kértük az egészség- ügyi minisztériumot, hogy az építésügyi minisz­tériumnál sürgesse meg a vállalat kijelölésit és a hitelnyitást, mert a 73/1 sz. Építőipari Válla­lat szeptember 26-án tudomásunkra hozta, hogy Tereprendezés, cmeíy elvész ó bürokróc'a labirintuséban a megfelelő kapacitás birtokában van, s ameny- nyiben a szükséges hitelnyitás megtörténik, a te­reprendezési munkálatokat még ebben az évben elvégzi. Az egészségügyi minisztérium beruházási osztálya szeptember 29-én kelt ügyiratában kö­zölte velünk, hogy az építésügyi minisztérium kijelölte a 73/1 sz. Építőipari Vállalatot a mun­kálatok elvégzésére és azt szeptember 26-án el is küldte a vállalatnak. Ez a kijelölés azon­ban csak 250 ezer forint értékű munkára vonat­kozott. Ezért október 1-én kértük a minisztériumot, — mivel időközben az egészségügyi minisztérium 450 ezer forint helyett 481 ezer forint teljés hi­telt nyitott és a vállalat — közlése szerint — a munkálatokat teljes egészében el tudja végez­ni — kérje az építésügyi minisztériumtól, hogy a kijelölést is ennek megfelelően 481 ezer fo­rintra emelje fel. Mivel semmiféle érdemleges intézkedés ez­után sem történt, október 8-án újból kértük, hogy sürgősen intézkedjenek a kijelölés ügyé­ben. A sok huza-vonát még bonyolultabbá tette az. hogy az egészségügyi minisztériumban szep­tember 8-án közölték velünk, hogy a tervdoku­mentáció. amelyet július 26-án 4 példányban megküldtünk a minisztériumnak, elveszett. Ek­kor — még szeptember 22-én — újból 2 példány­ban felterjesztettük a költségvetést az egészség- ügyi minisztériumhoz. Mindezek után a tereprendezéssel kapcsola­tos ügy jelenleg a köv^ ^Q7Őkénp-n óm e rn"ri- kálatok elvégzéséhez szükséges teljes hitel. 481 ezer ‘forint a Beruházási Bank pécsi fiókjánál rendelkezésre áll. A tervdokumentáció két pél­dányban a 73/1 sz. Építőipari Vállalatnál van. ügy látszik, mintha már semmiféle akadálya sem lenne annak, hogy a sok huza-vona után végre elkezdjék a munkálatokat. Most már a 73/1 sz. Építőipari Vállalat jó­indulatától függ a munkák megkezdése, azon­ban a vállalat hosszú heteken keresztül különbö­ző kifogásokkal húzza-halasztja a tereprendezés megkezdésit. Október 22-én Stojanovits elvtárs, a vállalat nevében levelet küldött nekünk és közölte, hogy ők az összes kijelölt munkálatokat elvégezték, ezért a tereprendezési munkák elvégzéséhez újabb kijelölésre van szükségül Október 26-án telefonáltunk a vállalathoz és közöltük Stojanovits elvtárssal, hogy a vállalat álláspontja helytelen, mert az idei kijelölésbe beleszámította a múlt évben végzett munkálato­kat is. Október 27-én Stojanovits elvtárs tudomá­sunkra hozta, hogy a vállalat valóban nem tel­jesített annyi értékű munkát az idén, mint amennyire kije’ölése van. Ugyanakkor Stojano- vits elvtárs közölte velünk még azt is, hogy a kijelölés forintösszeg szempontjából most helyes, azonban az építésügyi minisztérium a kijelölés határidejét 1953 szeptember 30-ra állapította meg, tehát a munkák határideje már lejárt. To­vábbi akadályként megemlítette, hogy a munká­latokat már csak azért sem lehet megkezdeni, mert a Pécsi Orvostudományi Egyetem azt nem is rendelte meg. Ezzel kapcsolatban a valóság az, hogy eb­ben az ügyben legalább ötször tárgyaltunk a vállalattal, a tervdokumentációt pedig több, mint egy hónappal ezelőtt a vállalat rendelkezésére bocsátottuk. Eddig a vállalatnak egyszer sem juto't eszébe, hogy a régóta tárgyalás alatt lévő tereprendezési munkákat még külön is meg kell rendelnünk. Ettől függetlenül október 29-én a kívánt megrendelést a vállalatnak feladtuk. November 4-én végre a 73/1 sz. Építőipari Vállalat meg- kötö'te velünk a tereprendezési szerződést. — Eszerint a tereprendezési munkálatokat a vál­lalatnak november 10-én kellett volna megkez­denie. de még most sem láttak munkához . Felháborító, hogy ilyen bürokratikus kifo­gásokkal húzzák az időt közben pedig az új klinikák és intézetek épü’ettömbiét a beázás ve­szélye fenyegeti és a bürokrácia népgazdasá­gunknak sokszázezer forintos kárt okoz. Szajkó István a Pécsi Orvostudományi Egyetem gazdasági igazgatója. A Sopiana Gépgyár kultúrtermé­ben november 13-án, pénteken dél­után 16 órakor dr. Gebhardt Antali a pécsi Természettudományi Múzeutf1 igazgatója „A mély tengerek élő vi- ága" címmel tart előadást. El ADÓ nagyhelyiség ffifésére. radiátorig Kohler-kályha, antik tükör, összecsukh’1“ vaságy. Mecsek-u. 6. 6!1 1 DARAB folyton égő kályha, vaskályhf; steppelt sportkocsi eladó. Megyeri-u. 9. *** VARAZSSZEMES, luxus, Szuper rádió eí* adó. Mecsek-u. 7. 60* . 7 7; V V »»recsi iparv igére kérünk a kiadóba leadni. E% iaren! 102.553 forint A mnlt heti 12 fnlálatos nyeremény 11 találat = lioi Ft 10 találat = ISO Ft Az e heti szelvényen szerepel s Magy»’ —Svéd válogatott mérkőzés. S így • szelvények nagyobb keresletével lehel számolni. Totó szelvényszilkségletét ml" előbb biztosítsa. Totózzon! Nyerheti dunántúli napló a Magyar Dolgozók Pártja Bnrnnvnmegyei Bizottságának lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: tüRI I.ÍLLA Szerkesztőség é. kiadóhivatal. Péci. Megye-u. 16. Tel.: 10-82. lA-yy, H-*4, Előfizetési dl) havi ti — fönn' Baranvamegyel Szikra Nyomda Pécs. Munkács« Mihály arca 10 SS. Telefon 20-27 A nyomdáért feleli MELLES HLZSÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom