Dunántúli Napló, 1953. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-17 / 14. szám

W R p L O t95s JKyvüyt ti SS A művészeit csoportok II. országos versenyéről tárgyalt az országos népművelési bizottság Gépállomások politikai osztályai a terme őszövetkezeiek megerősítéséért Ar országos népművelési bizottság Január 15-i üléséin megtárgyalta a művészeti csoportok II. országos ver. •e-nyének eddigi tapasztalatait’ A bi­zottság határozata megállapítja, hpgy a most folyó verseny fontos eseménye általános kulturális fejlő­désit nikrtek. Mind a színvonalban, mind a művészeti csoportok részve­vőinél. számában megmutatkozik a dolgozók és a tanulóifjúság mfivé- »2X;ti tevéken ységének újabb jelentős fejlődése. A veisenyre köze! 14 ezer csoport aevezett 224 ezer részvevővel, akik közül mintegy 180 ezor a 24 éven aluli. A benevezett csoportok között van: 5610 azakSzervezoti művészeti cso- • port, 4980 városi és községi művé­szeti csoport, 3330 iskolai művészet: csoport Négyezer színjátszó cso­port, több, mint két és félezer ének­kar közel négyezer tánccsoport, több mint. másfélezer rigmusbrigád, ezer zenekar és négyszáz bábcsoport nevezett be. Az eddigi bemutatókon újabb mű­vészeti csoportok kerültek az élen­járóik soraiba. Lényegesen javult a csoportok többségének átlagos szín­vonala. Számottevő fejlődést muta'- nak az üzemi színjátszócsoportok: ál­talában kielégítő a músorválasztásuk. a csoportok jelentékeny részének fej­lődött a művészi alakítás szánvonala és az eddigieknél lényegesen több időszerű helyi darabbal is szerepel­tek - bemutatókon. Például a duna­keszi járműjavító csoportja „Az ez. redik vagon’’, az Ikarus csoportja ,,Élüzem’’, a honvéd tiszti akadémia együttese ,,Hogyan lesz egy mun- kásiíjúbó^ tüzértiszt’’ című darabját .mutatta be. Az énekkarok közül különösen az iskolai és falusi énekkarok fejlődtek. A magyar dalok és kórusművek mel­lett a. szovjet és más baráti népek dalait is előadják. Az üzemi ének­karok a munkásmozgalom régi for­radalmi dalait is műsorukra tűzik. Mindezek mellett az énekkarok mű­sora nem elég változatos, a helyi dalokon kívül tíz—húsz kórusműre korlátozódik, az iskolai énekkarok kevés gyermekdalt énekelnek­Az üzemi és falusi tánccsoportok tovább fejlődtek, gazdagodtak a né­pi táncprodukciók, javult a szovjet és más baráti népek táncai előadá­sának színvonala js. Fejlődés tapasz­talható az új tartalmú népi játékok alkotása és előadása terén a bátai, tápéi, sárpiiisi, nyírlugosi és más együttesek népi játékában. A zenekarok elsőízben szerepelnek országos versenyen: műsorukban és előadásmódjukban még sok a kíván­nivaló, Rigtnusbrigádok is szerepelnek ez­úttal a versenyen. Ez igen fontos, mert elősegíti a dalos rigr*-<>k elő- :ui álművészet ének az élenjáró művé­szeti csoportok színvonalára való emelkedését. A bábcsoportok is résztveszmek a versenyen és általában jól szerepel­nek. Isimét s®ép sikerre* szerepelnek a versenyen a szlovák, német, délszláv, és’román nemzetiségű művészeti cso­portok is. A verseny során nem egy helyen jelentkezett a klerikális reakció és egyéb ellenséges elemek aknamunká­ja. Lecsúszott burzsoá elemek, mint .helyi szerzőik" több helyen becsem­pészték a maguk bomlasztó szellemét a művészeti csoportok tevékenységé­be. Az ellenséggel szembeni megalku­vás megmutatkozott a körzeti bemu­tatók elhalasztásában» például Fejér és Borsod megyékben. Fokozottabb erővel kell fellépni mindenféle nép- ellenes mesterkedéssel szemben, ami népünk kulturális felemelkedésének útjában áll Az általános fejlődés és számos csoport kiemelkedő sikere mellett sok csoport munkája még nem ki­elégítő. Ezért a verseny további sza­kaszán —- a járási és megyei bemu­tatókon — jelentős munkát kell vé­gezni az eddigi eredmények tovább­fejlesztése és a meglévő hiányossá­gok megszüntetése érdekében. Ez ko­moly politikai, művészeti és szerve­zési feladatok megoldását követeli. A művészeti csoportok versenyének további szakaszán még jobban kell segíteni a művészet fegyverével a széles néptörnegek politikai és kultu­rális fejlődését. Ezzel is meggyorsít­juk nagy országópítő munkánkat, erősítjük hazánkat és a békéért folyó küzdelmünket. Szabadságot a Iíosenberg-házaspárnak! New-York. Stephen Lov« amerikai professzor 850 hallgatója előtt kijelentette: dSem torion összeegyeztethetönek leikiismereit-trtnud, hogy hallgassak a Rosenberg-vgyben. Kérem önöket, hogy szintén tiltakozzanak ,a halálos kilet ellen " Szófia Az égési bolgár nép felháborodás •ai tiltakozik a Rosenberg-házaspár halALraílélése ellen A rögtönzött Bertln (MII) A nyngatnémetországi í>rit megszálló hatóságok rendőri szer­vei csütörtökre virradóra Hamburg­ban, Düsseldorfban és Soiingenben letartóztatták a »hitleri rendszer hai ▼olt vezető funkcionáriusát, köztük Werner Naumann t, a Göbbels-féle prupagandaniinisztérium volt állam titkárát. A letartóztatott nácikat o»’ angol hatóságok hivatalos jelentése szerint azzal vádolják, hogy földalatti fa aisz fa szervezet élén álltak, össze es­küvőét szőttek és propagandát foly latiak a nvugati megszálló hatalmak •Ilon és államcsíny révén hatalom gyűlések részvevői számos táviratot küldtek az Egyesült Államok “Ízűiké­nek, Berlin. Neve tanár, a berlini Hmnboldt- egyetem rektora táviratban szólította fel Truman elnököt, hogy a Rosen­berg-házaspár esetében éljen kegyel- mezósi jogával. . \ A nyugatberlini lakosság demokra­tikus jogai védelmére alakult Gros- eourt-bizotteág ugyancsak táviratot intézett Truma^ioz. átvételre törekedtek Nyugat-Német- omzágban. A nyugatnémetországi náci föko- omposok letartóztatásával kapcsolat- ban a „Neues Deutschland" megjegy­zi: Jellemző, hogy ezek * fasiszta há­borús bűnösök eddig szabadon ga­rázdálkodhattak Nyugat-Németország- ban. Ha most ,-Nyugat-ellenes" tevé­kenységgel vádolják őket, ennek az az oka, hogy fasiszja cselekedeteiket nem hangolták össze az Amerikai Egyesült Államok fasizáió politikájá­val. . ü kenyai törvényhozó tanács 750.0 0 lomot szavazott meo a terror íoí ozására London (MTI): A Reuter hírügy­nökség jelenti Nairobiból, hogy a kenyai törvényhozó tanács csütörtö­ki ülésén hét százötven ezer fontot szavazott meg a néger lakosság eile, ni terror fokozására. Michael Blun­dell, a törvényhozó tanács európai tagijainak vezetője javasolta, hogy a terror fokozásának eszközéül egy ..védelmi tanács" névvel álcázott tér. rorszervezetet hozzanak létre. Ugyancsak a Reuter közit, hogy csütörtökön hajnalban Nakuruban a négerek egyik települését négyszáz rohamsLsakos katona és százötven rendőr zárta körül Csaknem 3000 kenyai bennszülöttet fogtak el. hogy kihallgassák őket. Közüliük többszá­zat őrizetbe vettek^, A postaügyi min sztéríum közli, hogy január 19-én két értékből álló t— hatvan filléres é<8 egy forintos — e iiilékb é 1 y eg 5 o r o z a tot hoz forgalomba ötéves tervünk egyik legnagyobb alkotásáról, a budapesti földalatti gyorsvaaútról. A kibocsátás napján a Budapest 4 (voit főpösta), Budapest 73. (Volt BP 712.), Budapest—Filaté- lia, Debrecen 1., Miskolc 1., Sopron t.. Szeged 1 és Sztálinváros'2. számú postahivatalok elisönapi bélyegjeit használnak. A ifflalúeiországi fcrii megszálló hatóságok lelaríozisltak iiat liiüerista főkolompost A Lengyel Népköztársaságban is egyre erősödik a termelőszövetkezeti mozgalom. Ebben nagy szerepe van a gépállomásoknak. A wroclawi járás Konty nevű falujának gépállomása közelében 1949 óta megkilencszerező dött a termelőszövetkezetek száma. Az új szövetkezetek túlnyomó’ több­sége idén alakult. Az elért eredmény­ben jelentős része volt a wroclawi járás pártbizottságának és a gépállo. más politikai osztályának. A gépállomás politikai osztályát a járási pártbizottság állandó és rend­szeres segítségben részesíti. A párt- bizottság ülésein gyakran foglalkoz­nak a gépállomás kérdéseivel és a pártbizottság instruktorai sokszor ke- resik fel a gépállomást. Minden egyes termelőszövetkezet­nek megvan a maga sajátos, egyéni problémája. A sosnicei termelőszövet­kezetben például a tagok nem bíztak abban, hogy el tudják végezni a szűk séges munkákat, de nem bíztak a gép­állomás gépeiben sem. A gépállo­más politikai osztálya erre egy kom­bájnt küldött Sosnicébe. A kombájn néhány nap alatt mintegy 70 hektá ron végezte el az aratást, emellett nem volt szükség kü’ön cséplőgépre kévekötésre, keresztrakásra. A gépe­sített aratás visszaüt a a tagok önbi­zalmát, nagyobb kedvvel dolgoztak Határidő _előtt fejezték be az őszi mezőgazdasági munkákat, s ugyan­csak határidő előtt tettek eleget az állam iránti kötelezettségüknek: a gabonabeadásnak. A wojnarowicei termelőszövetkezet nél más hiba volt Néhány hónappal ezelőtt ugyanis még több tag nem akart eleget tenni az alapszabályzat­ban lefektetett kötelezettségeinek. Mielcerek elvtárs, a gépállomás po­litikai osztályának vezetője többször iárt kint Wojnarowicében. megma­gyarázta a tagok kötelességét, majd leleplezte a szövetkezetbe • befnkaro■ dott RycMik Indák aknamunkáját, aki bomlasztó munkát végzett a szö­vetkezeti tagok között. . A suüstrowicai I. típusú termelő szövetkezeti csoportban a tagok töb­bet törődtek háztáji gazdaságukkal, mint a szövetkezet ügyeivel. A gép­állomás politikai osztálya felkeltett* a tagok érdeklődését a közös gazda­ság iránt, 6 ráirányította a figyelmet az állattenyésztés fontosságára. A gépállomás agronómusa segítette * dolgozó parasztokat az állattenyész­tőtelep létesítésében, megmagyarázta a silózás előnyeit, ismertette a szom­szédos szövetkezetek eredményeit, ahol a tagok a fejlett állattenyésztés eredményeképpen jelentős bevételi többlethez jutottak. Elkészültek a kö­zös istállók, megindult a közös mun­ka, a szövetkezet felkarolta a vidé­ken eddig elhanyagolt juhtenyésztést. Wazemialowlce-ben az a veszély merült fel, hogy a termelőszövetkezet elszigetelődik a falutól. Nem akartak új tagokat felvenni. A gépállomás po. Útikat osztálya kitartó nevelő munká­val meggyőzte a tagokat, hogy hely­telen volt visszmutmitani Mackóié középparaszt belépését azért, mert s szövetkezet megalakulása idején Mac- kom a társasgazdállcodás ellen nyilat­kozott. Azon a közgyűlésen, amelyen Mackowot felvették, még további S középparaszt lépett be a termelőszö­vetkezetbe és ott azóta is jól dol­goznak. A gépállomás politikai osztálya nagy figyelmet fordít a gépállomás 'rnktorosai és az egyes szövetkezetek közötti együttműködésre. Nagyrészt a politikai osztály jó munkájának köszönhető, hogy a gépállomás dol­gozói és -a szövetkezetek között ba­ráti, elvtársi a viszony. A milanosvi terjnel őszövetkezet elnöke például felkérte Sierackit, a. gépállomás egvik brigádvezetőjét, hogy nyújtson Segít­séget 60 hektáT föld gyors megmun­kálásához. Sieracki. hogy a szövetke­zet határidő előtt teljesíthesse tervét, 4 boronát és 2 kultivátort összekap­csolt, s így egy nap alatt elvégezte a munkát. Ilyen és hasonló esetekről gyakran olvashatunk a politikai os*- .álv kiadásában tiznaponként megje- 'enő tájékoztatóban. Itt olvashatjuk azt R hogy a gépállomás az őszi szántási tervét 106.4 százalékra telje­sítette és hogy az önköltségcsökken­tés terén a legjobb eredményt érte el a vajdaságban. Ez is bizonyltja a PP litikai osztály jó munkáját A koreai-kínai népi erők győzelmes harcai a január 10-ével végétért öt nap alatt Koreai arc vonal. Az Uj Kína hír­ügynökség tudósítója jelenti: A koreai—kínai népi erők arcvo- nalfoeli légvédelmi tüzérsége a janu- ár 10-ével végétért őt nap alatt ki­lenc ellenséges repülőgépet lelőtt és nyolcat megrongált. Az arcvonalbeli gépesített tüzérütegek az alatt az idő alatt több, mint hatszáz ellensége* katonát tettek harcképtelenné. Ezen túlmenően a népi erők alakulatai m keleti és •, középső axcvonalszaka- szorn négyszázötvenöt üszinmanista, Panmindzsontól keletre pedig kflene- venhárom egyéb ellenséges katonát semmisítettek meg. őrizetbe vették Berlin (MTI) A Német Demokrati­kus Köztársaság áll&mbizt-onsági f-ipr- vei — mint hivatalos helyről jelen­tik — január 15-én őrizetbe vették Georg Dertinger külügyminiszteri, akj a keresztény demokrata Unió egyik képviselője volt a Német De­Georg Dertinger! mokratiku* Köztársaság kormányá­ban. Az őrizetfoevétel oka: Dertinger im­perialista kéntszolgálatok megbízá­sából ellenséges tevékenységet foly­tatott a Nőimet Demokratikus Köz­társaság ellen. Békét ! Jogot l Kenyeret ! (&■ IMS. jaonir 18-i nagy munká-stün tetős harmincötödik évfordulójára) Ezenricüeocszáztizennyolcra fordult» naptár lapja Már az ötödik évszám. ami a világháborút Jelzi Az embe­rek többsége szörnyű megpróbálta­tásban élt, napról-napra súlyosbod­tak az élelmezési nehézségek. «, fű­tötten szobákban belülről^ is jégvirág fehérlett az ablakon. Az újságok első oldalán a breszt- Btovszki béketárgyalásokról szóló táviratok szerepeltek Pár honapja hogy Oroszországban kitört és gyö. »elmet aratott a forradalom. A nép ragadta magához a hatalmat és a/ •ipő dekrétumban, amit kiadtak: a békét követelték. A nép ÖMzfnte békevágya Breazt- Litovszkban a porosz szoldateszka falába ütközött. Von Hoffmann tá- • homok, a német békedelegáció veze. tője — amikor az orosz és az ukrán békekütdöttek a népek önrend* ke zé*i jogát követelték a németek él. tat megszállott területen — döiyfö- •en elutasító választ adott. A bre-ztlitovszki tárgyalásokkal egy időben megmozdult az osztrák magyar monarchia proletariátusa. — 191? január tR-án. pénteken a mr- gyar munkásság hatalmas niéretű Bztrájkmozgalommal tüntetett az orosz forradalmi proletariátus harcé mellett, a népek önrendelkezése alap ján kötendő békéért. Közel százötvenezer munkás vett rész* a megmozdulásban Elsőnek a fegyver- és gépgyár munkásai tet- tti*, ke a «zerszárookat, azután jött a hír, hogy a kispesti Lipták-gyaiban. a Ganznál, a SchHcknél is kimond­ták a sztrájkot, Uj és új gyárak, üze - rnek csatlakoztak a nagy békesztrájk, hoz. A vasúti műhelyekben is be­szüntették a munkát, csak a forgal­miak maradtak a helyükön. A sztrájkmozgalom óráról-óráti ■jzéiesedett. A közúti városi v.Jamo­sok, a földalatti és a helyiérdekű ko­csijai a kora délelőtti órákban vjsz. szafutottak a remízbe. Elnému t a te. lefon. Legördültek az. üzletet redő­nyei. Az úiságok szombat reggel mén megjelentek, a sztrájkról azonoan amelyről az-egész főváros tudott egyetlen szót sem közölhettek. Ha­sábok fehérlettek üresen az újság- mezőkön Szombat reggel azután a lapnyomdászok is csatlakozta,. a sztrájkhoz, s ettől kezdve az újságok sem jelenlek meg. A pesti utcák megélénkültek Mun. kástömegek hullámzottak, s három szóban harsogták megmozdulásuk célját: — Békét! Jogot! Kenyeret! A rendörőrszemeket megerősílet. ték és egyre gyakrabban iűntek fel s cirkáló csendőr- és katonai osz- ■ftgok. A sztrájk első napján a rnun- kásszervezetek különböző aeiyise leiben izzó hangulatú qyü ések val­lottak le. Ezek vezették be a vasár­napi január 20-i nagygyűlést amely­re az Iparcsarnok előtti téren dob mint százezer munkás qyüli "* • E gyűlésen f© itárnltak a sérel­meit, s a vádak: béke helyett ar ország vezetői még mindig a háború folytatására spekuláltak Tisza a.or mesterkedik, hogy vissza'érjen a ha- tolómba, a munkások bére ellen iz gat, a választójogi reformot elodáz­za és megcsorbítására' készül, s a koncentráció gondolatának hangoz, latárával az ellenforradalmi reakció szolgálatában akarja egyesíteni a képviselőház valamennyi pártját. A városligeti nagygyűlésen így fogalmazták meg a munkásság kö­veteléseit: — Kössön n monarchia külügyi képviselete a legsürgősebben — min­den idegen katonai beavatkozás mel­lőzésével — annexiómenles, a nép önrendelkezési jogán leiépülő bé­két. A képviselőházban régóta hú­zódó választójogi törvénytervezetet sürgősen hozzák tető alá, s ha a Jcép. viselőhöz összetétele akadályozná a tervezet törvényerőre emelését, a képviselöházat oszlassák lel és ren­deljenek el új választásokat. Végül pedig: követeli a munkásság, hogy a legerélyesebb eszközökkel gondos, kodjék a kormány a munkások élet- szükségleti cikkeinek igazságos és olcsó kiosztásáról. A követeléseket memorandumba foglalva a szociáldemokrata párt riumvirátusa (Garami. Garbai, Kunfi) vezetésével küldöttség vitte el We- kerle miniszterelnökhöz, aki sima modorában, jezsuita köntörfalazással mindent kegyesen* megígért, a békét a jogot, a kenyeret És a eoociá'demokrat* vezetők miiulftné ^mjnAiaii vettek, amikor a küldőt teég egyik tagja, Schuster vasmunkás odavágta Wekerlének, hogy az Ígéretekből már elég volt, Garbai, a küldöttség veze- ője korholó szavakkal fordult az egyszerű * vasmunkáshoz és a ,Jtor- MÍnyelnök iránt nagyobb tiszteidre“ intette. A miniszterelnök kegyesen ke­zetfogott a küldöttség, vezetőivel: — ..a munkásság képviselőivel” — akik sietve lefújták a sztrájkot és elren delték, hogy hétfőn, január 21-én. minden üzemben vegyék fel a műn kát. Látogatásukat a miniszterelnök­nél úgy állították be, mint nagv si­kert. Először még csak mondták, hogy minden eddiginél „kielégítőbb és biztatóbb“ ígéreteket kaptak köve­teléseik teljesítésére, araikor azon­ban. a munkásság nagv zöme nem hitt ezekben a szavakban és meg érezte a félrevezetést, a hamis be- áliítást, — egyenesen diadallharsonái 'újtak: -■A magyar munkásosztály bátor fellépése nagy diadalt aratott" — állapította meg a Népszava, majd rgv nappal később vezércikkében .kolosszális jelentőségűnek“ nevezte a sikert, amelvnéi nagyobbal ,rt ma­gyar proletáriát-us egyetlen tömeg- mozgalma sem végződött még.“ ,,A legnagyobb eredményt értük ni“ — veregették meg saját vájlukat a szőri,á'demokratfi párt vezetői, s ugyancsak elcsodálkoztak. amikor még hétfő után is. ezerszámra akad lak munkások, akik nem- hittek a ■nőszLagos szavaknak és nem álltak munkába. Ko«t köv«táu*ett » aártődötte&i komédia. A szociáldemokraták tspj» keseregve közölte: ,^4 munkások egy része nem hajtotta végre a oártbizd- mi testület határozatát, s ezzel olya», helyzetei teremtett, amelyért a párt- vezetőség nem vállalhatja a felelős­séget. Éhnek következtében elhatá­rozta a pártvezetőség, hogy megbíza­tásáról lemond Persze a lemondásból sémim: sere 'ett. „A pártbizalmi testület’nem fo­gadta el a pártvezetőség lemondását". Bizalmat szavazott a megalkuvóknak, a kormány csatlósainak, akik a ma­gyar proletáriátns 191R januári nagy megmozdulását is mellékvágányra' te­relték, leszerelték, elárulták. ... Harmincöt év mait el a nagy munkástilntetós óta. amelyen a ma­gyar munkásság hatalmas erővel mu­tatta meg együttérzését az orosz for radalmi proletáriátus harcával, e hi tét tett a népek önrendelkezése, « béke mellett. „Békét! Jogot! Kenyeret!" — har­sogta harmincöt évvel ezelőtt a pesti utca. A hármas forradalmi jelszóból kettő már a miilté. A nép államában egyenjogú, a maga gazdája lett min­den dolgozó, jólétben és boldogan él. A békéért, a béke fennmaradá­sáért azonban ma is harcolni kell. É« a magyar dolgozó harcol jobb mun­kájával, békés élete megvédésére kész elszántságával. Ott küzd a népek uagy családjában, a Szovjetunió ve­zette nyolcszázmilliós hatalmas, R győzhetetlen bóketáborban. Páucsd Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom