Dunántúli Napló, 1953. november (10. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-01 / 257. szám

DUNÁNTÚLI MAPLO VtLÁO PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A MAI S7AMBAN: ülést tartott az MDP pécsi járási választmánya (2. o.) — A Szovjetunió Minisztertanácsának és a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának határozata „Az élelmiszerek termelésének kibővítéséről és minő­ségének javításáról" (3. o.) — A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése (3. o.) — A kle­rikális reakció a Horthy-rendszer szolgálatában (4. o.) — A terület egyénekre való felosztása, a családtagok munkábavonása meggyorsította az őszi munkákat a szajki Úttörő termelőszövetkezetben is (5. o.) AZ MDP BARANYAI* EGYE! PA' RT BI ZOTTI ÁGÁNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM ARA 50 FILLER VASÁRNAP, 1953 NOVEMBER 1 A politikai iskolák eddigi munkájának tapasztalatai káj^áí Néhány hete kezdődött meg az 1953—54. évi pártoktatás. Megyénk­ben is a kommunisták ezrei kezd­ték meg politikai iskolákon a tanu­lást, hogy emeljék marxista képzett­ségüket, biztosabban el tudjanak iga­zodni az eszmei és politikai kér­désekben, választ tudjanak adni a dolgozók kérdéseire. Három foglal­kozás volt eddig a politikai! iskolá­kon és e három alkalom komoly ta- . Pasztalatokat ad a munka eddigi öredményeiröl, fogyatékosságairól és *z ebből fakadó feladatokról. _A politikai iskolák nagyjelentősé­gű anyaggal kezdték az idei párt- iktatást. Az első öt foglalkozás árnya­sa: a termelőszövetkezetek és gép­állomások élenjáró doTgozóimak har­madik országos tanácskozása és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a mezőgaz dasäg i termékek új begyűjtési rend­szeréről és a beadás mértékének dsőkkentéséről. Nagyjelentőségű fel­est ennek az anyagnak az elsajá­títása, alapos Ismerete, mert a párt- egokra hárul az a feladat, hogy meg 'Srriertessék a dolgozó tömegekkel izeket a határozatokat és intézke­déseket, felvilágosító szóval, mépne- yelö munkával segítsék elő a párt kormány politikájának, intézke­déseinek megértését a dolgozó pa­nziókkal. E feladat jó elvégzése, az alapos felvilágosító munka a mun yás-paraszt szövetség megszilárdu­lt jelenti. A terme’őszövetkezetek szilárdítás a, a mezőgazdaság ter­méshozamának növelése, az életszín- emelése nem néhány hét vagy dpPap, hanem pártunk politikájának alapvető kérdése. Hozzáfé­rjük, hogy ezek a kérdések nem J^zárólag falusi kérdések — mint ,.d°gy ezt több bányász és üzemi po­étikai iskolán egyes elvtársak mond­ták, hanem az egész országot, a bá­nyászokat és üzemi munkásokat is ^fdeklő, számukra is döntő kérdé­sek. ,Nz eddigi tapasztalatok azt mutat­ok, hogy a tavalyi évhez viszonyít- ,a jelentős fejlődés van egyes terü­lteken. A pártbizottságok és párt- zervezetek kollektívabban foglal­ódnak az oktatás feladataival mint avalyi a hallgatók többsége érzi, J°2y tanulni kell és szívesen is m^y a politikai iskola fogla’kozá- Jjlra- a politikai iskolák jelentős y^énél megszűnt a kérdezz-fei’eiek ^módszer", már inkább beszélgetés eilegét öltik a foglalkozások és sza- ddabb tere van a vitának is, a né- ®‘ek nyilvánossságra hozásának, bá- _ r>tásnak. ami magában véve is ko- m°'y eredmény. ® kétségtelenül jelentős eredmé- y«k mellett azonban komot’y hiá- t.y°sságok is találhatók a pártokta- )..? megkezdésének elején, amelyek Jutásén áll vagy bukik az oktatás is • e' Az első és legfontosabb ki- v yúa,nivaló, hogy minden hallgató- « laposan megismertessük a most ronlévő — és a többi — anyag a’a- elsajátításának jelentőségét, elsősorban azt kell az üzemsk- öbv medmagyarázni, hogy nem falusi kizárólag ez az anyag, hanem az S(v*vZ Párt ügye. Falún pedig első- n az,t kell megértetni a hallga- 'ona ’ h°gy mostani tanulásuk kü- nem azért van, hogy csalt tajJuljanak, hanem azért is. hogy a Vet* ak nyomán végezzenek népne- rj-r1 munkát a termelőszövetkezetek rg^úérdításáért, a dolgozó pa­A párt oktatási munka megjwvútá sának döntő feladata a propagan­disták munkájának megjavítása. Jó propagandisták nélkül nincs és nem lehet színvonalas oktatás. A pro­pagandisták zöme képzettebb, ta­pasztaltabb, min>t tavaly. Nem is e téren, hanem a felkészülés módjá­ban, gondosságában találhatók első­sorban hiányosságok. Több propa­gandista van, aki csak úgy ahogy, vagy egyáltalán nem készül fel a politikai iskolák vezetésére, nem törekszik az anyag alapos megis­merésére. Emiatt a politikai iskola az egyes kérdések eszmei megtár­gyalása helyett a különböző gyakor­lati feladatok megtárgyalásába me­rül, unalmassá válik és lényegében termelési értekezlet feladatát pró­bálja megoldani. Ez nem lehet a páirtoktatás célja, ezt a hibát ki kell javítani. Előfordult az is, hogy egyes propagandisták — mint a saentlászlói gépállomás politikai he­lyettese — nem jelennek meg a po­litikai iskolák vezetésére. Ez tűrhe­tetlen hanyagság, az ilyen eljárás kárt okoz a pártnak, kárt okoz egész dolgozó népünknek és az ilyen felelőtlenséggel a helyi pártszerve­zeteknek, adott esetben a pártbizott­ságoknak erélyesen fel kell lépni. Az elmúlt három foglalkozás tapasz­talatai azt mutatják, hogy a pro­pagandisták munkáját több terüle­ten is meg kell javítani. Mindenek­előtt az anyagot alaposan kell is- memiök, nagyobb felelősséget kell érezni a megtisztelő megbízatásért, javítani kell a vezetés módszerén, többet és körültekintőbben kell foglalkozni a hallgatókkal, szorosab­ban együtt dolgozni a (iértszervezet- tel a különböző feladatok elvégzésé­ért. A propagandisták gyenge felké­szüléséből fakadt, hogy egyes he­lyeken csak a termelőszövetkezeti mozgalomban megtalálható átmeneti nehézségéltet, vagy kizárólag a hi­bákat tárgyalták. Az ilyen politikai iskola nem töltheti be feladatát, hisz semmibe veszik azt. hogy a ter­melőszövetkezetek munkájára, a ter­melőszövetkezeti mozgalomra nem a hibák, hanem az eredmények a jellemzőek. Az ilyenfajta megbeszé­lés félrevezető, csak az érem egyik oldalát, méghozzá kisebbik oldalát mutatja, nem fejlődésében vizsgálja a kérdést és ezért nem is lehet he­lyes. A propagandisták jó vagy rossz munkája természetes, hogy kihatás­sal van a hallgatók felkészülésére, érdeklődésére. Ott. ahol a propagan­disták nem ismerik az anyagot ott nem léphetnek fel igényekkel a hall­gatók felé, ott nem harcolhatnak azért, hogy a politikai iskolára já­rók ne a szó értelmében hallgatók, hanem aktív résztvevői legyenek a vitának. A pártoktatás komoly feladatokat ró az alapszervezetekre. Kétségtelen, hogy ebben a munkában a pártbi­zottságoknak az eddiginél fokozot­tabban kell segíteni a falusi, de az üzemi pártszervezeteket is. Minde­nekelőtt arra van szükség, hogy kollektív feladattá kell tenni a párt- bizottságokon a pártoktatási mun­kát. Ha hangsúlyozzuk, hogy e té­ren a tavalyihoz képest komoly fej­lődés van, meg kell azt is mondani, hogy e fejlődés a követelmények­hez viszonyítva elmarad és zömé­ben még mindig az ágit. prop. osz­tályok, vagy éppen az oktatási fele­lős munkájának tudják be a párt- oktatás irányítását. Ez a hiba kihat az alapszervezetek munkájára is. A segítés módjában is változtatni kell elsősorban a pártbizottságok­nak. Elsősorban abban kell segítsé­get nyújtani a propagandistáknak, hogy hogyan foglalkozzanak a hall­gatókkal, segíteni a pártalapszerve- 7,eteknek, hogy kik foglalkozzanak a politikai iskolákra járókkal, hogy ne öncélú tanulás, hanem kommunista nevelés is legyen a pártoktatás. A soronlévő feladatok elvégzése nagy erőket foglalkoztat. Azonban ezek az erők — ha kollektív feladat­tá teszik mindenütt az oktatási mun l«é.t — nagy segítségét tudnak adni a munka megjavításához, a kezdeti eredmények továbbfejlesztéséhez. FORRADALMI MŰSZAKOKKAL ÜNNEPELJÜK NOVEMBER 7-ÉT! Újabb mnnkasikerekk«! ünnepeljük november 7-ét Mi, a So pián* Gépgyár dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 36. évfordulóját a nagy tör­ténelmi eseményhez mél­tóan újabb munkasikerek­kel kívánjuk megünnepel­ni s ezért csatlakozunk a Ganz Vagon és Gépgyár dolgozóinak felhívásához. November 7 műszakokat toriunk, mert export és kooperációs kötelezettsé­geinket határidő előtt kí­vánjuk teljesíteni. Ennek érdekében vállaljuk, hogy 1. az exportra készülő huzal zománcozó gépeket november lO.re elkészít­jük; 2. a mezőgazdaság ré­szére rendkívül fontos Kolbay/éle gyűrOshengeé rekből november első de­kád jóban a haiti tervben előíránuzott mennyiség 40 százalékát (40 készletet) készítjük el; 3. a cipőgyárak részére megrendelt 6 darab felső, hórcsákozógépet december hónap helyett november­ben elkészít lük: 4. a Magyar.Sion lét Bauxit Aluminium Válla­lat részére megrendelt 7' darab tengelykapcsoló el, készítési, határidejét no- vétillter 30.ró! november 5.re előrehozzuk: 5. az Aprítógépgyár ré­szire készülő két darab lehérfé-ncsapányat 1934. I 31. helyett 1953. XI. 30-án készítjük el. BERNHARDT ISTVÁN párttitkár ZDELLAR JÁNOS vállalatvezető EXNER MIKLÓS VB.elnök. Százhúsz tonna szenet adnak a forradalmi műszak alatt tervükön felül Péc« VI. kerület bányászai Péea, október 31. Tervük túlteljesítésével készültek Pécs VI. kerü­let bányászai az október 30-án megtartott termelési értekezletre. A délelőttös műszak aznapi előirányzatá­ban 101.4 százalékot ért el. A mindvégig lelkes hangulatban megtartott ter­melési értekezleten Pécs VI. kerület dolgozót cihád rozták, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 36. évfordulójának méltó megünneplésére '’satl akoznak a Ganz Vagon- és Gépgyár dolgozóinak kezdeményezé­séhez: a forradalmi műszak alatt november 2-tól 7-ig 120 tonna szenet termelnek terven felül. Fokozott anyagtakarékossággal a bányafák újbóli felhasználá­sát az eddigi 2.2 százalékról a negyedik negyedévben 4.4 százalékra emelik. A 100 százalékon alul termelők számát újabb munkamódszérátadók beállításával hét százalékkal csökkentik. Pécs. VT. kerület. dolgozóit az újonnan megválasz­tott szakszervezeti bizalmiak lelkesítik tervük túlszár­nyalására. A bányászok közül 00 százaléka ünnepli mnnkafelajánlással november 7-ét. A vállalások sikeres valóraváltásához a műszaki­ak Jó munkája segíti a dolgozókat. A kimerülő fron­tok helyett újabbakat készítettek elő. Vemer Flórián és Rumbus János elővájó csapatai határidő előtt két nappal fejezték be egy új 70 méteres front előkészí­tését, amelyen az orsr.ágoshírű Páncél Ferenc csapata kezdi meg a szenelést. Ezenkívül még két tartalék- front vár a megtelepítésre A felajánlás valóraváltásáért meginduló küzde­lemben a frontbrigádok eddigi munkájukkal mutatnak példát. Triekl István csapata szombat reggelig esedé­kes havi előirányzatának 303.7 százalékos teljesítésé­vel megelőzte Páncél Ferenc brigádját, amely 266.7 százalékos eredménnyel követi őket. A két országoshírű frontbrigád példája újabb csapatokat lelkesít még jobb munkára. Farkas József brigádja október eddigi szakaszában előirányzatát 148.1, Glock Imre csapata pedig 146.7 százalékra telje­sítette. A négy frontbrigád szombat reggelig már 5.740 csille magas kalóriájú feketeszenet adott október havi tervén felül. G. F. „Negyedik neevedéves tervünket 105 «zá7alékra teljesítjük“ Vállalatunk dolgozói is csatlakoztak a Ganz Va­gongyár dolgozóinak kezdeményezéséhez. Elhatároztuk, hogy tervünk túlteljesítésével ünnepeljük mi is „ Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját, a ver­senyt pedig tovább\dsszük az évi terv határidő előFi befejezése érdekében. 1. ígérjük, hogy IV. negyedéves nyolcmilliós ter­vünket 400 ezer forinttal túlteljesítjük és 105 százalé­kot érünk el. 2. 15 ezer forint értékű anyagot takarítunk meg a negyedil,• negyedévben. 3. A III. negyedévben 1.4 százalékot tett ki az igazolatlanul mulasztók száma. Ezt a négyed^ negyed­ben egy százalékra csökkentjük. A ..November 7“ műszakra csatlakozva, meggyor­sítjuk vállalatunk minden munkahelyén a munkát. Ez­zel lehetővé válik hogv egyes épületeket határidő elölt adhassunk át az építtetőknek. Így az Agrária Kemé­nyítőgyárban november 15 helyett, már november 10 én belejezzük a munkát. A dombóvári tanítóképzőt de­cember 31 helyett dec‘mber lO ért adjuk át rendelte­tésének. A december 31-ig elvégzendő városi tatarozá- si munkákat december 11-'a tejezzük he. 73/1 Építőipari Vállalat dolgozói nevében: BALÁZS FERENC ÜB termelési telelőt, Rmlésen csatlakozlak a Gauz-gyár kezdemsnyszésétoz a Pécsi Bőrgyár dolgozói A pécsi Bőrgyár dol­gozói röpgyülésen beszél, lék meg csatlakozásukat a Ganz Vagon és Gépgyár dotgozóinak felhivástíhoz. F.'halározták, hogy ők is i.November 7‘‘ műszakokat tartanak és ezeken a elit­szakokon túlteljesítik ter­vüket. A blúnkospiűhely dolga_ 2<ii az elsők közt csatla­koztak a felhíváshoz. El­határozták, hogy 378 da­rab. 3155 kiló súlyú kom­binált rserzésii viXOS fe.< hete bőrt átdolgoznak és helyette — tervükön felül — ugyanannyi kombinált cserzésil vixost gyártanak november 30-ig. A meszes műhely ,.tő- kén dolaozói" is jobb mun kával készülnek n Nagy Októberi Szocialista For, r-dalom évfordulójára. — Két dolgozó munkáját akarják megtakarítani a*, által, hogy már a ,,Novem bér 7‘‘ műszakokon — és (vs‘ kör,előleg körülbelül egy hónapon keresztül az egyik gép megjavításáig — mamik szállítják a le­húzol) bőröket a tőkékhez. Megígérték, hogy « mun­katöbblet mellett, minőségi eredményüket iz megtart, ják. Az egész gyárban nagy latkcsedéssel váraik már s hétfő reggelt, amikor fokozott szorgalommal, megsokszon pott lendület­tel látnak terveik túl élje- eitéséhee. December 19-ig befejezi fvi tervét a Baranvamegvei Szikra Nvomda A Bar&nyamegvei Szikra Nyomda dolgozói is csat­lakoztak a Ganz Vagon- és Gépgyár által megindítóit kezdeményezéshez. ígéretet tettek arra, hogy évi ter­vüket december 19-ig befejezik és jóminöségű munkát végeznek. November 7-e tiszteletére jövő héten béke- műszakokat tartanak. A nyomda dolgozói kiemelkedő teljesítményükkel készülnek a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom évfordulójára. Árr Károly, Arany Tóth László. Garamvölgyi Andrásné, Ivasivka Mihály- né és Bukovácz Lajosné 1953. évi tervüket már októ­ber 26-ig teljesítették. Ez volt a felajánlásuk november 7 tiszteletére. A . November 7"-békeműszakon is már a jövő évi tervükön dolgoznak. Tabi István elvtárs, sztahánovista évi <ervét már augusztus 14-én befejez­te, most úgy készül a novemberi ünnepre, hogy októ­ber 29-ig már 144 százalékra teljesítette október havi tervének esedékes részét. A DISZ-tagck is megállják helyüket a termelés­ben. Ezt bizonyítja Rajczi Lajos példája is. aki 140 százalékra teljesíti tervét november 7 tiszteletére. A dolgozók a munkaidőt jól kihasználják, selejt- mentesen dolgoznak. A november 7-i ünnepi gyűlésen három élenjáró dolgozó Bank József gépszedő. Baches Antal kézlszedő és Nyers Jánosné könyvkötő kapja meg jó munkája jutalmául a sztahánovista oklevelet. Megérkezett a hir li homokot szállító első vasúti szerelvénv Komlóra öt hónap megfeszített munkájának eredményét ünnepelték október 31-én Komlón. Ezen a napon érkezett meg a komlói bányák részére az isza- poláshoz szükséges hindi homokot szállító első sze­relvény. A közel 12 kilométeres keskenynyemtávu vasút fődmunkálatait exkavá­torok, földgyaluk végez­ték el. Ezután került sor a sínpálya lefektetésére. A budapesti Betonútépítő Vállalat dolgozói felaján­lották, hogy 50 nap alatt befejezik ezt a munkát. A vállalt 50 nap helyett 35 nap alatt készültek el a vasút lefektetésével. — Munkájukat a 176 méter szintkülönbség legyőzésén kívül az is megnehezítet­te, hogy a Pécs-bátaszéki vasút alatt, valamint a Fécs-budapesii műút aJatt aluljárót kellett építeni. A homok szállításához eddig 200 darab két és fél tonnás teherbírású csille és négy gőzmozdony ér­kezett. A hindi homokkal teli csilléket a 60 méter hosz- szú döntőhidró’. a Ill-as akna mőietti 32 ezer köl\ méteres iszaptérségbe ürí­tik. amelyet éjjel hat reflektor világít meg. In­nen a Ill-as !6«7|Vrián át csöveken továbbítják a homokot a bányába, ahol közel nyolc kilométeres csőhálózaton jut a fejté­si térségekbe. A hirdi homok, amely­nek előnye, hogy gyor*an leüieoedi.k, sok , évre ele­gendő mennyiségben á:! rendelkezésre és a fejtési térségeknek ezzel vaió tömedékelése nagymérték ben megakadályozza a komlói bányatüzek kelet­kezését. Garay Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom