Dunántúli Napló, 1953. szeptember (10. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

DUNÁNTÚLI NAPLÓ VUÁÖ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A MÁJ SZAMBANt A Szovjetunió kormányának jegyzéke az Egyesült Alla- mok kormányához (2. o.) — Adenauerék „keleti mene­kültje“ és a valóság (2. o.) — Választmányi ülésen tár­gyalták meg a sellyei járásban a Központi Vezetőség határozatát (3. o.) — A Mohácsi Gépgyár dolgozói szep­tember 26-ig befejezik harmadik negyedévi tervüket (3. o.) — Hozzászólás Pécs új építészetének kérdéséhez (3. o.) — Mi újság Baranyában? (4. o.) AZ M D P BARANYA MEGYEI PÄRT 8 I Z OTT HÁGÁNAK L APJ A x- Évfolyam, 204. szám ARA 50 FILLER KEDD. 1953 SZEPTEMBER 1 Biztonságos munkával, a műszaki feltételek biztosításával, helyes munkaszervezéssel a bányásznapra tett vállalások teljesítéséért A Pécsi Szénbánya Vállalat dol- azt vállalták alkotmányunk JDlepe tiszteletére, hogy 1060 tonna ®net termelnek terven felül. Az •ffetet valóraváltották: 1700 tonna enef adtak tervükön felül a hazá- Vállalásunkat 101, a tervünket *“>8 102.3 százalékra teljesítettük. Augusztus húszadikán új verseny- ‘akasz kezdődött. Azt ígértük, hogy ( bányásznapig 1130 tonna szenet q felünk előirányzatunkon kívül, főmmel mondhatom, hogy ezt az Jetünket is valóraváltjuk. Aug. v~®ü reggelig 1084 tonna szenünk ,°U már, amit bányászaink terven Jj!® termeltek. Jól dolgoznak Ist- an-akna kivételével — valamennyi ^műnkben a bányászok. Pécs VI. ®rület 102, Vasas 104.1, Szabolcs- j^rület 101.7 százalékra teljesíti a b^et. Szabolcs-kerület egyedül a p«e-aknai bányászoknak köszön­ni jó eredményét, akik a bányász­ai tiszteletére már 576 tonna sze­lj« termeltek terven felül. István­ba bányászai ugyanakkor 250 ton- szénnel adósai a hazának, nem ámítva azt a 180 tonnát, amelyet bányásznap tiszteletére túlteljesí- esként vállaltak. istván-aknán sürgősen meg kell ^prsítani a munkát, de nem szabad üzemben sem megelégedni az Járt eredményekkel. Műszaki vezé­rüknek biztosítaniok kell minde- j'Üt a munkalehetőségeket és a meg­ítélő munkakörülményeket. El kell , «ni minden szenelő munkahelyet bSKfelelő számú ürescsillével, biz- ^itani kell mindenütt a friss leve­rt. az alap- és légvágatok rendben- ,artását. Műszaki vezetőinknek te­ltettél kell lenniök a most még ^Ónálló munkaerőhiányra, helyesen gazdálkodniok a meglévő mun- ^aerővel. Még ma is előfordulnak üzemeinkben olyan esetek, hogy fej­tésekben feleslegesen alkalmaznak 'ászlettolókat, mint István-akna har­madik mélyszintjén, a második nyu­gati keresztvágattól keletre lévő fej­tésben. A Jambricsek-csapat megbí- z°tt csapatvezetője — ahelyett, hogy Csúszdákat építtetett volna a fejtés- u®, —. egy segédmunkást alkalma­it, aki kapával húzta a készletet. Még gyakori az is, hogy műszaki v®zetőink „megfeledkeznek“ az alap- tágatok és légvágatok rendbentartá- sáról. Széchenyi-aknán a Pánczél- csapat munkahelye közelében, az él­té keleti segédkeresztvágatot telje­sen ellepte a víz, nehéz a csillézés. porolhatnánk más üzemből is több. hasonló példát. Elhatároztuk, hogy harmadik ne­gyedévi tervünket is határidő előtt fejezzük be. Ennek érdekében elen­gedhetetlenül szükséges, a munka­idő jobb kihasználása. A fejtési csa­patoknál ezen a téren van javulás, legtöbb esetben a munkahelyeken történik a váltás és sok helyen fel­számolták már a közös étkezést is. A fenntartási és az elővájási csapa­tok dolgozóinál azonban annál több a javítanivaló. Korán hagyják abba a munkát, későn kezdenek. Ez ter­mészetesen megmutatkozik a kere­setükben is. Fontos, hogy a termelés fokozása mellett betartsuk a biztonsági rend­szabályokat is. Sok példa bizonyítja, hogy maguk a dolgozók sem ügyel­nek erre eléggé, veszélyeztetik éle­tüket, egészségüket. Még mindig nem tanulták meg eléggé, hogy az előfúrásokat, zárt munkahelyeket, gurítóhomlokokat a szokottnál sok­kal jobban kell biztosítani, védeni kell az ott dolgozókat a szénkifolyá­soktól és a gázkitörésektől. Még az olyan tapasztalt vájárok is követnek el ebben hibát, mint Molnár Ágos­ton, István-aknai vájár, aki a hetes telepen hajtott új gurítóban egyet­len alátét-deszkát sem alkalmazott a vájvégen. Bányászaink ne felejt­sék el egy pillanatra sem: biztonság nélkül nem lehet a tervet teljesíte­ni, megfelelő biztosítás nélkül nem szabad a munkahelyeken dolgozni! Ha a felsorolt hibákon sürgősen javítunk, — elérhetjük, hogy telje­sítményeink — amelyek jelenleg is száz százalék felett vannak, — to­vább emelkedhessenek. A fejteljesít­mények emelése szükséges« ahhoz, hogy tervünket rendszeresen, min­den nap teljesíthessük és ne legyen olyan hullámzás, mint augusztusban és az azelőtti hónapokban is volt. Je­lenleg vállalatunk 102.4 százalékra teljesíti havi tervét. Ez kétségtele­nül jó eredmény, de nem szabad el­bizakodnunk, még jobb munkával kell segítenünk a kormányprogramm megvalósulását. Az idei bányászna­pon csak a Pécsi Szénbánya Vállalat üzemeiben ötmillióhatszázezer forin­tot osztunk ki hűségjutalom címén a bányászok között. Ez a hatalmas összeg is kormányunk, pártunk sze­rető gondoskodását fejezi ki, amely­re mi csak több szén termelésével válaszolhatunk. Dolgozzunk minden bányaüzemben jól, műszaki vezető­ink biztosítsák a jó munkakörülmé­nyeket, a dolgozók használják fel termelőmunkára a munkaidő min­den percét és dolgozzanak bizton­ságosan! Ez további előrehaladásunk előfeltétele. Vereckei Lajos igazgató, Pécsi Szénbánya Vállalat. Készülnek a citrnnipaláiiták éiteleltetésére a szenegáli 1952 tavaszán merész kezdeménye­dbe fogtak a szentegáti kísérleti izdaság 23 holdas kertészetének ilgozói. Szabó István brigádvezető vaslatára elhatározták: meghono- tják a citromot és a narancsot a tzdaság földjén. Az elhatározást tett követte. Ma lár 300 jólfejlődő anyatő — 175 arancs és 125 citrom — dicséri a :entegáti kísérletezők szorgos mun- áját. A hatalmas, két rész erdei ildből és egy rész mosott homokkal Ütött ládák pedig sokezer citrom- s narancspalántának adnak helyet kertészet gőzfűtéses, korszerű me­'3há7Áhfi n Az eddigi kísérletek szerint az it- ;ni páratelt éghajlatot és a delba- anyai — nem meszes,- sem lúgos, issé savanyú — talajt szeretik az iegen növények. Legjobban a gyu­lai tövek fejlődnek. Az alacsony- örzsú, haragoszöld fácskák kozu övőre a száz legidősebb mar termést s hoz. ' Jól felkészülnek a télre a citrom­:s narancspalánták, anyatövek orei. \ magról kelt kis novenykeket lá­dákban gondozzák, a kis oltványokat pedig cserépbe ültetik. A hőmérsék­letet megfelelően szabályozzák: há­rom foktól 15 fokig terjedő hőmér­sékleten tartják télen-nyáron kor és fejlődés szerint a növényeket. Hétfőn délben végeztek mind a tizenhatezer kis oltvány cserepezé- sével, ami eddig nőtt, fejlődött a kertészetben. Utána mindjárt hozzá­fogtak a ládák készítéséhez, amelyek be a tél beköszöntésével a fiatalabb fácskákat ültetik, hogy a melegház­ban, két-három fokos hőmérsékleten teleljenek majd át. A cserépbe ültetett növények a melegház falán készített állványzat­ra kerültek, s naponta kétszer per­metező öntözéssel gondozzák azokat. A kertészeti brigád tagjai úgy dol­goznak, hogy a közeljövőben már ne csak a gazdaság több, mint nyolc­száz dolgozóját lássák el déligyü­mölccsel, de juttathassanak belőle a pécsi dolgozóknak, a pécsvidéki bá­nyászoknak is. Az oltványok gondos kezelése mellett ezért elhatározták, cserépgyártó gépet is állítanak mun­kába, hogy az újabb és újabb kis palántákat elhelyezhessék. A KORMÁNYPROGRAMM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT Megkezdték a vetést a bari Új Élet termelőszövetkezet tagjai A bárt Uj Élet tsz tagjai és a köz­ség dolgozó parasztjai ebben az év­ben igen szép eredményt értek el. „Korán vetettünk, bő termést aratunk“ — mondogatják a község dolgozó parasztjai. Ezzel a jelszóval indul­tak harcba a jövőévi bő termésért is. Különösen szervezetten halad a munka az Uj Élet termelőszövetke­zetben. Kormányunk programmjá- nak megjelenése után új erőre ka­pott a munka a csoportban. Minden­ki a határban szorgoskodik, szedik a burgonyát, készítik elő a paradi­csomot. a paprikát a szállításra. A fogatosok és a férfi tagok trágyát hordanak, silóznak és vetnek. A szervezett munka eredménye, hogy eddig hat hold burgonyát szedtek fel és befejezték a 10 hold repce és a 10 hold őszi takarmánykeverék ve­tését. A tsz-tagok megkezdték az őszi búza és az őszi árpavetómag tisztí­tását is. „Amióta korábban vetjük az őszieket — mondják a csoport tagjai — azóta 3—4 mázsával többet aratunk holdanként." A csoporttagok állítását bizonyítja az, hogy az elmúlt év őszén, ame­lyik földbe szeptember elején vetet­ték el az árpát, onnan 16 mázsás átlagot takarították be. Azonban 15 holdon csak októberben vetettek kü­lönböző akadályok miatt és erről a területről csak nyolc mázsa volt az átlagtermés. Ezért most a csoport vezetői, tagjai úgy határoztak, hogy ezévben szeptember 10-re befejezik a 60 hold árpa vetését és utána azon­nal megkezdik a búza vetését. Az őszi munkák végzésében nagy segítséget kap a termelőszövet­kezet a palotabozsoki gépállo­mástól. A két traktor éjjel-nappal szánt, hogy mielőbb előkészítsék a földet a vetésre. Szentes Lázár elvtárs, a gépállomás agronómusa hetenként háromszor-négyszer meglátogatja a csoportot és szakmailag , irányítja a munkát. A szakirányítás eredménye, hogy a csoport ebben az évben az ősziek több, mint 75 százalékát keresztsorosan veti. A béri Uj Élet tsz tagjai az egyé­nileg dolgozó parasztok szervezett, jó munkával, a korai vetéssel, az új módszerek széleskörű alkalmazá­sával, a tervek határidő előtti tel­jesítésével harcolnak a kormány­programm mielőbbi megvalósításá­ért. Azt akarják, hogy községük az elkövetkező gazdasági évben is az első helyen büszkélkedhessen. A MEGVALÓSULÓ KORMÁNYPROGRAMM SZEPTEMBER 6-ÁN 88 LAKÄST ADNAK AT A KOMLÓIAKNAK Az új kormányprogramm a kom­lói lakásépítés területén máris érez­teti hatását. Ez év végéig az eredeti tervektől eltérően 1410 modern új lakást építenek fel és adnak át Komló élenjáró dolgozóinak. A lakás építések erős iramban folynak és már a bányásznapon, szeptember 6- án négy emeletes háztömböt, össze­sen 88 lakást adnak át a dolgozók­nak. Az új házak háromemeletesek és egy, kettő, valamint három szoba, összkomfortosak a lakások. A lakás­építések száma minden hónapban emelkedik, így októberben 158, no­vemberben 323, decemberben pedig 789 lakás készül el. Az új lakások építése mellett azzal, hogy a külön­böző szervek új székhazakba költöz­nek, mintegy újabb 80 lakás szaba­dul fel. A kép Komló-Kökönyös egyik modern házának két szoba-konyhás fürdőszobás lakását ábrázolja, ame­lyik kényelmes otthont nyújt tulaj­donosának. „EXPRESS“-RÉTESLAP, VITAMIN DÚS BOR ÉS RUMOS MEGGY­BEFŐTT KAPHATÓ A PÉCSI CSEMEGEBOLTBAN A Kossuth Lajos utcai Csemege­boltban ismét kapható az „express"- réteslap, ami nyolc év óta egyáltalán nem volt forgalomban. Ez nyers tészta, amely négy lapból áll. A há­ziasszonyok csak szétnyitják, tejfeles zsírral megkenik, megtöltik és máris süthetik a rétest. A háziasszonyok így időt takarítanak meg, mert nem kell a rétestészát nyujtaniok. Az „ex- press“-réteslap ára mindössze 5.30 forint. Vitamindús bor: „sóskaborbolya" is érkezett az üzlet­be. Ez a sóskához rasonló vastartal­mú növényből ké­szült. Fél liter 8 forintért kapható. Az üzlet újdonsá­ga a rumos meggybefőtt is, amely Pécsett kizárólag a Csemegeboltban kapható 10 forintos árban. A „hab­zóbor", amely azelőtt drágán került forgalomba, most 28 forint helyett 17.50 forint árban vásárolható meg a Csemegeboltban. SZÉPÜL, BŐVÜL A KEMÉNYÍTŐ­GYÁR Az Agrária Keményítőgyár dolgo­zói nagy lelkesedéssel vettek részt az augusztus húszadikai m.unkaver- senybeto. dó eredményeket értek el és ennek köszönhető, hogy mér augusz­tus 21-én befejezték harmadik negyed. éiH tervüket, 102.9 százalékos ered­ménnyel: Jelenleg a gyárban a szokásos érd takarítási és karbantartási munkákat végzik, azonkívül olyan terveket va­lósítanak meg• amelyek emelik a tér. melést, egészségesebbé teszik a dol­gozók mun ka körülményeit. Október elsején kezdik meg egy új, nyolcvan négyzetméteres fütőterületü kazán építését. A kazán Í9Ó4 február, jában készül el és ettől a naptól kezdve 20 százalékkal növeli a gyár kapacitását. Ez a szám azt jelenti, hogy naponta 20 százalékkal több penicillin-tápanyag és keményítő ke. rül ki a gyárból továbbfeldolgazásra, illetve forgalomba. Az Agrária Keményítőgyár dolgo­zóinak terve szerint néhány hónap múlva már ötméter széles makadám­úink- szelik át v gyár területét. Az utak építése megkönnyíti a hatalmas gyárudvaron a közlekedést. Az utakat kanadai nyárfákkal szegélyezik, az Utak közti területet pedig füvesítik. A gyárudvar utcai részén eddig már 70 darab kanadai nyárfát ültettek. Ezeknek n terveknek a megvalósu­lása, nagy kedvet ad a gyár dolg't- zóinak a további munkához. Azt ígé­rik, hogy a negyedik negyedévben még lendületesebb, szorgalmasabb munkát fognak végezni, mint eddig. FINOMMECHANIKAI RÉSZLEG ALAKULT KOMLÖN A komlói Vegyesipari KTSZ ke­retében megalakult a finommechani­kai részleg. Ez két fogásszal, két írógép és rádióműszerésszel, vala­mint három órajavítóval dolgodk. A múltban ha elromlott egy írógép, vagy számológép, külön be kellett hozni Pécsre. Most lehetőség nyílt arra, hogy a Komlón elromlott író­gépeket, számológépeket és órákat a helyszínen megjavítsák. A megyei egészségügyi osztály tervei az új tanévre A megyei egészségügyi osztály célul tűzte, hogy az 1953—54-es tanévben az iskolák egészségvédel­mét kiterjeszti. Az egészségügyi csoport értekezleteken külön hang súlyozták,, hogy az isko­lákban a nyári építkezé­sek, javítások, takarítások és egyéb munkálatok el­végzését és azok helyessé­gét ellenőrizzék. Ezek a tanévnyitásig meg is tör­téntek. A legfontosabb vizsgá­latok az első negyedévben lesznek. A tüdőbeteggon­dozók figyelmét már fel­hívták a szűrővizsgálatok fontosságára. A legna­gyobb gondot az e'ső osztályosok egészségvédel­mére fordítják. A járási tüdőbeteggondozó vezetői feladatukat az év elején látják el. Mivel a villá­nyi járásban erre lehetőség még nincs, azért vagy Mo­hácsra, vagy Pécsre hoz­zák a gyerekeket szűrő- vizsgálatra. Októberig meg történik az első osztályo­sok diftéria és himlő el­leni újraoltása. Az iskola fogászat keretében ellát­ják a fogazat átvizsgálá­sokat és kezeléseket. Az iskolai egészségvédelem­ben jelentős előrehaladás az iskolafogászat kiterjesz tése. Például a sásdi já­rásban az eddigi egy isko­lafogászat mellé még egyet beállítanak. A múlt években részfog­lalkozású iskolaorvosok működtek, akiknek sok­rétű munkája miatt az egészségvédelem terén még mutatkoztak hiányos­ságok. A pótlásra Pé­csett három, Mohácson egy főfoglalkozású orvost rendszeresítenek. Az isko­lások esetleges betegségé­nek megelőzése érdekében még az év elején a körzeti orvosok és védőnők min­den szervre kiterjedő ala­pos vizsgálatot tartanak. Az új kormányprog­ramm megjelenése óta egészségügyi szerveink mind több támogatást kap nak, hogy az iskolások védelmét is tökéletesen elláthassák. ha ■x U

Next

/
Oldalképek
Tartalom