Dunántúli Napló, 1952. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

2 NAPLÓ 1952 X «RCTUS f Á Német Demokratikus Köztársaság kormánya köszönetét mond a szovjet kormánynak Berlin (MTI) A Nőm el Demokra­tikus Köztársaság kormánya a-minisz­tertanács február 28 i ülésén nyilat­kozatot hagyott jóvá, mely a többi között a következőket mondja: A Német Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa örömmel üdvözli a Szovjetunió kormányának a Német Demokratikus Köztársaság kormánya 1952 február ,13-i átiratára adott he­lyeslő válaszát. A Német Demokrat!1 kos Köztársaság kormánya ebben az átiratban Ujfrte a Németországgal való békeszerződés megkötésének meggyorsítását. A minisztertanács köszönetét mond a Szovjetunió kormányé. nstk azért, hegy ismételten kife­jezésre juttatta: a maga részéről minden lehetőt megtesz, berry a béke.saerződést Németországgal mielőbb megkössék és a nőméit állam egységét mielőbb helyre, állítsák. A minisztertanács hálával és kö­szönettel fogadja, hogy a Szovjetunió kormánya ismét megerősítette azt az álláspontját, hogy Németországnak részi keil vennie a békeszerződés lét. rehozásáhan. A szovjet kormány válaszjecvzéke bizalommal és bátorsággal tölti e. az egész népet. A szovjet kormány vA fasza újabb bizonyítéka annak a kö­vetkezetes és baráti segítségnek, amellyel a Szovjetunió kormánya tá­mogatja a német népet létfontosságú problémája békés megoldását célzó erőfeszítéseiben. A minisztertanács az egész né­met nép óhajával egyetértve eJ- . várja, hogy a három másik nagy. hatsfmi kormánya — amely el­lenőrző funkciókat gyakorol Né- metorszógbím — n maca részé­ről ugyancsak pozitív választ ad. A Német Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa megingat hatatlanul folytatja erőfeszítéseit a német nép létkérdése békés megoldása céljá­ból. 4 nsnsnlnénipl tnrlománVok erélye«t*n liKakft/nah a/ Adenauer által követelt fegyver­kezési hozzájáruló* ellen . München (ADNI A nyugatnémet tartományban "erős eHenálásha ütkö­zött Adenauer kormányának az a kö­vetelése. bogy a fegyverkezés leoltsd geinck fedezésére csalavem 50 száza­lékkal emeljék fcdöhozzájárulásukat. «V tartományok tiltakoznak Adenauer dilktátori intézkedései ellen, amelyek kgl kényszeríteni akarja a tartomá nyok pénztárait a föhl>, mint 13 mi - üárd márka összegű fegyverkezési költségek előteremtésére. Baumgartner, a Baj Párt tarto­mányi elnöke kijelentette: Bajoror­szágot és a többi nyugatnémet tartó, mánvt nem szabad „kizsákmányolt tartományokká“ lealacsonyítani. Dudek hamburgi szenátor megálla­pította, hogy a fegyverkezés költségeinek fede­zését célzó hozzájárulás „veszé­lyezteti a nyugatnémet tartomá­nyok létét.“ fl toreai nfphdreren tőnarancsnolfságának hadije'enlése PheujiHi (TASZSZ) A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadse­regének főparanesnoksúga február 28-án közölte, hogy a néphadsereg alakulatai, a kínai népi önkétesek egységeivel együtt, valamennyi nrcvo- nakm továbbra is védelmi harcid vív nak az amerikai- angol beavatkozók és Ll Sztn.Mon féle esapalok elten, miközben emberben és hadianyagban veszteségi'két okoznak az ellenségnek. Február 28-án az ellensége# repü­lőgépekre vadászó lövészosztagok a nyugati partvidék térségében lelőttek két elírni séges repülőgépet. KLLFOLIH HfECIK London (MTI): Mint jelentettük, az angol alsóház külpolitikai vitája so­rán a munkáspárti ellenzék bizal- 1 mát’.ansági indítványt nyújtott be. A konzervatívok elutasították a bi­zalmat ansági, indítványt. A munkás párt javaslata mellett 285, ellene 318 szavazatot adtak le. * Róma (TASZSZ): Gépesített csend- orosztagok a Siena tartományban lévő Coll© Val D'Elsa községben megtá­madták azokat a parasztokat, akik tiltakoztak egy parasztcsaládnak Per. tini földbirtokos föidjérő történi el