Dunántúli Napló, 1952. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-09 / 58. szám

ÁLLAMDÓ HÉTKÖZNAPI MCSOHSZÁNOK : Heti rádióműsor KOSSUTH RADIO 9.00: Falurádió. t , 9.30: Lapszemle, 9 40: Hanglemezek» 0.49) Hírek 7.00: Színház- én moziműsor. 7.05: Mansi« mezek 7.4*5: Lapttztmle. f.59 Mnsorlsmertetéa. 8 3(1 Mü-or/ara*. 12.00: Hírek Hangot Uj*ég 14 00: Időjárá»- es vízallásjeL 19 19: Hírek szerbül. 10 20: Iskolások rádiója. 17.00. Hírek. 19.40 Hírek németül 19. lHo Hm*w Újság 19.40: Hírek szerbül. 20 00: Hírek 20 io Tir pere sport. 22.00: Hírek. Sport 24.0b: Hntfc PETŐFI HaIHO 9.9(i: MHk neg>edora 0.05: ( zeiui *apok vzeinieje. 0 45: Jó rcggt h. gyerekek! 7.00 Hanglemezek 7.20; Hírek -zlovénnl 9.20 Isko iMik radioja 10.00: Hírek 11.30: Műsorzárás. 17.30. Hírek (S 30: Hírek szlovénül 21.00: Hírek franciául. Hétfő. március 10- Kedd. március 11. Szerda, Kossuth radio 9.55: Vasárnapi sporteredin. 7.00; Színház- és moziműs. 11.30; Csehov élete és művei. Vli 12.30: A Honvéd Kossuth Tüzértiszti iskola zene­kara játszik­13.15: A Réti iá szórakoztató zenekara játszik. Várhelyi Ferenc énekel. 14.15: Szimf niku* láncok. 15 00: Úttörő híradó 19.30; Kocsis Albert bolgár műveket hegedül. 15.90: A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. lé 45: Műsor az áttörök zenei szakköreinek. 17.10: Ifjúság Hangja. 17 30: A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. 17.50: Jó munkáért szép muzsikát! 19 00: A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. 20.35. A begyűjtési verseny hírei. 20.4Q: Népek vezérlő esillagu. írók a bolsevikok gy őzei men *'járói Kádiódrám«­22 20: Muróczy Géza emlékverseny. 22.3Q: Szórakoztató hangver­seny a moszkvai rád.o műsorából. PETŐFI RADIO “ 4.00; Operarészletek. 7.03; Ahol a kommuniz­must építik. 9.15; Heti zenés kalen­dárium. 9.00: Magyar, szovjet én csehszlovák filmek részletei. 9.40: Orosz nyelvlecke. 10.10: Népdalfeldolgozások. 11.00: óvodások műsora. 11.20: Kenegsey; Hármas és románc az Arany meg az asszony e. operából. 15.00: Hangverseny gyermekeknek. 15.50: Fazcknsék. Elbesz. 16.20: Az 1. Magyar Zenei Hét műsorából. 17.10: A Bolsevik Párt útja. 17.40: A Rádió Népművelést Híradója. 18.00: Népzene. 18.10: Tanul az ország: Példa képünk a szovjet technika. 19.01): Ember és világ. 19 32: Szív küldi szívnek. 21.30. Tánczene. 22.00; Szív küldi szívnek. 22.20: A Rádió népi zene­kara verbunkosokat és tánccsárdásokat játszik. KOSSUTH RÁDIÓ 11.30: Női szemmel. 11.50: Balakirev: Nyitány három orosz dalra. 12 30. A Tóth-kamarakórus énekel. 13.15. A Rádió szórakoztató zenekara játszik. Koltai Valéria és 1-arugó András énekel. 14.15: A Magyar Hangvers- senyzenekar játszik. Orosz Julia. Reményi Sándor és Remsey Győző énekel. 15.30: Komszomol-dalok. 15 50: Mai magyar operák­ból. 16 40: Orosz nyelvlecke. 17.10: Minden nyelven. 17.45: Termelési híradó. 18.00: A Mngvnr-S/ovjet Barátság Hónapja. 19.00: Egv falu — egy nóta. 20 40: A begyűjtési verseny hírei. 20 45: Közvetítés a debre­ceni Csokonai Színház­ból: ludas Matyi. 22.15. Muróczy Géza emlékverseny. Beszámoló a budapesti sakk­tornáról. PETŐFI RADfő 6.00: Dalol a fnvnsz. 6 10: Színház- és moziműs. • 6 35: Tömegdn’ok 7.00: Részletek Sárközyr Szelbtvel asszonyok c. operettjéből. 8.00: Néni demokráciák dalaiból. 8.30: Szovjet tájak v S5 muzsikája. 1 9 40: A Gyermekrádió műsora. 10.10: Harc a minőségért. 10.25. Szenté Klára hárfa zik. 10.40: Átiratok zongorára. II. 10: Bach: !. branden- bnrgi verseny. 15.00: Délutáni hang­verseny. 13.50: Faűltetők. 16 00: Magyar muzsika. 17.4«: Régi magyar dalok gitá**kisérettel. 17 55: Muzsikáról «— mindenkinek. 18.40: Indián da’ok. 19.0!): A tudomány út­törői; Gábor Áron. 19.30: A MÁV szimfonikus zenekara játszik. Vezényel Mura Péter. Közreműködik Balassa György (klarinét). 21.30: Mi történik a világgazdaságban. 21.43; Goethe a zenében. 22.33: Szovjet kamara­zene Közreműködik a Tátrai-vonósnégyes Bcbdiin: VI. vonósnégyes. KOSSUTH RADI6 6 45: Versenyhíradó. 7.00: Színház és mozimus. II.34: Csehov élete és müvei. Vili. 12.30: A Rádió népi zenekara játszik. 13.15: A dalirodalom remekei. 14.15: Bantay Tivadar ohoázík _ , . 14.30: Részletek Erkel: Dózsa György c. operájából. 15.00: Úttörő híradó. 15 50 A Kárpátok lábánál . , . 16.40: Tanuljunk énekszóra oroszul. 17.10: Rózsa, rozsa, eke* vagy . • • Népdalok a rózsáról. 17.36: A magyar nép történetéből: Zrínyi Vik’ós. I* I«: Gs 5* a terv. 19 15: Szív küldi sZ*VBC** 20 50: Írók béke tízperce 21. (0: Nagv szimf niak. VL 22. ?,0: Mnróc/.y Géza emlékverseny. 22.30: Részletek Kacsóh- Pongrácz műveiből. Gencsy Sári. Vam„, it ne.. OíryPíl.P;^* Imre és Szabó Mik.os énekei. 23.i0: Beethoven zongora­szonátái. XVII. PETŐFI RADIŐ 6.66: Uj barázdát szánt az eke. 7.0”: Szovjet korinunk. 8 00: Magyar zenekar! mnzska. 9.00: Verénv! Ágnes 1 gordonkáz'k 9.43: Dnltnnnlá*. 11 00: óvodások műsora. 15.00 • A Ma gyár-Szovjet Barátság Hónapja 15 45: Offenbach operett­jeiből. 16.3*: A dollár álarc nélkül. |6 45: A Rádió szórakoz­tató zenekara játszik. Éber Pálma és Csajanyl Éghia énekel. 17.10: Meri eljön a* »» idő . . Elbeszélés. 17.30: Tréfás népdalok. a házasságról. 17.40: A Falurádió^ mező­gazdasági híradója. 18.00: Tánczene. 18.40: A Ganz Vagon- és Gépgyár énekkara énekel. 19.00: Ajándék műsora a Ká­belgyár do'gozóinak. *0.10: Tanuljunk — olvassunk. 21.30: Helyszíni közvetítés Hatvanból. 22 30: A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. március 12. Csütörtök, KOSSUTH RÁDIÓ 6 45: Versenyhíradó. 11.50: A Magyar Szovjet Barátság Hónapja. 12.30: Gábor Áron réz- ágyúja. — áH-as dalok. 13.15: A Fővárosi Népi zenekaru játszik. 14.15: A Rádió Gyermek- újság műsora. 14.50: Szeretett édes­apánk. 13.30: Népek dalai. 16.15: Rádió Politikai Kor. 16.49: Négy régi madrigal. 17.50. Jó munkáért szép muzsikát! 18.00: Ifjúság Hangja. 18.20: A Budapesti Kábel­gyár Énekkara énekel. ^ 19 (io: Fgv falu — egv nota­20 4”: A begyűjtési verseny 20 45: Pomádé királv új ruhája. Meseopera. 22 35- Maróczy Géza emlékverseny.^ 22.45: Magvar tánednlok. 23 15; Sárközi szőttes. Sándor Judit és Melii György énekel. PETŐFI RADIO t.OO: Srérnkorteté lene n moszkvai rádió mfliorábóL' 6 10: Színház év mozimu*. t.55: Strauss' Falusi fecskék — kerinzo. 7.00: A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. 8 50- A S/ovjetnnio a .zoria'lrimis ország,. 8.411: Mai operettekből. ».itt: Orosz nyelvlecke. ,0.10: Kamarazene. J« 50: A Rádió szórakoztató zenekara játszik. t5.no: Fiatalok zenei újságja. f5.in. Magyar szerzők dalai. 15.50: Uttörő-mikrotonnal az országban. lí.tO: Mozart- D-dnr hegedűverseny. 16 4S: Miről énekel Adonnner? 17.00: l iszt Ferenc műveiből. 17.40. A biológiai tndo- mnnv alkalmazása háziállatok neveléseben. 17 55: Békeharcos nyugati zeneszerzők és zene­művészek. 18.40: Szív küldi szívnek. 15.00: Az Ötéves terv nyomában. 19.50: A Rádió tánczenekarn játszik. Ákos Stefi és Putnoky Gábor énekel. 21.50: Gyorsvonat érkezik. Rádiójáték 22.05: A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. márcins 1, Péntek, KOSSUTH RADIO 5.40: Női szemmel. 7.00. Színház- és mozim#-. 11 50: Csehov élete és művei IX. 17 50: Magyar fúvoszene. 15.15: lfj. Babos Gyula és zenekara játszik. Fekete l.ász o énekel 14 15. Go'dmark: Falusi lakodalom. ,5.00: Úttörő híradó. 15.50: Az előadóművészét mesterei. 15.50: Kodály Zoltán műveiből. 16 20: A Magyar Rádlő ajándék in linóra az ózdi gyártelepi ált. iskola tanulóinak. 16 45: Orosz nyelv’ecke. 17.10: Muzsikáról — mindenkinek. 18.10: Tánczene. 19.06: Rádió Politikai Kör. 20 40: Az Állami Népi Együttes műsorából. 21.05: A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja 22.25: A Rádió népi aene- kara játszik. 23.10: Híres áriák éa kettősök. PETŐFI RÁDIÓ 6.06: Operarész’etek. 7.0!): A Falurádió mező- gazdasági híradója. 8.10: Magyar szvit­muzsika. 9.15: A Magyar Rádió ajándék műsora a Palo* tási Ált. Iskolának. 10.10: Bach műveiből. 10 40. B'ahn Márta Liszt műveiből zongorázik. ti.00: óvodások műsora. 15.00: ..Magyar muzsika Törölt Erzsi. Jámbor László és Szabó Miklós énekel. 15.25: Nemzetközi kérdések. 15.40: Nehéz szatírát nem írni. 16.10; Részletek Lehár és Kálmán Operettjeiből. 17.00: Szív küldi szívnek. 17.40: Az ifjúsági rádió műsora. 18.40: Népn muzsika. 19.00: Egy lalu — egy nóta. 19.31): Jo munkáért szép muzsikát! 20.00. A Magyar Néphad­sereg óiick- és zcueKura-- nak hangversenye. 21.30: Valóra váltjuk nagyjaink álinat 1L 21.55: A Rádió tánc­zenekara játszik. Lukácsy Margit énekel. március 14 Szombat, március 15 Vasárnap, Kossuth rádió 11.30: Petőfi szovjet földön. 12.30: Magyar népzene 13.15: A Rádió szóra­koztató zenekara játszik. Pogány Zsuzsa és Kis­hegyi Árpád énekel. 14.15: Népdalkórus k. 14.30: Tied vagyok, tied hazám . . . 14.50: Operettkettősök. 15 3 >: Népek hajnal- csillaga. 15.45: Állami vállalatok hírei. 15.50: Könyv, muzsika, színház. 16.10: Szovjet napok — szovjet emberek. 16 20. Tánczene 17.(0: Hacsafurján: Hegedű veresny. 17.50: Falurádió. Szövetkezeti Híradó. 18.25: Akik 48-ért har­coltak 19 00: Rgv fa'u egy nóta. 20.40 A begyűjtési verseny hírei. 20.45: A hazaszeretet és szabadság oc/méje az operaszínnndon 21 00: Szerettek, kedvesem. Potőf?.versek és dalok. 22.20: Maróczy Géza eml«Vversenv 22.30: Tánc éjfélig. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Regre!! hnnrver«eny. 7.00- Sz'nház- moziműs 7 05: G’ier: Népek barátsága — nvltány. 8.03: Dalok a komozról. 8.4°: Szabad népek dalai t műsora. tO.10 • Mozart kamara- műveiből. 10.30; A nemzeti opera megteremtői. 15.00: Hnng’emezek. 15 40: Az emelőbikák parancsnoka. 16.00: Zenei Újság. 16.35: Ipari szuktanfolyam. 16.50: Szív kü'di tzivnek. 17.10. Tanuljunk énekszóra oroszul! 17.40: Zenés posta. 1815: Két részlet Erkelt Dózsa György c. operájából. 18.40: Tánczene. 19.30. Mindenki operája. Erkel; Bank bán. 21.30: Magyar film­zene. Az Állami Színhá' zttk Hangverseny zenekara játszik, közreműködik GyurivOvics Mária, Lorencz Kornélia, Petri Miklós es Sárdy János. 2*2.30: Népi demokráciák kamarazenéje. Reményi Sándor és Horvay Erzsébet hegedül. március 16. IPARI, üzemi gyakor­lattá! rendelkező periek! vezetökónyvelőt (főkönyve­lőt) keres pécsi iparválla­lat. Részletes önéletrajzzal megadott ajánlat a kiadó­hivatalba adaudó 242. szám jeligére. MOHÁCSI 3 szobás, kér- tes lakásomat elcserélnem húson ló pécsiért. — Elcse­rélném Béla-utcai szobá­kon y hús lakásomul beljebb a városba hasonlóért. Bő­vebbet: INKÖZ-nél. 243 LAKÁSCSERÉVEL be­költözhető családi ház kedvező árért eladó. Bő ▼ebbet INKÖZ-nél. — Pa- tacson eladó, azonnal be. költözhető, gazdasági-ház. TNKÖZ. — Kishaszonbérbe szőlő kiadó. Bővebbet: INKÖZ-nél. — Eladó Csányosz.ró községben gaz. da.sági ház melléképületek, kel beköltözéssel Az el­adással 6 hold föld bevet­ve kishaszonbérbe kiadó. TNKÖZ nél. _____________244 EL ADÓ I drb. Mercedes táska Írógép, 3 drb. író­aszta, 1 drb. iratszek­rény, 1 drb. 2-es páncél pénzszekrény. Megtekint­hető Pécs. Rákóczi-út 24 , naponta 8—14 óra között. EGY komplett hálót bérbe vennék. Címeket 834. számra kiadóba ké- »ck. 834. ELADÓ újszerű állapot­ban lévő nagyméretű 2 vitrines konyhaszerenv, modern m"sHós7''krény. 194. s*. Kalórkálvha. Meg­tekinthető vasránap 8—18 óráig. Másnapon 14—19 Szt Vince-utca 32. 833 8E7I ON szövrlhuzattnl. kisasztal, kárpitozott székekkel, ágy, szekrény eladó. Deák-u. em. 829 BÉCSI zongora eladó Érdeklődni lehet; Mátyás királv-úti iskola, seg^d tisztjénél. 827 KEI.ETSZÖVÉSU terítő 2.5 m. h. részletre eladó. József-ii. 17/2. í. cm. 926 UJ. KOMBIVÁ! TSZEIG RÉ\t eladó. Endre-u. 1. KÖM VEI, könyvtarai veszek. Ajánlatot: „Könyv- barát" jeligére a kiadóba kérek. 824. FT K DÓKÁD, kertibútor, dunna, vánkos, modern ebédlő eladó Cíui: 83b. számon a kiadóban. KFT A TTÓS ruhaszekrrny eladó Kossuth L.-u. 52.. udvarban balra. 825 FGY príma. áj, sezlon eladó. Tavafiz-u. 15. 823 SÜLLYESZTőS, nagy Singer varrógép eladó. Kossuth L.-út 63., udvar­ban jobbra. 822 HÁZAK, szőlők- örökla­kások ellátását, gondokolá- sát vállalja Dccleva iroda, Sallai-u. 14 Tel.: 19-97. Jó ÁLLAPOTBAN lévő tangóharnionika. 12 bosszú sós eladó és bérelnék egy zongorát. Doktor Sándor- u. 9. szám. 637 VARRÓGÉPEK javításét olcsón vállaiom. Rossz gé­peket, állványt veszek. Majláth-u 19. Jandó. 839 KOMBINALTSZEKRÉNY eladó. Barna, modern, nagy. Mikes Kelemen u 17 szám. 849 El ADÓ mester- és 1»- kolahcgcdűk Dolgozóknak részletfizetésre is. Árpád utca 17. 821 BOR, klub garnitúra el­adó. Bajcsy Zs -út 18., ud­varban balra. 841 KÉJ szekrény, két ágy betéttel eladó. Citrom u. 12. sz. 842 EHRBAR zongora, fél­háló, íróasztal, öiederma- yer szekrény eladó d u. 2—4-ig. Felsővámház-utCii 47. szám. S20 t00-as MÁTRA minden elfogadható árért eladó. Felsőmalom-u. 3. 6i6 HARISNYA FF |ELÉ^T tökéletesen készítek gép­varrással legelviseltebb ha- xisöy ászárakból. Megye u 11.. földszint jobbra. 819 NAGY. mély, steppelt gyermekkocsi eladó Ti már-u 16., földszint 817 HASZNÁLT cserepet vennék. Kombinált szoba bútor eladó Horváthué. Vorosilov-u 44 813 GYÓGYH ASKÖI ÓKEI, fűzőket, melltartókat szak szerűen, olcsón készít He tényiné, Józsaf-u !t. sz (Széchenyi-tér közelében). EGY sezlon eladó. Má* tyás király-u. 26. 843 JÓÁLLAPOTBAN lévő kétkerekű gyermekkocsit (taligát) vennék. Címeket: ..Pontos ármegjelöléssel** jeligére a kiadóba kérek. TÁRSULHAT jövedelme­ző konyhakertembe tőke és közreműködéssel Király, Apáca-u |3„ este 7—8-ig. BÚTOROZOTT szoba kb adó. Bajcsy Zs.-út 34. 809 BÚTOR ÁT ALAK IT ÁS, javítás, fényezés. Alpár, Alsóbalokány-u. 4t. «z Telefon: 15-01. 236. KAPI Ia.M JAN0> tu/i fafűrészelőgépe üzemben I elefonhívásra is há/.hoz megyünk Telefon. 33-83 BŐRKESZTYŰJÉT jnvft- tassa. tis/títtassa, mérték* után ^ készíttesse Karsai késztvüsmesternél. Szabad- sát út II. SZŐLŐ VESSZŐ töhbe/er Hadó, kicsiben és naaybau 1. o II o Berlanderi 5 B. 5. B B és Aram* n Megtekinthető: Cserkút. Kisinav tenyeres dűlőben, szőlőtelepen Korponai (Kleisz) Nándor. 791 HÁ1ÓSZOBABUTOR sö tét, modern hétfőtől el adó. Molotov- (Máriai-u 28. szám. 795 ELADÓ cipők, ruhane­mű, faliszckrényke. ház­tartási eszközök. Rét-u. 39., földszint 2 . 79S ÜZLETI PÚITOK. Irat­rendező könyvszekrény, el adó. Sztálin-u. 19. 790 FEHÉR, steppelt gvermekkocsi majdnem új állapotban eladó Mecsek- Szabolcs, Szt László-u. 5­VENNÉK gyermekkofre- cet Ko«suth-u f3 Textil nairvkcr. 800 125 Ö« C8FPEL «'x pori ki vitrliV príma állapotban ' lévő motorkerékrvár' eladó Marx-u. 18. (Bányatelem­ül) «12 UJ arverm-'k sportkorai és gvermeká^v eladó Kováest^lep. Ki*faludv n 17 szám 9l5 F! A Dó toló« tiz<»dA« máz«« *00 ke súlvn« má­zsa 500 kg. vánkos, bőrönd Kossutb-tér 7. 849. J/4« Női KERÉKPÁR eladó. Női kerékpárt ven nék- Telefon- I3-0V ^ DOLGOZÓ férfi részére áKy kiadó. Majtényi- U turlukl-u. 2. ___________ AS ZTALITÜZHELT e. adó. Kossuth L.-u. »8._ l DARAB gyors- és I drb 10 kg-o. serpensós mérleget megvételre kert* Telefon: |4-b9._________KI­TA KARÍTÁSÉRT otthont adnék, esetleg két «« •mélynek Geiser Eta IApáén)-n- fol<l-r|nt *• ELADÓ ahlnksrárnyok fotelok, ragerendák. feke te férfi télikabát, lepedők opálburók. petrofor, autó tilésrúgók. Dischka R-. emelet. UJ MODERN konyha­bútor eladó. Molotov- (Márint.n 12.. n.rtnlo­KERESEK IhOO forint ktilcsrtnt ha.ronrésiesedés. re. ..Fedrrft van lel'K^-' a kiadóba__________ SÖ TÉTKÉK. , ntei>n<;l|­mélv evernv'kokrsi eladó Gyárváros. Előd-u ó al|4 MAGÁNOS tisrtvtselÓ bótnrorott szobát keres 200 forintig jeligére*' rímeket PÉCSETT tsnuló szegedi egvetemistanót keresek, nkí Szegeden tanuló pécsi vei hótorozott szobát ese- rélne. Hermann Pécs, Ko“- sntb I u 2° ~4< FEHÉR konvhakrrdenc eladó Szilágyi Dez-oo. 2. szám__________^ ' 1 AOl A PÓTBAN levó, fehér steppelt .mél vg ve r­mekkoe.i eladó Anns n. 22.. földszint t. 2 V»nRóGÉP kis Singer olesóo eín dó Aradi ver- (Petrezselvom'-n W, szám. FtlRDŐVAD és fOr-lő- VAtvtis zoménenzott eladó PAkóez, u Aieet-es,é lés héttőn 1-7-lg Mííjl-dh öten Ah_______________* Df lree.hst.OinT elndó Rsiesv /.lllnszkv-rt ? ,1) diót. háló'-eK" eT „dó Mnlotov- (Murin t-u 15 szám EGV nagy Smjjer var rógép eladó. Szőlő*u 10. EGY ój, fekete férfi dl- töuy eladó. Szőló*u. 8 JÓALLAPOTBAN. step- pelt, mély kocsi claoo. Alsómalum-u. 11. czi). ______________füí MI NDENES főzónőt ke- rések. Szubadság-u. 5(>. M. !■ 3.___________ 803 EL ADÓ egy féregmentes. kemény In ágy Lmmnc-u. i. KARÓRÁT. zsebórát, szemüveget veszek, vasár­nap is. Wagner. B.koczi- űl 75/a. 8UIJ 500 cmA-es K IRÁLY TEN_ GELYES, lábkapcsolasu Horcx mkp olcson eladó_ Tompa Vlihály u. Y7. .oh hálószoba világos. cseresznyefából Lingel -­szítmény eladó. Vérndi Antal u. U. *87 FEHÉR, steppelt sport kocsi cludó, hétfőtől Esz- tergólyos-u 72.. Bulogh JÓKAIIBAN lévő. fehér sportkocsi eladó. Szóvet ség-u 14 tTeme1ónéb___ Férfi kerékpár. literes hordó, 21 méter kö­tél. permetezöhordó kot. létra, felrakofák _ cl adók. Szilágyi Deí"5:“ 5. szóm * J_ ELADÓ szives, steppelt, jóállapotban lévő gyér mok sportkocsi. trz»et.et- utca 5, 873 FEHÉR sportkocsi eladó. Megtekinthető hétfő dél utántól. Irányt D -ler b.. emelet. KULONBEJARATU bú­torozott szobát fürdő- utóba használat tál keresek házaspár részére. Megke­reséseket: ..Sürgős tebge^ re ,a kiadóbir. GÉP án adminisztrációs •nunkárn elhelyezkednek ,,Siirp:<V jeligére a ky adóba kérem KEMÉNYFA hálószoba (nem modern) ebédlő dí­vánnyal. amerikai íróasz­tal kisebb irafszekránüvcl. sezlon. polc madárka!itka könwsz.ckrény, kisebb szekrény. virágállványok eladók Kossuth u. 81. 85fc VASaKíNAPI SPORTMŰSOR KOSSUTH RaDIo 7.00: Zenés vasárnap reggol 8.30: készletek Mázait. Va- rázsiuvo a c. operájából 9.00. Lgy falu — eg> nóta. 9.30: Vidám zenés fejtörő. 10.30: A Magyar Rádió b.ko- műsora. Il.Ot): Marja: Medinszkij re­génye folytatásokban. 11.25: Szovjet zenekari hang verseny. 13 00: Nepzene. 13.50: llaugv>s lljság. 14.15: A Magyar Rádió ajándékmíísora. 15.30: A Munkaerőtart«L*kok Központi zenekara játszik. 16.00: A Szovjetunió szoeia lista mezőgazdasága 16 25: Helyszíni közvetítés a banj^ki labdarúgoiuérkő­zésekről. 17.15: Littnsy György és Sza’ay László multszázad* dalokat énekel. 17 40: Kincses Kalendárium 19 00: Táncdalok. 20.20: Rachmaninov: R s 'erek az Aleko c. operából. 21.25: Hangképck a vasárnap sportjáról. 21 45 Z-mporaművek 22.10; Be«7ám>16 a budapesti nemzetköz» snkktornáról 22.20: Tánczene. 23.08: A Magynr Rádió szimfonikus zenekara ját­szik. PETŐFI RADIŐ 8fO:Mngvnr népdalok. 8.30: l'nlurádió 9.00: Református val’ásos félóra a stud óból. 9.39: Operett- és fPmdnlok. 10.15: Tannljunk énekszóra oroszul! 10 35: Tánednlok. 11 f0- 5fiska bácsi lemezes­ládája. 11.35: Bánvászműsor. 12.05: Fiatul szovjet művészek a berlini VHágifJúnági Ta’álkozán. 12 50; Élet(»nk»'ől . . Versek- 13.00: Részlelek Gonnod Faust c. operáj-hói 14.00: Búd pest hangverseny termeiből 15.00: Tud Arányos fejtörő negyedóra 15 2^: Az ífiúcág a bőkéért. 15 45: A Tp’-I^s békő-^rt, nép1 detnoV r4riáért c lap ismertetése. 16.°0: A Rádió Gvermekszin há/ának műsora 16 4°: ®z:v küldi sxivnek. 17 00: Verses, zenés összeáll* tás 17.40; Tánczene. 18.40- Léczen ágvű Reerényr* deljéfék. GéRr-r Áronról 21 30: Bor« ^t'ndor és zene kara iát«z!k 2° <A: Mozart: Fsr év tHű klarln-iro mélyhegedűre és zen vorérák. 22 3v* GoMmnrk: R«sz!e1ek a TéB rofgo c opera ! fel vonáséból. Labdarúgás: P. Lokomotiv—Szegedi Hon­véd Nb A. mérkőzés, Verseny-utca fél 3. Lokomotiv: Kovács — Rédei, Hegyi, Mike — Meggyes, Szőke — Horváth II., Túra, Szuh, J Mitosúvus, Horváth Hl. — Pécsbányatelepi .Bányász—Várpalotai Bányász NB 11. mórkó- } zés, Pécsbányatelep fél 2 .— P. Honvéd— : Szigetvári Vörös Lobogó 9. — Dózsa—Bástya 11. í üzér-utca. — Vasas—Haladás 9 — Pos­tás-Kinizsi Punnonia, Vusas pálya lt. — Lokomotiv 11.— Véinéndi Kinizsi, Verseny-utca 1. — P. Szikra—M. Petőfi, Szikra-pálya |ü. Asztalitenisz: Pécs város ifjúsági és serdülő bajnokságai Nagy Lajos gimnázium 8 óra 6kuluiuús: P. Haladás—P. Honvéd—P. Dó­zsa sportkörök közötti verseny, Lokomotív tornacsarnok 5 óra. Röplabda: VTSB ,,Március 9.** Kupamérkő­zései. Pécs, Veszprém, Sopron, Kaposvár, Baja csapatainak részvételével. Egyetemi tor nacsarnok. Motor: Pécs város turabajnokságai. cél Tüzér-utca 9 óra. * A Lokomotiv—Szegedi Honvéd labd mérkőzés utáni kettős ökölvívó merk» néhány jó mérkőzést igér. A Haladás < tubán több tehetséges versenyző lép tóba, a Dózsa együttesében pedig szerei az új szerzemények is. A kettős ök mérkőzés 5 órakor kezdődik a Lokc tornacsarnokában. “• Százszázalékban teljesítették lafalu dolgozó parasztjai február vágúmarhabeadásukal. A tanácsi és a népnevelők élenjárlak a be ban, így példájukat követték a do gozó parasztok is. °24fc SZŐLŐOLTVANYOK fii lőrékért kapható. Gyöke­res Bolandieri elsőrendű 90 fillér darabonként. B. osztályú oltvány 80 fillér. Kiss Bertalan, Abasár ELADÓ jóállapotban lé­vő steppelt, mély gyer­mekkocsi Garui-u 24. FEHÉR, redőnyös, step pelt mélvkocsi eladó Kis- boldogasszony-u 19. 863 *16 FORINTÉRT régi ka lapját újjáalakítom Sárdi Gézán# női kalapkészitő Rákóczi-út 49. ».vmna v ti 872 keresnek. NYULAKNAK. teheneknek takarmányrépa eladó. Malik, Katalin u. 20. 794 FF! VESZÜNK férfi é« női dolgozókat, lakatosokat, villanymotor-tekercselőt, s ko csisoknt.. Pécsi Cementáruipari Vállalni Pór« űi i0 239 AZONNALI belépésre keresünk 1 ácsot, vagy bognárt, 1 pntkoló ková­csot, 15 kubikus éj, 10 férfi vagy női segédmun­kást. Jelentkezés: napon­ta 8—16 óráig Siklósi út 92 szám alatt. Pécsi Út­fenntartó Vállalat Városi Részlegénél. 243 * 10 kh, SZÁNTÓT kerea kishaszonhérletbe Pécs ha­tárán belül, lehetőleg egy tagban. Erdőgazdaság üzemegysége Pécs: K’ Jenó-n. 32 sz. villanvmotorrnl szecska vágót Ugyani hajtható megvételre 247 ANY ACKONYVF vagy statisztikusm inennék. Címeket: korlattal“ jeligére a ba kérem. KIS bútorozott sz adó fiatelmebernek mogtudiiató: Zólyoi alatt. PERFEKT főzőn/ keres egésren vág3 rónőnek Doktor u. 25 , jobb csengő Nól drapp tavas és férfi tavns7Ík;i adó Papp, Rákóczi emelet. ÁLLAMI Gazdaságba vezetőkönwe' résünk. Fizetés (fix. és természeti tntást kol'ckttv szerint |e1t»nlkeré stub Lajos-u 11 II em. UJ MODERN konvha és hálósi eladó Rákóc7i-ót 43. mlvn^ban vm'Hi nnKOC7i-óf 41 udvarban I ti -.«Ül tf| Inmáí Kálmán nmlurm STEPPELT, mél'v’ uvrrm.hkor.i j («fűrészelő vállalata Gvftrgv-n 6 szám ban eladó. Fiúmén. 29. földszint IPARI üzemi gyakorlottal rende'kező. per. ———— ­fekt vezetőkönyvelőt (főkönyvelőt) keres BORSFPRÓ átvétele minden hétfő pecs’ iparvál'aíat. Részletes önéletrajzzá1 teken Gviiinölcsszeszipari Vállalat m- gadott ajánlat a kiadóhivatalba adandó n 23 207? szám jeligére JóÁI LAPOTBAN lévő. 20 hl en felüli ászokliordót vásárol MeOsekvidóki Borfor- gnlmi Vál'nlnt Pécs. Szt. István tér 12 220 A PÉCSI Állami Gazdaság kőműves, ács, segédmunkásokat, szőlészeti kertészeti, vala­mint mezőgazdasági idénymunkásokat szer­ződtetne az 1052 gazdasági évre. azonnali belépésre Jelentkezés a Szigeti fonván 223 GtüMol t 2» K\ I szállíf Dunánfiili , „1W ZsicmnnH Szombathely, árjegyzéket. e nő rendű m illőség»» n Faiskola Cégt.: Tóth Zanati-út. Kérjm 200 DUNÁNTÚLI NAPlO ft Magyar Dolgozok PnrM* Bnrnm nmeg\ei Par(H»/o«i ef»n»«k Felelfis szerkes/tó PíIINKaS GVt'RF** Felelft» kintié S / I K R 5 * * N Szerke«7té.é> é. kmrlAhtvntnl Pée. ' mrn 2 _ Telefon |5 zj ** MNB egwzámiaszAm Q,6 '*3 Flőfizeté«) dip havi II ­Pécsi Szikra nvontda Pécs. Miin^netv MihA'x Útra *0 61 Telefon 20 2T űA A nyomdáért felel: MELLES REZSŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom