Dunántúli Napló, 1953. szeptember (10. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

2 NAPCő 1053 SZEPTEMBER 1 A Szovjetunió kormányának jegyzéke az Egyesült Államok kormányához Moszkva (TASZSZ) Mint már a szovjet sajtó jelentette, a szovjet kormány július 30-án jegyzéket in­tézett^ az Amerikai Egyesült Államok kormányához, amelyben tiltakozását juttatta kifejezésre az Amerikai Egyesült Államok kormányánál amiatt, hogy július 29-én egy ameri­kai katonai repülőgép nem messze Vlagyivosztoktól, durván megsértet­te a Szovjetunió államhatárát. A szovjet sajtó azt is közölte, hogy július 31-én Ch. Bohlen, az Amerikai Egyesült Államok moszkvai nagykö­vete az Amerikai Egyesült Államok kormányának megbízásából emlék­iratot nyújtott át a Szovjetunió kül­ügyminisztériumának, amelyben vi­tatja azt az tényt, hogy amerikai kato­nai repülőgép megsértette a Szovjet­unió államhatárát és úgy tünteti fel, mintha áz amerikai repülőgépet a Japán-tenger feletti megszokott re­pülése közben szovjet vadászgépek megtámadták volna. A Szovjetunió külügyminisztériuma augusztus 3-án az említett emlékirattal kapcsolatban jegyzéket küldött az Amerikai Egye­sült Államok moszkvai nagykövet­ségének, amelyben a szovjet kor­mány az emlékiratban foglalt tilta­kozást, — mint alaptalant — vissza­utasította és megerősítette július 30- án kelt jegyzékét. Augusztus 5-én az Amerikai Egye­sült Államok moszkvai nagykövetsé­ge az Amerikai Egyesült Államok kormányának megbízásából ebben a kérdésben új jegyzéket küldött a Szovjetunió külügyminisztériumának s ebben megismétlődik az a kijelen­tés, amelyet a fentemlített emlékirat tartalmazott. Augusztus 26-án a Szovjetunió kül ügyminisztériuma jegyzéket küldött az Amerikai Egyesült Államok mosz­kvai nagykövetségének. A jegyzék hangsúlyozza: Minthogy pontos meg állapítást nyert az a tény, hogy az amerikai katonai repülőgép megsér­tette a szovjet állam-határokat, a szovjet kormány, mint minden ala­pot nélkülözőt, visszautasítja az Amerikai Egyesült Államok kormá­nyának jegyzékében foglalt tiltako­zást. A jegyzék végül leszögezi: a szov­jet kormány fenntartja a július 30-i és augusztus 3-i jegyzékében foglal­takat, újból hangsúlyozottan kíván­ja, vonják szigorú felelősségre azokat a személyeket, akik a szovjet határ megsértésében vétkesek és elvárja, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya intézkedéseket tesz, hogy a továbbiakban amerikai repülőgé­pek ne sérthessék meg a Szovjetunió államhatárait. Kim !r-Szen elvtárs beszéde a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának teljes um Phenjan (TASZSZ): A központi koreai lapok közölték Kim Ir-Szen- nek, a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága e hó elején tartott hato­dik teljes ülésén mondott záróbeszé­dét. Kim Ir-Szen elvtárs beszédében többek között foglalkozott a koreai kérdés békés rendezése felé első lé­pést jelentő fegyverszünet megköté­se után kialakult helyzettel és az or­szág egyesítése ügyének feladatai­val. Az ország gazdasági életének hely reállítását és fejlesztését érintve Kim Ir-Szen részletesen ismertette az ezen a téren felmerült feladatokat, majd foglalkozott az olyan kérdé­sekkel, mint az összes tartalékok mozgósítása, a munkaerő észszerű felhasználása, a munkafolyamatok gépesítése, harc az állam anyagi eszközeinek pazarlása ellen, a dol­gozók képzése színvonalának emelé­se. Kim Ir-Szen rámutatott, hogy mennyire szükséges a könnyűipar gyors fellendülése, a közszükségleti cikkek nagyobbméretű gyártásához. Az ausztriai szoviet tagoztaié szolgálat közleménye Bécs (TASZSZ) Az ausztriai szov­jet tájékoztató szolgálat a következő jelentést adta ki: Ez év augusztus 29-én az Ausztriá­ban lévő szovjet javak igazgatóságá­nak földjét bérlő, Krems és Tulln- vidéki kisparasztok küldöttsége — akiket elemi csapás sújtott — felke­reste I. I. Iljicso nagykövetet, a Szovjetunió ausztriai főbiztosát. A küldöttség a károsult parasztok ne­vében háláját fejezte ki ■ a szovjet hatóságoknak, mert felmentették őket a. soronkövetkező bérleti rész­let és a tartozások megfizetése alól. A hadifoglyok hazaíelepííésére alakúit bizottság szombati ülése Keszon (Uj Kína) A hadifoglyok hazatelepítésére alakult bizottság szombati ülésén a koreai-kínai fél ismét sürgette, hogy az Egyesült Nemzetek parancsnoksága adjon ha­ladéktalanul és felelősségteljes mó­don választ két rendezetlen kérdés­re. Az első kérdés a Li Szin-Man ál­tal amerikai jóváhagyás mellett erő­szakosan visszatartott huszonhétezer hadifogolyra vonatkozik, a másik ar­ra a kétezer főnyi eltérésre, ami Mark Clark tábornok ez év májusá­ban és júniusában a nyilvánosság előtt elhangzott és a koreai-kínai fél közvetlenül hazatelepítendő hadifog­lyainak számára vonatkozó nyilatko­zatai között mutatkozik. Az ülésen a koreai-kínai fél hatá­rozottan követelte, hogy az ENSZ- parancsnokság a lehető legrövidebb időn belül telepítse haza a koreai­kínai fél haderőinek mindazon fog­ságba esett tagjait, akik hazatelepí­tésüket kívánják, de akiket az ENSZ parancsnokság túszként nyíltan visz- szatart. Az ENSZ-parancsnokság minded­dig nem adott felelősségteljes vá­laszt a koreai-kínai félnek arról a jelentős számú koreai és kínai hadi­fogolyról, akiket kényszerrel vissza­tart. Azt tervezi, hogy kényszerrel visszatartja a hadifoglyok egy másik csoportját is, bár e csoport tagjai is ragaszkodnak a hazatelepítéshez. Mark Clark egyébként 1953. má­jus 27-én kijelentette, hogy az ENSZ parancsnokság őrizetében huszonhat- ezer olyan kínai-koreai hadifogoly van, aki gyakorolni kívánja hazate­lepítésére vonatkozó jogát. Június 29-én Clark azt közölte, hogy csak huszonnégyezer olyan koreai-kínai hadifogoly van az ENSZ parancsnok­ság őrizetében, aki hazatelepítését kívánja. Az ENSZ parancsnokság mindezideig nem adott felelősségtel­jes választ arra a kérdésre, miért csökkent egy hónap alatt kétezerrel a koreai-kínai fél azon hadifoglyai­nak száma, akik hazatelepítésükhöz ragaszkodnak. A francia rendőrség terrorjának újabb halálos áldozata van A temetés idejére Chaumont dolgozói szüneteltetik a munkát Páris (MTI) Mint ismeretes, a Seine-et-Marne megyei Chaumont- ban a rendőrség pénteken gumibo­tokkal támadt a sztrájkban kitartó algíri munkásokra, hogy őket a mun­ka újrafelvételére kényszerítse. \ vad rendőrrohamnak ötven sebesült­je van, hat munkást súlyos sérülések kel kórházba kellett szállítani. A sebesültek egyike, Dasu Mesz- szaud sérülésébe belehalt. A helybeli három szakszervezeti központ: a COT, CFTC és Force Ouvriere együttes határozatára a szabadság­jogokért vívott harc újabb áldozatá­nak holttestét felravatalozták és a helybeli munkások, valamint a la­kosság hétfőn hosszú menetben tisz-, lelettel adózott a szabadságjogok vé eleimében elesett munkás emlékének. A megyei szakszervezeti szövetsé­gek felszólították tagjaikat, hogy a temetés idejére szüneteltessék a munkát. Az élenjáró ipari palronázs-csoportvezető k budapesti értekezlete A nagyobb ipari üzemek patro­náló csoportjai már évek óta rend­szeresen látogatnak egyes termelő- szövetkezetekbe. Egy-egy csoport és a patronált termelőszövetkezetek kö­zött állandó, szoros kapcsolat alakult ki. Az ipari patronázsmozgalomnak különösen nagy jelentősge van ma, amikor a kormányprogramm előte­rében a falu felemelése, a mezőgaz­dasági termelés fejlesztése áll, ezért a budapesti nagyüzemek ipari pat- ronázscsoportjainak vezetői vasár­nap értekezletre jöttek össze, hogy megbeszéljék a termelőszövetkezetek megerősítésének időszerű kérdéseit. Résztvettek az értekezleten több ter­melőszövetkezet elnökei, illetve párt- titkárái, számos nagyüzem vállalat- vezetője és pártbizottságának titkára és a budapesti kerületi pártbizottsá­gok képviselői. Szűcs Lajos elvtárs, a Magyar Dol­gozók Pártja budapesti pártbizottsá­ga titkárságának tagja megnyitó sza­vai után Hegedűs András elvtárs, földművelésügyi miniszter, a minisz­tertanács első elnökhelyettese, a Ma­gyar Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottságának tagja beszámolójában ismertette a patronázs csoportok fel adatait a termelőszövetkezeti moz­galom megszilárdításában. A miniszter beszámolóját sok hoz­zászólás követte. A beszámoló és az elhangzott hoz­zászólások többi között a követke­zőkben jelölték meg a patronázscso- portok feladatait: A patronáes-csoportoknak a követ­kező hetekben elsősorban is a ter­melőszövetkezetek termeléséhez kell segítséget nyújtaniok. A termelőszö­vetkezetekben a legfontosabb feladat most az, hogy termelési színvonaluk a jövő évben magasan az országos színvonal fölé emelkedjék. Az elma­radott termelőszövetkezeteket, ame­lyeknek száma sajnos nem kicsi, fel kell zárkóztatni az élenjáró szövet­kezetek mellé és biztosítani, hagy termésátlagaik és közös állattenyész- tésük hozama lényegesen nagyobb legyen az egyénileg gazdálkodó dob gozó parasztokénál. A patronázscsoportoknak mindé1 nekelőtt segíteniök kell a termelj szövetkezeteket a munkaerőkérdés megoldásában, hogy a szövetkezet ids jében tudja elvégezni az őszi betaka­rítási munkákat és az őszi szántás­vetést. Támogatni kell a termelőszö­vetkezetekben a kimagasló termés- I eredmények eléréséért folyó versenyt és segíteni kell az alapvető agroJ technikai és állattenyésztési szabá­lyok pontos betartását. A termelőszövetkezetekben a ter­melési színvonal emelése teremti meg az alapját a szövetkezetek me8" szilárdítása másik fontos alapkérdé­sének, a termelőszövetkezeti tagok jövedelme növelésének. Ezen a téren a legfontosabb a jövedelem helye5 elosztása. A jövedelemelosztás alap' vető szempontja, hogy mind a ter­mészetbeni, mint a pénzjövedelmet a munkaegységek arányában osszak szét a tagok között. A termelőszövet kezetek jövedelemelosztása ezévben a kedvező termés és az állam által a termelőszövetkezeteknek adott ha­talmas segítség következtében jelen­tősen több lesz a múlt, évin éh Az ellenséges elemek elleni harc­ban is komoly szerepük van a pa|' ronázscsoportoknak. Sokat segíthet' nek elsősorban a tagság közötti^ te­világosító munkával. A termelőszö­vetkezet megvédéséért az ellensége* elemek ellen folytatott harcból min' den patronázscsoportnak ki kell ven­nie a részét. Az ellenséges elemek elleni harc szívós ás nagyon tűrd' mes felvilágosító munkát igényel.. Az értekezleten felvetett kérdések- ■ re Hegedűs András elvtárs mini?2' tér részletesen válaszolt, majd Szűc* Lajos elvtárs hangsúlyozta, hogy a patronázs-mozgalom egyik láncszeme n munkás-paraszt szövetség meg®21' lárdításának. Adenauerék „keleti menekültje“- és a valóság Düsseldorf (ADN): A ,,Freies Volk" Németország Kommunista Pártja kör- ponti lapja vasárnap leleplezte Ade­nauer pántjának, a CDU-nak szemér­metlen képhamisítását. A CDU egyik választási plakátján egy szegénye­sen öltözött és kiéhezett házaspárt „keletj övezetből menekültek“-nck je­lölt meg. A valóságban a lényképhez egy nyugatnémet házaspár állt mo­dellt. A Freies Volk leleplező cikke meg állapítja: „A Német Demokratikus Köztársaságból származó állítólagos menekültek a valóságban: Johann Bier és felesége sieglari, Haupt-stras- se 241 szám: alatti lakosok. Hat hét­tel ezelőtt felkereste őket az Ade­nauer párt főhadiszállásának Buserath nevű fényképésze. A Bier házaspárt, amely jgen ínséges viszonyok között él, ..menekültként" lefényképezte. A férj és a feleség tíz márkát kapott a fényképezésért, anélkül hogy meg­mondták volna, mire használják lel a képet. Mennyire megijedt azonban Bier-papa és mama, amikor az ut' cán hirtelen felfedezte fényképét a CDU-plakátot! Sieglar lakossága ^ amely gyorsan felismerte a csalást, fel volt háborodva. Az ifjúság oso■* portosan sietett a plakáthoz, hogY fényes nappal leszaggassa. A CDW szükségesnek találta, hogy Siegln^ ból visszavonja a plakátokat. Aío*^ megkísérelték hogy Bierpapát to' vábbi negyven márkával hallgatásra bírják," Meebalt N. Ssr. Go'ovanorí a Szovjetunió népművésze Moszkva (TASZSZ) A Szovjetunó Minisztertanácsa mély gyásszal íe" lenti, hogy meghalt Nyikolaj Szem- jonovics Golovanov Sztálin-díjas ki­váló orosz karmester-tanár, a Szov" jetunió népművésze. ÍZ ülönbözö körülmények vált­“ hatnak ki az emberben szé­dülést. Ion Brehui elvtárs például akkor érzett életében először valami édes szédülést, amikor az ocnitai kő­olajmező munkásai üzemi bizottsá­gi tagnak választották meg. Azelőtt sohasem érzett ehhez hasonlót. Szór galmas munkás volt, olyan ember, akinek a szíve mindig nyitva áll a többi munkás öröme és bánata előtt. Mindenki szerette és becsülte. — Dolgozz továbbra is olyan jól, mint eddig és törődj úgy a dolgaink kai, mint ahogy eddig tetted, amíg velünk egy műhelyben dolgoztál! — köszöntötték a munkások megválasz fásának napján. Ion Brehui akkor kezdett másod­szor szédülni, amikor nemsokára az üzemi bizottság elnökévé választot­ták meg. Felejthetetlen pillanat volt számá­ra, amikor először lépett az emel­vényre, hogy beszéliert. Vörös dra­périával bevont emelvény ... zászló­díszbe öltözött terem ... tapsoló és éljenző tömeg ... virágok ... És mind ezek között ő, Ion Brehui az újdon­sült üzemi bizottsági elnök. Úgy érezte, hogy valami hallatlan dolog történt az életében. Mintha már nem is lenne olyan, mint a többi munkás, akik előtte ülnek a pado­kon. ö most már „elnök" volt, a teremben ülő munkások már nem voltak mindennapi társai, hanem a „tömeg", amely mától kezdve őrá hallgat, őt figyeli, tucatnyi alkalom mai megtapsolja. Brehui elvtárs nagy gyönyörűség­gel látott új munkájához. Először is megbeszélésre hívta össze a műhely­bizottságok vezetőit. Lattíiialc. milyen lelkesen vá­Az elnök elvtárs és a „tömegek“ lasztottak meg engem a munkások? Mától kezdve apjuk vagyok és min­den problémájukat ismernem kell. Éppen ezért minden héten jelenté­seket fogtok készíteni mindarról, ami a műhelyekben történik. Ti lesztek az én fülem és szemem. Ettől kezdve aztán Brehui elvtárs irodájában kezdtek ám szaporodni a jelentések és az üzemi bizottsági elnök kezdte „megismerni" a töme­gek problémáit. Lapozgatta, rendez­gette, osztályozgatta a jelentéseket és valóságos szenvedéllyel készült újabb és újabb beszédeire, amelyekkel majd tovább fokozza a tömegek cso­dálatát és bizalmát. Minden úgy ment mint a pa- rancsolat. A jelentések rend szeresen érkeztek és Ion Brehui egy­re elégedettebb volt munkájával. Ha szólásra emelkedett és különösen, amikor felcsattant a teremben a taps, Brehuit csodálatos boldogság töltötte el. „Ezt nevezem én kapcso­latnak a tömegekkel*' — gondolta magában ilyenkor. Egy idő múlva azonban kiderült, hogy nemcsak szép, de igen nehéz is ez a feladat, amit Brehui elvtárs ka­pott. Több apróbb kellemetlensége támadt, amelyek megzavarták őt ab­ban, hogy minden percét a töme­gek érdekeinek szentelje. így pél­dául van az ola.imezőti Timoftei Bn- dulescu hegesztő, aki egyik nap a kollektív szerződésben előírt tej he­lyett savanyú, zavaros löttyöt ka­pott, amelyet még savónak sem lehe­tett nevezni. A hegesztő fogta a kér­déses üveget és az üzemi bizottság­hoz ment vele. ______ — A hegesztőknek, elnök elvtárs, — kezdte, — minden nap fél liter tej jár védőételként. De ... — Ne zavarj! — szakította félbe kurtán az elnök, aki éppen néhány friss jelentést tanulmányozott. — Nem zavarlak, de már leg­alább egy hete savót küldenek ne­künk tej helyett. Az elnök felsóhajtott: — Nem látod, ember, hogy dol­gom van? Ha nem hagysz dolgozni, nem tudok foglalkozni a ti problé­máitokkal. Itt vannak a jelentések a munkavédelmi intézkedésekről és te egy üveg ... tejjel zaklatsz. Timoftei Badulescu nem hagyta annyiban a dolgot: — Ha legalább tej lenne, de nem az! Itt van, elhoztam, kóstold meg Az üzemi hizottságri elnök ** azonban nem olyan ember, aki egykönnyen hagyja magát befolyá­solni. Különben sem volt kedve meg kóstolni azt a gyanús folyadékot. így hát a tömegek felsőbbrendű érdeké­ben felkérte Timoftei Badulescut, hogy a tejesüveggel együtt menjen dolgára ... Más alkaiommal néhány fúrómun­kás érkezett. — Ki az üzemi bizottság elnöke? Erre a tapintatlan kérdésre Ion Brehui bizony megsértődött egy kissé. — Mi? Hát nem ismeritek üzemi bizottságotok elnökét? — Nem ismerjük — válaszolták nyugodtan a fúrómunkások, — mivel még egyszer sem láttuk nálunk az olajkutak környékén. Mikor aztán megtudták, hogy éppen „elnökükkel" beszélnek, elpanaszolták, hogy nem kapnak védőruhát, pedig a kollektív szerződés szerint már rég ki kellett volna osztani azokat. — No, de mit tehetnék én ennek érdekében? — kezdte méltatlan­kodva Brehui. — A védőruhákat az igazgatóság adja, nem a szakszerve­zet. — De kinek kell őrködni a kollek­tív szerződés betartása felett, nem a szakszervezetnek? Hogyan védel­mezi a szakszervezet a mi érdekein­ket, ha nem törődik vele, megkap­ták-e a munkások a védőruhákat, vagy sem? Ez aztán alaposan kihozta sodrá­ból az elnököt. — A szakszervezet a tömegek ér­dekeit védi, nem az egyénekét! — ütött az asztalra Brehui. — Nem érek rá mindenkivel külön-külön foglalkozni, menjetek az igazgatóság hoz Cafnos az ocnitai ola'mezőn ^ több hasonló perlekedő ter­mészetű ember van, s szegény el­nöknek ugyancsak nehéz a helyzete. Hanem azért mégis kemény ember 6 és különbséget tud tenni az egyé­ni kívánságok és a „tömegek" prob­lémái között, — amelyeket jól ismer az iratrendezőben csodálatos rend­ben sorakozó jelentésekből. — Pe­dig igen sokszor háborgatják holmi apróságokkal: a labdarúgó csapat például fölszerelést követel, az ének kar vezetője azért jár a nyakára, hogy varrassák meg végre azokat a blúzokat, amelyekhez 8 hónappal ez­előtt vették meg az anyagot. Egye­sek az ebédidő pontos betartását kö­vetelik, mások panaszkodnak, hogy az étlap nem elég változatos. Külön ember kellene már ahhoz, hogy minő ezeket számontartsa. Egy értekezleten aztán, — aho^ Ion Brehui ismét ragyogó beszéde'1 tartott, — valami furcsa dolog tör­tént. Először is az ünneplés és _ a tapsvihar nem volt olyan erős, mint máskor, aztán pedig a hozzászólások nem voltak olyanok, amilyeneket az elnök várt. Egyéni panaszok hang­zottak el, sőt bírálatok, kemény bí­rálatok az elnök felé. — Hogy nem törődik a dolgozók érdekeivel, hogy nem ismeri az emberek problémáit és így tovább. Brehui ijedten próbált védekezni, de ekkor felszólalt a vállalat pártbi­zottságának titkára is. s alaposan fe­lére olvasta Brehuinak összes hi­báit. „Elszakadt a tömegektől, ame­lyet annyiszor emlegetett, s hogy íj' karcnyit sem törődött a párt taní­tásaival, a dolgozók szükségleteiről való gondoskodás terén" — mondta a párttitkár. Azt is mondta, hogy minden bírálat helyes, ami ezzel kapcsolatban Brehuit érte. *• Brehui dermedten hallgatta ezeket a szavakat. Próbált magvarázkodni. de nem sikerült. Magának is be kel­lett vallania, hogy ez mind így iga?, s nincs más feladata, mint kijaví­tani a hibáit. lettől kezdve aztán minden megváltozott Brehui munkája körül. S aki látta őt türelmesen tár­gyalni a fúrómunkásokkal a védőru­hák ügyében, az szédült a csodálko­zástól: hogy tudja az építő kritika így megváltoztatni az embert?... (Megjelent a Scantein 18-i számában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom