Dunántúli Napló, 1952. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-09 / 58. szám

m2 március o ** n ** ?. ó 7 A tavaszi munkák jó elvégzésével készülnek az alsó szentmart oni délszláv dolgozók április 4-re ALSÓSZENTMÁRTONBAN ma már mindenki tagja a termelőszövetkezet­nek. A tavalyi szép eredmények győzték meg a dolgozó parasztokat a helyes útról. Maticsánácz Márk négy holdas délszláv dolgozó paraszt már tavaly nagy' figyelemmel kísérte a cső. port munkáját és eredményét. Az idén ő is belépett a csoportba. —1 Azért léptem be — mondta Máti- csánácz Márk, — mert Cáttam, hogy én a magam négy hold földjén akár hogy igyekszem do'gozni, nem me­gyek olyan sokra, mint a csoportban. Mikor megvolt a zárszámadás, én is elkezdtem számolni, — mennyi volt az én jövede'm?m ... Rájöttem, hogy a csoporttagoknak jóval több jövedel­mük volt egy év alatt, mint nekem! Pé dáui Makai István csoporltag csak búzából 22 mázsát kapóit, de más terményből is bőven vitt haza. Most. hogy beléptem én is a csoportba, ki számo tam — ha egész évben jól dől. gozok, annyi jövedelmem lesz, min’ egv tírholdasnak. Hasonlóan beszél a többi hatvan dolgozó paraszt is, aki most lépett át az cgves típusú csoporfbóC a hármas ba. Márkovics Márk tízholdas dél szláv dolgozó paraszt ezt mondotta: — TAVALY februárban lép’em be az egyes típusú csoportba. Már az egyes típusúban rájöttünk arra, hogy kőn nyebb és eredményesebb a mun­kánk, ha közösen do'gozunk De rá jöttünk arra is, hogy előnyösebb a hármas típusú, meri ott mindenki a munkája után részesedik. Ezért lép. tünk át halvanan a hármas típusú csoportba. Most pedig úgy dolgozunk a régi tagok tapasztalatait is feíhasz 1 nálva, hogy a tavalyinál még jobb eredményt érjünk el. Az egész csoporttagság lelkesen ké­szül, hogy idejében elvégezzék a ta­vaszi munkát, ami a bőséges termés legfontosabb előfeltétele. Elhatároz Iák. hogy az idén a kukoricát négy. zetesen vetik és tíz hold zabot kereszt. soros vetéssel szovjet tapasztalatok alapján tesznek földbe. A CSOPORT VEZETŐSÉGE felké­szült a nagy munkára. Tudják, hogy most a vezetőknek sokkal nagyobb a feladatuk, hiszen tavaly még csak 300 holdas csoportot kellett vezetni, de az idén már ezer ho dón gazdál­kodnak. A csoport Rákosi elvlárs szü ietésnapjára azt vállalta, hogy meg. szervezik a brigádokat és munkacsa­patokat. A tavalyi hibákat az idén ki­javítják. Tavaly megszervezték azt. hogy minden egyes tag megkapta, ki melyik területen dolgozik egész év­ben, de ezt nem tartották be. Csak év végén jöttek rá, milyen helytelenü cselekedjek. Az idén már okullak a lavalyi hibákból és a tervei reálisan készítették el, am'nek betartása kö!e lező minden csoporttag számára. így mindenki felel a részére kijelölt terű. let terméseredményéért. Érdekelve lesznek a munkában, mert aki kima gasló eredményeket ér el, azt megju la; mázzák. A csoportnak szép állatállománya van: 36 szarvasmarha, 150 sertés, több, mint száz ló. Külön építkezési brigád dolgozik állandóan, mert sok új épületre van szükségük. Most, mi­után teljesítették Rákosi elviársnak tett vállalásukat, vállalták, hogy áp rilig 4-re átalakítanak egy tehén- és lóistállót nagyobbra, ahol már ott dolgozik Márkovics Márk új csoport- tag is. Úgy szervezték meg a mun­kát, hogy az építkezés mellett, jól ha­ladjon a többi munka is. A CSOPORTTAGOK mindent meg­lesznek. hogy az idén még szebb ered. ményeket érjenek el, mint tavaly. Tovább javul Pécs közlekedése Három új Ikarus 30-as autóbuszt kapott a Pécsi Közlekedési Vállalat. Az új autóbuszok is elismerését je­lentik annak a kitűnő és találékony munkának, ahogy a pécsi köziekedé si do gozók eddig fenntartották, sőt magas színvonalúra emelték a váro­si autóbusz forgalmat. A felszabadulás óta harminc kórsát építettek roncsokból és állítottak for- ga’omba. Januárban kapták az első gyári buszt, a magyar ipar külfödön is elismert büszkeségét, az Ikarus 30-at, most újból érkezett három da. rab ebből a típusból­Az új autóbuszokat a bánvászjára. tokon indítják: Pécsbánya. Pécs Sza. bölcs és a bányavidék körforgalmi járatain Az új kocsik városközti for­galomra is alkalmasak, stabil, önhor. dó karosszériásak, fűtőtesttel füg­gönyökkel, bőrülésekkel, csomagtar­tókkal felszereltek. Még ebben az évben öt új, most már hatvan férőhelyes Ikarus 60-at kap a vá'-lalat és ugyanakkor ők maguk is gyártanak roncsból egy hatvanszemélyes autóbuszt, mert jó munkájuk elismeréseként megkapták a főjavítási engedélyt. A villamosközlekedés is rohamlép tekkel korszerűsödik. Eddig három motoroskocsit és egy pótkocsit küld­tek Budapestről, a közeljövőben újabb két motoroskocsi és számos pótkocsi érkezik. A közlekedési minisztérium és a tervhivatal elismeri a pécsi köz’eke. dési dolgozók öntevékeny munkáját és nemcsak példaként állíjták őket a többi vidéki város hasonló üzemei elé, hanem a járműpark felújításával is jutalmazzák eddigi munkájukat. Tovább javul Pécs közlekedése, még sűrűbben és még pontosabban közle­kednek a járatok és közelebb kerti' a város belterületéhez a bányavidék, közelebb karülnek az ipari' kerüle­tek. Ft lajánlásaik túlteljesítésével ünnepük Rákosi elvtárs születésnapját a Mohácsi Selyeingyárban A sportolók köszöntik Rákosi elvtársat Felsí szövi derein. Fülsilcetffően csattognak a szövőgépek. ^ nem sző. vőgyárinak bizony mindjárt zúgni kezd a füle. ha pedig beszélni pró bál hamarosan bereked. És ezt a mű helyt kimondhatatlanul ünnepélyessé teszik a dolgozók, akik íürgén járnak a gépek között — sokan nyolc gépet kezeinek — és a feliratok. A hatal­mas műhelyt keresztbe szelik a kü­lönböző feliratú nagy táblák: Fel­ajánlásaink túlteljesítésével ünnepei fűk Rákosi elv társ születésnapját! — hirdeti az egyik. A talon a legmaga sabb helyen Rákosi elvtárs mosolyog a dolgozókra a zászlók közü', mint ha csak ott állna és biztaná őket De «ég ha nem is volna ott a kép, még akkor sem tudnánk elhinni, hogy nincs itt Rákosi elvtárs. Horváth elvtársnövel nehéz sz6ha. állni. — Sietek, nincs időm álldogál­ta' — mondja, — 140 szá^a'ókot aján­lottam tel Rákosi eivtársnOR és abból még két százalék hátra van A 90 százalékos minőséget már elértem, — Azért a két százalékért sietek olyan nagyon. Bartalovits Katalin szfahánovista DlSZ.fiatal is nyolc géppel «dogozik, mint Horváth elvtársnő. — Nem sok, — mondja és elsiet a következő gép hez. Nyolc gép jár az ő párancssza vára, hogy túlteljesi‘hesse vállalását. ISO százalékot ajánlott fel és eny- nyit már el is ért. A minőségben pe­S 27 százalékról 70 százalékot vál- < de már 74 százaléknál tart. Szerétéiből ajánlottam én fel ennyit — mondja — és ezért teljesí­tem, hisz Rákosi elvtárs mindig jót akar nirkünk. Ha többet termelünk, az országot erősítjük, csapást mérünk Ez 'mperia istákra és segítünk Rákosi elv társnak. — Hétfőn Is így fogok dolgozni, — folytatja, — hisz a munka az nem kampány. j Wöő elvtársnő Barialovits elvtársnő 'gépei mellett do’gozík. ö is teljesí 1 tette már felajánlását.. Elérte már a 160 százalékot, három 100 száza ékon aluli teljesítőt betanított úgy, hogy azok is már 100 százalékon felül tel jesítenek. a minőséget pedig 65 szá­zalékról 80 százalékra emelte. — Ezt úgy értem el — mondja, — hogy jobban ügyelek a munkámra. Es én azért tudtam jó1 odafigyeni, mert szeretem Rákosi elvtársat, ö is sze­ret bennünket. Ezért szüntette meg a jegyeket is. Persze ezt a felajánlást — folytatja, — április 4-ig tartom, sőt tovább növelem. 1948 augusztus 25-én este a londoni olimpiai ! verstíu>eken sikerrel szerepelt magyar spor- j tolók népes családja összejött budapesten, hogy meghallgassák a magyar nép szeretett vezérének, Hákosi Mátyás elvtársnak szavait | és saját kezéből vegyek azokat az ajándéko­kat, amelyekkel a Magyar Dolgozók Pártja ismerte el a kiváló oi.mpiai eredményeket. A négy év előtti felejthetetlen találkozó al­kalmával Rákosi elvlárs a sport etmuiiKásai- nak nevezte legjobb sportolóinkat és bizio síiotia őket, hogy az elkövetkezendő időkben még nagyobb támogatást kap a spevt, hogy annak soha nem látott hatalmas fejlődése következhessék be. Rákosi elvtárs azóta is állandóan tanujelét adta, hogy a sportnak is igazi barátja. Nem múlt el úgyszólván egy nemzetközi sport­esemény sem, hogy a magyar sportolók he edzőtáborban készültek volna fel, ami igen kedvezően befolyásolta eredményeiket. A párt gondoskodott arról is, hogy új sportlé­tesítmények hatalmas tömege álljon a meg­növekedett számú sportolók rendelkezésére, élsportolóink tudják valamennyien, hogy en­nek a nagy fejlődésnek a gyökerei mélyen % isszanv álnak azokra az időkre, amikor Rá­kosi elvtárs útmutatása alapján a magyar kommunisták pártja emlékezetes sport- programját kiadta. Hatalmas támogatást kapott Rákosi elvtárs­iéi a tömegsport is. Nap nap után a magyar dolgozók újabb tízcz.rei kapcsolódtak be a sportmunkába, egyre nőtt az MHK testneve­lési rendszer keretében sportolók száma és például 1951-ben nem kevesebb, mint 484.169 magyar sportoló szerezte meg a díszes sport jeioéuyt. Ezek a pompás MHK-eredmények, azonkívül az elmúlt évi sportfejlesztési tér vek túlteljesítése mind a szerető gondoskodás eredménye volt. Rákosi elvtárs ígérete nyo­mán elképzelhetetlenül hatalmas mennyiségű sportfelszerelés állt a városi és falusi fiatal­ság rendelkezésére, gombainódra szaporodtak a sportkörök és sor kerülhetett sportélctiinK- nek a Szovjetunió gazdag tapasztalatai alap­ján történt átszervezésére. A sportolók csakúgy, mint az ország vala­mennyi dolgozója már hosszú hetek óta ün­nepre készüllek, a kapott támogatáséi» báli ból méltóképpen akarták megünnepelni a sze­rető. édesapja. Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapját. A sportolók tudták, hogy Rákosi eivtársnak a szocializmus építése a legkedvesebb munkaterve és miután a sport eltol nem választható cl, szerte az országban elsősorban termelési eredményekkel, de sport teljesítményeik fokozásával is hozzá kíván­tak tárulni az ünnep méltó kereteinek kiala kításához. Ma az ünneplésben résztvesznek az olimpiai bajnokok éppúgy, mint az üze­mek. falusi sportkörök tagját és az MHK- jclvcnyesek óriási tömege. A pécsi és baranyai sportolók sem marad­tok ki a nagy ünnep előkészítésének munká­jából. A Pécsi Vasas labdarúgói külön bri­gádban dolgoznak a Sopiana gépgyárban, Ez a brigád már január középén értékes műn- kafelajánlásokat tett. Addigi 145 százalékos teljesítményüket öt százalékkal kívánták emelni, amellett elvállalták, hogy egv fiatal szakmunkást úgy felkarolnak, hogy az 100 százalékon aluli eredm**nvét lényegesen fel­emeli. A sportolók segítése n vornan ifj Mihály Ferenc lakatos segéd a február elejei dekádíelentés szerint már n2 százalékot tel- resített és eredményei tartósnak is bizonyul­tak. A brigád áHpgteii^sitése f^hniár elején ugyanakkor 15? százalékra emelkedett és a sportolók, Koronics János brigád vezető. Kroumann Lajos, Dókán József és a többiek munkaeredményeikkel tovább Öregbítették a l’cc.si Vasas becsületét az üzem dolgozói előtt. A Pécsi Lokomotiv NB I-ben szereplő lab­darúgói is lelkes felajánlásokat tettek az év­záró üajnoki vacsorán es megígérték, hogy a vc-resnyt nem hagyják abban március y-cn* iianem tovább visziK és az eo vegere két szia- hanovista tagja lesz a labdarúgó szakost» tátynak. A bányászsportolók a Loy-mozgak*m keretében igyekeztek és értek is el figye­lemreméltó eredményeket Rákosi elvtárs szü­letésnapja tiszteletére. Nemrég az egybegyult bányászvezetőknek Sudár Ferenc Kossuih- díjas sztahánooista vájár, a Pécsbányatelepi Bányász iabdarúgószakosztályának elnöke el­mondotta, hogy Loy Árpád aknája a moz­galom beindítása előtt 100 százalék ala< tel­jesített, de hamarosan, a mozgalom beírni fá­sa után, 1Í0 százalék lett az akna átlagtelje­sítménye. — Fejlődő országunknak nap-nap után egyre több szénre van szüksége. Ezért indítottuk be Pécsbánván is a Loy-mozgal- rnat, amelyben sportolóink is résztvesznek. Eredményeink állandóan emelkedtek és minden remény megvan arra, hogy a márci-. usi hónapot 145 százalék körüli átlagtelje» sít mennyel fejezzük be — mondotta Sudár elv társ. Rákosi elvtárs hatvanadik születésnapjának megünneplésében azok a sportolók is részt- vesznek. akik ma még tanulással és a sport- munka állandó javításával szolgálhatják a szocializmus építését, de akikre a jövő nagy feladatainak megvalósításában majd komoly szerep jut. A Pécsi Haladás minden szakosz­tálya értékés felajánlásokat tett és ezek nagy részét mar haíűridő előtt valósította meg. A szakosztályok felajánlásai mellett 52 sportoló egyéni felajánlást is tett amelyek során első­sorban tapasztalatátadással igyekeznek társaik eredményeit javítani. Söjtör József súlylökő eredményét javítja még öt százalékkal, Krisz­tián Ilonka ifjúsági csúcstartó egyik társnő­dének segít a 9.80-as eredményt elérni. A kézilabdázók a csarnok mcH^t kispályát építenék. Cserián László vezetésével, amely kész lesz a kispályabajnokság már­ciusi beindítására. A kosárlabdázók tanulmá­nyi eredményeiket javítják meg, közülük Lázári Sándor elvállalta, hogy társada’ml munkában oktatja a patronált iskolából ko­sárlabdára jelentkezőket. Szitliovszky Berta­lan. a labdarúgók edzője, az öszes labdarúgót előkészíti az MHK II. fokozatára. Varga Mi­hály vívóedző új tanfolyamot indít kezdő vívóknak. Hasonló volt a többi sportoló ráL lalása is. A sportolók tehát köszöntik Rákosi elvtár­si! t hatvanadik születésnapja alkalmával. Háláson köszönik az edd;gi segítséget óa Ígérik, hogy az. elkövetkezendő időkben, sem feledkeznek meg kötelességükről. Már cs*k néhány hónap választ el bennünket a Hol­min HHen megrendezésre kerülő olimpiai játé­koktól, ahol majd a szovjet, tnagvar, vala- mhit u néni demokráciák sportolói hitet tesz­nek a béke ügye mellett és eredményeikkel bizonyítják maid be a szocialista sport ma- g.)snbbrendőségét <?« vezetőikhez, varmint ft néphez való töretlen ragaszkodásukat. * A Lokomotiv vezetősége leéri a rendezőkéi, hogj 11 órakor a Ver­seny utcai sporttelepen jelenjenek meg. Szép tóiriiiyeLet ér'eV el ez anyag’akarékcsság terén a Kokszmuvekréi Ä pécsi KokszműnóI dolgozik Pfund István sztahanovista lakatos. Rákosi elvtárs születésnapjára az anyagtakarékosság területén tett fel. ajánlást Vállalta( hogy 1500 iorint áru anyagot takarít meg. Felajánlását már teljesítette, sőt túl is szárnyalta, mert 3 011 forintot takarított meg és ezzel 207 százalékot ért el. Moso yogva mondja Pfund elvtárs: — Ea azért tettem a felajánlásomat, mert kötelességemnek tartom mint párttag, hogy a pártonkívüliek előtt példát mulassak. Meg aztán szűk kerelmetszet van vasból és az új anyagot más fontosabb helyekre feldolgozhatják. En csak selejtanyagból dolgozom. Mikor Rákosi elvtársnak a fe aján'.á. sómat tettem, eszembe jutott az a sok gyár, ami országunkban épül azok az épületek, amik a meszesi dombon nap mint nap „nőnek" ki a földből, amit Rákosi elvtársnak köszönhetünk. Es azért lettem felajánlást és még Májusra megjelenik az Írószövetség dunántúli folyóirata Dunántúl címmel megjelenik a Ma. pyaor írók Szövetsége vidéki csoport Fiinak közös munkájából, Pécsett fizerkeszterí új folyóirat és müsorfü ®et. A Dunántúl“ a vidéken élő neve. •ebb és fiatal írók írásait hozza. eme'. rAM komo,v segítséget nyújt a kultu- , tömegmozgalomnak is minden Jtejterüűli megyében, mert nemcsak P^aéiag és ‘sagítőlog foglalkozik a kultúrcsoporfok munkájával, eredeti, dunántú i műsoranyagot, dúcokat jeleneteket és énekeket is A folyóirat és műsorfüzet dö­ntési éra egy évre 16 forint lesz. teszek is, mert ezzel, az eredménnyel amit eddig elértem nem e égszem meg. Azt akarom, hogy még több gyár sokk?.; .óbb gép segítse fe’lődő orszá. gunkat a szocializmus építésében. Uj Ferenc lakatos is hasonlóan tét. te meg a felajánlását. 1000 forint ér. tékű anyag takarékosságot vállalt és j 2171 forint értékűt teljesített Ezzel' 217 százalékot ért e. Azért tettem felajánlást — mohdja Uj elvtárs, — mert eszembe jut a múlt. Dolgoztam én azelőtt is. de mindig rettegni kel- j lett. hogy nem bocsátanak e el. nem marad.e a családom kenyér né kül. j Különösen ha az igazgató „úr“ jött a gyárba, mindenki levette a kalap-1 ját előtte. Soha nem volt biztosítva j a másnapi munka. Most van raun, kánk, nem kell attól félnem hogy holnap' nincs mit ennem. Ezért teszek meg minden tőlem telhetőt, hogy a munkámmal is segítsem ötéves ter- 1 vünk mié őbbl megvalósítását. hírek VASÁRNAP, MÁRCIUS » UGYtLt.lt.» OlOuiaZtlil ARAK: iU/3. sz. („GrAoa aiuia T gyugxszcnai azeclieuyi tel 6. le.elun. 29-01. IU/S »z t,.Őrangyal") gyógyszerül. Kussuii, L.-u. öl. lel-: 2394 10/12. sz. („isten, guudviseies T gyugyszenat, Don.or » u. »7 leleiou. !3o3. — NbVAAI'. Franciska. — IDüJARASJtCLNTe»: Varnato időjárás vasarnap esug: Ke; hőátvonu.ások, néhány he.yen meg kisebb havazás jeher. Mérséke.t észa't- ke-eti-keieli szél. A nappa.i höm'érsék. let kissé eme.kedik. az éjszakai lii deg erős marad. — Rákosi elvtárs születésnapjára 2.M0 darab betétkő helyett z.120 darabol fogunk elkészíteni — írta levelében Csordás Mihályné szta­hanovista és Gáspár jáuosné saj- lüionő, a Porcellangyárból. — líakosi elvtars születésnapjára tett felajánlását 122 százalékra | teljesítette Hoffman József munka- I csapata, a kisvaszaji Értlógazdasag üzemegységénél, ___^ r t h í r e k ÜNNEPI PÁRTGYÜLÉSEK SZÓNOKAI: Szabolcsbányatelep: vasárnap dél­után 4 órakor, előadó: H-ankó János e vtárs. Pécsbányalelep: vasárnap dél­előtt 10 órakor, előadó Fock András elvtárs. Meszesielep: vasárnap délelőtt 10 órakor, előadó Nagy Gyula elvtárs. Vasas I. telep: vasárnap este 6 óra kor, előadó Lantos János elvtárs. Va sas II telep: vasárnap este 6 órakor, előadó Ursitz József e'vtárs. Ahova nem osztottunk be előadói, ott a párttilkár elvlárs tartsa meg az ünnepi pártgyűlést, az útmutatót a városi pártbizottságtól vegye áL Városi pártbizottság eglt. prop. osztálya — Túlteljesítették vállalásukat a lyapottermeltető állami gazdaságok dolgozói. 478.034 forint értékű rneg- akarítást eredményezett a Rákosi elvtars születésnapjára tett vállalá suk túlteljesítése. _______ — A Pécsi Ingatlankezelő Válla­lat tudomására jutóit, hogy két is­merjen ecvén a vállalat meerbízá- sából az államosított házak bérlői *ől és házfelügyelőitől a lakbéreket fel akarják venni. Figvelmeztetiint minden érdekeltet, hogy a két egyén szélhámos, a béreket ne szolgálhassák ki. hanem azt vasry a vállalat irodá'ában. vagy a sajtó bán már előzőleg közölt esekkszá- mon, postán fizessék be. Ha_ a vél 'alat nevében valaki megjelenik, igazoltassák le, mert a vállalat al­kalmazottai arcképes igazolvány­nyal vannak ellátva. — Városi tanács begyűjtési csoport ja felhívja a 800 n öl vasy ennél na. gvobb fö'dlerülettel rendelkező gaz dálkodókat. hogy f. évben kát. hol­danként 2,10 kg baromfi és 40 darab tojásbeadási kötelezettségük van. A beadási kötelezettséget négv negyed év alatt, kelt te'jesíleni. Tekintettel arra. hogv az első negyedév III. iió 31-én lejár, felhívjuk a hátralékban levőket, hogy beadási kötelezettségük nek — a további következmények el­kerülése végett — haladéktalanul te­gyenek eleget. — Rákosi elvlárs születésnapjára 200 százalékban teljesítették fakiter meíésükel Gáspár György, Sárosi László és K. Berta József. Mező Sán­dor, ifj. Mező Sándor, Mező János és Nagy György monostori dolgozók is 180 százalékra teljesítették a faki termelést Rákosi elvtárs születésnap jára lelt felajánlásukban. — A Pedagógiai Főiskola Gyakorló Iskolájának nevelői a Rákosi eiviárs születésnapjára felajánlott és elkészí telt szemlélteid eszközöket és gyiijie ményeket folyó hó 8 án, dé tttán 1—-Íj­ig, és 9 én. délelőtt 9—1-ig kiállítja az Alkoimánv u. 8. szám alatti iskola rajztermében. Az érdek'ődőket a ne velőtestülel szívesen látja. HIRDETMÉNY Pécs város területén az összes egv palás állaiok (ló, szamár és öszvér, csikók is) egyenkénti vizsgá'ata f. évi március , 16-án és 23 án fog megtör ténni a vásáriéren a cédulaház elöli, délelőtt 8~12 óráig. A vizsgálathoz gz állatok tulajdonosai a birtokukban evő és e’övezelétt állatokra a mar haleve'eke! és a lenyészlésre a'kai masnak talált ménekre vonalközéi iga­zolványokat kötelesek magukkal hoz ni és a vizsgálatot végző állatorvos­nak bemutatni. SZINHU-MOZI Gyermeket szerető női keresek egésznapos elfog allságra. Jelentkezni Rákóczi út 50. szám alatti Edénybő l ban lehet. 6ZINHAZI MUSOR. Március 9 ért. vasárnap délután fél 4 órakor: DENEVÉR. Bérletszünet. Március 9-én, vasárnap este fél 8 órakor: Díszelőadás Rákosi elvtárs 00. születésnapjának tiszteletére. Március 10 én. hétfőn szünnap. Március 11-ín. kedden este fél 8 órakor: DENEVÉR. Bérietszünel Március 12-én, szerdán este fél 8 órakor: HARMINC EZÜSTPÉNZ. Ady bérlet. Kossuth: AZ 1919-ES FORRADA­LOM- Ebben a filmben Rákosi elv. társ személyesen is látható. MEGVED- JÜK CÁRICINT. Előadások: 5, 7. « órakor. Vasúmat) MATINÉ 9, il óra­kor: NÉMA BARIKÁD. Petőfi: AZ 1919 ES FORRADALOM. Ebben a filmben Rákosi elvtárs szemé, lyesen is látható. SZTRÁJK. Előadá­sok: M 5. fél 7, fél 9 órakor. Vasár­nap MATINÉ 9. lt órakor: MÁJUS­BAN TÖRTÉNT. Park: NAGY PÉTER. Előadások: 6, 8, vasárnap 4. 6. 8 órakor­— Uj fejié» indult a komlói Kos­suth akna II. üzeménél. Az ott doL gozó brigád-ok már túlleljesitett-'k Rákosi elvlárs születésnapjára tett vállalásaikat. A Bischoff-brigád 15®i a Fóris brigád 139, a Preisennőrfer- brigád pedig 128 százalékra teljes! tette tervét. — Márciusban adják át a har­kányi üzemanyagiárolót rendelteté­sének. — A Pécsi Közlekedési Vállalat köz­li. hogy a színházbajáró közönség igé­nyeinek megfelelően folyó 8-ától kii- ’önhejáralot indít a pécsbányatelepi és mecsekszabo’csi vonalra. A járat a Nemzeti Színház'ól indul az előadá sok befejezése u!án 10 percce-. A tá­ratok próbaképpen március bó 15-ig közlekednek. — Ferenc-akna új hornyoló gé­nét kapott a Szovjetunióból, Az uj géppel fennakadás nélkül biztosít­ható a faellátás. A Szovjetunió se­gítsége jelentősen megkönnyíti a bányászaink munkáját. — A görcsön yi Augusztus 20 tremelőcsonort tagiai elhatározták, hogy minden család cgy-egv , kotlót ad a oennortnak csibékeUeté«re. — ^Mejrvzps. Nagy József oltoírTozte Ambrus Marikát. íx) — Elveszett csői őrt5kön délben a gyár­városi buszban egy fontos n^pió. Megtaláló jutalom el enében adja 1« h forgalmi irodában. Széchenyi tér. — Halálozás. Őzt. Schoberí Józsefné teme­tése kétlem délután fél 5-knr lesz. (x)

Next

/
Oldalképek
Tartalom