távolítása eben. A lakosság a csendőrprovokáció^a szervezett tiltakozó mozgalommal vá­laszolt. A sienai tartományi szak- szervezeti központ február 28-án reg gél kihirdette az álta ános sztrájkot az egész tartomány területére. A tartományok sorsa ugyanaz lenne, mint volt a náci időben, a hitleri háború előkészítésekor. — Adenauer terve csupán azt az egy újat tartalmazza, hogy remilita. Josef Wirth volt birodalmi kancel­lár a német néphez intézett beszédé ben hangsúlyozta, hogy a német poli­tikusok első és legfontosabb feladata a német nép békéjének biztosítása, mert a harmadik világháború jóvá. tehetetlen bűncselekmény lenne. Berlin (MTI) A nyugatberlini anyák küldöttei ér­tekezletet tartottak. Az értekezlet résztvevői egvhangtr lag elítélték a hadköte ezetlség beve­zetésére irányuló terveket és felhív iák Berlin asszonyait és leányait, Bér*in (MTIi A Neue Zeitung, az amerikai meg­szállók nyugatnémet országi lapja meg­erősíti az! a hírt, hogy Adenauer hi­vatalos látogatást tesz Washington­ban. a keretszerződés aláírása és rali. fikálása után. Tlaüstein, a nyugatnémet kormánv küCügvi államtitkára a külföldi sajtó- tudósftók elő ft kijelentette: Berlin (MTI) McCloy nyugat.német országi ameri­kai főbiztos Acheson külügyminiszter­hez intézett jelentésében kénytelen beismerni, hogy a bonni állam területén az A den au cr-U ormány és az ameri­kaiak háborús politikája köVet­Düsseldorf (ADN) Lehr bonni külügyminiszter cikkei irt a nyugatnémet Szakszervezeti Szövetség sajtószolgálatában, Megálla pit ja, hogy „a nyugatnémet rendőr hatóságok a radikális törekvések letö­résében sokszor kaptak értékes felvilágo­sítást és támogatást a nyugat­német Szakszervezeti Szövetségtől. A forradalom napján létrejött ■**' Forradalmi Kormányzótanács a kommunisták vezetésével hozzákez­dett az új rend alapjainak lerakásá hoz. A nép tulajdonába, társadalmi tulajdonba vették a gyárakat, bányá­kat, bankokat és vasutakat, a földes- urak és főpapok KM) holdon felit i birtokait. Egymásután jelentek meg a dolgozók szociális jólétének és mii veltségi színvonalának emelését célzó rendeletek. Ezeket a rendeleíeket a Forradalmi Kormányzótanácsban ki sebbségben lévő kommunisták dolgoz­ták ki. A többségben lévő jobboldali szociáldemokrata árulók kezdetben nem mertek nyíltan fellépni a beter­jesztett javaslatok ellen, csak azok végrehajtását igyekeztek elszabotá ni Az új élet megteremtéséért, a mnn kásosztálv hatalmának megszilárdf tásáért, a szociáldemokrata árulók mesterkedései ellen folytatott harc­ban rendkívül nagy szerepe volt a Tanácsköztársaság legfiata abb nép­biztosának, a 27 éves Rákosi Má­tyásnak. Rákosi elvtárs a Tanácskor Hiányban először, mint kereskedelmi népbiztos-helyettes vett részt. 1919. április 4 én a szociális terme és nép­biztosa lett. Ebben a munkakörben hatalmas szervezőképességéről telt tanúbizonyságot» A háború és az őt hónapos polgári forrada.om súlyos gazdasági örökségével küzdött ekkor a Tanácsköztársaság. Nyersanyag és tüzelőhiány, szűkös árukészletek, a tőkések szabotázsa, spekuláció áru- rejtegetés — ezek jellemezték a hely. zetet. Rákosi elvtárs a dolgozók szük­ségleteit szem előtt tartva, erélyes rendszabályokat léptetett életb" és a rendelelek betartásának ellenőrzésé ben a munkásosztályra r- ahogyan mondotta: a „milfiószemfl rerrdőrre’ lámaszkodott. Tíákosi elvtárs nem sokáig foglal kozhatott az ország gazdasági életének kérdéseivel, mert a szúrna. rizálási politikájának áldozatai kény­telenek előzőleg megfizelni halálukat — hangsű yozta Hoffmann, a Német Kommunista Párt hamburgi városi parlamentjének képviselője. Kijelenteip, hogy Németország egy­ségéhez a békeszerződésen át vezet az út. — A német nép — mondotta — nem kér sem az „európai had­seregéből, sem az Atlanti Tömb­ből. Népünk egységes Németor. sziget akar. hogy támogassák a Német Demokra. tikus Köztársaság kormányának a békeszerződés mielőbbi megkötésére irányuló akcióját. Követelik Adenauer békeellenes titkos tárgyalásainak fél­beszakítását. I az AdennncT kormánv már a kö­zeli belekben aláírja a támadó nyu"a'eurőpai kn'omai tömbe való belépéséről szóló szerződést. Hallstein államtitkár a hitleri idők bői ióCismerl „erélyes“ stí'usban hoz. záfűzte: Eddigi ütőnkön a legnagyobb határozottsággal kitartunk, ha a köz vélemény nem. is helyesli. keztében mindinkább újjáéled a német fasizmus. McCloy jelentésének Eovábbi részé­ben kénytelen kelletlen bevallja, hogy a Német Demokraliku. Köztársaság hatalmas eredményt ért el gazdasági 'éleiének kiépítése és a lakosság élet. színvonalának emelése terén. A bonni külügyminiszter ezekkel a szavakkal utalt arra a támogatásra; amelyben a nyugatnémet Szakszerve zeti Szövetség jobboldali vezetői része- sítrtlék a rendőrséget békerők elnyo­mása során. Lehr köszönetét mond ezért a tá­mogatásért és hangsúlyozza, hogy „ezt a segítséget a jövőben is nagyra értékeli.“ lista haza védelmének megszervezésé­re kellett sietnie. 1919 április köze pén a fiatal proletárhaialmat súlyos veszedelem fenyegette. A nyugati im­perialisták felocsúdva a proletárdik. tatura kikiáltása okozta megdöbbenés hatása alól, veszett dühvei támadtak a Magyar Tanácsköztársaság ellen. Utasították csatlósaikat, a cseh és a román burzsoá kormányokat, hogy támadjanak Magyarországra és dönt­sék meg a munkások és parasztik hatalmát. Megkezdődött a Magyar Tanácsköztársaság élet halálharca A szocialista haza védelméért folytatott hősi küzdelem a Tanácsköztársaság rövid, de annál dicsőségesebb történetének legragyo- góbb fejezete. Ezekben a harcokban megmutatkozott a munkásosztály iga. zi hősi tettekben megnyilvánuló ha­zaszeretete, áldozatva lalása. Be biz,, nyúlt, hogy a kommunisták a haza védelmében is a dolgozók élén hajad­nak. Rákosi elv-társát a dolgozók bizal­ma, a fegyveres harcban is mindig a legnehezebb, a legveszélyesebb he­lyekre áhította — oda, aiio! igazi kommunista helytállásra, bolsevik ha tározottságra volt szükség. A védelem megszervezése során első feladata az volt, hogy helyreállítsa a rendel a nagykanizsai helyőrségen. Nagykani­zsán a belső ellenség bomlasztó mun. kajának Íratása nyomán nagyfokú szervezetlenség, fegyelmezetlenség uralkodott. Az egységek nem voltak hajlandók a helyőrséget elhagyd' és a frontra »Üdülni. Rákosi elvlárs meg- vi ngílotta a katonák előtt a hazát veszélyeztető külső és belső ellenség céljait és felhívta őkel a forradalom vívmányainak megvédeimezésére. Mun kaja nyomán megszilárdul! a rend, a fegyelem és rövidesen elindult az ésö egység a frontra. IV agykanizsáról sürgősen Ruszinsz- kóba (ma: Kárpátukrajna) kel. Cett Rákosi elvlársnak utaznia, mert IVémetország egységéhez a békés»erződésen át vezet az át A nyngafberlini anyák Arfenxuer ■ 1****!?>«fásainak féibeszakífását es a békeszerződés mielőbbi megkötését követelik A Adenauert csak a bérenemnnka elvégzése után fogadják Washingtonban McCloy beismeri a német fasizmus újjáéledését A bonni belügymíniszfer köszönetét mondott a jobboldali szakszervezeti vezetők támogatásáért A Magyar Tanácsköztársaság hős harcosa IV. Az Országos Béketanács tiltakozó távirata a B<ztonsági Tanácshoz A Nikosz Beloiannisz és hős tarsal meggyilkolására készülő monarch«, fasiszta görög kormány jogtipró eljárása elemi erejű felháborodást vál­tott ki az egész magyar népből. Huszonnégy óra alaiM MagyaMxnszágmn több, mint egymillió dolgozó vett részt B tiltakozó gyűléseken, eddig több mint hűi »merer tiltakozó táviratot küldtek a Magyar Országos Béke- tanácshoz. Többniiil'ió azoknak a száma, akik aláírták a Beloiannisz és társai bíróság elé állítása e8en tiltakozó ívek százezreit. Számos olyan falu és város van Magyarországgal, ahol az egész fel­nőtt lakosság: munkások, mérnökök, művészek, katolikus és protestáns papok, kiskereskedők, háziasszonyok valómé umyien aláírták a l Utak ózó íveket. A tiltakozó (veket aláírta a többi között Kisfaludy .Stróbl Zslgmond szobrászművész, Zalhureczky Ede hegedűművész, Tóth Aladár, az Állami Operaház igazgatója, Szíadits Károly jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a magyar gyárak dolgozóinak nagy többsége. Állandóra hatn’inas tömegben érképnek a tiltakozó távirataik a Magyar Országos Bék'etanácslioz. Az igazság és a nemzetközi jog nevében, a fasiszta-ellenes háború hősi halottalra emlékezve, a békét megvédem! kész több, mint hétmillió öntudatos magyar békéimre«», az egész békeszerető emberiség nevében tiltakoznak az ellen, body a népellenes, véreskezű monarchofaslszla gö­rög kormány, a hóhér«/« kormánya az USA parancsára egy űj háború klrobbíiutása érdekében végrehajtsa a görög béke .arcosok vezetőinek meg­gyilkolását. A békeszerető magyar dolgozó nép nevében fordulunk az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tenácsho-z, amelyet a béke meg­őrzése érd««kében hoztak létre: tiltakozzék a görög ‘ kormánynál a Be­loiannisz és hős társai ideiére törő fasiszta bírósági eljárás ellen, köve­telje a hős görög békcbarcosofe azonnali szabadonbocsátását. _____________________________________ MAGYAR ORSZÁGOS BEKETANACS­A% athéni per háttere Athén (TASZSZ): Az athéni katonai bíróságon február j*>-e óta folyik an. nak a pernek tárgyalása, amelyet a görög demokratikus mozgalom 29 ve­zetője el en indítottak. A vádlottak között van Beloiannisz, a Görög Kom. munista Párt Központi Bizottságának tagja, Joanidu újságírónő, továbbá Grammeno3z én több más görög ha­zafi, akii a múlt . év novemberében már halálraítéltek. A Vilas' liösréleménye erélyes tiltakozásával annakidején megakadályozta kivégzésüket. A 29 görög hazafi ellen indított pernek — megrendezői szerint — megfelelő ürügyet ke l szolgáltatnia az EDA betiltására és az újabb ki végzésekre. Ezért a vádlottakat ez­úttal nemcsak „felforgató tevékeny­séggel", hanem „kémkedéssel és ha­zaárulással“ is vádolják. ,A Beloiannisz és társai ellen eme't kémkedési vád a tárgyalás során tel jesen megdőlt. Az Elnosz, a legreakciósább görög lapok egvike már február 21-én ft kö. vetkezőket irta: tárgyalást figye­lemmel kísérő jogi körök érthetetlen nek tartják, miért adta át a kormány elsietve a bíróságnak ezt a még meg nem érett ügyet. Ez s7 ügy több olyan tényt vet fe színre, amely kompro­mittálja a kormány tekintélyét." . Ilyen értelemben írt a Proodeftikosz . iic'cnrrosz című lap is. A" királyi ügyész azonban a vád botrányos ku­darca ellenére halálbüntetést követelt. Beloianniszra, Joanidura és tiz más vádottfra. A csütörtöki tárgyaláson a vádlot­tak 05 utolsó szó fogán szólaltak fel. Beloiannisz Joanidu és a többiek határozottan elutasították a Görög Kommunista Párt ellen emelt Irága'mazó vádakat. Hangsúlyozták, hogy a Kommunista Párt a béke és a demokrácia pártja, ame v lankadat­lanul narcol az ellen, hogy idegen hó­dítók leigázzák az országot. — A pert — mondotta Beloiannisz, — úgylátszik külföldi utasításra, siet­ve szervezték meg. A per a terror szörnyű légkörében folyik. Vádlóink, a rendőrök mindent elferdítettek — be eértve a Görög Kommunista Párt vezetőségének hivatalos nyilatkoza­tait is. A Görög Kommunista Párt hazafias párt, amely minden erejével védi Göröpo-srigof az idegen hódítók­tól a Kommunista Párt külpolitikai szempontból a Szovjetunió felé orien­tálódik, elsősorban azért, mert a Szov­jetunió fáradhatatlanul harcol a bé­kéért, másodsorban pedig azért mert, Görögország fe’szabadításáért háló val tartozik a Szovjetuniónak. A tárgyalás folyik. a cseh burzsoázia támadása komoly mérlékben veszélyeztette a Magyar Tanácsköztársaság északi frontját. Rákosi elvtárs Ruszinszkó teljhatal­mú meghízott jakéul hatalmas erőfe­szítéseket lett az imperialisták e őre. törésének megakadályozására. Szint© napok alatt komoly haderőt szerve zett. Két fronton kellett harcolnia, mert a jobboldali szociáldemokraták, az. áruió Böhm vezetése alatt álló hadvezelőség, minduntalan akadályo­kat gördflett munkája elé. Szabotál­ták az utánpótlást, halogatták az erő. sftések' küldését. Mindezek ellenére Rákosi elvtárs keményen lartotla a rá Hízótt frontszakaszl. Mikor a fronl- helvíet megváltozása miatt Csapról vissza kelleti vonulnia, ezt a vissza vonu ást a legnagyobb renoben és fegyelmezettséggel hajtolja végre. Az északi front szabolálása szer. ^*ves része volt a prolelárdikla túra vérbefojtására irányuló jobb oldali szociáldemokrata aknamunká­nak. Sötét céljuk megvalósít ására 1919 május l.én látták elérkezettnek az idol. Bár a román burzsoázia csapa lai már Szolnoknál álltak, ezen a napon Budapest és az egész ország népe hatalmas lelkesedéssel, a felsza. baoult emberek kiáradá öruuievti ün­nepelte az első szabad május 1 .él. A Korn»ínyzótanácí ülésén ngvanekkor a joljboldali szociáldemokraták a Ta nácskurmány ’©mondását, a proletár- hatalom feladatásál javasolták. Ja­vaslatukat a válságos katonai hely. zette! indokolták. A román imper’n lista csapatok átkeltek a Tiszán, el­foglalták Szolnokot. A cseh imperia­listák bevonultak Miskolcra. Rákosi elvtárs a frontró; érkezett a Knr. 'mányzótanács ülésére. Ismerje a hely­zet komolyságát. Ennek ellenére sem ő, sem a többi kommunista egy pil­lanatig sem gondolt fegyverleté­telre. az ellenforradalmi erők ebi! való gyáva megfútamodásra. A kom mnn isták bízlak a munkások és a dolgo/ó parasztok hazaszeretetében. Híztak a dolgozó tömegek forradalmi erejében. Követelték a harc folyta tásál, a munkásosztály mozgósítását. A egerélycsebb: n és a leghatározot­tabban Rákosi Mátyás és Szamuelly ___ ,v*. UIIAt de tt harc után a Kormányzót: szociáldemokrata többsége enged kommunisták nyomásának. R: elvtárs 1935-ben, a Horthy fasi bírósága előtt, leleplezte a jobbé szociáldemokraták árulását és foglalta össze a történlekeit: „A kommunisták azonban # kukra álllak, a kommunista né tosok apellá lak a munkásságra, szehivták délutánra a MunkásU ülését és ezen az ülésen nemes vasmunkások bizalmi férfiaí, h: a munkásság túlnyomó többié,! nagy lelkesedéssel a kommunist: l&sponlot tette magáévá, hogy to kel. harcolni, az utolsó eszköz! meg kell ragadni és vissza kell a betolakodókat. Enuek a határ nak végrohajiása azután az volt, május 2.a után, 3-ám és 4 én két alatt 90 ezer munkás és paraszti he a hadseregbe“. A munkásosztály fegyver! fo ^ Az egykorú, megsárgult gok tudósító: híven tükrözik a letfirdiktaluráért vérét és életét kíméö munkásosztály hazaszc tét. A Vörös Újság 1919.. májú: száma már arról számol be, ho Tanácskormány felhívására vála va az Északi Főműhely 3000 mu sa közül 1800 azonnal katonás í ben sorakozva vonult a iaktanj A többi üzemből is özönlői lek a i kások. A laktanyák szűknek hizor tak. Az idősebb munkások tiitako az ellen, hogy 45 év a felső korh A gyári munkástanácsok bejeie lék, hogy az üzem dolgozóival ef indulnak a frontra. A munkások i értették, högv felelősek a Pro1 diktatúráért, a kivívott szaba megvédéséért, megértették, mit j: vörös katonának ienm. „Vörös l nának lenni —. írta a Vörös Ujsá a. legnagyobb és legszentebb hív amelyet munkás teljesíthet, a nagyobb kötelesség, amelyet megt önmagával, az asszonyával, a gye kével szemben és a legkülönb fe J amelyre saját jövendőjéért vállai hat.“ (Folytatása következik) , AJ ] 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom