Dunántúli Napló, 1952. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

t DUNÁNTÚLI NAPLÓ VtLÁO PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! A MAI SZÁMBAN» A Német Demokratikus Köztársaság kormánya köszönetét mead a «zovjel kr-rmánynak. (2. o.) — A* Omágos Bá- ketanács tiltakozó távirata a Biztonsági Tanácshoz. (2. o.) — A Magyar Tanácsköztársaság hős harcosa. (2. o.) — Szovjet mintára, szovjet módszerrel, (3. o.) — Pécs és Baranya dolgozói tiltakoznak 8 görög kormány újabb gálád merénylete ellen, (3. o.) -r- Egy Szovjetuniót járt küldött átadja tapasztalatait, (3. q.) — A Kokszmüveknél megjavult a kul'úrmunka. (4, o,) AZ MDP B A R ANYA MEGYEI PÁRTBI ZOTTIÁCÁN AK LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ___________________AKA 5(J FILLEK___________________________________________________SZOMBAT, 1952 MARC1ES t r» Üdvözöljük a járási pártfunkcionáriusók országos értekezletét így készülnek Rákosi elvtárs születésnapjára a Petőfl-aknai bányászok Rákosi elvtárs születésnapjára vállaljuk ... Ma ült össze Budapesten a járási pártfunkcionáriusok országos érte. kezlete. Ennek az értekezletnek a jelentősége igen nagy, mert ez fog­ja értékelni azokat az eredménye­ket, amelyeket a II, pártkongresz- szus óta a mezőgazdaság szocialista ú ^szervezésében elértünk. Rákosi elvtárs kongresszusi be­szédében azt mondotta: „Az ötéves terv magában foglalja a mezőgaz­daság szocialista átépítésének az eddiginél fokozottabb fejlesztését. Ez az ötéves /érv egyik legfonto­sabb kérdése, melyet a legközeleb­bi esztendőkben kell megoldanunk, melynek jó megoldásától függ sok. ban egész szocialista építésünk to­vábbi menete." Ennek az értekezletnek a felada. ta tehát az, hogy Rákosi elvtárs útmutatása alapján elért eredmé­nyeket feltárja, ugyanakkor rá­mutasson azokra a hiányosságokra, amelyek a mezőgazdaság szocialis­ta átszervezése terén végzett mun­kánkban megmutatkoztak és így ezen keresztül biztosítsuk a párt- kongresszus által megszabott mező. gazdasági feladatok maradéktalan teljesítését. A mezőgazdaság szocialista át­szervezése terén járási pártbizottsá. gaink jelentős eredményeket értek el. Ezeket az eredményeket annak köszönhetjük, hogy járási pártbi zottságaink az 1951. évi vezetőség­választáson keresztül nagymérték­ben megerősödtek, mert vezető funkcióba a régiek mellé új, harcos elvtársak kerültek, akiknek mun káia nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy pártszervezeteink mun­kájában jelentős javulás követke­zett be. Járási pártbizottságaink meg javították a tag- és tagjelöltfelvé­tel munkáját és a dolgozó nép élcsapatába, a mj nagy pártunkba, bevonták azokat a dolgozó parasz tokát, akik a munkában legjobban kiváltak és akik példamutatásukkal elősegítették a jó eredmények eléré sét, Járási pártbizottságaink helyes £s jó munkájának eredménye az, Hogy pártszervezeteink a termelő­szövetkezeti mozgalom megszilárdí as, terén jelentős eredményeket tudtak elérni, így például a villányi 'íárásj pártbizottság felfigyelt arra, logy a magyarbólyi III. típusú )szcs-be kulákok épültek be, A ku- iákokat leleplezték és a termelő izövetkezeti csooortból eltávolítot­ták. Ennek eredményeképpen és a ló felvilágosító munka következté. lében 17 új család lépett be a tér nelőszövetkezeti csoportba. Ha- tonló eset történt a szigetvári já­rásban, Nagydobszán a II. típusú tszcs be beépült kulákok eltávolítá­sa után 18 család lépett be a terme, öszövetkezetbe. A járási pártbizottságok helyesen ís jól kapcsolják be a munkájuk- «a a tömegszervezeteket, aminek eredménye megmutatkozik most, a tavaszi munkákra való előkészület mrán is. Azt a forró szeretetet. amelyet lolgozó népünk Rákosi elvtárs iránt írez, felhasználták a termelés fo tozására és ennek eredményekép. ten a tavaszi mezőgazdasági mun­ták hatalmas lendülettel kezdőd )ek meg. így például a babraci Bé. te tszcs, az ivándárdai Sarló Ka­lapács tszcs befejezte a tavaszi ár '»a vetését. A villánykövesdi Al- totmdny tszcs földjein pedig kikelt nár a zöldborsó is. Járási pártbizottságaink helye­ién irányították az egyes járások éli oktatási programját, helyesen használták fel dolgozó parasztsá­gunk politikai és szakmai tovább­képzésére azt az időszakot, amely­ben a dolgozó parasztság a tanulás ra legjobban ráér. Sokat fejlődtek járási pártbizott. ságaink és pártszervezeteink az el­lenség elleni harcban és mindjobban kezdik érezni azt, amit az elért eredmények is bizonyítanak, hogy a határainkon leselkedő Tito banda szomszédságában fokozott ébersé­get kell tanúsítanunk. Bizonyítják ezt azok az eredmények, amelye­ket az éberségre való nevelés terén elértünk, ennek köszönhető, hogy dolgozó parasztságunk maga leple zj le Tito bandájának idecsempé­szett aljas ügynökeit* A szép eredmények mellett azon­ban hiányosságok is mutatkoznak járási pártbizottságaink, pártszer vezetőink munkájában. Különösen •hiányzik járási pártbizottságaink útmutatása azokban a községekben, ahol pártszervezet még nincs. így például Szőkéd községben minden adottság megvan ahhoz, hogy ter­melőszövetkezet létrejöjjön, azon­ban a lendítő erő, a pártszervezet hiánya miatt a dolgozó parasztok kezdeményezése nem válik valóra és hibát követ el a járási pártbi zottság, hogy nem alakitja meg a pártszervezetet. Hiányosság mutatkozik még ab­ban is, hogy pártszervezeteink nem tanítják eléggé dolgozó parasztsá­gunk?! az élenjáró szovjet agro technikára annak ellenére, hogy 1951. év őszén közöttünk járt szov. iet parasztküldöttség igen sok olyan tapasztalatot adott át, mely­nek hasznosítása révén mezőgaz daságunk minőségi és mennyiségi termelése emelkedne. Dolgozó pa. rasztságunk előtt itt áll számos példa a termelőszövetkezetek, álla­mi gazdaságok magas termésered menyeiről, amelyeket a fejlett szov. iet agrotechnika alkalmazásával ér­tek el. A kellő tudatosítás hiányá nak tulajdonítható, hogy dolgozó parasztságunk egyrésze nem harcol az újért és így kárt okoz saját ma. gának és kárt okoz egész népgaz­daságunknak. így például az őszi mélyszántás késői elvégzése jelen tős terméskiesést okozhat. Hiányosságként jelentkezik az is, — ami szorosan összefügg a párt­munka minőségi megjavításának el­hanyagolásával, — hogy sok helyen pártszervezeteink nem ismerik Tel eléggé a munkaversenv jelentőségét a szocializmus építésében és Így a minőségi pártmunka hiánya miatt a munkaverseny néha formálissá válik, és nem mozgósítja a dolgo zók széles tömegeit. Ez azután azi eredményezi, hogy a tömegszerveze tek munkájának irányítás-, és ellen­őrzése nem lesz megfelelő. A járási pártfunkcionáriusok két napos értekezlete nagyjelentőségű, mert arra hivatott, hogy javítsa a pártmunka színvonalát és ezen ke resztül előbbrevigye a mezőgazda­ság szocialista átszervezését. Ez az értekezlet újabb segítség a mi járási pártbizottságainknak■ újabb hatalmas támogatás járási funk iTicnáriusaink részére pártunk Köz­ponti Vezetőségétől és Rákosi elv­társtól. Ez az értekezlet újabb bi zonyitéka annak, hogy a Központi Vezetőség és Rákosi elvtárs figye­lemmel kíséri a mi pártbizottsága­ink, pártszervezeteink munkáját és ezen az értekezleten keresztül ad újabb hatalmas segítséget az ered mények fokozására, a hibák kikü­szöbölésére, hogy pártbizottságaink pártszervezeteink maradéktalanul hajthassák végre a II. pártkongresz szus határozatait „... 1920 áprilisában Ráikorf elvtárs és társai éhségsztrájkkal tiltakoztak a már több, mint nyolc hónapja tartó internálás ellen. Á bécsi munkásság nyomására, aüiely támogatta ezt a kö­vetelést, az osztrák kormány kénytelen volt a magyar dolgozók vezetőit sza badon engedni..." A nagycsarnokban visszhangzottak a szavak, Vereckei elvtársra figyelmesen tekintettek a bá nyászok. A keménytekintetü. szénpo­ros ruháju Petőfi akna dolgozói, amint többszázan egymás meMett álltak, szi­lárd, megingadhatatlan erőt- jelképez­tek. melyet még erősebbé, szilárdabbá, keményebbé kovácsol Ráikosi elvtárs hősies példája. —■ Elvtársak! Rákosi elvtárs küzdel­mes élete az eddiginél még jobb mun­kára kell, hogy buzdítson bennünket, nekünk is méltóan, többtermeléssel kell köszöntenünk 60. születésnapján .., A reggeli röpgyűlés a vége felé kő* zeledett. Az üzemvezető az utolsó lelkesítő' szavakat mondotta a reggele« harmad dolgozóinak, hogy ezen a na pon még szebb termelési eredmény el- résére törekedjenek. Petőfi-akna ek­kor még — huszonnyolcadikén reggel — nem teljesítette az előirányzatát. Csak az eddiginél jobb munkával hoz­hatják be a lemaradást. Mindössze két százalékról vall szó, de jelentős szén­mennyiséget jelont ez Í6 népgazdasá­gunk számára, ugyanakkor szégyen ez a vasasi bányászokra. Erre gondolhat tak a bányászok is s üzemvezetőjük rövid beszéde után kíváncsian tekin­tettek a dobogóba lépő Kovács János körletnknászra. Sok gondolkozásra nem volt idejűit, mert Kovács János megszólalt, — Rákosi elvtárs születésnapját ver­senyezve, jobb munkával ünnepeljük, mutassuk ki ezzel szeretetünket és há­lánkat iránta. Én a körletem dolgozói nevében versenyre hívom ki a Krauth- körlet dolgozóit is igyekezni fogunk minél jobb eredményt elérni. A Kraut.lrkörlet dolgozóit váratta nul érte a kihívás, de nem tétováztak egy pillanatig sem. A körletaknász már ott is állt Kovács mellett. — Elfogadom a kihívást és kérem a körletem dolgozóit ugyanígy tegye­nek. — Elfogadjuk-e hát mindnyájan? Mintha vezényszóra történt volna, egyszerre szakadt fel a körlet dolgo­zóiból a lelkes válasz: — Elfogadjuk . ■ ■ A terem percekig visszhangzott, a bányászok mosolyogva tekintettek egy­másra s tekintetükben soha nem látott bizakodás volt: — megmutatjuk, bo gyan kell igazán versenyezni! Az emelvényen már Tóth János (12) beszólt. A Szabadság-harcos brigád ne vében a Máthé brigád dolgozóit hívta versenyre. — Minden nap többet termelünk, túlteljesítjük a vállalásunkat, Rákosi flvtárs iránt érzett szeretetünk erre kötelez bennünket. Számos hozzászólás hangzott még el, Rákosi elvtárs élete, munkája, melyből mindig többet és többet ismer­tek meg a Petöfi-aknai bányászok, lel­kes készülődésre, versenymuukára ser­kentette ökot. Pavliicsek Géza Baiázs PáL Uranika Károly, Balázs M hály sztahánovista és a többiek, dolgozótár saik előtt fogadták meg: jobb munká­val készülnek március 9 megünneplé sere. Életét adná értünk ... Kis csoportokban ülnek egymás mai lett a bányászok, s a térdükre helye­zett csomagokból szemlátomás fogy a szalonna, a kenyér. Ebédidő van. Pav licsek Géza, a Szabadságharcos hrigád tagja széntől fekete kezében egy kis füzetet tart. A piros fedelén fék Re ujjlenyomatok látszanak 6 a bány»-:*- lámpa fényénél halványabbak a betűk, mint máskor. Illés Béla írta a kis fu zetet, Rákosi elvtársról, a bányászok nagy barátjáról szól. Négy szinttel feljebb ugyanez a kép, csak itt Balázs Mihály kezében van a kis füzetecske s hallgatói is má­sok, de egyben naivon hasonlítanak egymásra. Hősiességet, helytállást akir na' tanulni Rákosi elvtárs életéből. Az első szinten, ahol Kopa Lajos elv­társ a pártszervezet titkára, beszél az egyik öreg bányász, Szarvas Kálmán elvtárs helyeslőén bólogat. Nem isme rétién előtte Rákosi elvtárs élete és harcra, nem most hall -róla először. 1919 ben ismerte már meg népünk nagy vezérét. „... A jobboldali szociáldemokra­ták egységlrontot alakítottak Betblen és Horthy hazaáruló ügynökeivel, minden hazaárulóval. Szabotálták a fegyver, és lőszergyártást, szabotál­ták a Vörös Hadsereg élelemmel és ruhával való ellátását. Elégedetlensé­get, sztrájkokat szítottak.“ A felolvasás egy pillanatra meg­szakadt. — Elvtársak... emlékeztek még az 1934—35 ős sztrájkokra? Mf volt itt a DCT idejében!! Akkor is így csi­náltak. Peyer és a jobboldalt qzocnál. demokraták íélrevezettek bennünket, Rákosi elvtárs ezek ellen is harcolt, az g^letét adná miértünk, a népért. Mire az ennivaló elfogyott, megtör­tént a provokáló», a beszélgetéseknek is vége lett. ^ csapatok újult erővel HIKICS KÖZSÉG dolgozó paraszt­jai ígéretet tettek Rákosi elv- társnak, hogy első negyedévi tojás- és baromfibeadási kötelezett­ségüket március ikre 100 százalékra teljesítik. A község kommunistáinak példamutatása eredményezte, hogy idáig már teljesítették ígéretüket, A kommunisták példamutatását követ, te Piski József hét holdas dolgozó paraszt, aki már egész évi beadási tervét száz százalékra teljesítette, de élenjárnak a beadásban Raknics Já­nos 17 holdas és Gáspár József 14 holdas dolgozó parasztok is, akik egész évi beadási kötelezettségüket 50 százalékra teljesítették. „AMIT ÍGÉRTÜNK, TELJESÍTJÜK IS“ — írják a szebényi dolgozó pa­rasztok, akik vállalták Rákosi elvtára születésnapjára, hogy első negyedévi kötelezettségüket száz százalékra tel­jesítik. Vállalásukat túlszárnyalták, mert idáig 120 százaléknál tartanak első negyedévi tojás- és baromfibe­Nálunk, István.aknán is egyre töb­ben csatlakoznak a Loynsozgalom hoz. Uj gyárak épülnek, vl'lamosft- ják a falvakat és ehhez több szén is kell. Lendületesebbé kell tenni a ver. senymozgalmat, hogy még több sze net adhassunk a népgazdaságunknak. A szakszervezetnek jobban szív­ügyén keltene viselnie a verseny ki- szélesítését, mozgósítania kellene az aktívákat a versenylendület fokozá. sára. A verseny az, ami ösztönzi a dolgozókat a több és a jobb munká­ra­Február 2t-én például a verseny fontosságáról beszéltem Gulyás József csapatával, aki a Joó János fejtésnek első szintjén, a hatos légvágatot hajt­ja. E mondtam neki, ha műszakon, ként egy csillével fokozza lenn elést, akkor népgazdaságunkat is segíti és keresetét is növelni fogja. Napi elő irányzata három főre hét csille. VáT- lalta, hogy huszonnegyedikén már nyolc csíkét, huszonkettedikén kilen­cet, huszonharmadika:) tizet termel. kezdtek a munkához. A Szabadsághar­cos brigád tovább fokozta eredmé­nyét s havi előirányzatát már 996 csit­tével túlteljesítette. * Megfogadju k Rákosi elvtársnak Pénteken reggel a nagycsarnokban újból elült a máj megszokott zsongás. A dobogóra a Szabadságharcos-brigád délelőttös harmadának a tagjai lép­tek fel. A brigád vezetőjének, Tóth elvtársnak a kezében egy papírlap fehérlett. Minden szem őket nézte, amikor Tóth elvtárs elkezdett be­szélni. ~~ Én, a szabadságharcos brigád tagja Rákosi elvtárs születésnapjá­nak- tiszteletére fogadom ... A brigád tagjainak ajkáról Is fel­hangzott a fogadalom szövege: — Én, a Szabadságharcos brigád tagja, Rákosi elvtárs születésnapfára fogadom, hogv a vállalást becsülettel és hazafias kötelességgel teljesíteni fogom, hogy méltó lehessek Rákosi elvtárs bizalmára, aki a fasiszták el­len ma is harcol népünk szabadságé, ért, függetlenségéért, fobblétéért. Soha nem volt még ilyen ünnepélyes hangu'at Petőfi-aknán. X Szabadság­harcos-brigád fogadalma, annak meg, valósítása a legszebb ajándék, amit Rákosi elvtársnak adhattak. adási kötelezettségük teljesítésével, év elérték, hogy most a megye legjobb községei közé tartoznak. Az ered­mény a tanács és szövetkezeti tagok példamutatásának köszönhető, ezen­kívül a kitartó népnevelőmunkának. A tanácselnök és tanács tagjai min­den alkalmat felhasználtak a dolgo­zó parasztok felvilágosítására. Egy dolgozó paraszt sem hagyta el a ta­nácsirodát anélkül, hogy ne beszél­getek volna vele a begyűjtés kérdé­séről, de a dlolgozó parasztok laká­sára is eljártak, hogy beszélgessenek velük a begyűjtés fontosságáról. DUNASZEKCSÖ-SZIGET * MNDSZ tagjai idáig már félévi tojás- és bg- romfibeadási kötelezettségüket telje* sítették. Ezzel bizonyították be ize- retetüket és hálájukat Rákosi e’vtére iránt. Beadásuk teljesítése után színe« albumot küldtek Rákosi e-lvtársuak, amelyben boldogan jelentették elért eredményüket. nek és ezt a vállalását végre is háj- tóttá. Továbbá vállalta, hogy március kilencedikére, Rákosi elvtárs születés­napjára tizenöt csillével fogja emel­ni termelését. Beosztott csillései, Jónás János és Bázler Mihály ígérték, hogy a vájá­ruktól kitermelt szenet elszállítják. így készül a Gulyás csapat Rákosi elvtárs születésnapjára és igy kapcso­lódik be a Loy-niozgaltomba. De ebbe a mozgalomba bele kell kapcsolódnia István.akna falér.veze tőjének is. Egyes csapatokhoz ren* delt fát már két hét óta más kereszt vágatra irányították és így a csapa, tok nem kapták meg a fájukat. A csapat sok időt töltött el íakeresés- hen. • Ilyen hibákat minden csapatnál ki kell javítani, mert az ilyen hibák, kai gátoljuk a csapatok jobb telje­sítményeit. Gyánó Vince főkörletvezető, István-akna. Falvciink népe n Rákosi elvtársnak tett vállalások teljesítéséért Szép eredmények születnek István-aknán a Loy-mozgalommal l

Next

/
Oldalképek
Tartalom